Onderwerp: Bezoek-historie

Samenwerkingsprotocol tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Zorgautoriteit
Geldigheid:18-02-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Protocol tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk belang

 

Ondergetekenden,

 

gelet op de wettelijke taken van de IJenV als bedoeld in artikel 3.2 Wet forensische zorg; en artikel 3 van de Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing

 

gelet op de wettelijke taken van de NZa op basis van de Wmg;

 

overwegende dat

met het oog op een effectieve en efficiënte besluitvorming over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie daarvoor, op grond van artikel 17 Wmg, afspraken dienen te worden gemaakt tussen de IJenV en de NZa;

in geval van wederzijds belang en ter waarborging van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht afspraken gemaakt dienen te worden;

de uitgangspunten zijn:

-samenwerking voor zo optimaal mogelijk toezicht van zowel de IJenV als de NZa;

-het voorkomen van overlap van toezichtinspanningen en het tot een verantwoord minimum beperken van de belasting voor onder toezichtgestelden;

-het bij de uitoefening van toezichttaken rekening houden met de belangen van de andere partij;

-het uitwisselen van informatie en waar nodig afstemming ter zake;

 

de IJenV houdt toezicht op de verlening van forensische zorg aan personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging van een vrijheidsbenemende straf of maatregel in een private instelling plaatsvindt (artikel 3.2 Wet forensische zorg in samenhang gelezen met artikel 3 van de Regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing).
De Nederlandse Zorgautoriteit geeft advies aan Onze Minister over de inkoop van forensische zorg (artikel 4.1, derde lid, Wet forensische zorg). In artikel 1, tweede lid van de Wmg wordt de forensische zorg als omschreven in artikel 1.1, tweede lid van de Wfz, gelijk gesteld aan zorg als omschreven in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wmg. Dit betekent dat de wettelijke taken en bevoegdheden die de NZa heeft op het gebied van de Wmg ook betrekking (kunnen) hebben op de forensische zorg.

zowel de NZa als de IJenV hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden houden op het gebied van handhaving;

 

 

Zijn het volgende overeengekomen:
 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepaling
 

Artikel 1 Definities

In dit protocol wordt verstaan onder:

a. protocol: samenwerkingsprotocol IJenV – NZa;

b. IJenV: Inspectie Justitie en Veiligheid;

c. NZa: de Nederlandse Zorgautoriteit;

d. toezichthouders: IJenV en NZa;

e. Wmg: Wet marktordening gezondheidszorg;

f. zorgaanbieder: zorgaanbieder in de zin van artikel 1 Wmg;

g. handhavingsmaatregelen: bevoegdheden die de NZa en de IJenV in het kader van de hen wettelijk toegekende (toezicht)taak kunnen toepassen.

 

Hoofdstuk 2 Samenwerking

Artikel 2 Ambtelijk overleg

1. Elke partij wijst binnen zijn organisatie een accounthouder aan.

2. De toezichthouders hebben twee keer per jaar, of zoveel vaker als nodig is, een ambtelijk overleg, waarbij ten minste de accounthouders van IJenV en NZa aanwezig zijn.

3. In dit overleg worden in ieder geval de volgende onderwerpen ter sprake gebracht:

Actualiteiten, waaronder onderzoek en handhavingsacties op overlappend terrein, die de andere toezichthouder mogelijk raken;

Mogelijke casuïstiek waarbij sprake kan zijn van wederzijds belang, in het bijzonder als het onderzoek op overlappend terrein betreft;

Zorgen rond continuïteit van zorgaanbieders voor zover dat overlappend terrein betreft.

4. Accounthouders binden hun partij niet.

Artikel 3 Bestuurlijk overleg

1. De toezichthouders hebben minimaal één keer per jaar, of zoveel vaker als nodig is, overleg, waarbij in ieder geval de inspecteur-generaal van de IJenV of haar/zijn vervanger en de directeur van de directie Toezicht en Handhaving van de NZa of haar/zijn vervanger aanwezig zijn.

2. In dit overleg wordt gesproken over onderwerpen van bestuurlijk gewicht en belang.

Artikel 4 Expertise benutten

De toezichthouders staan elkaar op basis van hun eigen deskundigheid op verzoek met raad en daad bij als er sprake is van activiteiten die duidelijk verband houden met de activiteiten van de ander of zaken waarover de andere partij de nodige kennis bezit.

Artikel 5 Informatie-uitwisseling

1. De toezichthouders stemmen hun informatiebehoefte waar mogelijk af om de hoeveelheid vragen bij zorgaanbieders te stroomlijnen. Zo dragen de NZa en de IJenV er zorg voor dat de informatie bij zorgaanbieders voor zover mogelijk slechts één keer wordt opgevraagd.

2. Indien de NZa en de IJenV voor het uitoefenen van hun wettelijke taken structureel of incidenteel informatie nodig hebben over een zorgaanbieder en die voorhanden is bij de ander, verstrekt de toezichthouder deze informatie aan de ander, voor zover daar een wettelijke grondslag voor is.

3. Indien mogelijk en van toepassing vragen de IJenV en de NZa informatie op zodanige wijze op dat deze voor de andere partij – voor de uitoefening van de wettelijke taken – ook bruikbaar is.

4. Informatie (waaronder signalen) over een zorgaanbieder die bij het meldpunt van de IJenV of de NZa wordt ingediend en die van belang kan zijn voor de uitoefening van de wettelijke taken van de andere toezichthouder, wordt aan elkaar verstrekt.

