Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit (add-on ZI-nummer 16315901 en 16628349) - WB-REG-2021-02
Geldigheid:01-01-2021 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Tariefbesluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, september 2017 (op aanvraag), kenmerk TB/REG-18630-01 en van de Prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, maart 2018 (ambtshalve), kenmerk TB/REG-18654-01

 

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Gelet op:

 

-      de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, artikel 52, aanhef en onder e, en artikel 53, aanhef en onder b, van de Wmg;

-      de Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG- 21106a;

-      de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2103a;

-      De prestatie- en tariefbeschikking medisch-specialistische zorg, kenmerk TB/REG-21608-02;

 

 

Besluit:

 

 

Artikel I

 

De prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, september 2017 (op aanvraag), kenmerk TB/REG-18630-01, wordt gewijzigd als volgt:

 

de navolgende add-on prestatie met bijbehorend maximumtarief, opgenomen in de tabel op pagina 2, vervalt:

 

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief (incl. 6% BTW)

16315901

Lymphoseek injectiepoeder flacon 50mcg, 5 stuks

 €   7.531,58

 

 

Artikel II

 

De prestatie- en tariefbeschikking add-on geneesmiddelen, maart 2018 (ambtshalve), kenmerk TB/REG-18654-01, wordt gewijzigd als volgt:

 

de navolgende add-on prestatie met bijbehorend maximumtarief, opgenomen in de tabel op pagina 2, vervalt:

 

ZI-nr.

Consumentenartikel

Maximumtarief (incl. 6% BTW)

16628349

Lymphoseek injectiepoeder flacon 50mcg,

1 stuk

€ 1.506,31

 

 

 

Artikel III

 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Van de vaststelling van dit besluit zal op grond van artikel 20, tweede lid, aanhef en onder d, van de Wmg, mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Bezwaarschriften kunnen worden ingediend per post of per fax. Het is niet mogelijk om een bezwaarschrift via een e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Toelichting

De prestatie ‘Lymphoseek injectiepoeder flacon 50 mcg, 5 stuks’, ZI-nummer 16315901, met maximumtarief van € 7.531,58 (incl. 6% BTW), heeft door middel van een tariefbeschikking met kenmerk TB/REG-18630-01, welke op 1 september 2017 in werking is getreden, de status van add-on prestatie, resp. add-on geneesmiddel, gekregen.

Ook de prestatie ‘Lymphoseek injectiepoeder flacon 50 mcg, 1 stuk’, ZI-nummer 16628349, met maximumtarief van € 1.506,31 (incl. 6% BTW), heeft door middel van een tariefbeschikking met kenmerk TB/REG-18654-01, welke op 1 maart 2018 in werking is getreden, de status van add-on prestatie, resp. add-on geneesmiddel, gekregen.
Gebleken is echter, dat deze prestaties niet voldoen aan één of meer van de criteria, zoals genoemd in de beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg’, kenmerk BR/REG-21106a, op basis waarvan een geneesmiddel de status van add-on prestatie kan worden toegekend. Bij de vaststelling destijds in 2017 en 2018 is onbedoeld een add-on prestatie voor een diagnosticum vastgesteld.
Met het voorliggende tariefbesluit wordt deze fout hersteld. Met ingang van 1 januari 2021 vervallen de hierboven genoemde add-on prestaties, inclusief het bijbehorende maximumtarief. Deze prestaties zijn opgenomen in de tabel op pagina 2 van beide beschikkingen met de respectievelijke kenmerken TB/REG-18630-01 en TB/REG-18654-01.
Gelet op de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 van het voorliggende tariefbesluit, heeft vanaf deze datum het diagnosticum met ZI-nummer 16315901 en 16628349 niet langer de status van add-on prestatie, c.q. add-on geneesmiddel. Genoemd diagnosticum mag vanaf 1 januari 2021 dus niet langer als add-on prestatie, c.q. add-on geneesmiddel, in rekening worden gebracht. Dat betekent uiteraard niet, dat dit diagnosticum niet meer kan worden gebruikt. Indien de behandelend arts aanleiding ziet om dit diagnosticum in het kader van een behandeling voor te schrijven en toe te passen, vindt vergoeding plaats als onderdeel van het in rekening gebrachte dbc-zorgproduct.

Naar boven