Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2020
Ondertekeningsdatum:12-01-2021Geldigheid:01-01-2020 t/m Versie:vergelijk Vergelijk met Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 2019, versie: 1: 01-01-2019 t/m   X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij het formulier verantwoording acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden

Versie 1.0

Versie 1.0
Januari 20202021

1. Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Dit accountantsprotocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor ‘Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden’ (hierna: acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter) 20192020 zoals bedoeld in de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ met als kenmerk BR/REG-19162b20154b (hierna: de beleidsregel) en de beleidsregel ‘Uniform kader beschikbaarheidbijdrage NZa’ met als kenmerk BR/REG-1915420153 (hierna: het Uniform kader). De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nlwww.nza.nl).

De zorgaanbieder die een beschikbaarheidbijdrage ontvangt voor acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter heeft hiervoor een verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter ontvangt. In dit geval is dat de instelling Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Fryslân u.a. Voor overige definities van de in dit accountantsprotocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 en artikel 15 van de beleidsregel.

1.2 Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het onderzoek door de accountant en de in dat kader af te geven controleverklaring en rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van het door de zorgaanbieder ingevulde formulier ‘Verantwoording acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden 20192020’ (hierna: het formulier). De controleverklaring moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zekerheid geven over de juistheid van de gedeclareerde kosten en de juistheid van de gerealiseerde opbrengsten, zoals verantwoord in het formulier.

Hiertoe verricht de accountant werkzaamheden ten aanzien van de verantwoordingsinformatie van de beschikbaarheidbijdrage Acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter die door de zorgaanbieder op het formulier is aangeleverd.

In het Uniform kader is vastgelegd dat voor de vaststelling een accountantsproduct wordt gevraagd in geval van een beschikbaarheidbijdrage met een verleend bedrag van € 125.000 of hoger en waarvan de hoogte van de bijdrage is gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten of op de realisatie (pxq).

1.3 Proces aanvraag tot vaststelling

Zoals volgt uit het Uniform kader, dient een zorgaanbieder een aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheid­bijdrage in te dienen vóór 1 juni na afloop van het jaar waarvoor de beschikbaarheidbijdrage wordt verleend. Door de zorgaanbieder moet hiervoor gebruik worden gemaakt van het formulier, dat aan de zorgaanbieder ter beschikking is gesteld op het aanvraagportaal van de NZa https://aanvragen.nza.nl.

Dit formulier moet vergezeld gaan van een controleverklaring door een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegdheid (hierna: de accountant). Daarnaast dient een rapport van feitelijke bevindingen door de accountant te worden verstrekt.

De accountant hanteert het accountantsprotocol als basis voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance-opdrachten (ViO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant rapporteert aan de zorgaanbieder naar aanleiding van zijn bevindingen en informeert de zorgaanbieder wat betreft de controle van de verantwoordingsinformatie over tijdens het onderzoek geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden. De zorgaanbieder brengt op basis hiervan correcties aan in het formulier. Het kan voorkomen dat het doorvoeren van correcties niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld onzekerheden niet of niet voldoende nauwkeurig kunnen worden gekwantificeerd. Het is van belang dat de zorgaanbieder in een bijlage bij het formulier onderbouwt welke correcties niet doorgevoerd konden worden.

De accountant waarmerkt de aanvraag tot vaststelling van de beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter 20192020 en de toelichting(en) hierbij ter identificatie.

Voor vragen over de regeling en/of het onderzoek door de accountant kan contact opgenomen worden met de NZa via: info@nza.nl of via het Informatie- en contactcentrum van de NZa op telefoonnummer 088-770 8 770. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.

Hoofdstuk 2 geeft het toetsingskader en de materialiteit voor de accountant van de zorgaanbieder weer.

Hoofdstuk 3 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In bijlage 1 is een modeltekst opgenomen voor een goedkeurende Controleverklaring. Bij een andersluidende verklaring past de accountant de inhoud van de verklaring aan overeenkomstig de voorschriften van de NV COS.

