Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-22137
Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

 

Gelet op: artikel 59, aanhef en onder a en b, van de Wmg, heeft de minister van VWS met brief van 14 december 2020, met kenmerk 1795863-215660-PZo, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Acute psychiatrische hulpverlening: hulpverlening die deel uitmaakt van de geneeskundige ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie.

 

Behandeling: Activiteiten met als doel stabilisering, begeleiding, herstel of genezing van de klachten van de patiënt zoals vastgesteld in diens behandelplan, uitgevoerd door een zorgverlener die bevoegd en bekwaam is om zelfstandig (een deel van) de behandeling uit te voeren.

 

Consult: Direct, ononderbroken en zorginhoudelijk contact tussen zorgverlener en (forensische) patiënt of naasten van de patiënt.

 

Contact: Een zorginhoudelijk en ononderbroken interactie. Een contact kan zowel ‘face to face’, telefonisch, ‘screen to screen’ als ‘bit to bit’ plaatsvinden. In Artikel 3.2 Registratieverplichtingen verantwoording consulten van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is vastgelegd hoe dit geregistreerd moet worden.

 

Diagnose: Classificatie van een aandoening of ziekte conform DSM-5 en/ of het bepalen van de zorgvraagtypering.

 

Diagnostiek: Activiteiten met als doel (bijdragen aan) het stellen van een diagnose, uitgevoerd door een zorgverlener die hiervoor bevoegd en bekwaam is.

 

Forensische zorg: Zorg als omschreven bij of krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg.

 

Geneeskundige ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

 

Generieke module acute psychiatrie: module waarin de inhoud en organisatie van hulpverlening wordt beschreven voor personen in een crisissituatie, waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is, waarvan de eerste versie in maart 2017 is vastgesteld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

 

Klinische opname: Periode waarin de patiënt in het kader van behandeling ’s nachts in de instelling verblijft. Deze periode loopt vanaf moment van opname tot het moment van ontslag.

 

Kwaliteitsstatuut: Het Kwaliteitsstatuut GGZ zoals dat is ingeschreven bij het Zorginstituut Nederland.

 

Kwaliteitskader fz: Het geldende Kwaliteitskader Forensische Zorg.

 

Patiënt: Persoon die op basis van een hulpvraag conform aanspraak (ggz) of een strafrechtelijke titel (fz) zorg ontvangt.

 

Prestatie: De prestatie zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wmg.

 

Prestatiebeschrijving: de beschrijving van de prestatie zoals bedoeld in artikel 50 lid 1 onderdeel d van de Wmg.

 

Prestatiecode: De code die hoort bij de prestatie.

 

Reistijd : De tijd die de zorgverlener, in het kader van een consult, werkelijk besteedt aan het reizen naar en van de patiënt die buiten een locatie van de zorgaanbieder behandeling, begeleiding of verpleging ontvangt.

 

Setting: het onderscheid tussen vormen van zorg op basis van benodigde infrastructuur en inzet van verschillende disciplines.

 

Tarief: Prijs voor een prestatie, een deel van een prestatie of geheel van prestaties van een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 sub k Wmg.

 

Uitvoeringsdatum: Datum waarop de prestatie die uitgevoerd is gestart.

 

UZOVI-code: Unieke Zorgverzekeraars Identificatie is een identificatie van de zorgverzekeraars in Nederland.

 

Verblijfsdag: Dag inclusief de daaropvolgende nacht dat een patiënt gedurende een periode van klinische opname in een instelling verblijft. De eerste verblijfsdag is de dag dat de patiënt voor 20:00u is opgenomen. Een dag waarop de patiënt de daaropvolgende nacht niet in een instelling verblijft is geen verblijfsdag. Los van de vraag welke verblijfsdagen gedeclareerd mogen worden, is in het Besluit Zvw art 2:12 bepaald welke dagen meetellen als Zvw zorg. In het tarief van de verblijfprestaties is wel de verpleging, verzorging, vaktherapie en dagbesteding meegenomen, maar niet de overige behandeling.

                               

Verwijzer: Verwijzer als bedoeld in artikel 14 lid 2 Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Verzekerdennummer: Nummer waarmee de patiënt bekend is bij de verzekeraar. Dit nummer wordt verstrekt door de zorgverzekeraar bij inwerkingtreding van de verzekeringspolis.

 

VOV-personeel: Verpleegkundig, opvoedkundig en verzorgend personeel.

 

Zorgaanbieder: Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Wmg.

 

Zorgverlener: zorgverlener zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

 

Zorgverzekeraar: Waar in deze Beleidsregel gesproken wordt over de zorgverzekeraar worden zowel de zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f van de Wmg als de Divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het ministerie van JenV, bedoeld. In de fz is ForZo/JJI verantwoordelijk voor het inkopen van fz.

Artikel 1.2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om de tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Aan de hand van deze beleidsregel zal de NZa een tariefbeschikking nemen.

Artikel 1.3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw.

 

Ook is deze beleidsregel van toepassing op forensische zorg als omschreven bij of krachtens artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg (Wfz).

 

Tot slot is deze beleidsregel van toepassing op handelingen of werkzaamheden op het terrein van ggz of fz, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 of 34 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Het betreft hier de handelingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 2°, van de Wmg en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 2, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

Artikel 1.4 Prestatie indeling

Prestaties binnen de ggz en fz zijn onderverdeeld in:

- Consulten (inclusief groepsconsult)
- Verblijfsdagen
- Toeslagen op de consulten en verblijfsdagen
- Overige prestaties

HOOFDSTUK 2 CONSULTEN

Artikel 2.1 Consulten diagnostiek en behandeling

Een consult wordt ingedeeld naar:

- Diagnostiek
- Behandeling

 

Prestatiebeschrijving Consult Diagnostiek

Een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek.

 

Prestatiebeschrijving Consult Behandeling

Een consult met het doel het uitvoeren van behandeling.

Artikel 2.2 Consulten beroep van de zorgverlener

Een consult wordt ingedeeld naar het beroep van de zorgverlener die het consult heeft geleverd. Alleen onderstaande categorieën beroepen worden gebruikt:

 • Arts (Wet Big artikel 3)
 • Arts-specialist (Wet Big artikel 14)
  • Huisarts
  • Internist
  • Kinderarts
  • Klinisch geriater
  • Neuroloog
  • Psychiater
  • Specialist ouderengeneeskunde
 • Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
 • Klinisch (neuro)psycholoog (Wet Big artikel 14)
  • Klinisch psycholoog
  • Klinisch neuropsycholoog
 • Overige beroepen:
  • Diëtist
  • Ergotherapeut
  • Ervaringsdeskundige werker
  • Fysiotherapeut
  • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • Logopedist
  • Maatschappelijk werkende
  • Oefentherapeut
  • Orthopedagoog
  • Orthopedagoog – generalist (Wet Big artikel 3)
  • Physician assistant (Wet Big artikel 3)
  • Psychodiagnostisch werkende
  • Sociaal Juridisch medewerker
  • Sociaal pedagogisch hulpverlener
  • Sociaal werkende
  • Vaktherapeut
  • WO-psycholoog
 • Psychotherapeut (Wet Big artikel 3)
 • Verpleegkundig specialist ggz (Wet Big artikel 14)
 • Verpleegkundige (Wet Big artikel 3)

Artikel 2.3 Consulten tijdsindeling

2.3 Lid 1

Een consult wordt ingedeeld in één van onderstaande categorieën op basis van de tijd die een zorgverlener aan het contact besteedt:

 • Consult vanaf 5 minuten
 • Consult vanaf 15 minuten
 • Consult vanaf 30 minuten
 • Consult vanaf 45 minuten
 • Consult vanaf 60 minuten
 • Consult vanaf 75 minuten
 • Consult vanaf 90 minuten
 • Consult vanaf 120 minuten

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 5 minuten

Contact vanaf 5 minuten tot 15 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 15 minuten

Contact vanaf 15 minuten tot 30 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 30 minuten

Contact vanaf 30 minuten tot 45 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 45 minuten

Contact vanaf 45 minuten tot 60 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 60 minuten

Contact vanaf 60 minuten tot 75 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 75 minuten

Contact vanaf 75 minuten tot 90 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 90 minuten

Contact vanaf 90 minuten tot 120 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Consult vanaf 120 minuten

Contact vanaf 120 minuten.

 

2.3 lid 2

Voor asynchrone digitale zorg geldt het volgende. De zorgaanbieder registreert één consult per dag op basis van de totale tijd besteed aan het contact met de patiënt op verschillende momenten van die dag.

Artikel 2.4 Consulten setting

Een consult wordt ingedeeld in één van de volgende settings:

 • Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II
 • Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair
 • Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair
 • Outreachend
 • Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)
 • Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg
 • Forensische en beveiligde zorg – niet-klinische of ambulante zorg
 • Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)

 

Algemene omschrijving en verantwoording van settings

Onder setting wordt verstaan de levering van zorg in een context die van een andere setting is te onderscheiden door benodigde infrastructuur en inzet van verschillende disciplines. Kenmerken van een setting zijn gebaseerd op de organisatie en uitvoering van de zorg en worden vooraf ingericht. Daarmee bevindt de verantwoording van de setting zich op de keuzes die bij het inrichten worden gemaakt. De patiënt wordt op basis van diens zorgvraag bewust verwezen naar een bepaalde setting.

 

Indien er binnen een zorgaanbieder meerdere settings bestaan, worden de settings bepaald op het niveau van bijvoorbeeld de operationele eenheid en kenmerken van uitvoering van patiëntenzorg. De patiënt kan binnen één zorgaanbieder van setting wisselen als zijn/haar toestand daar aanleiding voor geeft en/of aard van de zorglevering significant verandert. Op- en afschaling van zorg op het niveau van settings is daarmee inzichtelijk.

 

Prestatiebeschrijving setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II

Voor zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het kwaliteitsstatuut vallen.

In deze setting zal de NZa de volgende prestaties vaststellen voor de categorie beroepen Arts-specialist (Wet Big artikel 14):

 • Diagnostiek laag
 • Diagnostiek hoog
 • Behandeling laag
 • Behandeling hoog

Een prestatie diagnostiek hoog of behandeling hoog kan alleen in rekening gebracht worden voor zover er zorg wordt geleverd door een psychiater aan patiënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben.

 

Prestatiebeschrijving setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

Voor zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het kwaliteitsstatuut vallen. De zorg voldoet aan de kwaliteitscriteria voor instellingen waarbij de extra criteria van setting Ambulant kwaliteitsstatuut sectie III – multidisciplinair niet van toepassing zijn. Daarnaast geldt de operationalisering van aanbieders die voldoen aan sectie III van het kwaliteitsstatuut die binnen de veldafspraken van het zorgprestatiemodel is vastgelegd.

 

Prestatiebeschrijving setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair

Voor zorg door zorgaanbieders die onder deze sectie van het kwaliteitsstatuut vallen en daarmee voldoen aan alle eisen van Setting ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair. Daarnaast zijn onderstaande extra criteria van toepassing.

Bij de behandeling van een patiënt (los van de diagnostiek fase) zijn vanwege hun eigen expertise meerdere disciplines betrokken. Buiten de regiebehandelaar hebben meerdere verschillende disciplines tijdens de behandelfase contact met de patiënt. De verschillende disciplines kunnen elkaar niet vervangen en tijd kan niet onderling uitbesteed of verdeeld worden. Het multidisciplinaire karakter van de zorgaanbieder komt tot uitdrukking in het kwaliteitsstatuut, de toegepaste zorgstandaarden, behandelprogramma’s of andere documentatie waarin de aanbieder zijn aanbod beschrijft. Uitvoerende onderdelen van het behandelplan worden door verschillende disciplines gegeven. Afstemming tussen disciplines in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) is verplicht voor uitvoering van de behandeling en de bewaking van de kwaliteit en is structureel ingebed.

 

Prestatiebeschrijving setting Outreachend

De setting outreachend geldt voor wijkgerichte zorg die wordt geleverd door een multidisciplinair team. De zorg in de setting outreachend is flexibel georganiseerd, in locaties en in intensiteit. De zorg is patiëntvolgend in tijdstippen en er is beschikbaarheid van zorg geregeld buiten kantoortijden. Er is aantoonbaar nauwe samenwerking en goede afstemming met de crisisdienst, huisarts, familie of andere naasten, en andere hulpverleners of ketenpartners die van belang zijn voor een individuele patiënt. Indien nodig wordt de zorg op pro-actieve wijze geleverd als de patiënt (tijdelijk) zorgmijdend is en diens psychische toestand dat rechtvaardigt.

 

Prestatiebeschrijving setting Klinisch (exclusief forensische en beveiligde zorg)

Voor zorg tijdens een klinische opname.

 

Prestatiebeschrijving setting Forensische en beveiligde zorg – klinische zorg

Klinische behandeling van patiënten die zijn aangewezen op zorg in een beveiligde setting (zowel materieel als de inzet van personeel). De zorg wordt geleverd in een besloten en beveiligde gespecialiseerde voorziening. Er worden (delict)gevaarlijke patiënten behandeld met en zonder een forensische titel. Binnen deze setting wordt risicogestuurd gewerkt, bijvoorbeeld door gebruik van gevalideerde taxatie-instrumenten. Risico’s worden in het zorgplan opgenomen, met cliënten besproken en structureel geëvalueerd. Als mensen met (een risico op) gevaarlijk gedrag binnen de geneeskundige ggz zonder strafrechtelijke titel zijn geïncludeerd binnen de ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg dan geldt deze werkwijze.

 

Prestatiebeschrijving setting Forensische en risicogerichte zorg – niet-klinische of ambulante zorg

Behandeling en begeleidingsactiviteiten van patiënten die zijn aangewezen op zorg in een forensische setting buiten de beveiligde omgeving van een kliniek. Er worden (delict)gevaarlijke patiënten behandeld met en zonder een forensische titel. Binnen deze setting wordt risicogestuurd gewerkt, bijvoorbeeld door gebruik van gevalideerde taxatie-instrumenten. Risico’s worden in het zorgplan opgenomen, met cliënten besproken en structureel geëvalueerd. Als mensen met (een risico op) gevaarlijk gedrag binnen de geneeskundige ggz zonder strafrechtelijke titel zijn geïncludeerd binnen de ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg dan geldt deze werkwijze.

 

Prestatiebeschrijving setting Hoogspecialistisch ggz (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)

Voor hoogspecialistische zorg die vanwege de zeldzaamheid, ernst en/of complexiteit van de zorgvraag van de patiënt in zijn geheel is ingericht op het kunnen leveren van multidisciplinaire, intensieve zorg. De geboden zorg vereist een specifieke infrastructuur of (medisch-)specialistische kennis, expertise of vaardigheden. Door dit vereiste is er een sterke vertegenwoordiging van specialistische professionals in het behandelteam dat binnen de setting werkt. Vanwege (het opbouwen van) de benodigde kennis en infrastructuur is concentratie van deze zorg nodig. Binnen deze setting worden ook een second opinion en consultatiefunctie vervuld voor andere aanbieders. Daarnaast wordt vanuit de hoogspecialistische setting kennis verspreid naar de andere settingen.

In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat prestaties binnen de setting Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde) alleen gedeclareerd mag worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die setting.

Artikel 2.5 Groepsconsult

Bij een consult met twee of meer patiënten is sprake van een groepsconsult. De prestatie groepsconsult betreft een eenheid vanaf 30 minuten contact per zorgverlener. Een consult in groep wordt ingedeeld in één van onderstaande categorieën, op basis van het aantal patiënten dat aanwezig is op enig moment binnen de eenheid van 30 minuten. Niet-aanwezige patiënten tellen niet mee. Indien meerdere behandelaren het groepsconsult leveren kan iedere zorgverlener apart een groepsconsult declareren. Voor de telling tellen patiënten vanuit alle financieringsstromen mee.

 • Consult per patiënt in groep 2 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 3 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 4 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 5 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 6 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 7 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 8 patiënten
 • Consult per patiënt in groep 9 patiënten
 • Consult per patiënt in groep vanaf 10 patiënten

 

Groepsconsulten worden niet ingedeeld naar:

 • Artikel 2.1 Consulten diagnostiek en behandeling
 • Artikel 2.3 Consulten tijdsindeling
 • Artikel 2.4 Consulten setting

 

Bij een groepsconsult zijn toeslagen niet mogelijk.

HOOFDSTUK 3 VERBLIJFSDAGEN

Artikel 3.1 Prestaties verblijfsdag ggz

Een verblijfsdag is een zelfstandige prestatie en hoeft niet gekoppeld te zijn aan een consult. Een verblijfsdag is inclusief dagbesteding en vaktherapie. Een verblijfsdag in de ggz heeft één van de volgende verzorgingsgraden:

 • Verblijfsdag A ggz (lichte verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag B ggz (beperkte verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag C ggz (matige verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag D ggz (gemiddelde verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag E ggz (intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag F ggz (extra intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag G ggz (zeer intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag H ggz (high intensive care (hic))
 • Verblijf met rechtvaardigingsgrond ggz (VMR)

 

Een verblijfsdag heeft één van de volgende beveiligingsniveaus:

 • Geen
 • Beveiligingsniveau 2
 • Beveiligingsniveau 3
 • Beveiligingsniveau 4

 

De NZa combineert de verzorgingsgraden en beveiligingsniveaus in de volgende prestaties:

 • Verblijfsdag A t/m A4
 • Verblijfsdag B t/m B4
 • Verblijfsdag C t/m C4
 • Verblijfsdag D t/m D4
 • Verblijfsdag E t/m E4
 • Verblijfsdag F t/m F4
 • Verblijfsdag G t/m G4
 • Verblijfsdag H
 • VMR

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag A ggz (lichte verzorgingsgraad)

De prestatie verblijf is bedoeld voor patiënten met een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de patiënten. VOV-personeel is op afstand oproepbaar. Voor zover patiënten mobiliteitsproblemen hebben vergen deze geen extra verzorging of toezicht. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL /BDL is er geen begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de

patiënten is groot.

