Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling experiment tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz - NR/REG-2124
Geldigheid:24-02-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Regeling experiment tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz

 

Gelet op artikel 36 lid 3, 37 lid 1, 38 lid 3 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de  administratie, declaratie en informatie van deelnemers aan het experiment indirecte tijd gespecialiseerde ggz en fz.

 

Artikel 1         Begripsbepalingen

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

Activiteiten: activiteiten als zijn opgenomen op de activteitenlijst opgenomen als bijlage 2 en 2a (fz bijlage 4 en 4a) van de regeling Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2113a (fz Regeling Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg - NR/REG-2119);


Algemeen indirecte tijd: patiëntgebonden tijd, niet zijnde 24-uurscontinuïteitszorg, en niet zijnde direct patiëntgebonden tijd, indirect patiëntgebonden tijd of indirect patiëntgebonden reistijd. Algemeen indirecte tijd wordt geregistreerd bij een multidisciplinair overleg of bij de eindverslaglegging van een behandeltraject;

 

Beroepentabel: Beroepentabel als opgenomen onder bijlage 3 van de regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2113a  respectievelijk voor de fz bijlage 5 van de regeling Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg - NR/REG-2119;

 

Db(b)c: Diagnose Behandel (Beveiligings)combinatie is een declarabele prestatie, die het resultaat is van (een deel van) het totale zorgtraject van de diagnose die de zorgverlener stelt tot en met de (eventuele) behandeling die hieruit volgt;

 

Direct patiëntgebonden tijd: de tijd waarin een behandelaar, in het kader van diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan en niet zijnde 24-uurscontinuïteitszorg, contact heeft met de patiënt of met familieleden, gezinsleden, ouders, partner of andere naasten (het systeem) van de patiënt;

 

Experimentovereenkomst: een schriftelijke overeenkomst tussen één zorgaanbieder en één of meerdere zorgverzekeraar(s) die door hen is ondertekenend aangaande het experiment zoals bedoeld in deze beleidsregel;

 

Forensische zorg: zorg als omschreven bij of krachtens artikel 1.1., tweede lid, van de Wet forensische zorg (Wfz);

 

Gespecialiseerde ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis-ggz;

 

Indirect patiëntgebonden tijd: de tijd die de behandelaar, in het kader van diagnostiek en/of activiteiten uit het behandelplan en niet zijnde 24-uurscontinuïteitszorg, besteedt aan zaken rondom een contactmoment (de direct patiëntgebonden tijd in het kader van de diagnostiek of behandeling), maar waarbij de patiënt (of het systeem van de patiënt) zelf niet aanwezig is. Onder indirect patiëntgebonden tijd valt bijvoorbeeld: het voorbereiden van een activiteit, verslaglegging in het kader van een activiteit of hersteltijd na een intensieve behandelsessie. Puur administratieve taken (zoals het maken van een afspraak) vallen niet onder indirect patiëntgebonden tijd;

 

Zorgaanbieder: Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c van de Wmg;

 

Zorgverzekeraar: Waar in deze nadere regel gesproken wordt over de zorgverzekeraar worden zowel de zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub f van de Wmg als de Divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het ministerie van JenV, bedoeld. In de fz is ForZo/JJI verantwoordelijk voor het inkopen van fz.

 

 

Artikel 2         Doel van de regeling

 

Het doel van deze regeling is het vastleggen van de voorschriften om het experiment administratieve lastenverlichting tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz mogelijk te maken.

 

Artikel 3         Reikwijdte

 

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders en zorgverzekeraars die deelnemen aan het experiment tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz, zoals beschreven in de beleidsregel tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz.

 

Artikel 4         Administratie- en registratievoorschriften

 

4.1       Zorgaanbieders registreren in aanvulling op de verplichtingen uit de reguliere regelgeving in ieder geval voor dit experiment:

 

Bij aanvang experiment:

de datum waarop op de experimentele werkwijze daadwerkelijk gebruikt wordt;
de tijdschrijf activiteiten met betrekking tot diagnostiek en behandeling die in het experiment gebruikt worden;
Welk percentage aan indirecte tijd (zowel Algemeen indirecte tijd als Indirect patiëntgebonden tijd) per beroep (gedifferentieerd naar beroepsbeoefenaar zoals opgenomen in de beroepentabel) wordt gehanteerd als opslag voor indirecte tijd;

 

Gedurende het experiment:

de geleverde Db(b)c’s die vallen onder de werkwijze van dit bekostigingsexperiment;
per Db(b)c de gerealiseerde tijd met betrekking tot diagnostiek en behandeling op de gehanteerde experimentele tijdschrijf activiteiten;
per Db(b)c de gerealiseerde tijd met betrekking tot ‘MDO’ en ‘reistijd’;
per Db(b)c het tarief dat is gedeclareerd;

 

 

Artikel 5         Declaratievoorschriften

 

Voor DB(B)C’s vallend onder dit experiment is het toegestaan om:

Af te wijken van de verplichting om voor de registratie van activiteiten met betrekking tot diagnostiek en behandeling de activiteitenlijst als opgenomen in bijlage 2 en 2a van de regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (NR/REG-2113a en eventuele opvolgers) te gebruiken. Voor de fz gaat het om bijlage 4 en 4a van de regeling Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg (NR/REG-2119 en eventuele opvolgers)

 

Voor de gespecialiseerde ggz dbc’s te declareren waarbij de Algemeen indirecte tijd en de indirect patiëntgebonden tijd niet is geregistreerd conform het bepaalde in artikel 5.1.4 Registreren onder de aanhef, 5.1.4 onder 4, 5.1.4 onder 5 en 5.1.4 onder 11 van de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (NR/REG-2113a)

 

Voor de fz dbbc’s te declareren waarbij de Algemeen indirecte tijd en de indirect patiëntgebonden tijd niet is geregistreerd conform het bepaalde in artikel 3.1.4 Registreren onder de aanhef, 3.1.4 onder 3, 3.1.4 onder 4 en 3.1.4 onder 9 van de Regeling Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg (NR/REG-2119).

 

Per beroepsbeoefenaar, zoals omschreven in de beroepentabel als opgenomen onder bijlage 3 van de regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (NR/REG-2113a en eventuele opvolgers) een normatieve opslag voor de tijdsbesteding aan de Algemene indirecte tijd en de indirecte patiëntgebonden tijd te hanteren.

 

Voor de fz gaat het om bijlage 5 van de regeling Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg (NR/REG-2119 en eventuele opvolgers)

 

 

Artikel 6         Inwerkingtreding/ Bekendmaking

 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

Artikel 7         Citeertitel


Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling experiment tijdschrijven gespecialiseerde ggz en fz.

 

Ondertekening

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

Toelichting

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2

Het doel van het experiment is het mogelijk maken de indirecte tijd gemoeid met activiteiten als genoemd in de activiteitenlijsten gespecialiseerde ggz en fz niet meer te registreren en als opslag op de directe activiteiten te declareren. Voor de activiteiten met betrekking tot diagnostiek en behandeling mag een selectie van de activiteiten als genoemd in de activiteitenlijsten gebruikt gaan worden.

 

Artikel 5

Dit zijn de toegestane afwijkingen van de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en de Regeling - Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg.

 

 

Naar boven