In bijlage 2 is een modeltekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen.

2. Onderzoeksaanpak

2.1 Inleiding

De accountant voert werkzaamheden uit op de gegevens zoals door

De accountant voert werkzaamheden uit op de gegevens zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier. In artikel 15.3 van de beleidsregel is bepaald op welke posten de beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter is gebaseerd. In het formulier wordt gevraagd naar de kosten behorende bij een 24/7 beschikbaarheid van de ambulancehelikopter.

In onderstaande tabel is het onderscheid tussende verantwoordingsinformatie en overige informatie weergegeven. Dit onderscheid kan de accountant als uitgangspunt hanteren voor de inrichting van zijn werkzaamheden.

Tabel 1: onderscheid verantwoordingsinformatie (Standaard 805) versus overige informatie (Standaard 4400N)

Informatie in het formulier Verantwoordings-informatie (Standaard 805) Overige informatie (Standaard 4400N)
 1. Kosten leasecontract helikopter inclusief piloot
Aantal vlieguren van de helikopter x
Gerealiseerde kosten contract 20192020 x
Aantal inzetten van de helikopter x
Aantal cancels van de helikopter x
Gerealiseerde opbrengsten helikopter x
 1. Kosten personele inzet
Aantal fte ambulanceverpleegkundige x
Aantal fte ambulancechauffeur/navigator x
Gerealiseerde kosten ambulanceverpleegkundige x
Gerealiseerde kosten ambulancechauffeur/navigator x
21% BTW ivm detachering x
 1. Kosten standplaats helikopter
Gerealiseerde kosten standplaats helikopter onderscheiden naar huur, dienstverlening en nutsvoorzieningen x
 1. Directe overige kosten
Aantal teamleden x
Gerealiseerde kosten dienstkleding x
Gerealiseerde directe overige kosten per categorie, onderscheiden naar reiskosten, opleidingskosten, patiëntgebonden kosten en hotelmatige kosten x x
 1. Investeringen
x
 1. Indirecte kosten (opslag)
x x

De accountant voert een controle uit op de verantwoordingsinformatie. Voor de overige informatie voert de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden uit. Zie hiervoor hoofdstuk 3 van het accountantsprotocol.

Ten aanzien van andere informatie die is opgenomen in het verantwoordingsformulier en die niet in tabel 1 is vermeld, wordt verwezen naar paragraaf 2.6 van dit protocol.

2.2 De controle van verantwoordingsinformatie

De accountant onderzoekt of de verantwoordingsinformatie zoals opgesomd in tabel 1 van dit accountantsprotocol en zoals door de zorgaanbieder opgenomen in het formulier, is opgesteld in overeen­stemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de hieraan ten grondslag liggende beleidsregel.

In artikel 15.3 van de beleidsregel is bepaald hoe de beschikbaarheid­bijdrage voor acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter wordt vastgesteld. De scope van de controleopdracht van de accountant is de verantwoordingsinformatie zoals opgesomd in tabel 1 van dit accountantsprotocol.

De onderzoeksaanpak is primair de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit accountantsprotocol schrijft dan ook niet een aanpak van de controleopdracht voor.

De accountant voert zijn onderzoek uit in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 805 ‘Speciale overwegingen - Controles van een enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht.’

De accountant belast met het onderzoek van het formulier zorgt voor een adequate onderzoeksaanpak. Hiervoor zal hij zich onder meer richten op de opzet, het bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) van de zorgaanbieder en de daaraan ten grondslag liggende registratieprocessen. Van de accountant wordt geen expliciet oordeel over de kwaliteit van de AO/IC verwacht, noch een detailcontrole op medewerker- of patiëntniveau.

Regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn alleen relevant voor dit accountantsprotocol en de daarop gebaseerde controle wanneer er bepalingen in staan die de grondslag vormen voor de toetsingscriteria in de volgende paragraaf. Van de accountant wordt niet verwacht dat hij de verantwoordingsinformatie toetst aan alle bepalingen die zijn opgenomen in de hiervoor genoemde regelgeving. Dat doet hij uitsluitend indien en voor zover deze bepalingen zijn uitgewerkt in de toetsingscriteria van paragraaf 2.3. Indien in de regelgeving bepalingen zijn opgenomen die verder gaan dan of afwijken van de toetsingscriteria van paragraaf 2.3, dan vallen deze buiten de reikwijdte van het onderzoek en de verklaring van de accountant.

2.3 Toetsingscriteria

Op basis van de ‘Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag’ (BR/REG-19162b20154b) voert de accountant zijn controle uit op de verantwoordingsinformatie in het formulier voor wat betreft de gegevens zoals opgesomd in tabel 1 van paragraaf 2.1 van het accountantsprotocol.

Dit betekent dat de accountant zijn controle uitvoert op (zie tabel 1, kolom Verantwoordingsinformatie):

A. Kosten helikopter

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten contract 20192020
 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde opbrengsten helikopter

B. Kosten personele inzet

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten ambulanceverpleegkundige
 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten ambulancechauffeur/navigator
 • de juistheid van de verantwoorde 21% BTW ivm detachering

C. Kosten standplaats helikopter

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten standplaats helikopter onderscheiden naar huur, dienstverlening en nutsvoorzieningen

D. Directe overige kosten

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde kosten dienstkleding
 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde directe overige kosten per categorie, onderscheiden naar reiskosten, opleidingskosten, patiëntgebonden kosten en hotelmatige kosten

E. Investeringen

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde investeringen

F. Indirecte kosten (opslag)

 • de juistheid van de verantwoorde gerealiseerde indirecte kosten

Specifieke controlepunten hierbij zijn:

 • de gerealiseerde kosten en opbrengsten sluiten aan met de financiële administratie van de zorgaanbieder en zijn onderbouwd middels brondocumentatie (bijvoorbeeld facturen en contracten/overeenkomsten);
 • de gerealiseerde kosten sluiten, voor zover deze betrekking hebben op personele inzet en opleiding, aan met onderliggende basis­administraties, bijvoorbeeld salarisadministratie, personeelsadmini­stratie of rooster;
 • de gedeclareerde kosten hebben betrekking op het verantwoordingsjaar 20192020. De kosten zijn gemaakt en betaald door de zorgaanbieder. Met ‘betaald en gemaakt’ wordt het volgende bedoeld: Het moment van betaling is ondergeschikt aan het jaar van verantwoording. Het moment van verantwoording wordt bepaald op basis van het jaar waarop de kosten betrekking hebben. Voor wat betreft overlopende kosten worden deze verantwoord naar rato van het jaar waarop deze betrekking hebben;
 • de gerealiseerde opbrengsten die gegenereerd worden met de helikopter zijn gebaseerd op de gerealiseerde dienstverlening in het jaar 20192020.

2.4 Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid

Voor de verantwoordingsinformatie, zoals opgesomd en toegelicht in tabel 1 in paragraaf 2.1 van dit accountantsprotocol, dient een redelijke mate van zekerheid te worden verkregen dat het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden van materiaal belang bevat (waarbij de normen voor invulling van het formulier zijn gegeven in de beleidsregel en in de toelichting op het formulier).

Voor de controle van de verantwoordingsinformatie dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95%.

Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de hierboven genoemde betrouwbaarheid, in het formulier ten aanzien van de verantwoordingsinformatie, zoals opgesomd en toegelicht in tabel 1 kolom Verantwoordingsinformatie van paragraaf 2.1 van dit accountantsprotocol, geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden voorkomen met een materieel belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.

