Onderwerp: Bezoek-historie

WB-REG-2021-04 Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk NR/REG-2124 en de Beleidsregel Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk BR/REG-21151
Geldigheid:01-01-2012 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk NR/REG-2124 en de Beleidsregel Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk BR/REG-21151

 

 

WB/REG-2021-04

Vastgesteld op 16 maart 2021

 

Kenmerk                               Datum inwerkingtreding                                      Datum vaststelling

WB/REG-2021-04                  1 dag na publicatie in de Staatscourant                16 maart 2021  

 

                                                                                                                          Behandeld door

                                                                                                                          Directie Regulering

 

 

Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk NR/REG-2124 en de Beleidsregel Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk BR/REG-21151

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

Gelet op:

 

-      de artikelen 36, 37, 38, 57, eerste lid, onderdelen b en c en artikel 58 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

-      de aanwijzing van 14 december 2020 met kenmerk 1713813-207587-PZo, bedoeld in artikel 59, aanhef en onder f, van de Wmg, door de minister van VWS met brief van 15 december 2020, met kenmerk 1713813-207587-PZ0, aan de NZa gegeven;

-      de regeling Experiment tijdschrijven gggz en fz met kenmerk NR/REG-2124;

-      de beleidsregel Experiment tijdschrijven gggz en fz met kenmerk BR/REG-21151

 

 

 

Besluit:

 

 

Artikel I

 

Artikel 4.1 van de regeling Experiment tijdschrijven gggz en fz , kenmerk NR/REG-2124, wordt gewijzigd als volgt:

 

A.

 

Onderdeel f, inclusief bijbehorende tekst, vervalt.

 

B.

 

Na onderdeel e wordt toegevoegd de volgende tekst:

 

per Dbc in de gespecialiseerde ggz de gerealiseerde tijd met betrekking tot ‘MDO’ en ‘reistijd’;

 

 

Artikel II

 

De beleidsregel Experiment tijdschrijven gggz en fz, kenmerk BR/REG-21151, wordt gewijzigd als volgt:

 

A.

 

Artikel 2 laatste zin vervalt.

 

B.

 

Aan het slot van artikel 2 wordt toegevoegd de volgende zin:

 

Reistijd en de activiteit MDO moet apart geregistreerd blijven worden in de gespecialiseerde ggz.

 

C.

 

 Artikel 4.4 derde streepje inclusief bijbehorende tekst, vervalt.

 

D.

 

Artikel 4.4 na het tweede streepje wordt toegevoegd:

 

Het multidisciplinair overleg en de indirect patiëntgebonden reistijd blijven in de gespecialiseerde ggz separaat geregistreerd worden en mogen door de zorgverzekeraar en zorgaanbieder niet meegerekend worden in de bepaling van de opslag voor de algemeen indirecte tijd en indirect patiëntgebonden tijd.

 

E.

 

 Artikel 4.5 derde streepje inclusief bijbehorende tekst, vervalt.

 

F.

 

Artikel 4.5 na het tweede streepje wordt toegevoegd:

 

MDO en Reistijd blijven in de gespecialiseerde ggz apart geregistreerd worden;

 

 

Artikel III

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wmg, zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

Dr. M. Kaljouw,

Voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

 

 

 

 

TOELICHTING

 

Dit wijzigingsbesluit wijzigt de regeling en de beleidsregel experiment tijdschrijven gggz en fz. Met deze wijziging wordt de experiment regelgeving in lijn gebracht met de aanwijzing van het Ministerie dit experiment te starten. In de regelgeving was abusievelijk opgenomen dat MDO en reistijd ook in de fz geregistreerd moesten blijven worden. Met deze wijziging geldt de verplichting MDO en reistijd te blijven registreren alleen voor de gespecialiseerde ggz.     

 

Naar boven