Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking add-ongeneesmiddelen, januari 2021 (ambtshalve vastgesteld) - TB/REG-21652-01
Ondertekeningsdatum:21-12-2020Geldigheid:01-01-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

 • Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-21106a;

 

de nadere regel:

 • Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a;

 

en de tariefbeschikking:

 • Prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg 2021, kenmerk TB/REG-21608-02;

 

besloten dat:

 

door zorgaanbieders van:

 1. medisch-specialistische zorg;
 2. audiologische zorg;
 3. trombosezorg;
 4. zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering;
 5. geriatrische revalidatiezorg;

 

 

aan:

 • zorgverzekeraars, en
 • (niet-)verzekerden1

 

met ingang van: 1 januari 2021

 

de navolgende prestaties en bijbehorende tarieven rechtsgeldig als add-ongeneesmiddel in rekening kunnen worden gebracht:

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief2  (incl. 9% BTW)

16932242

Veklury infusiepoeder flacon 100mg, 1 stuk

€ 376,05

16974727

Adcetris infusiepoeder flacon 50mg, 1 stuk

€ 3.272,25

16967534

Bavencio infusievloeistof concentraat 20mg/ml flacon 10ml, 1 stuk

€ 1.007,33

16974468

Besponsa infusiepoeder flacon 1mg, 1 stuk

€ 12.287,56

16977793

Bosulif tablet filmomhuld 400mg, 28 stuks

€ 3.232,00

16976495

Hycamtin capsule 1mg, 10 stuks

€ 559,81

16974476

Jakavi tablet 5mg, 56 stuks

€ 1.824,93

16974506

Jakavi tablet 10mg, 56 stuks

€ 3.628,54

16974522

Jakavi tablet 15mg, 56 stuks

€ 3.608,01

16974530

Jakavi tablet 20mg, 56 stuks

€ 3.628,54

16977823

Lorviqua tablet filmomhuld 25mg, 90 stuks

€ 4.854,60

16976924

Lucentis injectievloeistof 10mg/ml wegwerpspuit 0,165ml, 1 stuk

€ 725,80

16978935

Ontruzant infusiepoeder flacon 420mg, 1 stuk

€ 1.309,89

16786319

Pazenir infusiepoeder flacon 100mg, 1 stuk

€ 298,44

16965701

Perjeta infusievloeistof concentraat 30mg/ml flacon 14ml, 1 stuk

€ 2.572,40

16906349

Posaconazol fresenius kabi tablet msr 100mg, 24 stuks

€ 581,10

16938577

Siklos tablet filmomhuld 100mg, 60 stuks

€ 101,62

16939433

Siklos tablet filmomhuld 1000mg, 30 stuks

€ 555,78

16974697

Yervoy infusievloeistof concentraat 5mg/ml flacon 10ml, 1 stuk

€ 3.562,65

16974719

Yervoy infusievloeistof concentraat 5mg/ml flacon 40ml, 1 stuk

€ 14.250,65

16977009

Zydelig tablet filmomhuld 100mg, 60 stuks

€ 4.141,99

16977017

Zydelig tablet filmomhuld 150mg, 60 stuks

€ 4.141,99

 

 

De hierboven genoemde prestaties en bijbehoreden tarieven zijn opgenomen in de G-Standaard van Z-Index. Uit de G-Standaard blijkt ook vanaf welke datum deze prestatie en het bijbehorende tarief in rekening kan worden gebracht als add-ongeneesmiddel.