Bij een verblijfsdag A wordt doorgaans niet meer dan 0,3 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar het eigen huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten. Patiënten kunnen zonder toestemming de setting verlaten, tenzij er vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd. Open afdeling voor basis verblijf zonder aanpassingen.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag B ggz (beperkte verzorgingsgraad)

De prestatie verblijf B is bedoeld voor patiënten met een beperkte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is beperkt. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen en zelfregie van de patiënten. VOV personeel is op afstand oproepbaar. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er beperkte begeleiding noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is groot. Wel zijn stimulatie en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk

Bij een verblijfsdag B wordt doorgaans meer dan 0,3 fte tot en met 0,5 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten gaat in het kader van het behandelplan regelmatig enkele dagen (weekend of doordeweeks) naar huis en maakt dan geen gebruik van de verblijfsfaciliteiten. Het betreft een overwegend open setting die licht

beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de afdeling mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheidsbeperkende maatregelen zijn opgelegd. Open afdeling voor basis verblijf zonder aanpassingen.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag C ggz (matige verzorgingsgraad)

De prestatie verblijfsdag C is bedoeld voor patiënten met een matige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding door het VOV-personeel is matig. De nadruk ligt op het zelfoplossend vermogen. De begeleiding wordt in de nabijheid van/in het gebouw verstrekt. Wat betreft de zelfstandigheid in de ADL/BDL is er begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. Wel zijn beperkte begeleiding/zorg en toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

Bij een verblijfsdag C wordt doorgaans meer dan 0,5 fte tot en met 0,7 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten blijft doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek. Het betreft hoofdzakelijk een open setting die matig beschermend is, waar het grootste deel van de patiënten met toestemming de setting mag verlaten. Voor een deel van de patiënten geldt dat vrijheid beperkende maatregelen zijn opgelegd. Hoofdzakelijk open afdeling met geringe aanpassingen.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag D ggz (gemiddelde verzorgingsgraad)

De prestatie verblijfsdag D is bedoeld voor patiënten met een gemiddelde verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is

om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is direct beschikbaar. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid is er wisselende begeleiding op aanvraag/behoefte noodzakelijk. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wat betreft de ADL/BDL zijn begeleidende zorg en structureel

toezicht noodzakelijk.

Bij een verblijfsdag D wordt doorgaans meer dan 0,7 fte tot en met 1,0 fte per bed/plaats ingezet. Het merendeel van de patiënten blijft doorgaans doordeweeks dan wel in het weekend in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voornamelijk in een besloten setting die gemiddeld tot intensieve bescherming biedt. In belangrijke mate gesloten afdeling met geringe aanpassingen.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag E ggz (intensieve verzorgingsgraad)

De prestatie verblijfsdag E is bedoeld voor patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is direct beschikbaar. Opschaling is mogelijk. De nadruk ligt op het aanbieden van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er structureel begeleiding op aanvraag/behoefte nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er volledige begeleidende zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk.

Bij een verblijfsdag E wordt doorgaans meer dan 1,0 fte tot en met 1,3 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de duur van de behandeling in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven veelal in een gesloten setting met matig intensieve bescherming, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet zonder toestemming mag verlaten. Overwegend gesloten afdeling met geringe aanpassingen.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag F ggz (extra intensieve verzorgingsgraad)

De prestatie verblijfsdag F is bedoeld voor patiënten met een intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is permanent beschikbaar. In voorkomende gevallen wordt hulp door personeel andere afdelingen geboden. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is laag. Een gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel is noodzakelijk. Patiënten vertonen over het algemeen gedragsproblemen/agressie, dan wel verstoringen in het functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering.

Bij een verblijfsdag F wordt doorgaans meer dan 1,3 fte tot en met 1,7 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Vrijheid beperkende maatregelen zijn op een groot gedeelte van de patiënten van toepassing. Patiënten verblijven voor een belangrijk deel op een gesloten afdeling, beschermend en beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. Overwegend gesloten setting met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer- dan wel afzonderingsruimtes aanwezig. Voor mobiliteit geldt een algemene toeslag voor rolstoel gebruik. Gesloten afdeling met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag G ggz (zeer intensieve verzorgingsgraad)

De prestatie verblijfsdag G is bedoeld voor patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. VOV-personeel is permanent beschikbaar met een dubbele bezetting. De nadruk ligt op het opleggen van oplossingen. Wat betreft de zelfstandigheid in ADL/BDL is er permanente en dubbele begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is zeer laag. Er is volledige overname van zorg en permanent toezicht door het VOV-personeel noodzakelijk. Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het psycho-sociale functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.

Bij een verblijfsdag G wordt doorgaans meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Het betreft een gesloten afdeling, zwaar beveiligd, waarbij het grootste deel van de patiënten de setting niet mag verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. Gesloten afdeling met aanpassingen voor onder andere gedragsproblematiek. Er zijn separeer dan wel afzonderingsruimtes aanwezig.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag H ggz (high intensive care (hic))

De prestatie Verblijfsdag H is bedoeld voor patiënten met een zeer intensieve verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld (psychisch, sociaal en somatisch functioneren), waardoor er een noodzaak tot opname is om de geneeskundige zorg te leveren. De behoefte aan begeleiding is afhankelijk van het beloop van het ziektebeeld van de patiënt en kan, indien nodig, tot 1-op-1 begeleiding worden opgeschaald. De nadruk ligt hierbij op het aanbieden van oplossingen en voorkomen van dwang maatregelen. Wat betreft de zelfstandigheid in het ADL/BDL is er permanente begeleiding nodig. De zelfredzaamheid van de patiënten is wisselend. Wel is er gedeeltelijk overname van zorg en permanent (opvoedkundig) toezicht door VOV-personeel nodig. Intensiteit van de begeleiding kan sterk wisselen en, indien nodig, opgeschaald worden tot 1-op-1 begeleiding. Patiënten vertonen over het algemeen ernstige gedragsproblemen/agressie, dan wel ernstige verstoringen in het functioneren. In het algemeen is sprake van intensieve dagelijkse begeleiding en dagstructurering, met continu individueel (opvoedkundig) toezicht.

Bij een verblijfsdag H wordt tussen de 1,3 en 2,0 fte per bed/plaats ingezet. De patiënten blijven doorgaans tijdens de gehele duur van de behandeling in de kliniek. Het betreft een gesloten afdeling, die beschermd is waarbij het grootste deel van de patiënten de afdeling niet zal verlaten en waar het grootste deel van de patiënten zich niet aan het toezicht kan onttrekken. De afdeling kent over het algemeen specifieke bouwkundige en installatietechnische aanpassingen op het gebied voorkomen van terugval en stimuleren van herstel. Zo is er de mogelijkheid op te schalen naar een prikkelarme intensieve begeleidingsafdeling.

 

Prestatiebeschrijving Verblijf met rechtvaardigingsgrond ggz (VMR)

De prestatie verblijf met rechtvaardigingsgrond is voor patiënten die op een verblijfafdeling verblijven zonder medische noodzaak. Dit zijn uitzonderlijke situaties waarbij het gerechtvaardigd is dat het verblijf voor een redelijke termijn wordt voortgezet ondanks dat dit verblijf niet meer “medisch noodzakelijk” is in verband met geneeskundige ggz. Het moet hier gaan om situaties waarbij ontslag uit de instelling medisch niet verantwoord is vanwege het ontbreken van de noodzakelijke ambulante zorg of vervolgvoorzieningen, en zorgverzekeraar en zorgaanbieder nog niet tot een andere oplossing zijn gekomen. Er gelden geen nadere eisen voor wat betreft inzet VOV personeel, bedbezetting, toezicht/beveiliging en Fysieke setting/ Kenmerken huisvesting, maar er moet minimaal voldaan zijn aan de eisen van de prestatie verblijfsdag A.

Artikel 3.2 Prestaties verblijfsdag fz

Een verblijfsdag is een zelfstandige prestatie en hoeft niet gekoppeld te zijn aan een consult. Een verblijfsdag is inclusief dagbesteding en vaktherapie. Een verblijfsdag heeft één van de volgende verzorgingsgraden:

 • Verblijfsdag A fz (lichte verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag B fz (beperkte verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag C fz (matige verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag D fz (gemiddelde verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag E fz (intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag F fz (extra intensieve verzorgingsgraad)
 • Verblijfsdag G fz (zeer intensieve verzorgingsgraad)

 

Een verblijfsdag heeft één van de volgende beveiligingsniveaus:

 • Beveiligingsniveau 1
 • Beveiligingsniveau 2
 • Beveiligingsniveau 3
 • Beveiligingsniveau 4

 

De NZa combineert de verzorgingsgraden en beveiligingsniveaus in de volgende prestaties:

 • Verblijfsdag A1 t/m A4
 • Verblijfsdag B1 t/m B4
 • Verblijfsdag C1 t/m C4
 • Verblijfsdag D1 t/m D4
 • Verblijfsdag E1 t/m E4
 • Verblijfsdag F1 t/m F4
 • Verblijfsdag G1 t/m G4

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag A fz (lichte verzorgingsgraad)

De psychiatrische stoornis is stabiel, er is kans op verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld wanneer de patiënt buiten de structuur van de afdeling verblijft. Er is sprake van ziektebesef en (enige mate van) ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn binnen de structuur van de afdeling voldoende. Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat geen risico op terugval op korte termijn wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft. Er bestaat geen kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag wanneer de patiënt in de structuur van de afdeling verblijft.

Er is sprake van maatschappelijk relevante dagbesteding. ADL-vaardigheden zijn voldoende. Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft ondersteuning nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk. Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën. Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal). Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening. Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten. 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op. Bij een verblijfsdag A fz wordt doorgaans 0,3 en minder fte per bed/plaats ingezet.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag B fz (beperkte verzorgingsgraad)

De psychiatrische stoornis is stabiel, er is een lichte verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld. Er is sprake van ziektebesef en enige mate van ziekte-inzicht, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn in enige mate beperkt, patiënt behoeft hierbij ondersteuning. Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat een beperkte kans op terugval op korte termijn. Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Er is sprake van een maatschappelijk relevante dagbesteding. ADL-vaardigheden zijn voldoende. Er is een sociaal netwerk aanwezig, maar de patiënt heeft begeleiding nodig bij het onderhouden van het sociaal netwerk. Er is enige ondersteuning nodig bij de financiën. Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal). Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening. Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten. Er is behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders. 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op. Bij een verblijfsdag B fz wordt doorgaans meer dan 0,3 fte tot en met 0,5 fte per bed/plaats ingezet.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag C fz (matige verzorgingsgraad)

De psychiatrische stoornis is stabiel, er bestaat enige verstoring in het psychiatrisch ziektebeeld gekoppeld aan delictgedrag. Er is sprake van ziektebesef, het ziekte-inzicht is beperkt, de copingvaardigheden om hiermee om te gaan zijn beperkt, patiënt behoeft hierbij begeleiding. Er is sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat enige kans op terugval op korte termijn. Er bestaat lichte kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

Er is sprake van dagbesteding die minder gericht is op maatschappelijke inbedding. ADL-vaardigheden zijn voldoende. Er is geen (adequaat) sociaal netwerk aanwezig, de patiënt heeft begeleiding nodig bij het opbouwen van het (adequate) sociaal netwerk. Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën. Het actuele recidiverisico is laag tot matig en/of de maatschappelijke impact bij terugval is laag tot matig (denk hierbij bijv. aan diefstal). Het leefklimaat is gericht op herstel en groei van de autonomie, er is sprake van rolherstel naar de samenleving / resocialisatie. Er is sprake van ondersteunende bejegening. Er is behoefte aan begeleiding bij groepsmomenten. Er is, meer dan in verblijfsintensiteit B, behoefte aan begeleiding in korte, individuele contacten met begeleiders. 24-uurszorg is aanwezig, maar de patiënt doet hier niet voortdurend een beroep op. Bij een verblijfsdag C fz wordt doorgaans meer dan 0,5 fte tot en met 0,7 fte per bed/plaats ingezet.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag D fz (gemiddelde verzorgingsgraad)

Er is een gemiddelde verstoring van het psychiatrisch ziektebeeld. Er is sprake van enige mate van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is in enige mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er bestaat risico op terugval op korte termijn. Er is in beperkte mate sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren. Er bestaat kans op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

De zelfredzaamheid is wisselend en varieert tussen gemiddeld en gebrekkig. ADL vaardigheden behoeven ondersteuning. Er ontbreken enige vaardigheden op een aantal algemene levensgebieden. Patiënt kan zelf enige structuur aanbrengen. Er is behoefte aan begeleiding bij de financiën. Het actuele recidiverisico is matig tot hoog. De focus van het leefklimaat is op ontwikkeling / motiveringen en daarnaast op ondersteuning (supportief) en structurerend. De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en eventuele opschaling is mogelijk als dat nodig is. Bij een verblijfsdag D fz wordt doorgaans meer dan 0,7 fte tot en met 1,0 fte per bed/plaats ingezet.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag E fz (intensieve verzorgingsgraad)

Er is sprake van een intensieve verstoring ten gevolge van het psychiatrisch ziektebeeld Er is (nog) in mindere mate sprake van ziektebesef, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is in (nog) mindere mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of begeleiding behoeft. Er is in sprake van gedragsproblematiek, agressie en verstoord functioneren. Er bestaat risico op terugval op korte termijn. Er bestaat risico op ontregelend en ontwrichtend gedrag.

De zelfredzaamheid (indien aangetast) is wisselend en varieert tussen gebrekkig en slecht. Er ontbreken vaardigheden op meerdere of basale levensgebieden. Patiënt kan zelf weinig tot geen structuur aanbrengen. Patiënt heeft zijn financiën niet langer in eigen beheer. Het actuele recidiverisico is matig tot hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstelling. De begeleidingsbehoefte is permanent aanwezig, en opschaling is direct mogelijk. Bij een verblijfsdag E fz wordt doorgaans meer dan 1,0 fte tot en met 1,3 fte per bed/plaats ingezet.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag F fz (extra intensieve verzorgingsgraad)

De psychiatrische stoornis is acuut tot chronisch, ernstig en ontregelend, hetgeen het dagelijks leven grotendeels beïnvloedt. Ziektebesef is beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is in beperkte mate sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft. Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een dagelijks risico hierop.

De patiënt is op meerdere levensgebieden niet zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen. De patiënt kan geen verantwoordelijkheid meer nemen voor zijn ADL en financiën. Het delictrisico is hoog tot zeer hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend. De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief. Er zijn regelmatig vormen van individuele begeleiding noodzakelijk, activiteiten vinden plaats in kleine groepen. Begeleiding/behandeling is gericht op zowel stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek. Bij een verblijfsdag F fz wordt doorgaans meer dan 1,3 fte tot en met 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

 

Prestatiebeschrijving Verblijfsdag G fz (zeer intensieve verzorgingsgraad)

De psychiatrische stoornis leidt tot acute, ernstige en ontregelende verstoring, hetgeen voortdurend problemen veroorzaakt in het dagelijks functioneren. Ziektebesef is zeer beperkt, ziekte-inzicht is (nog) niet aanwezig. Er is zeer beperkt tot geen sprake van behandelresponsiviteit / bereidheid tot behandeling. Er is of kan sprake zijn van ernstige problematiek die moeilijk veranderbaar is en/of veel begeleiding behoeft. Er is sprake van gedragsproblemen die ontwrichting of gevaar op agressie (naar zichzelf / anderen) veroorzaken, met een continu risico hierop.

De patiënt is op geen enkel levensgebied zelfredzaam. De patiënt is niet in staat zelf structuur aan te brengen. Het actuele recidiverisico is hoog tot zeer hoog. Het leefklimaat is stabiliserend, supportief, structurerend met stabilisatie als primaire doelstellig. De begeleidingsbehoefte is permanent en intensief. Er is veelal sprake van één op één of meermans begeleiding, ook bij activiteiten. Begeleiding/behandeling is gericht op stabilisatie en nadere analyse van de complexe problematiek. Bij een verblijfsdag G fz wordt doorgaans meer dan 1,7 fte per bed/plaats ingezet.

Artikel 3.3 Beveiligingsniveaus

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 1

Uitgangspunten:

 • Bij een zorgaanbieder vallend in beveiligingsniveau 1 worden primair patiënten geplaatst die alle vrijheden kunnen hebben.
 • Er is sprake van een besloten afdeling. De buitendeur is permanent afgesloten.
 • Binnen het gebouw kunnen patiënten zich vrij bewegen

Materieel:

 • Aanwezigheid van raamstandbeperking (ramen in buitengevels van zit-/slaapkamers, welke zich niet binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden moeten worden uitgevoerd in P2A beglazing zonder te openen raamdelen. Te openen raamdelen in buitengevels van zit-/slaapkamers die zich binnen de bovengenoemde beveiligingsbarrière bevinden moeten zijn voorzien van een uitzetbeperking met een maximale opening van 13 cm).
 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.
 • Er is een 24-uurspost in het gebouw aanwezig.
 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een besloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt op vaste momenten (tenminste tweemaal per dag) gecontroleerd.
 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.
 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) en onaangekondigd plaats.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 2

In de dbbc-systematiek is er sprake van 4 beveiligingsniveaus. In de praktijk worden 2 typen ‘beveiligingsniveau 2’ ingekocht: 2-laag en 2-hoog. De beschrijvingen hieronder zijn derhalve allebei gekoppeld aan beveiligingsniveau 2. Inkoper en zorgaanbieder moeten in onderling overleg bepalen welke voor hen van toepassing is.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 2-fz laag

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).
 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-laag starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • Aanwezigheid van perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is en/of raamstandbeperking in combinatie met doorbraakwerende beglazing.
 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.
 • Er is een 24-uurspost.
 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.
 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen een gesloten setting.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.
 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.
 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.
 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

 

Prestatiebeschrijving Beveiligingsniveau 2-fz hoog

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 2-hoog worden primair patiënten geplaatst die binnen een redelijke termijn (6 tot 12 weken) vrijheden kunnen krijgen (d.w.z. het al dan niet met begeleiding de beveiligde setting kunnen verlaten).
 • Patiënten geplaatst in een instelling vallend in beveiligingsniveau 2- hoog starten altijd op de gesloten afdeling.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 2 voldoen aan de DJI-eisen gesteld bij de aanbesteding van FPA capaciteit ten behoeve van de fz aan gedetineerden voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:
  • Een beveiligde doorloopsluis;
  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;
  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 3,5 meter die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is;
  • doorbraakwerende beglazing;
  • raamstandbeperking.
 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.
 • Er is een 24-uurspost in het gebouw.
 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.
 • Het volledige aanbod van behandel/therapie faciliteiten van de instelling is niet aanwezig binnen de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling.
 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.
 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) én onaangekondigd plaats.
 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 3

Uitgangspunten:

 • In een instelling vallend in beveiligingsniveau 3 worden primair patiënten geplaatst die voor langere tijd binnen de beveiligde ring moeten verblijven.
 • Er is sprake van een gesloten setting met geringe bewegingsvrijheid.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 3 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor niveau 3 voor wat betreft omtrekbeveiliging en entree. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:
  • Beveiligde doorloopsluis;
  • gecontroleerde in- en uitgang voor personen en goederen;
  • perimeterbeveiliging (hekwerk) van minimaal 5,5 meter die niet zonder meer te ondergraven, doordringen of te overklimmen is.
 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.
 • Er is een 24-uurspost aanwezig.
 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.
 • Volledig behandel- en therapieaanbod is beschikbaar binnen de beveiligde ring.
 • Aanwezigheid van centrale post bij in- en uitgang van de beveiligde ring.

Immaterieel:

 • Aan-/afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.
 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.
 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan en/of bij vermoedens van gebruik), periodiek en onaangekondigd plaats.
 • Doorplaatsing / het krijgen van (meer) vrijheden wordt gefaseerd vormgegeven.

 

Prestatiebeschrijving beveiligingsniveau 4

Uitgangspunten:

 • Op beveiligingsniveau 4 worden patiënten geplaatst die langdurig onder zeer hoge beveiliging moeten verblijven.
 • Er is sprake van een gesloten setting met zeer geringe bewegingsvrijheid binnen het gebouw.

Materieel:

 • De instellingen vallend in beveiligingsniveau 4 voldoen aan de DJI-eisen gesteld voor fpc’s. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van:
  • Een dubbele barrière;
  • een penitentiair hekwerk van 5 meter en een muur, beide voorzien van detectie en cameraobservatie;
  • gecontroleerde in- en uitgang van personen en goederen;
  • beglazing buitenwandopeningen;
  • raamstandbeperking.
 • Medewerkers beschikken over persoonsgebonden PZI/MAI met locatiebepaling.
 • Er is sprake van continu direct toezicht op de woonafdeling en/of cameratoezicht.
 • Er is een 24-uurspost.
 • Het volledige aanbod van behandel-, therapie- en recreatieve faciliteiten van de instelling is aanwezig binnen de dubbele beveiligingsring.

Immaterieel:

 • Aan- en afwezigheid van patiënten wordt geregistreerd op de afdeling en bij de centrale post.
 • Personeel wordt getraind en hertraind ten aanzien van agressiebeheersing / de-escalerende gesprekstechnieken.
 • Medewerkers hebben vaardigheden/competenties t.a.v.: vroegsignalering, risicomanagement en motiverende gespreksvoering.
 • Drugs- en kamercontroles vinden op indicatie (namelijk wanneer opgenomen in het behandelplan of bij vermoedens van gebruik) periodiek, onaangekondigd en steekproefsgewijs plaats.
 • Er is sprake van een gefaseerde resocialisatie van de patiënt. Deze wordt intensief begeleid door medewerkers.

Artikel 3.4 Zzp’s en extramurale parameters voor de forensische zorg

Naast consulten en verblijfsdagen bestaan in de fz zzp’s en extramurale parameters. Zzp’s zijn voor de zorgvorm verblijf met begeleiding, maar zonder behandeling. Voor de zorgvorm ambulante begeleiding zijn de extramurale parameters van toepassing.

 

De volgende zzp’s zijn van toepassing:

 • Zzp-c 1 t/m 6 inclusief en exclusief dagbesteding.
 • Zzp-vg 1 t/m 7 inclusief en exclusief dagbesteding.

 

Prestatiebeschrijving zzp’s-c en zzp’s-vg

Er zijn twee soorten zzp’s:

 • zzp’s-c (inclusief en exclusief dagbesteding). De zzp’s-c zijn voor patiënten die in de fz verblijven vanwege ondersteunende begeleiding. De NZa stelt de volgende prestaties vast:
  • zzp-c 1 t/m 6 (exclusief dagbesteding);
  • zzp-c 1 t/m 6 (inclusief dagbesteding).
 • zzp's-vg (inclusief en exclusief dagbesteding). De zzp’s-vg zijn voor de specifieke zorg voor de verstandelijk beperkten. Hieronder valt niet de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek. De NZa stelt de volgende prestaties vast:
  • zzp-vg 1 t/m 7 (exclusief dagbesteding);
  • ​Zzp-vg 1 t/m 7 (inclusief dagbesteding).

 

De zzp is opgebouwd uit de volgende deelcomponenten. Vanuit deze deelcomponenten worden de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en verblijf geleverd.

 • woonzorg
 • dagbesteding
 • begeleiders
 • verblijf
 • kapitaallasten (nhc)
 • inventaris (nic)

 

In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, geregistreerd worden als zzp-c of zzp-vg:

 • ziekenhuisopname;
 • onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof;
 • time-out tbs-gestelde;
 • kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire inrichting (pi);
 • no-show klinisch;
 • onttrekking.

 

De zzp’s staan beschreven in Bijlage 1 Prestatiebeschrijvingen zzp’s.

 

Prestatiebeschrijving extramurale parameters

Voor de zorgvorm ambulante begeleiding zijn de extramurale parameters van toepassing.

 

De NZa stelt de volgende extramurale parameters vast:

 • H300 Begeleiding
 • H150 Begeleiding extra
 • H152 Begeleiding speciaal 1 NAH
 • H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)
 • F125 Dagactiviteit (begeleiding) LZA
 • H811 Dagbesteding VG licht
 • H812 Dagbesteding VG midden
 • H813 Dagbesteding VG zwaar
 • H328 Behandeling
 • H329 Behandeling gedragswetenschapper

 

In Bijlage 2 Prestatiebeschrijvingen extramurale parameters zijn de prestatiebeschrijvingen van de extramurale parameters opgenomen. Ook staat aangegeven welke module bij de verschillende extramurale parameters mogelijk is.

 

Voor de extramurale parameters en modules gelden maximumtarieven, zoals bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg. Dit betekent dat prijsafspraken kunnen worden gemaakt op of onder het maximumtarief met een ondergrens van € 0,-.

 

Alle tarieven zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent. De kapitaallasten voor extramurale parameters betreft een opslag. Op de kapitaallasten voor extramurale parameters vindt geen nacalculatie plaats.

 

Jaarlijkse indexatie extramurale parameters. Ons beleid voor de indexering van de extramurale parameters staat beschreven in de beleidsregel ‘Indexatie Wlz’.

HOOFDSTUK 4 TOESLAGEN OP CONSULTEN EN VERBLIJFSDAGEN

In de tariefbeschikking zal de NZa het voorschrift opnemen dat een toeslag niet zelfstandig gedeclareerd kan worden, maar alleen als toeslag op een consult of een verblijfsdag.

Artikel 4.1 Toeslagen op consulten

Op een consult kunnen de volgende toeslagen van toepassing zijn.

 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 5 minuten tot 15 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 15 minuten tot 30 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 30 minuten tot 45 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 45 minuten tot 60 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 60 minuten tot 75 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 75 minuten tot 90 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 90 minuten tot 120 minuten.
 • Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist vanaf 120 minuten.
 • Toeslag Reistijd ggz tot 25 minuten
 • Toeslag Reistijd ggz vanaf 25 minuten
 • Toeslag Reistijd fz tot 45 minuten
 • Toeslag Reistijd fz vanaf 45 minuten
 • Toeslag Ambulante methadonverstrekking (ggz en fz)
 • Toeslag repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) (ggz en fz)
 • Toeslag Spravato

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Tolk gebarentaal / communicatiespecialist

De toeslag tolk gebarentaal / communicatiespecialist is een toeslag voor zorg geleverd aan patiënten met een auditieve beperking en waarvoor de inzet van een tolk gebarentaal / communicatiespecialist noodzakelijk is. Het gaat hierbij om vroegdoven, plots- en laatdoven, slechthorenden, doofblinden en patiënten met een gehoorstoornis tinnitus, hypoacousis, ménière of auditieve verwerkingsproblemen. De eenheid van de toeslag is per consult en kent eenzelfde minutenindeling als de consulten.

 

Algemene prestatiebeschrijving toeslagen Reistijd

De eenheid van de toeslagen Reistijd is per consult. Per consult mag maximaal één toeslag voor reistijd gedeclareerd worden. De toeslag mag daarom de opgetelde reistijd naar en van de patiënt omvatten. Bij doorreis mag de werkelijk besteedde tijd éénmaal worden gedeclareerd.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Reistijd ggz tot 25 minuten

Reistijd tot 25 minuten in de ggz.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Reistijd ggz vanaf 25 minuten

Reistijd vanaf 25 minuten in de ggz.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Reistijd fz tot 45 minuten

Reistijd tot 45 minuten in de fz.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Reistijd fz vanaf 45 minuten

Reistijd vanaf 45 minuten in de fz.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Ambulante methadonverstrekking (ggz en fz)

De prestatie is een toeslag op een consult als vergoeding voor verstrekte methadon. De eenheid van de prestatie is per maand.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) (ggz en fz)

De toeslag repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) is een toeslag voor rTMS. Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) is een techniek waarbij hersenactiviteit veranderd wordt door middel van een kortdurende magnetische puls. Repetitieve TMS (rTMS) is een therapievorm waarbij hersenactiviteit op lange termijn veranderd kan worden door middel van het herhalend aanbieden van magnetische pulsen. Binnen de toeslag vallen de materiele kosten (zoals aanschaf/lease, onderhoud en afschrijving van het rTMS apparaat en gebruiksartikelen) voor de behandeling middels rTMS.

 

De toeslag rTMS is uitsluitend voor patiënten met een therapieresistente depressie, in combinatie met cognitieve gedragstherapie tijdens de duur van het behandeltraject. Het gaat hierbij om

 1. Patiënten met een depressie die voldoende lang behandeld zijn met twee evidence based therapieën. Deze therapieën kunnen bestaan uit twee evidence based farmacologische behandelingen of twee evidence based psychotherapieën of één evidence based farmacologische behandeling en één evidence based psychotherapie. Uitvragen van therapie resistentie gebeurt bij voorkeur aan de hand van de DM-TRD (met name de vragen over psychotherapie en medicatie).
 2. Patiënten die met rTMS zijn behandeld voor een therapieresistente depressie, die een recidief depressie krijgen na het staken van de rTMS.

 

De eenheid van de toeslag is per consult en kent een vast tarief. In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat de toeslag rTMS per patiënt maximaal 1 maal per dag kan worden gedeclareerd.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Spravato

Toeslag voor het intramurale geneesmiddel esketamine neusspray (Spravato®). De prestatiebeschrijving van Spravato wordt gevormd door de artikelomschrijving van het consumentenartikel zoals opgenomen in de G-standaard. Deze toeslag is alleen voor de kosten van het geneesmiddel. De voorzorg, het toedienen en de nazorg kan worden gedeclareerd via de reguliere consulten. In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat deze toeslag alleen gedeclareerd mag worden als de indicatie is vastgelegd waarvoor Spravato is toegediend. De indicatie is de aandoening waarvoor het medicijn kan worden voorgeschreven.

Het tarief voor de toeslag voor jaar t is gebaseerd op de apotheekinkoopprijs van 1 juni van het jaar t-1 plus btw. Op de apotheekinkoopprijs is de Wet Geneesmiddelenprijzen (Wgp) van toepassing. Op basis van de Wgp stelt het ministerie van VWS twee keer per jaar (april en oktober) maximumprijzen voor geneesmiddelen vast voor de farmaceutische industrie. Het vastgestelde maximumtarief van de NZa mag nooit hoger zijn dan de Wgp-maximumprijs. Daarom wordt het maximumtarief indien nodig, gedurende het jaar, verlaagd tot de Wgp-maximumprijs. Deze herziene maximumtarieven zijn terug te vinden in de G-standaard.

Artikel 4.2 Toeslagen verblijfsdagen

Op een verblijfsdag kunnen de volgende toeslagen van toepassing zijn.

 • Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma (alleen op verblijfsdag D ggz)
 • Toeslag Extreem vlucht- en beheersgevaarlijk (fz)
 • Toeslag Sglvg+ bij beveiligingsniveau 2 (fz)
 • Toeslag TBS-patiënt (fz)

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma (alleen op verblijfsdag D ggz)

De toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma is een toeslag voor zorg geleverd aan patiënten met een ernstige verstoring in het psychiatrisch toestandsbeeld, veroorzaakt door oorlog of oorloggerelateerde vervolging of oorloggerelateerd geweld, waarvoor bovengemiddeld weekendverlof voor het succesvol afronden van de behandeling noodzakelijk is. De eenheid van de toeslag is per verblijfsdag D in de ggz. In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat de Toeslag Oorlogsgerelateerd psychotrauma alleen gedeclareerd mag worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van de toeslag.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Extreem vlucht- en beheersgevaarlijk (fz)

Evbg-patiënten zijn extreem vlucht- en beheersgevaarlijke TBS-patiënten waarbij extra zorg en beveiliging noodzakelijk is. Voor zorg geleverd aan extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (evbg) patiënten kan deze toeslag in rekening worden gebracht wanneer de patiënt de evbg-status krijgt van de evbg-commissie. De toeslag heeft een maximumtarief per patiënt per dag.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag Sglvg+ bij beveiligingsniveau 2 (fz)

Deze toeslag verblijf is voor zorg aan personen die veroordeeld zijn onder het volwassen strafrecht met een forensische of strafrechtelijke zorgtitel, die in aanmerking komen voor plaatsing in een beveiligde instelling met een toelating ‘sterk gedragsgestoord, licht verstandelijk gehandicapt met behandeling (sglvg+)’.

Voor de sglvg+ geldt een specifieke toeslag die verband houdt met kapitaallasten (nhc). Het bedrag kan als toeslag worden afgesproken bovenop het integrale tarief voor de deelprestaties verblijf met beveiligingsniveau 2. De verblijfsintensiteit is niet bepalend voor het al dan niet van toepassing zijn van deze toeslag.

 

Prestatiebeschrijving Toeslag tbs-patiënt (fz)

De setting forensische en beveiliging zorg - klinische zorg is van toepassing voor alle forensische klinische zorg inclusief tbs. Het percentage indirecte tijd bij de behandeling van patiënten met een tbs-titel ligt echter veel hoger dan het gemiddelde binnen deze setting. Het verschil is verwerkt in deze toeslag tbs. Dit is een toeslag per verblijfsdag voor patiënten met een forensische titel tbs met dwang.

HOOFDSTUK 5 OVERIGE PRESTATIES

Artikel 5.1 Overige prestaties

Naast consulten, toeslagen op consulten en de verblijfsdagen bestaan in de ggz de volgende prestaties:

 • Elektroconvulsietherapie ggz regulier
 • Elektroconvulsietherapie ggz complex
 • Elektroconvulsietherapie fz regulier
 • Elektroconvulsietherapie fz complex
 • Consultatie bij euthanasieverzoeken (ggz)
 • Onderlinge dienstverlening (ggz en fz)
 • Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)
 • Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)
 • Forensisch psychiatrisch toezicht (fz)
 • Ambulante dagbesteding (fz)
 • Zorgmachtiging Wet verplichte ggz
 • Rijbewijs rapport op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon
 • Rijbewijs rapport op verzoek politie voor rekening van CBR
 • Rijbewijs rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag
 • Rijbewijs rapport op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag
 • Informatieverstrekking
 • Niet-basispakketzorg consult (ggz)
 • Niet-basispakketzorg verblijf (ggz)
 • Facultatieve prestatie (ggz en fz)
 • Transitieprestatie (ggz en fz)

 

Prestatiebeschrijving Elektroconvulsietherapie (ECT) (ggz en fz)

De prestatie Electroconvulsietherapie in de ggz en fz is een prestatie voor elektroconvulsietherapie. Dit is een fysische therapie en betreft behandeling met behulp van fysische technieken, waarbij door middel van het opwekken van een epileptisch insult, uitgelokt door een stroomstoot door het hoofd, getracht wordt bepaalde psychiatrische aandoeningen te behandelen.

 

Binnen de prestatie elektroconvulsietherapie vallen de materiële kosten (zoals afschrijving, onderhoud van ect-apparatuur en overige materialen), de kosten voor ruimte gebruik, loonkosten van betrokken zorgverleners/beroepen die niet vallen onder de beroepen genoemd in artikel 2.2 ‘Consulten beroep van de zorgverlener’ (zoals de anesthesist, anesthesieverpleegkundige en verkoeververpleegkundige) en de tijd die een patiënt na de behandeling door brengt op de verkoeverkamer.

 

Een prestatie Elektroconvulsietherapie wordt op basis van zorgzwaarte onderverdeeld in één van de onderstaande categorieën:

 • Electroconvulsietherapie ggz – regulier
 • Electroconvulsietherapie ggz – complex
 • Electroconvulsietherapie fz – regulier
 • Electroconvulsietherapie fz – complex

 

De prestatie Electroconvulsietherapie betreft een eenheid per ect-verrichting. De prestatie Elektroconvulsietherapie mag parallel aan een (prestatie) consult worden geleverd.

 

Prestatiebeschrijving Consultatie bij euthanasieverzoeken(ggz)

Deze prestatie kan in rekening worden gebracht voor zorg door een psychiater bij een euthanasieverzoek op grond van psychisch lijden. Binnen deze prestatie valt het dossieronderzoek, gesprek met patiënt en naasten, verslaglegging en afsluiting. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten

 

Prestatiebeschrijving Onderlinge dienstverlening (ggz en fz)

De prestatie onderlinge dienstverlening in de ggz en fz is een prestatie voor zorg die een zorgaanbieder verleent als onderdeel van een door een andere zorgaanbieder uit te voeren prestatie. De eerstgenoemde zorgaanbieder noemt de NZa ‘opdrachtnemende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder noemt de NZa de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. Deze prestatie is voor zorg die op zichzelf nog geen volledige prestatie vormt. Voor zorg waar een reguliere prestatie voor is vastgesteld moet die prestatie voor het onderling verrekenen van zorg gebruikt worden.

 

Prestatiebeschrijving Intercollegiaal overleg setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II (ggz)

Van de prestatie Intercollegiaal overleg kan alleen gebruik gemaakt worden als er ook sprake is van de setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II. De prestatie is voor de tijd die besteed wordt door de consulterende zorgverlener voor patiënten die bij deze zorgverlener onder behandeling zijn. De prestatie is voor inhoudelijk overleg tussen twee of meer behandelaren genoemd in artikel 2.2 Consulten beroep van de zorgverlener, waarbij de verwijzer is uitgesloten. Het overleg moet in het belang zijn van de behandeling van een specifieke patiënt of het systeem rondom de specifieke patiënt. Hierbij is er sprake van een interactie, een direct wederkerig overleg tussen de behandelaren. Het resultaat van het overleg wordt vastgelegd in het patiëntendossier.

Van deze prestatie bestaan twee vormen: kort (van 5 tot 15 minuten) en lang (vanaf 15 minuten).

 

Forensisch psychiatrisch toezicht (fz)

Fpt is een intensieve multidisciplinaire samenwerking tussen het fpc en de reclassering bij de uitstroom van tbs-gestelden. De samenwerking betreft alle beslissingen over de benodigde behandeling, begeleiding en toezicht ten behoeve van de veilige en geleidelijke terugkeer van de tbs-gestelden in de samenleving. Forensisch psychiatrisch toezicht wordt per dag gedeclareerd.

 

Prestatiebeschrijving Ambulante dagbesteding (fz)

Bij de setting ‘forensische en beveiliging zorg - klinische zorg’ is dagbesteding integraal onderdeel van het verblijfstarief. In aanvulling op behandeling in de setting ‘Forensische en risicogerichte zorg – niet-klinische of ambulante zorg’ is het mogelijk om dagbesteding te declareren via deze prestatie ambulante dagbesteding (fz). De prestatie kan ook in combinatie met een ZZP worden gedeclareerd wanneer ook ambulante behandeling wordt geleverd. Het is niet mogelijk om extramurale parameters naast dagbesteding (binnen het Zorgprestatiemodel) te declareren. Dagbesteding wordt per tijdseenheid van 60 minuten gedeclareerd.

 

Prestatiebeschrijving Zorgmachtiging Wet verplichte ggz

Deze prestatie is voor de kosten van het aanvragen van een zorgmachtiging, wat relatief veel indirecte tijd kost. In de tariefbeschikking zal de NZa het voorschrift opnemen dat deze prestatie eenmaal per aanvraag zorgmachtiging gedeclareerd mag worden.

 

Prestatiebeschrijving Rijbewijs keuringen (ggz)

Deze prestaties zijn voor:

- Rijbewijs: rapport op verzoek het CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgebonden tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven.

- Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

- Rijbewijs: rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag.

- Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag icm 119028, per 15 min. extra direct patiënt.geb tijd of per 15 minuten extra indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen.

 

Prestatiebeschrijving informatieverstrekking

Deze prestatie is bedoeld voor schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden.

 

Prestatiebeschrijving Niet-basispakketzorg consult (ggz)

Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van een consult. Deze prestatie is bedoeld voor patiënten die zorg ontvangen die buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. Het tarief van de prestatie is per 60 minuten.

 

Prestatiebeschrijving Niet-basispakketzorg verblijf (ggz)

Indien er geen aparte prestatie bestaat voor zorg die niet tot het basispakket behoort, dan kan deze prestatie gebruikt worden in het geval van verblijf. Deze verblijfsprestatie betreft een verblijf met overnachting. Deze verblijfsprestatie is bedoeld voor patiënten die opgenomen zijn om zorg te ontvangen welke buiten de aanspraak op de Zvw valt maar wel zorg is zoals omschreven in de Wmg. De behandeling zelf valt niet onder deze prestatie, het gaat hier uitsluitend om de verblijfskosten.

 

Prestatiebeschrijving Facultatieve prestatie

 1. Een facultatieve prestatie kan worden aangevraagd door middel van een gezamenlijke aanvraag van ten minste één zorgaanbieder en ten minste één zorgverzekeraar. De aanvraag kan worden ingediend met het formulier ‘Aanvraagformulier facultatieve prestatie ggz/fz’. Het formulier moet volledig worden ingevuld en worden ondertekend. Daarnaast moet de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Uit de prestatiebeschrijving moet concreet en duidelijk blijken wat de inhoud is van de prestatie.
  • Uit de aanvraag blijkt, of in de aanvraag wordt toegelicht, dat de prestatie onder de reikwijdte valt van deze beleidsregel en specifiek geneeskundige ggz of fz betreft.
  • Het vaststellen van de facultatieve prestatiebeschrijving mag niet tot gevolg hebben dat zorg waarvoor een maximumtarief in rekening kan worden gebracht, zorg wordt waarvoor een vrij tarief in rekening kan worden gebracht.
 2. De NZa neemt na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid een besluit met inachtneming van de geldende beslistermijnen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het besluit wordt de datum van inwerkingtreding vermeld.
 3. Het besluit bedoeld in het vorige lid is een beschikking als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Wmg. Het besluit wordt gepubliceerd op de website van de NZa. Het besluit wordt per post gestuurd aan de aanvragende partijen.
 4. Het besluit bedoeld in het tweede lid wordt verwerkt in de eerst volgende nieuwe versie van de tariefbeschikking volgend op de inwerkingtredingsdatum van het besluit.
 5. De facultatieve prestatie kent een vrij tarief.
 6. In de tariefbeschikking zal de NZa opnemen dat een facultatieve prestatie alleen gedeclareerd kan worden indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar over het gebruik van die facultatieve prestatie.

 

Prestatiebeschrijving Transitieprestatie

De transitieprestatie is een prestatie voor het afrekenen van het geheel van zorgprestaties.

 

Voor geneeskundige ggz kan de transitieprestatie worden toegepast om

 • de door zorgverzekeraar en zorgaanbieder vooraf gezamenlijke als bedoelde/gewenste effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen, en/of;
 • de door zorgverzekeraar en zorgaanbieder onvoorziene, en door hen gezamenlijk als ongewenst benoemde, effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen, en/of;
 • de door zorgverzekeraar en zorgaanbieder vooraf gezamenlijke als onbedoelde/ongewenste benoemde effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel, waarbij dit effect het gevolg is van een tekortkoming in het Zorgprestatiemodel zelf,

voor zover die die effecten niet redelijkerwijs binnen de max-max tarieven kunnen worden opgevangen. De gezamenlijke overeenkomst moet tweezijdig (zorgverzekeraar en zorgaanbieder) worden ondertekend.

 

Voor forensische zorg kan de transitieprestatie worden toegepast om de door zorgaanbieders en DJI vooraf gezamenlijk vastgestelde ongewenste of achteraf gezamenlijk geconstateerde onvoorziene effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen. Over de verdere invulling van deze transitieprestatie wordt een veldafspraak gemaakt.

Artikel 5.2 Overige prestaties Acute ggz binnen budget

Voor de acute ggz binnen budget bestaan de volgende prestaties:

 • Consult Acute ggz binnen budget
 • Verblijfsdag D (gemiddelde verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget
 • Verblijfsdag E (intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget
 • Verblijfsdag F (extra intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget
 • Verblijfsdag G (zeer intensieve verzorgingsgraad) Acute ggz binnen budget
 • Verblijfsdag H (high intensive care (hic)) Acute ggz binnen budget

 

Prestatieomschrijving

De prestaties Acute ggz binnen budget zijn voor acute psychiatrische hulpverlening bestaande uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte), beschikbaarheid crisisbedden en opname. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan).

 

De prestaties Acute ggz binnen budget zijn ter dekking van budget acute ggz.

 • De prestaties Acute ggz binnen budget zijn voor de acute ggz binnen budget gedurende de eerste 3 kalenderdagen.
 • De periode waarin prestaties Acute ggz binnen budget worden geleverd start op de kalenderdag waarop de eerste prestatie in dit kader wordt geregistreerd.

 

De consulten Acute ggz binnen budget worden gedifferentieerd naar:

 • Beroep van de zorgverlener conform artikel 2.2 van deze Beleidsregel.
 • Tijdsindeling conform artikel 2.3 van deze Beleidsregel.

 

Er wordt geen onderscheid gemaakt in diagnostiek- en behandelconsulten. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar setting.

 

De toeslagen zijn niet van toepassing bij de prestaties Acute ggz binnen budget.

 

De prestaties binnen budget hebben een vast tarief als bedoeld in artikel 50 lid 1 sub b van de Wmg

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

Artikel 6.1 Intrekken oude beleidsregel(s)

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de volgende beleidsregels ingetrokken: Beleidsregel Generalistische basis-ggz, met kenmerk BR/REG-21143a, Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, met kenmerk BR/REG-21134, en Beleidsregel prestaties en tarieven forensische zorg, met kenmerk BR-REG-21135.

Artikel 6.2 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De beleidsregels genoemd in artikel 6.1 blijven van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregels en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregels golden.

Artikel 6.3 Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant. 

Artikel 6.5 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

TOELICHTING

Algemeen

 

De afbakening van de aanspraak het Zorginstituut is leidend.

Artikelsgewijs

Toelichting Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Consult

In de definitie van consult is opgenomen dat een interactie ononderbroken is. Met ononderbroken wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om zonder zorginhoudelijke reden consulten op te knippen. Het halen van bijvoorbeeld een kopje koffie, een sanitaire stop of een korte pauze geldt niet als onderbreking.

 

Toelichting Hoofdstuk 2

Het is mogelijk om per patiënt meerdere consulten op een dag te declareren.

 

Toelichting artikel 2.1 Consulten diagnostiek en behandeling

Toelichting Diagnostiek

Deze activiteit kan in de vorm zijn van het opstellen van een verpleegkundige diagnose, een psychologische probleemanalyse en/of een psychiatrische structuurdiagnose, en een diagnostische classificatie volgens het vigerende psychiatrische classificatiesysteem.

Er kan ook sprake zijn van een of meerdere specifieke aanvullende (neuro)psychologische onderzoeken volgens een gestructureerde en gevalideerde testmethode, zoals een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek, een onderzoek naar specifieke psychiatrische beelden of ontwikkelingsstoornissen als er hieromtrent vermoedens gerezen zijn vanuit diagnostisch onderzoek, een neuropsychologisch onderzoek of in het geval van de forensische zorg van verdiepingsdiagnostiek. De diagnostiek resulteert in een intakeverslag en/of een diagnostisch rapport, dat resulteert in een behandelplan en/of toetsbare, significante en directe aanpassing en/of bijstelling van het behandelplan, alswel een toetsbare en directe evaluatie ervan.

Diagnostiekactiviteiten kunnen ook onderdeel zijn van behandelconsulten, maar alleen consulten die enkel als doel hebben het uitvoeren van diagnostiek mogen als een diagnostiekconsult gedeclareerd worden. Een consult is een ononderbroken contact en kan niet deels als diagnostiekconsult en deels als behandelconsult worden gedeclareerd.

 

Toelichting artikel 2.4 Consulten setting

Algemene omschrijving en verantwoording van settings

Zie de brief VWS d.d. 2 juli 2019:  https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2019/09/CZ-192343.pdf

 

Toelichting setting Ambulant kwaliteitsstatuut sectie II

VWS heeft de NZa de opdracht gegeven om in het zorgprestatiemodel af te bakenen voor welke patiënten en taken de psychiaters in vrije vestiging het hoge psychiatertarief in rekening kunnen brengen. In de voorhangbrief de volgende tekst opgenomen: “Met het oog op het belang van een passende inzet van beroepen zie ik in het zorgprestatiemodel nog wel het risico dat psychiaters in vrije vestiging tegen een hoog tarief patiënten met relatief lichte problematiek kunnen behandelen. Ik zal de NZa dan ook vragen om bij de invoering van de nieuwe bekostiging het voor vrijgevestigde psychiaters alleen mogelijk te maken een hoog ‘psychiatertarief’ in rekening te brengen voor zover zij zorg leveren aan cliënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben; voor overige zorg krijgen zij dan een lager tarief dat aansluit bij de aard van de geboden zorg.”

