Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Mondzorg Holding Nederland Groep B.V. – Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden B.V. – Mondzorg Leeuwarden B.V.
Ondertekeningsdatum:31-12-2020Publicatiedatum:26-02-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 12 november 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Mondzorg Holding Nederland Groep B.V. (hierna: MHNG) is via haar dochteronderneming Mondzorg Holding Nederland B.V. actief op het gebied van mondzorg in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. MHNG exploiteert via haar dochteronderneming Prothesepraktijk Delfzijl B.V. (hierna: Prothesepraktijk Delfzijl) tandprothesepraktijken in Delfzijl, Hoogezand, Winschoten en Leeuwarden. MHNG exploiteert daarnaast via haar dochteronderneming Dentaal Totaal B.V. (hierna: Dentaal Totaal) een tandtechnisch laboratorium in Hoogezand (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het MHNG concern).
 

3. Mondzorg Leeuwarden B.V. (hierna: Mondzorg Leeuwarden) is actief op het gebied van implantaten en gebitsprotheses in Leeuwarden en Franeker. Mondzorg Leeuwarden is via haar dochteronderneming Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden B.V. (hierna: Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden) actief op het gebied van het produceren van medische instrumenten en hulpmiddelen in Leeuwarden.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van de activa van Mondzorg Leeuwarden door Prothesepraktijk Delfzijl en de overname van de activa van Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden door Dentaal Totaal. Het voornemen is vastgelegd in door partijen ondertekende koopovereenkomsten van 4 november 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Prothesepraktijk Delfzijl, Dentaal Totaal, de onderneming van Mondzorg Leeuwarden en de onderneming van Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden.

 

6. Prothesepraktijk Delfzijl, Dentaal Totaal en Mondzorg Leeuwarden kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transacties leiden er namelijk toe dat Dentaal Totaal uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden en Prothesepraktijk Delfzijl uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Mondzorg Leeuwarden.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. Mondzorg Leeuwarden doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Mondzorg Leeuwarden door de NZa niet beoordeeld.

 

13. Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Tandtechnisch Laboratorium Ferwerda/de Groot Leeuwarden door de NZa niet beoordeeld.

 

 

Cliënten

 

14. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.
 

15. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het MHNG concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het MHNG concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

17. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 31 december 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
-  naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven