Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Actief Holding B.V. – Iriz Beheer B.V. – Zeeuwse Zorgdiensten B.V.
Ondertekeningsdatum:07-08-2020Publicatiedatum:03-03-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 9 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Actief Holding B.V. (hierna: Actief Holding) is (onder meer) via haar dochteronderneming Actief Zorg B.V. (hierna: Actief Zorg) vanuit een extramurale setting actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging in de regio’s Noord-Brabant, Utrecht, Zuid-Hollandse Eilanden, de Drechtsteden en Wageningen.

 

3. Iriz Beheer B.V., handelend onder de naam Iriz thuiszorg (hierna: Iriz thuiszorg), is via haar dochterondernemingen Advies en Bemiddeling Thuiszorg Zeeland B.V. (hierna: Advies en Bemiddeling Thuiszorg Zeeland) en Iriz Zorg en Welzijn B.V. (hierna: Iriz Zorg en Welzijn) vanuit een extramurale setting actief op het gebied van huishoudelijke hulp, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging in de provincie Zeeland.

 

4. Zeeuwse Zorgdiensten B.V. (hierna: Zeeuwse Zorgdiensten) verleent extramuraal ondersteunende (zorg)diensten ten behoeve van cliënten in de thuiszorg in de provincie Zeeland.

 

Het voornemen

 

5. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Iriz thuiszorg en Zeeuwse Zorgdiensten door Actief Holding.Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 11 mei 2020 en een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 9 juli 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6. Betrokken organisaties zijn Actief Holding, Iriz thuiszorg en Zeeuwse Zorgdiensten.

 

7. Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Actief Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Iriz thuiszorg en Zeeuwse Zorgdiensten.

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

13. Zeeuwse Zorgdiensten doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Zeeuwse Zorgdiensten door de NZa niet beoordeeld.

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Actief Holding en Iriz thuiszorg op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Actief Holding en Iriz thuiszorg overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C. Cruciale zorg

 

16. Betrokken organisaties leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

Besluit

 

17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 7 augustus 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit 
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven