Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Postmortale orgaanuitname NTS - TB/REG-21653-01
Ondertekeningsdatum:22-12-2020Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, aanhef en onderdelen b en d, 52, aanhef en onderdeel e, en 53, aanhef en onderdeel b, van de Wmg,

 

besloten dat:

dat rechtsgeldig

 

door:

De Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) te Leiden

 

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

 

in rekening mag worden gebracht:

de navolgende prestatiecode met bijbehorende prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief:

 

Prestatiecode

Prestatiebeschrijving

Tarief

 

 

Na transplantatie (organen)

 

L001

Een orgaanuitname (nier, lever, hart, long, hartlong of pancreas) van een postmortale donor.

€ 8.819

 

Bovengenoemde code en omschrijving van de prestatie vormen gezamenlijk een prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

 

Bovengenoemd tarief is een vast tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wmg.

 

Oude tariefbeschikking vervalt

De (oude) prestatie- en tariefbeschikking ‘Postmortale orgaanuitname’, met kenmerk 400-1400-2020-1, welke op 1 januari 2020 in werking trad, vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt op 1 januari 2022.

 

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2021, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking ‘Postmortale orgaanuitname NTS’.

 

Bezwaar

Ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), juncto artikel 7:1, eerste lid, van de Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht.

 

Het bezwaar kan per post, per fax of, indien in uw geval van toepassing, via het webportaal Toegang (https://toegang.nza.nl) ingediend worden (dus niet via e-mail). In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld,

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

Deze tariefbeschikking is ten opzichte van de tot 1 januari 2021 geldende beschikking (400-1400-2020-1) gewijzigd. Het aantal prestaties is teruggebracht tot één.

 

Deze prestatie kan door de NTS in rekening worden gebracht bij een succesvolle transplantatie van een postmortaal orgaan (nier, lever, hart, long, hartlong of pancreas). En beperkt zich tot de transplantatie van een van de genoemde organen, conform de reikwijdte van de voorgaande tariefbeschikkingen. Er zijn geen andere zorgaanbieders die deze prestatie in rekening mogen brengen. De NTS brengt deze prestatie in rekening bij de zorgverzekeraar van de ontvanger.

 

Het tarief van deze prestatie is hierbij opnieuw bepaald. Dit tarief is dekkend voor de kosten in de transplantatieketen met betrekking tot transplantatiecoördinatie, transport, postmortale kosten in het ziekenhuis van de donor en typeringen van het donororgaan. Andere kosten die voorheen nog onderdeel waren van het prestatietarief, zijn vanaf 2021 opgenomen in de dbc-systematiek (HLA-typeringen), dan wel onderwerp van een subsidieregeling.

 

Bovenstaande wijzigingen zijn conform de afspraken tussen alle direct betrokken partijen, te weten het ministerie van VWS, de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook het aan deze prestatie gekoppelde tarief is tot stand gekomen op basis van de hieromtrent tussen betrokken partijen overeengekomen procedure.

 

Medio 2021 zal de NZa haar beleid rondom de bekostiging van postmortale orgaanuitname vastleggen in een beleidsregel. Bij inwerkingtreding van die beleidsregel zal deze prestatie- en tariefbeschikking worden gewijzigd. Die wijziging betreft dan louter het toevoegen van een verwijzing naar genoemde beleidsregel. Van inhoudelijke wijzigingen zal, voor zo ver thans valt te overzien, geen sprake zijn. 

Naar boven