Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-21614-01 - WB/REG/2021-03
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

 

 

 

 

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg TB/REG-21614-01 WB/REG/2021-03

Nummer Datum inwerkingtreding  
WB/REG/2021-03 1 januari 2021  
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
7 januari 2021 1 januari 2022 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel Ι
 

A.

In hoofdstuk XIII Implantaten (J), onder onderdeel h. Prothetische nazorg, van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG 21614-01, vervalt

De prestaties J70 tot en met J78 zijn uitsluitend te berekenen indien sprake is van vervanging of reparatie van de mesostructuur van een bestaande uitneembare prothetische voorziening.’.

 

B.

Voor de prestatiebeschrijving G74, Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur, in hoofdstuk IX Behandeling Kauwstelsel (G), onderdeel d. Myofunctionele apparatuur, van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg, met kenmerk TB/REG‑21614‑01, wordt toegevoegd ‘*’.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       

030 - 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

E. de Kogel MSc

unitmanager Eerstelijnszorg

 

 

Toelichting

Op 1 januari 2021 is de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-21614-01) in werking getreden.

 

Prothetische nazorg

De zin: ‘De prestaties J70 tot en met J78 uitsluitend te berekenen zijn indien sprake is van vervanging of reparatie van de mesostructuur van een bestaande uitneembare prothetische voorziening’ in het onderdeel ‘h. Prothetische nazorg’ van het hoofdstuk ‘Impantaten (J)’ wordt door middel van dit wijzigingsbesluit verwijderd uit de voormelde prestatie- en tariefbeschikking.

Er is niet altijd sprake van vervanging of reparatie van de mesostructuur van een bestaande uitneembare prothetische voorziening bij de prestaties J70 tot en met J78.

 

G74

Daarnaast is per abuis bij de prestatiebeschrijving ‘G74 (Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur)’ geen sterretje (*) toegevoegd. Dit is onjuist omdat bij deze prestatie de materiaal- en techniekkosten afzonderlijk in rekening mogen worden gebracht, wat dient te worden aangeduid met één sterretje.

Naar boven