Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol opbrengsten regionale ambulancevoorzieningen 2020
Ondertekeningsdatum:08-12-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1 Uitgangspunten

1.1 Inleiding

Het Accountantsprotocol Opbrengsten 2020 Regionale ambulancevoorzieningen (hierna: protocol) bevat het toetsingskader voor de door de externe accountant uit te voeren controle van de juistheid van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 in het formulier Ambulancezorg Nacalculatie 2020 (hierna: het formulier). Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.

De zorgaanbieder moet het formulier, ondertekend door het bestuur van de zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar en voorzien van een controleverklaring, indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

1.2 Doelstelling

Het bestuur van de zorgaanbieder dient zich in het formulier te verantwoorden over de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 van de regionale ambulancevoorziening. De externe accountant stelt vast dat de door de zorgaanbieder verantwoorde werkelijke opbrengsten ambulance 2020 in het formulier juist zijn met inachtneming van de geldende NZa beleidsregels en regelingen.

2. Inhoud van het onderzoek

2.1 Object van onderzoek

Het object van onderzoek is de door de zorgaanbieder opgegeven werkelijke opbrengsten ambulance 2020 (‘verantwoordingsinformatie’) in het formulier. Het normenkader voor de controle wordt gevormd door de op de zorgaanbieders van toepassing zijnde NZa beleidsregels en nadere regels voor het jaar waarop het nacalculatieformulier betrekking heeft. Deze zijn te vinden op de website van de NZa (www.nza.nl) en worden uitgewerkt in paragraaf 2.2 van dit protocol.

2.2 Toetsingscriteria

Voor de controle van de juistheid van de opgave van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 baseert de externe accountant zich op (concept) jaarrekening 2020 van de zorgaanbieder. Indien geen sprake is van een goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening, beoordeelt de accountant wat de gevolgen hiervan zijn voor de opgave van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020. Hij brengt deze gevolgen indien nodig tot uitdrukking in zijn controleverklaring.

De externe accountant kiest een zodanige controleaanpak dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de opgave van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 juist is met inachtneming van de geldende NZa beleidsregels en regelingen, te weten:

 • Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2019 (BR/REG-20149);
 • Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen (NR/REG-2027).

 

Specifieke controlepunten voor de accountant zijn:

 • De opbrengsten ambulance 2020 zijn juist, rekening houdend met de toelichting/invulinstructie die onderdeel is van het hiervoor geldende formulier;
 • De in het formulier opgenomen werkelijke opbrengsten ambulance 2020 op juiste wijze zijn ontleend aan de intern beschikbare registraties van de zorgaanbieder.

2.3 Materialiteit (controletolerantie) en betrouwbaarheid

Bij zijn oordeelsvorming over de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 streeft de externe accountant naar een redelijke mate van zekerheid dat het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden van materieel belang bevat.

Voor de controle van de verantwoordingsinformatie dient de accountant uit te gaan van een betrouwbaarheid van 95%.

Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de hierboven genoemde betrouwbaarheid, in het formulier geen afwijkingen (fouten) en onzekerheden voorkomen met een materieel belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties zoals vermeld in Tabel 1.

Tabel 1: Voorgeschreven toleranties

  Goedkeurend Beperking Oordeels-onthouding Afkeurend
Fouten in de werkelijke opbrengsten ambulance ≤ 1% > 1% en ≤ 3% n.v.t. > 3%
Onzekerheden in de controle ≤ 3% > 3 % en ≤ 10% > 10% n.v.t.

 

Indien de accountant zowel fouten ten aanzien van de in het formulier opgenomen werkelijke opbrengsten ambulance als onzekerheden in de controle aantreft, dan weegt hij deze bij zijn oordeelsvorming altijd in onderlinge samenhang.

2.4 Fouten en onzekerheden

Van fouten in het formulier ten aanzien van de werkelijke opbrengsten ambulance is sprake als, naar aanleiding van de uitgevoerde controle, is gebleken dat de verantwoordingsinformatie in het formulier onjuistheden bevat omdat deze niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.2 van dit accountantsprotocol.

Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende controle informatie beschikbaar is om de verantwoordingsinformatie in het formulier als goed of fout aan te merken. Kortom als onzekerheid bestaat over het wel of niet voldoen aan de toetsingscriteria van paragraaf 2.2 van dit accountantsprotocol.

De accountant rapporteert de uit zijn onderzoek geconstateerde afwijkingen (fouten) en onzekerheden aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder dient, waar mogelijk, de fouten te corrigeren. De onzekerheden dienen te worden onderzocht door de zorgaanbieder.

Alle fouten moeten in de verantwoording door of namens het bestuur van de zorgaanbieder (waar mogelijk) worden gecorrigeerd en onzekerheden in de verantwoording moeten nader worden onderzocht. Niet gecorrigeerde fouten betrekt de accountant in zijn oordeel.

De NZa benadrukt dat de nauwkeurigheidstolerantie, die de accountant hanteert voor de controle c.q. onderzoek van het formulier, alleen bedoeld is voor de opzet, uitvoering en evaluatie van de controlewerkzaamheden van de accountant. Het is de zorgaanbieder niet toegestaan om de nauwkeurigheidstolerantie te gebruiken als acceptabele foutmarge voor het opstellen van het formulier. Niet gecorrigeerde fouten dienen in de toelichting bij het formulier door de zorgaanbieder gekwantificeerd te zijn opgenomen.

3 Controleverklaring

Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de werkelijke opbrengsten ambulance 2020.
De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook goedkeurend met beperking, oordeelonthouding of afkeurend zijn. Voor de teksten van deze verklaringen wordt verwezen naar de betreffende NBA voorbeeldteksten.

Voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: de Raad van Bestuur van <naam zorgaanbieder>

Verklaring over het formulier Ambulancezorg Nacalculatie 2020

Wij hebben de in het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte formulier ‘Ambulancezorg Nacalculatie 2020’ (hierna: het formulier) opgenomen opgave van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 van <naam zorgaanbieder> te <statutaire zetel> over 2020 gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft het formulier de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 van de regionale ambulancevoorziening ten bedrage van < € …………> in alle van materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2020 (BR/REG-20149) en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen (NR/REG-2027).

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol opbrengsten 2020 Regionale ambulancevoorzieningen vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier’.
Wij zijn onafhankelijk van <naam zorgaanbieder> zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beperking in gebruik en verspreidingskring
Het formulier is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de representerende zorgverzekeraar met als doel <naam zorgaanbieder> in staat te stellen te voldoen aan de Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2020 (BR/REG-20149) en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen (NR/REG-2027). Hierdoor is het formulier mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor <naam zorgaanbieder>, de NZa en de representerende zorgverzekeraar en dient niet te worden verspreid aan, of te worden gebruikt door anderen.

Verklaring over de in het formulier opgenomen andere informatie
Naast de opgave van werkelijke opbrengsten ambulance 2020 en onze controleverklaring daarbij, omvat het formulier andere informatie, die bestaat uit:

 • voor wat betreft de ‘rijdende dienst’ en de ‘meldkamer’ de regels in het formulier ‘Ambulancezorg Nacalculatie 2020’ met betrekking tot (de specificatie van) het budget RAV;
 • het opbrengstverschil;
 • toelichting formulier ‘Ambulancezorg Nacalculatie 2020’.

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de werkelijke opbrengsten ambulance 2020, zoals opgenomen in het formulier 2020, verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020 of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de werkelijke opbrengsten ambulance 2020, zoals opgenomen in het formulier.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur  voor het formulie1r

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het formulier in overeenstemming met de Beleidsregel regionale ambulancevoorzieningen 2020 (BR/REG-20149) en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen (NR/ REG-2027) van de NZa.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van het formulier mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het formulier
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
| Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van het formulier nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol opbrengsten 2020 Regionale ambulancevoorzieningen, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico’s dat de werkelijke opbrengsten ambulance 2020, zoals opgenomen in het formulier afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken, of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het formulier, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Raad van Bestuur;
 • het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het formulier; en
 • het evalueren of de opgave van de werkelijke opbrengsten ambulance 2020, zoals opgenomen in het formulier de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft.

 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

 

<Plaats, datum>
<Naam accountantspraktijk>
<Naam accountant>

Naar boven