Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Bergman Healthcare Clinics B.V. - Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland B.V.
Ondertekeningsdatum:02-09-2020Publicatiedatum:24-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 10 augustus 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Bergman Healthcare Clinics B.V. is (onder meer) via haar dochteronderneming NL Healthcare Clinics B.V. (hierna: NL Healthcare Clinics) actief op het gebied van medisch specialistische zorg in heel Nederland. Oogziekenhuis Zonnestraal Holding B.V. (hierna: Oogziekenhuis Zonnestraal Holding) is een dochteronderneming van NL Healthcare Clinics en houdt 51% van de aandelen in Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland B.V. (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Bergman Healthcare Clinics concern).

 

3. Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland B.V. (hierna: Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland) is actief op het gebied van medisch specialistische oogzorg in Doetinchem.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van de resterende 49% van de aandelen in Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland door Oogziekenhuis Zonnestraal Holding. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 30 juli 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Oogziekenhuis Zonnestraal Holding en Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Oogziekenhuis Zonnestraal Holding uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. Oogheelkunde Zonnestraal Oost-Nederland doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Oogziekenhuis Zonnestraal Oost-Nederland door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gesteld gegevens blijkt dat het Bergman Healthcare Clinics concern weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

Personeel

 

14. De ondernemingsraad van het Bergman Healthcare Clinics concern heeft op basis van de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van het Bergman Healthcare Clinics concern niet beoordeeld.
 

C. Cruciale zorg

 

15. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 2 september 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven