Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking Infusie cellen en post-infusietraject t.b.v. immuun effectorcel therapie (CAR-T) - TB/REG-21654-01
Vaststellingsdatum:25-01-2021Geldigheid:29-01-2021 t/m 28-04-2022Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer Datum inwerkingtreding Datum vaststelling
TB/REG - 21654 - 01 29 januari 2021 25 januari 2021
Volgnr. Geldig tot Behandeld door
1 30 april 2022 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen a en d, 51, 53 aanhef en onder b, van de Wmg en de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 oktober 2020, kenmerk 1766434-212847-PZO, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake de invoering van een facultatieve prestatie met een vrij tarief in de medisch specialistische zorg,                      
alsmede de beleidsregel(s):

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

 

en de nadere regel:
Regeling medisch-specialistische zorg kenmerk NR/REG-2103a;

besloten:
dat rechtsgeldig;

door:
instellingen 1  die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:

 • zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;
 • geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en
 • alle (niet-)verzekerden2

 

rechtsgeldig de navolgende prestaties in rekening mogen worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Za-code

Omschrijving

198700

Facultatieve prestatie - Infusie cellen t.b.v. immuun effectorcel therapie.

198701

Facultatieve prestatie - Post-infusietraject bij immuun effectorcel therapie.


Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

198700: Facultatieve prestatie - Infusie cellen t.b.v. immuun effectorcel therapie: alle verrichtingen/kosten die horen bij infusie t.b.v. immuun effectorcel therapie startend bij start conditionering en eindigend bij ontslag na infusie en welke niet via reeds bestaande dbc-zorgproducten of overige zorgproducten worden gefactureerd.
198701 Facultatieve prestatie - Post-infusietraject bij immuun effectorcel therapie: alle verrichtingen/kosten die gemiddeld horen bij 120 dagen nazorg bij immuun effectorcel therapie startend bij eerste controle na ontslag en welke niet via reeds bestaande dbc-zorgproducten of overige zorgproducten worden gefactureerd.
Tariefsoort

Voor de hierboven genoemde prestaties (za-code 198700, resp. 198701) gelden vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onderdeel a, Wmg.
Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

 1. De facultatieve prestaties met ZA-code 198700 en 198701 mogen slechts in rekening gebracht worden, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder ten grondslag ligt.
 2. De facultatieve prestatie met ZA-code 198701 mag 1 keer per 120 dagen gedeclareerd worden en maximaal 3 keer per immuun effectorcel infusie.
 3. Beide facultatieve prestaties (198700 en 198701) mogen alleen gebruikt worden voor de indicaties die zijn toegelaten tot het basispakket.


Overloopsituatie

Vanaf 1 januari 2022 wordt  immuun effectorcel therapie bekostigd via reguliere prestaties (dbc-zorgproducten). Vanaf 2022 zijn de facultatieve add-on prestaties uit deze tariefbeschikking daarom ook niet meer nodig, met uitzondering voor subtrajecten die in 2021 zijn geopend. Deze add-ons kunnen tot en met 30 april 2022 nog wel gebruikt worden voor subtrajecten die in 2021 zijn geopend.
Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst en vervalt met ingang van 30 april 2022.
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via een e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

J. J. Kram
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

Onder het kopje ‘Inwerkingtreding’ staat vermeld dat deze beschikking met ingang van 30 april 2022 vervalt. De reden hiervoor is dat de inhoud van deze beschikking (lees: de twee facultatieve prestaties) met ingang van 1 januari 2022 onderdeel uitmaken van het releasepakket RZ22a of RZ22b in de vorm van reguliere dbc-zorgproducten, inclusief de bijbehorende regelgeving. Er is vanaf dat moment dus geen noodzaak meer om deze twee facultatieve prestaties door middel van een afzonderlijke prestatie- en tariefbeschikking te laten voortbestaan. Echter, voor subtrajecten die in 2021 zijn geopend maar doorlopen in 2022 kunnen de twee facultatieve prestaties nog gebruikt worden, indien de gemaakte kosten niet via andere dbc-zorgproducten of overige zorgproducten vergoed worden.

Naar boven