Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie HomeVi S.A.S. - Martha Flora Beheer B.V. - Martha Flora Zorg B.V. - Martha Flora Bavel B.V. - Martha Flora Gouda B.V. - Martha Flora Haarlem B.V. - Martha Flora Rotterdam B.V.
Ondertekeningsdatum:09-12-2020Publicatiedatum:05-02-2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 9 oktober 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. HomeVi S.A.S. (hierna: HomeVi) is een vennootschap naar Frans recht. HomeVi is de houdstervennootschap van de DomusVi Groep (hierna: DomusVi). DomusVi is een aanbieder van accommodatie, hulp en zorg voor mensen met een beperking door ouderdom of door ziekte in Spanje, Frankrijk, Portugal, Chili, Uruguay en Colombia.

 

3. Martha Flora Beheer B.V. (hierna: Martha Flora Beheer) exploiteert via haar dochterondernemingen gespecialiseerde particuliere verpleeghuizen voor ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie in Bosch en Duin, Den Haag, Hilversum, Hoorn, Maastricht en Twello. De aandelen in Martha Flora Beheer worden momenteel, via […], gehouden door […].

 

4. Martha Flora Zorg B.V. (hierna: Martha Flora Zorg) levert zorg op basis van persoonsgebonden budget (pgb) aan haar bewoners in Hoorn en Gouda. Cloverfield Holding houdt 100% van de aandelen in Martha Flora Zorg.

 

5. Martha Flora Bavel B.V. (hierna: Martha Flora Bavel) exploiteert een gespecialiseerd particulier verpleeghuis voor ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie in Bavel. Martha Flora Beheer houdt via haar dochteronderneming Martha Flora Exploitatie B.V. (hierna: Martha Flora Exploitatie) […]% van de aandelen in Martha Flora Bavel.

 

6. Martha Flora Gouda B.V. (hierna: Martha Flora Gouda) exploiteert een gespecialiseerd particulier verpleeghuis voor ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie in Gouda. Martha Flora Beheer houdt […]% van de aandelen in Martha Flora Gouda.

 

7. Martha Flora Haarlem B.V. (hierna: Martha Flora Haarlem) exploiteert een gespecialiseerd particulier verpleeghuis voor ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie in Haarlem. Martha Flora Beheer houdt via haar dochteronderneming Martha Flora Exploitatie […]% van de aandelen in Martha Flora Haarlem.

 

8. Martha Flora Rotterdam B.V. (hierna: Martha Flora Rotterdam) exploiteert een gespecialiseerd particulier verpleeghuis voor ouderen die lijden aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie in Rotterdam. Martha Flora Beheer houdt via haar dochteronderneming Martha Flora Exploitatie […]% van de aandelen in Martha Flora Rotterdam.

 

9. Hierna zal naar partijen vermeld in randnummers 3 tot en met 8 verwezen worden als het Martha Flora concern.

 

Het voornemen

 

10. Het voornemen betreft de volgende transacties:

- De verkrijging van alle aandelen in Martha Flora Zorg door Martha Flora Beheer; en

- De verkrijging van de resterende […]% van de aandelen in Martha Flora Bavel door Martha Flora Exploitatie; en

- De verkrijging van de resterende […]% van de aandelen in Martha Flora Gouda door Martha Flora Beheer; en

- De verkrijging van de resterende […]% van de aandelen in Martha Flora Haarlem door Martha Flora Exploitatie; en

- De verkrijging van de resterende […]% van de aandelen in Martha Flora Rotterdam door Martha Flora Exploitatie; en

- De verkrijging van zeggenschap in Martha Flora Beheer door HomeVi. Hiertoe verkrijgt HomeVi […]% van de aandelen in Martha Flora Beheer.

Deze transacties zijn nauw verweven met elkaar, in die zin dat zij van elkaar afhangen, en worden daarom als één enkele concentratie behandeld.[1]

 

Het voornemen is vastgelegd in:

- Een bij de aanvraag overgelegde conceptleveringsakte van aandelen ten aanzien van Martha Flora Zorg; en

- Een door betrokken partijen ondertekende koopovereenkomst ten aanzien van Martha Flora Bavel van 28 september 2020; en

- Een door betrokken partijen ondertekende koopovereenkomst ten aanzien van Martha Flora Gouda van 29 september 2020; en

- Een door betrokken partijen ondertekende koopovereenkomst ten aanzien van Martha Flora Haarlem van 9 oktober 2020; en

- Een door betrokken partijen ondertekende koopovereenkomst ten aanzien van Martha Flora Rotterdam van 29 september 2020; en

- Een door betrokken partijen ondertekend signing protocol ten aanzien van de verkrijging van […]% van de aandelen in Martha Flora   Beheer door HomeVi van 1 oktober 2020; en

- Een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst ten aanzien van Martha Flora Beheer; en

- Een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst ten aanzien van Martha Flora Beheer van 30 september 2020.

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

11. Betrokken organisaties zijn HomeVi, Martha Flora Beheer, Martha Flora Zorg, Martha Flora Bavel, Martha Flora Gouda, Martha Flora Haarlem en Martha Flora Rotterdam. Daar de huidige aandeelhouders van Martha Flora Beheer geen andere economische activiteiten verrichten dan binnen het Martha Flora concern, worden zij niet beschouwd als betrokken organisatie in de zin van de Mededingingswet.[2]

 

12. Martha Flora Beheer, Martha Flora Zorg, Martha Flora Bavel, Martha Flora Gouda, Martha Flora Haarlem en Martha Flora Rotterdam kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

14. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 10 omschreven transacties leiden er namelijk toe dat HomeVi zeggenschap verkrijgt over het Martha Flora Beheer, Martha Flora Zorg, Martha Flora Bavel, Martha Flora Gouda, Martha Flora Haarlem en Martha Flora Rotterdam.

 

Beoordeling

 

15. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

16. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

17. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentraties sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[3]
 

18. HomeVi is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van HomeVi door de NZa niet beoordeeld.

 

 Cliënten

 

19. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Martha Flora concern weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar (vertegenwoordigers van de) cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

 Personeel

 

20. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Martha Flora concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

C. Cruciale zorg

 

21. Het Martha Flora concern levert zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentraties, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 

Besluit

 

22. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentraties waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 9 december 2020

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zaak IV/M.1188, Kingfisher/Wegert/ProMarkt, 18 juni 1998, randnummer 7.

[2] Zaak COMP/M.6411, Advent/Maxam, randnummer 6.

[3] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

 

Naar boven