 

Conform de opdracht van de staatssecretaris zal de NZa in de setting ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II voor vrijgevestigde psychiaters alleen mogelijk te maken een hoog 'psychiatertarief' in rekening te brengen voor zover zij zorg leveren aan cliënten die ook daadwerkelijk zorg van een psychiater nodig hebben. Een operationalisering van dit principe wordt een later moment toegevoegd.

 

Toelichting setting Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie III – monodisciplinair

De kwaliteitscriteria voor instellingen betreffen onder andere de volgende eisen:

 • Kwaliteitscertificaat/Keurmerk (HKZ/NIAZ/JCI of anders)
 • Algemene leveringsvoorwaarden
 • Professioneel statuut voor instellingen , waar een escalatie-procedure in is opgenomen
 • B-GGZ: minimaal 1xpj in Multidisciplinair overleg (MDO) bij besluitvorming/ afstemming/ toetsing bij cruciale momenten in behandeling/ ontslag

Daarnaast moet vanuit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen medezeggenschap geregeld worden indien er >10 zorgverleners zijn.

Daarnaast geldt de operationalisering van aanbieders die voldoen aan sectie III van het kwaliteitsstatuut die binnen de veldafspraken van het zorgprestatiemodel is vastgelegd. Deze operationalisering betreft een minimumgrens.

 1. De aanbieder beschikt over een passende AGB-code met gekoppelde Wtza-vergunning
 2. Een psychiater of klinisch psycholoog is aantoonbaar op afroep beschikbaar

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of nieuwe zorgaanbieders aan deze verplichtingen voldoet. Diagnostiek kan in deze setting worden uitgevoerd door een andere zorgverlener dan de behandeling.

 

Toelichting Setting Outreachend

Voorbeelden van locaties zijn thuis, kantoor, of elders zoals het park. Beschikbaarheid van zorg buiten kantoortijden kan oftewel door het outreachende team zelf of door samenwerking met een klinische afdeling of crisisdienst. Het betreft vaak onplanbare zorg. Voorbeelden van outreachende zorg zijn FACT (Flexible Assertive Community Treatment) en IHT (intensive hometreatment).

 

Toelichting Artikel 3.4 Zzp’s en extramurale parameters voor de forensische zorg

Naast consulten en verblijfsdagen bestaan in de fz zzp’s en extramurale parameters. Deze prestaties zijn met de overgang naar het zorgprestatiemodel zonder beleidswijziging overgenomen uit de NZa-regels zoals die golden voor de fz in 2021. Het blijft mogelijk om parallel aan zzp’s andere prestaties te declareren. Om geen beleidswijziging door te voeren zij ook de gevallen overgenomen waarop toch een prestatie in rekening mag worden gebracht terwijl de patiënt niet aanwezig is.

 

Toelichting artikel 4.1 Toeslagen op consulten

Toeslag zorgmachtiging Wet verplichte ggz

Als een behandelaar voor een patiënt op een zitting verschijnt, dan worden de kosten voor het ter zitting verschijnen worden gedragen door de Staat. Deze kosten vallen niet onder de Zvw.

 

Toelichting artikel 4.2 Toeslagen Verblijfsdagen

Toelichting Toeslag TBS-patiënt (fz)

Binnen de setting forensische zorg klinisch wordt door TBS-klinieken relatief veel indirecte tijd geschreven. Dit komt voornamelijk voort uit de indirecte tijd die nodig is om aan de juridische randvoorwaarden en randvoorwaarden op het gebied van veiligheid te voldoen en niet zozeer aan behandeling zelf. Zij zouden structureel ondergecompenseerd worden binnen de setting. De TBS-toeslag compenseert dit door het gemiddelde verschil in indirecte tijd met de Overige forensische instellingen als een opslag op de verblijfsdag te vergoeden. Dit zou leiden tot ondercompensatie van bepaalde Overige forensische instellingen in deze setting, in het bijzonder de instellingen die SGLVG-zorg leveren. DJI heeft een analyse gedaan waaruit blijkt dat de gemiddelde indirecte tijd voor die instellingen op 56% ligt. De tarieven in de setting forensische zorg klinisch worden met de nieuwe berekening gemiddeld voor 60% indirecte tijd gecompenseerd. Deze zorg blijkt dus ongegrond. Naar aanleiding van deze toelichting is werkgroep 1 van het programma Zorgprestatiemodel akkoord met het voorstel om een aparte TBS toeslag te maken binnen het Zorgprestatiemodel.

 

Toelichting artikel 5.1 Overige prestaties

Toelichting Onderlinge dienstverlening

Bij een betaling voor onderlinge dienstverlening moet altijd gebruik worden gemaakt van een door de NZa vastgestelde prestatie. Voor het in rekening brengen van zorg heeft een opdrachtnemende zorgaanbieder twee mogelijkheden:

 • Directe declaratie van een reguliere prestatie door een opdrachtnemende zorgaanbieder aan de zorgverzekeraar (alleen voor Zvw). Hiervan is sprake als de opdrachtnemende zorgaanbieder de vergoeding voor de zorgprestatie die hij in opdracht heeft geleverd direct bij de zorgverzekeraar in rekening brengt. Wanneer de zorg die wordt geleverd wel in rekening kan worden gebracht op basis van een reguliere prestatie, dan moet deze prestatie dus ook worden gebruikt. Deze prestaties kunnen worden gebruikt voor zowel declaratie aan de zorgverzekeraar als voor een betaling voor onderlinge dienstverlening. De bepalingen in de omschrijvingen en het geldende max-tarief zijn van toepassing, ook wanneer de reguliere prestaties worden gebruikt voor een betaling voor onderlinge dienstverlening. In de forensische zorg is deze route niet mogelijk.
 • Betaling voor onderlinge dienstverlening als er geen reguliere prestatie is. Van een betaling voor onderlinge dienstverlening is sprake wanneer de opdrachtgevende zorgaanbieder een vergoeding uitkeert aan de opdrachtnemende zorgaanbieder voor (het onderdeel van) de zorgprestatie die de opdrachtnemende zorgaanbieder heeft uitgevoerd. De prestatie onderling dienstverlening is vormvrij (aanbieders spreken onderling af om welke zorg het gaat) en kent een vrij tarief.

De contractrelatie (of het gebrek daaraan) van de aanbieder die bij de verzekeraars declareert is van toepassing.

 

Toelichting Facultatieve prestatie

Het zorgprestatiemodel op zichzelf al ruimte biedt voor innovatieve en digitale zorg. Het contact tussen behandelaar en patiënt kan op alle digitale manieren plaatsvinden en is declarabel door middel van de consulten. Daarnaast geeft het vervallen van de disciplinemix meer ruimte om behandelmethodieken in te zetten met een andere dan de gemiddelde disciplinemix en biedt het max-max tarief ruimte om een extra vergoeding voor innovatieve zorg overeen te komen.

 

De facultatieve prestatie is een instrument om innovatieve zorgvormen te faciliteren. De facultatieve prestatie is bedoeld voor de bekostiging van zorg met een innovatieve zorg karakter. Het kan ook gaan om een innovatieve manier van organiseren van zorg zolang deze binnen de reikwijdte van het ggz/fz domein valt. Het is een laagdrempelige manier om te starten met initiatieven die niet in de reguliere prestaties van het zorgprestatiemodel te vangen zijn. Voorbeelden zijn: 1. Initiatieven waarbij de inzet behandelaren (voor een deel) wordt vervangen door digitale toepassingen waarbij geen direct contact met de patiënt plaatsvindt, 2. Integrale vormen van bekostiging of 3. Nieuwe innovatieve zorg binnen ggz/fz domein.

 

Toelichting transitieprestatie

De transitieprestatie kan door zorgverzekeraar en zorgaanbieder worden toegepast om vooraf gezamenlijke als onbedoelde/ongewenste benoemde effecten van de overgang naar het Zorgprestatiemodel op te vangen, waarbij dit effect het gevolg is van een omissie in het Zorgprestatiemodel zelf. Geconstateerde tekortkomingen worden op een landelijke tafel besproken en opgenomen op de doorontwikkelagenda.

 

Toelichting artikel 5.2 Overige prestaties Acute ggz binnen budget

De acute ggz kent budgetkant en een opbrengstenkant. Beide kanten stonden voor invoering van het zorgprestatiemodel beschreven in specifieke acute ggz regelgeving (een beleids- en nadere regel). De budgetkant bestaat uit budgetparameters (aantal fte dat beschikbaar is voor acute ggz en aantal bedden dat beschikbaar is voor acute ggz) en wordt niet geraakt door het zorgprestatiemodel. De opbrengstenkant bestond uit crisis-dbc binnen budget en verblijfsdagen binnen budget. Deze crisis-dbc’s worden in het zorgprestatiemodel vervangen door consulten Acute ggz binnen budget en verblijfsdagen Acute binnen budget.

 

Bijlagen bij deze Beleidsregel:

 • Bijlage 1 Prestatiebeschrijvingen zzp's
 • Bijlage 2 Prestatiebeschrijvingen extramurale parameters
Naar boven