Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart regionale ontwikkelingen acute zorg 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De ontwikkelingen die we op landelijk niveau zien, zien we ook terug op regionaal niveau. In deze informatiekaart vindt u de ontwikkelingen in de acute zorgketen uitgesplitst naar ROAZ-regio.

 

Huisartsenzorg in de anw-uren

Op landelijk niveau zien we dat het aantal consulteenheden bij de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekend-uren nu ongeveer gelijk is aan het niveau van 2015. Alle ROAZ-regio's laten verschillende percentages groei en daling zien over de periode 2015-2019. We zien de grootste toename van consulteenheden in West, en de grootste afname in Noord Nederland.

Ontwikkelingen consulteenheden huisartsenzorg anw-uren naar ROAZ-regio, 2015-2019

Bron: Vektis

Uit een vergelijking van de ROAZ-regio's met het gemiddelde zorggebruik op landelijk niveau zien we duidelijke verschillen tussen de ROAZ-regio's. Onderstaande analyse laat het zorggebruik zien van de huisarts in de anw-uren gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht. Leeftijd en geslacht zou daarmee geen invloed meer moeten hebben op de analyses. Hier zien we dat met name in de regio Limburg relatief meer gebruik wordt gemaakt van huisartsenzorg in de anw-uren. Ditzelfde beeld komt naar voren bij de analyse naar de huisartsenzorg overdag. Het aantal bezoeken aan de seh zit in Limburg rond het landelijk gemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een deel van de populatie van die ROAZ-regio een lagere sociaal economische status dan de rest van Nederland en dat zou kunnen samenhangen met meer gebruik van de huisartsenzorg.

Ontwikkelingen gestandaardiseerd aantal patiënten huisartsenzorg anw-uren naar ROAZ-regio, 2015-2019

Bron: Vektis

Ambulancezorg

De ontwikkeling van ambulance inzetten (zowel spoedeisende als niet-spoedeisende inzetten) verschilt per ROAZ-regio, waarbij de meeste regio's een groei laten zien net als op landelijk niveau. De sterkste groei in 2019 zien we in de regio's Limburg, Spoedzorgnet AMC, Zuidwest en Zwolle. In de regio's Midden Nederland en in Noordwest zien we een kleine daling in het aantal spoedeisende inzetten.

Ontwikkelingen ambulancezorg (spoedeisende en niet-spoedeisende inzetten) naar ROAZ-regio, 2015-2019

Bron: RIVM

Spoedeisende hulp

De daling in het aantal seh-bezoeken die we op landelijk niveau zien, zien we ook terug in de meeste ROAZ-regio's. De mate waarin het aantal SEH-bezoeken daalt, verschilt wel. De grootse afname zien we terug in de regio's Brabant en Oost. In de regio Zwolle is echter sprake van een toename ten opzichte van 2016.

Ontwikkelingen spoedeisende hulp naar ROAZ-regio, 2016-2019

Bron: Vektis

Uit een vergelijking van de ROAZ-regio's met het gemiddelde zorggebruik op landelijk niveau zien we duidelijke verschillen tussen de ROAZ-regio's. Onderstaande analyse laat het zorggebruik zien van de spoedeisende hulp gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht. Leeftijd en geslacht zou daarmee geen invloed meer moeten hebben op de analyses. Bij de regio West zien we dat er relatief meer gebruik wordt gemaakt van de seh (en dat er minder dan gemiddelde gebruik wordt gemaakt van de huisartsenzorg overdag). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat met name in de regio Haaglanden vaker sprake was van zelfverwijzers. De samenwerking tussen de huisartsenpost en de seh zijn hier geïntensiveerd om de zelfverwijzers naar de goede zorgverlener te leiden.

Ontwikkelingen gestandaardiseerd aantal patiënten op de seh naar ROAZ-regio, 2016-2019

Bron: Vektis

Klinische opname

Op landelijk niveau zien we een daling in het aantal klinische opnames. Deze daling zien we ook terug in alle ROAZ-regio's. De grootse afname zien we terug in de regio Brabant. In de regio Zwolle is de afname het kleinst ten opzichte van 2016.

Ontwikkelingen klinische opname naar ROAZ-regio, 2016-2019

Bron: Vektis

Uit een vergelijking van de ROAZ-regio's met het gemiddelde zorggebruik op landelijk niveau zien we duidelijke verschillen tussen de ROAZ-regio's. In onderstaande analyse zijn de resultaten gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht. Bij de regio Euregio zien we dat er relatief meer klinische opnames zijn en dat in de regio's Midden Nederland en SpoedzorgNet AMC minder klinische opnames zijn.

Ontwikkelingen gestandaardiseerd aantal klinische opnames naar ROAZ-regio, 2016-2019

Bron: Vektis

Eerstelijnsverblijf

Op landelijk niveau is er in de jaren 2016 tot en met 2018 een stijging in het aantal elv opnames en in 2019 is er een lichte daling. Deze trend zien we ook terug in de meeste ROAZ-regio's. Alleen in regio Limburg en Noordwest was er een stijging in 2019.

Ontwikkelingen ELV naar ROAZ-regio, 2016-2019

Bron: Vektis

Uit een vergelijking van de ROAZ-regio's met het gemiddelde zorggebruik op landelijk niveau zien we duidelijke verschillen tussen de ROAZ-regio's. In onderstaande analyse zijn de resultaten gestandaardiseerd naar leeftijd en geslacht. Bij de regio Zuidwest zien we dat er relatief meer gebruik wordt gemaakt van de elv. Het verschil met het landelijke gemiddelde is wel over de jaren gedaald. Bij de regio Limburg waren in de jaren 2015-2017 relatief weinig elv opnames, terwijl we vanaf 2017 een toename zien waardoor in 2019 het aantal opnames redelijk dicht bij de landelijke gemiddelde zit. Aan de andere kant was bij de regio Oost in 2015-2017 het aantal elv opnames dicht bij het landelijke gemiddelde, terwijl we vanaf 2017 een daling zien waardoor in 2019 relatief weinig elv opnames zijn in deze regio.

Ontwikkelingen gestandaardiseerd aantal ELV opnames naar ROAZ-regio, 2016-2019

Bron: Vektis

Naar boven