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen


Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

 1. Add-ongeneesmiddelen vallen onder de categorie ‘overige zorgproducten’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel ee, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.
 2. Voor overige zorgproducten, waaronder add-ongeneesmiddelen, gelden maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, Wmg.
 3. De tarieven die op grond van deze beschikking voor add-ongeneesmiddelen in rekening kunnen worden gebracht, zijn integrale tarieven als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel u, van de Regeling medisch-specialistische zorg.
 4. Indien het door de NZa vastgestelde tarief voor een add-ongeneesmiddel hoger is dan de maximumprijs die in het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) is vastgesteld, dan geldt de WGP maximumprijs als maximumtarief voor dat add-ongeneesmiddel.
 5. De zorgaanbieders, hierboven genoemd onder de nummers 1 tot en met 5, mogen de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover zij voldoen aan de definitie van ‘zorgverlener’3 als bedoeld in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en de Regeling medisch specialistische zorg.
 6. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een instelling4 is, dan mag die instelling de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikt.
 7. Indien een zorgverlener, als bedoeld in voorschrift 4, een solist5 is, dan mag die solist de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven slechts in rekening brengen, indien en voor zover hij in het bezit is van een door de NZa afgegeven individuele beschikking als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk artikel 31, derde lid, van de Regeling medisch-specialistische zorg.  
 8. In aanvulling op de voorschriften 4, 5 en 6 geldt dat de in die voorschriften bedoelde zorgverleners tevens ‘eigen zorgverleners’ als bedoeld in artikel 1, onderdeel o, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel m, van de Regeling medisch-specialistische zorg, dienen te zijn om de in deze beschikking genoemde (integrale) tarieven rechtsgeldig in rekening te kunnen brengen. 
 9. Deze tariefbeschikking is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening als bedoeld in artikel 1, onderdeel bb, van de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg en artikel 1, onderdeel z, van de Regeling medisch-specialistische zorg, door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.
 10. De declaratiebepalingen (voorschriften, voorwaarden of beperkingen) opgenomen in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, respectievelijk de Regeling medisch-specialistische zorg, met betrekking tot add-ongeneesmiddelen zijn, tenzij hiervan in deze beschikking wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

 

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020 treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

In afwijking van het bovenstaande treedt deze beschikking niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende geneesmiddel, voorzien van een tarief (AIP) heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

In de onderhavige beschikking stelt de NZa een add-on prestatie met bijbehorend tarief vast en informeert over de datum van inwerkingtreding van het besluit.

 

Wanneer de NZa besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van één of meerdere add-ongeneesmiddelen, stelt zij een prestatie- en tariefbeschikking vast. De prestaties en tarieven van add-ongeneesmiddelen komen tot uiting in de G-Standaard van de Z-Index, welke maandelijks wordt gepubliceerd. In de G-Standaard is opgenomen voor welke geneesmiddelen een add-on prestatie is vastgesteld en welke NZa maximumtarieven voor die geneesmiddelen gelden.

 

De in de G-Standaard opgenomen artikelen zijn voorzien van ZI-nummers. Registratie en declaratie van add-on geneesmiddelen gebeurt op basis van deze ZI-nummers. De NZa publiceert de prestatie- en tariefbeschikkingen op de website en in de Staatscourant. Prestatie- en tariefbeschikkingen voor add-ongeneesmiddelen treden niet eerder in werking dan de datum waarop Z-Index het betreffende add-ongeneesmiddel, voorzien van een tarief (AIP), heeft opgenomen in de G-Standaard en deze gewijzigde versie van de G-Standaard heeft gepubliceerd.

 

Tot zes weken na de datum van bekendmaking van deze beschikking staat bezwaar open tegen de in deze beschikking genoemde add-onprestatie(s). De datum van bekendmaking is de dag na de datum waarop van de vaststelling van dit besluit mededeling wordt gedaan in de Staatscourant.

 

Reikwijdte

Deze prestatie- en tariefbeschikking is een op zichzelf staand besluit. Voor de vraag wie gerechtigd is add-ongeneesmiddelen te declareren (bij wie het declaratierecht berust) verwijzen wij naar wat hierover in de artikelen 31, 32, 34 en 34a van de Regeling medisch-specialistische zorg is opgemerkt.

 

Tarief

De NZa stelt één keer per jaar de tarieven voor add-ongeneesmiddelen vast zoals deze met ingang van 1 januari van jaar t+1 zullen gelden. Meer informatie over de tarieven is te vinden in de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg.

Naar boven