Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Karmijn Kapitaal Fund II Coöperatief U.A. – Rendemens B.V.
Ondertekeningsdatum:13-08-2020Publicatiedatum:05-02-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 16 juli 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Karmijn Kapitaal Fund II Coöperatief U.A. (hierna: Karmijn Kapitaal) is een participatiemaatschappij die investeert in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Karmijn Kapitaal houdt indirect, via Karmijn Participatie XVIII B.V., 100% van de aandelen in EQLR Holding B.V. (hierna: EQLR). EQLR is een houdstermaatschappij die indirect alle aandelen houdt in Equilar B.V. (hierna: Equilar). Equilar is een landelijk gecertificeerde arbodienst die zich richt op arbo-begeleiding, re-integratie, verzuimpreventie en consultancy, uitgevoerd door zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen en verzuimcoaches. Equilar is actief in heel Nederland.

 

3. Rendemens B.V. (hierna: Rendemens) is een gecertificeerde arbodienst die organisaties helpt met het duurzaam verbeteren van de arbeidsproductiviteit, uitgevoerd door zelfstandig geregistreerde bedrijfsartsen, praktijkondersteuners en arbeidsdeskundigen. Rendemens is hoofdzakelijk actief in Gelderland, Utrecht en Overijssel.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Rendemens door EQLR. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 15 juli 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Karmijn Kapitaal en Rendemens.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Karmijn Kapitaal uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Rendemens.

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. Rendemens doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Rendemens door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten
 

13. Equilar is overeenkomstig de Wmcz niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Equilar door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Equilar geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

C. Cruciale zorg

 

15. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 13 augustus 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

                                                                 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven