Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2020
Ondertekeningsdatum:16-03-2021Geldigheid:01-01-2020 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen 2021, versie: 1: 01-01-2021 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het aanvraagformulier verantwoording Opleiden, Trainen, Oefenen

Versie 1.0

DecemberMaart 2021

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor ‘Traumazorg voor zover het gaat om Opleiden, Trainen en Oefenen’ (hierna: OTO) 20212020 zoals bedoeld in artikel 10 van de beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ met als kenmerk BR/REG 2115020154b (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa met als kenmerk BR/REG-2114120153 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

De zorgaanbieders die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor OTO hebben hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden zorgaanbieders in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor OTO. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor OTO ontvangt. In dit geval is dat de instelling met de erkenning als traumacentrum. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 en artikel 10 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het onderzoek door de accountant en de in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde aanvraagformulier ‘Verantwoording Opleiden, Trainen en Oefenen’ (hierna: het formulier). Het rapport van feitelijke bevindingen wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt bij haar oordeelsvorming over de juistheid van de gedeclareerde kosten.

Hiertoe verricht de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage OTO die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

In het Uniform kader is vastgelegd dat voor de vaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd in geval van een beschikbaarheidbijdrage met een verleend bedrag van € 125.000 of hoger en waarvan de hoogte van de bijdrage is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten of op de realisatie (pxq).

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier, dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegd­heid (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assuranceopdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant waarmerkt de aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage OTO en de toelichting(en) hierbij ter identificatie.

Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kunt ukan contact opnemenopgenomen worden met de NZa via: info@nza.nl of via het Informatie- en Contactcentrumcontactcentrum van de NZa (zieop www.nza.nl/contact)telefoonnummer 088-770 8 770. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.

Hoofdstuk 2 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen met daarin een uitwerking van de specifieke werkzaamheden.

2. Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Voor de in het formulier door de zorgaanbieder opgenomen gerealiseerde kosten OTO 20212020 voert de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden uit op basis van de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en dit protocol. Dit betekent dat hij geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid.

Op grond van de toelichting bij het formulier voor vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage OTO dient de zorgaanbieder een toelichting op te nemen waaruit de procedures omtrent het registeren van interne (project-)kosten blijkt. Deze toelichting maakt onderdeel uit van de door de accountant te verrichten overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Indien in dit accountantsprotocol wordt gesproken over externe (project-) kosten wordt hieronder verstaan: kosten overeenkomstig in de beleidsregel opgenomen zorg die gebaseerd zijn op producten en/of diensten van derden waar externe brondocumentatie aan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld facturen). Onder interne (project-) kosten wordt verstaan: kosten overeenkomstig in de beleidsregel opgenomen activiteiten die gebaseerd zijn op producten en/of diensten van de zorgaanbieder of hieraan gelieerde (verbonden) entiteiten (bijvoorbeeld inzet eigen personeel).