Artikel 6 Onderzoeken/interventies

1. Partijen informeren elkaar tijdig over voorgenomen onderzoeken waarbij sprake kan zijn van raakvlakken met de activiteiten van de ander en of op het terrein van de ander, zodat eventuele wensen van de andere toezichthouder worden meegenomen in het onderzoek. Hierdoor wordt overlap of mogelijke nadelige interferenties zo veel mogelijk voorkomen.

Artikel 7 Overige samenwerking

Op gebieden die niet door dit protocol worden bestreken kan, waar wenselijk en doelmatig, worden samengewerkt.

 

Hoofdstuk 3 Toezicht en handhaving

Artikel 8 Toezicht

1. Handhavingsmaatregelen worden door ieder der toezichthouders zelfstandig binnen hun verantwoordelijkheidsgebied getroffen.

2. Voor zover één van beide toezichthouders bij de uitoefening van zijn taken (tevens) een vermoedelijke overtreding constateert van normen op de naleving waarvan de andere toezichthouder toezicht houdt, dan meldt hij dit zo spoedig mogelijk aan de andere toezichthouder, onder verstrekking van de informatie waaruit de vermoedelijke overtreding blijkt. Is volgens de andere toezichthouder het vermoeden juist dat sprake is van een overtreding waarop hij toezicht houdt, dan is hij de aangewezen partij om te besluiten of verder onderzoek dan wel interventie wenselijk of noodzakelijk is.

4. De NZa en IJenV betrekken elkaar bij de voorbereiding en uitvoering van onderzoeken indien dat voor het verrichten van ieders onderscheidenlijke wettelijke taken relevant is. Indien een toezichthouder een besluit neemt in een geval waarin de andere toezichthouder is geconsulteerd, geeft hij bij dat besluit in overleg op hoofdlijnen de overwegingen weer van de andere toezichthouder.

5. De toezichthouders reageren zo spoedig mogelijk op onderlinge verzoeken. In geval van spoedeisendheid kan op verzoek van één der toezichthouders door middel van ambtelijk overleg of door contact tussen de accounthouders terstond overleg plaatsvinden.

Artikel 9 Handhavingsmaatregelen

1. De toezichthouders wisselen informatie uit die relevant kan zijn voor de ander met het oog op het nemen van handhavingsmaatregelen.

2. Daar waar sprake is van wederzijds belang (tenzij dat door urgentie niet mogelijk is) overleggen de IJenV en de NZa voorafgaand aan het treffen van een maatregel met elkaar.

3. De IJenV dan wel de NZa informeert de andere toezichthouder over genomen maatregelen indien dat in het belang van de uitoefening van de taken wenselijk wordt geacht.

 

Hoofdstuk 4 Beleid, regelgeving en (inter)nationaal overleg

Artikel 10 Beleid en regelgeving

1. De toezichthouders voeren overleg en – indien vereist – bereiken overeenstemming over beleids- en/of toezichtkaders, voor zover dat zowel het toezicht van de IJenV als het toezicht van de NZa aangaat.

2. De toezichthouders informeren elkaar op eigen initiatief over wijzigingen in eigen beleid of regelgeving indien die van belang worden geacht voor de uitoefening van de wettelijke taken van de andere toezichthouder.

 

Hoofdstuk 5 Coördinatie

Artikel 11 Werkafspraken

De toezichthouders kunnen over een aantal onderwerpen als gesteld in het onderhavige protocol nadere werkafspraken maken en vastleggen.

Artikel 12 Bekostiging toezicht

1. Er vinden geen onderlinge verrekeningen plaats voor de bekostiging van de samenwerking tussen de IJenV en de NZa op grond van dit protocol.

2. Indien één van de toezichthouders van mening is dat de afspraak als genoemd in het eerste lid buiten toepassing gelaten dient te worden, wordt in het structureel overleg ten aanzien van de dekking van kosten die ontstaan wegens werkzaamheden die zij (mede) voor elkaar verrichten bij het toezicht, een besluit genomen.

Artikel 13 Naleving, wijziging en evaluatie

1. De toezichthouders bespreken jaarlijks tijdens het bestuurlijk overleg of de in dit protocol neergelegde afspraken worden nageleefd.

2. Indien naar het oordeel van één van de toezichthouders de noodzaak bestaat tot wijziging van het protocol, treden de toezichthouders over de noodzaak tot wijziging ervan in overleg.

3. De toezichthouders zullen de uitvoering en werking van dit protocol iedere vier jaar, of vaker indien nodig, uitgebreider evalueren. De eerste evaluatie vindt plaats uiterlijk vier jaar na de inwerkingtreding van dit protocol.

Artikel 14 Geheimhouding

De toezichthouders wisselen onderling informatie uit met inachtneming van de artikelen 17, 65, 67 en 70 Wmg en andere van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking na publicatie in de Staatscourant.

Artikel 16 Slotbepaling

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, treden de toezichthouders in overleg en streven zij ernaar te beslissen in overeenstemming.

 

 

 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te [plaats] op [datum].

 

 

 

Inspectie Justitie en Veiligheid                                                Nederlandse Zorgautoriteit

dhr. mr. H.C.D. Korvinus                                                        Mw. dr. M.J. Kaljouw

Inspecteur-generaal                                                                voorzitter Raad van Bestuur

 

 

Dit protocol wordt gepubliceerd in de Staatscourant en zal tevens te vinden zijn op de website van de NZa en de IJenV.

 

 

Naar boven