De toleranties die worden weergegeven in onderstaande tabel, worden uitgedrukt in een percentage van het totaal van de in het formulier opgenomen kosten voor de beschikbaarheidbijdrage acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter 20192020.

Goedkeurend

Beperking

Oordeel-onthouding

Afkeurend

Fouten in het formulier

≤ 1%

> 1% en ≤ 3%

n.v.t.

> 3%

Onzekerheden in de controle

≤ 3%

> 3% en ≤ 10%

>10%

n.v.t.

Tabel 2: toleranties controle verantwoordingsinformatie

Indien de accountant zowel fouten in de informatie in het aanvraagformulier als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

Van fouten in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de verantwoordingsinformatie in het formulier onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar is om de ingevulde verantwoordings­informatie in het formulier als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.3 van dit accountantsprotocol.

De accountant rapporteert de uit zijn controle geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden aan de zorgaanbieder, omdat de zorgaanbieder deze dient te corrigeren.

Alle fouten ten aanzien van de verantwoordingsinformatie moeten in het formulier door of namens het bestuur van de zorgaanbieder worden gecorrigeerd en onzekerheden ten aanzien van de verantwoordings­informatie in het formulier moeten nader worden onderzocht. Niet gecorrigeerde fouten betrekt de accountant in zijn oordeel.

De NZa benadrukt dat de nauwkeurigheidstolerantie, die de accountant hanteert voor de controle c.q. onderzoek van het formulier, alleen bedoeld is voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de controlewerk­zaamheden van de accountant. Het is de zorginstelling niet toegestaan om de nauwkeurigheidstolerantie te gebruiken als acceptabele foutmarge voor het opstellen van het formulier. Niet gecorrigeerde fouten dienen in de toelichting bij het formulier door de zorgaanbieder gekwantificeerd te zijn opgenomen.

2.5 De controleverklaring

Voor de controleverklaring dient het model controleverklaring in de bijlage bij dit accountantsprotocol gehanteerd te worden. Indien de bevindingen uit de controle daartoe aanleiding geven, wordt de tekst van de controleverklaring aangepast overeenkomstig de Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS).

2.6 Verenigbaarheid andere informatie

Het formulier omvat naast de verantwoordingsinformatie ook andere informatie, die bestaat uit:

 • het ondertekend voorblad;‘ondertekeningsdocument’
 • de bestuursverklaring;
 • de toelichting(en) bij de verantwoording.

Wat betreft de verenigbaarheid van deze andere informatie met het formulier 20192020 geldt het volgende.

De accountant stelt vast dat de andere informatie verenigbaar is met de informatie in het ingevulde formulier en geen materiële afwijkingen bevat. Indien blijkt dat het door de zorgaanbieder ingevulde voorbladondertekeningsdocument, de bestuursverklaring dan wel de toelichting(en) bij het formulier niet in lijn zijn met het formulier vermeldt de accountant dit in de controleverklaring.

3. Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Binnen het formulier is onderscheid gemaakt tussen verantwoordings­informatie en overige informatie. De accountant voert een controle uit op de verantwoordingsinformatie zoals opgenomen in tabel 1 – zie hiervoor paragraaf 2.1.

Voor de overige informatie voert de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden uit op basis van de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en dit protocol. Dit betekent dat hij geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De overige informatie waarop de overeengekomen specifieke werkzaamheden betrekking hebben zijn de volgende in het formulier opgenomen gegevens (tabel 1 kolom Overige informatie van paragraaf 2.1):

A. Kosten helikopter

 • het aantal vlieguren van de helikopter;
 • het aantal inzetten van de helikopter;
 • het aantal cancels van de helikopter.

B. Kosten personele inzet

 • het aantal fte ambulanceverpleegkundige;
 • het aantal fte ambulancechauffeur/navigator.

D. Directe overige kosten

 • het aantal teamleden;
 • gerealiseerde directe overige kosten.

F. Indirecte kosten (opslag)

 • de indirecte kosten.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 2 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid. ermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid.