Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit MKA Groep Nederland B.V. – een onderdeel van Stichting Slingeland Ziekenhuis - een onderdeel van Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek
Ondertekeningsdatum:18-01-2021Publicatiedatum:26-02-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 8 december 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. EDG Nederland Holding B.V. is (onder meer) via haar dochteronderneming Top Mondzorg B.V. (hierna: Top Mondzorg) actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland. MKA Groep Nederland B.V. (hierna: MKA Groep) is een dochteronderneming van Top Mondzorg. MKA Groep is (onder meer) via haar dochteronderneming MKA B.V. (hierna: MKA) actief op het gebied van medisch specialistische zorg voor mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie in Goes, Terneuzen, Zierikzee, Vlissingen en Bergen op Zoom, Rotterdam, Schiedam en Roosendaal. Kaakchirurgie Gelderland B.V. (hierna: Kaakchirurgie Gelderland) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. MKA houdt 100% van de aandelen in Kaakchirurgie Gelderland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het MKA concern).

 

3. Stichting Slingeland Ziekenhuis (hierna: Slingeland Ziekenhuis) is een algemeen ziekenhuis in Doetinchem.

 

4. Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek, handelend onder de naam Streekziekenhuis Koningin Beatrix (hierna: SKB), is een algemeen ziekenhuis in Winterswijk.

 

Het voornemen

 

5. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva toebehorend aan de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van Slingeland Ziekenhuis en SKB door Kaakchirurgie Gelderland. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 21 december 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6. Betrokken organisaties zijn MKA, een onderdeel van Slingeland Ziekenhuis en een onderdeel van SKB.

 

7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat MKA uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van Slingeland Ziekenhuis en een onderdeel van SKB.

 

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door het MKA concern, Slingeland Ziekenhuis en SKB op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door het MKA concern, Slingeland Ziekenhuis en SKB overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C. Cruciale zorg

 

15. Slingeland Ziekenhuis en SKB leveren ambulancezorg, spoedeisende hulp en acute verloskunde. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

Besluit

 

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 18 januari 2021

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven