Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit WB/REG-2021-07
Vaststellingsdatum:29-03-2021Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking postmortale orgaanuitname NTS, kenmerk TB/REG-21653-01

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Gelet op:

 

-      artikel 35 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

-      artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdelen b en d, Wmg;

-      artikel 52, aanhef en onderdeel e, Wmg en

-      artikel 53, aanhef en onderdeel b, Wmg

 

 

Besluit:

 

Enig artikel

 

De Prestatie- en tariefbeschikking postmortale orgaanuitname NTS, kenmerk TB/REG-21653-01, wordt gewijzigd als volgt:

 

Op pagina 1 wordt ‘Prestatiecode L001’ vervangen door: ‘Prestatiecode L018’.

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onderdeel d, van de Wmg, zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Prestatie- en tariefbeschikking postmortale orgaanuitname NTS, kenmerk TB/REG-21653-01.

 

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: via de website (www.nza.nl/bezwaar), per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:      030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven