Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021 - TB/REG-21623-01
Geldigheid:01-01-2021 t/m Versie:vergelijk Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021 TB/REG-21623-01

Nummer Datum inwerkingtreding  
TB/REG-21623-01 1 januari 2021  
Datum ondertekening Geldig tot Behandeld door
20 november 2020   directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregels:

  • Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021 (BR/REG-21136);

  • Beleidsregel Afronding tarieven (AL/BR-0031);

 

en de nadere regels:

Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021 (NR/REG-2115);

 

en:

De brief van de Minister van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: de Minister van VWS) aan de NZa inzake macrokader sectoren curatieve zorg, d.d. 16 november 2020, met kenmerk 1781296-214165-CZ,

 

ambtshalve besloten:

 

A. Macro (omzet)grens

1. dat voor het jaar 2021 een macro (omzet)grens1, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 3.995,2 miljoen, prijsniveau 2021;

3. Dat de som van de door zorgaanbieders2 van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg gezamenlijk in het 2021 gedeclareerde prestaties verpleging en verzorging3 inclusief de correcties volgend uit de materiële controle de hiervoor genoemde macro (omzet)grens niet mag overschrijden.

 

B. Individuele omzetgrens

1. dat voor het jaar 2021 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens4, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg, wordt vastgesteld;

2. dat de omzet van een zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg wordt bepaald op basis van schadelastcijfers;

3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2021 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:

 

Situatie a.

Indien de Minister van VWS na 2021 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2021:

individuele omzetgrens (2021) = individuele omzet5 (2021)

 

Situatie b.

Indien de Minister van VWS na 2021 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro (omzet)grens over het jaar 2021:

ind. omzetgrens (2021) = 

                                    macro omzet (2021) -/- overschrijding (2021)

ind. omzet (2021)  * ________________________________________

                                                      macro omzet (2021)

 

4. dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2021 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van verpleging en verzorging en/of intensieve kindzorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

 

Status oude beschikking

 

De beschikking Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020, kenmerk: TB/REG-20641-01, blijft ook na 2020 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2020 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Intrekken oude beschikkingen

 

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018, met kenmerk TB/REG-18641-01, ingetrokken.

 

Tevens worden gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking de volgende nog niet ingetrokken beschikkingen ingetrokken:

  • Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015, met kenmerk TB/CU-7099-01;
  • Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016, met kenmerk TB/CU-7118-02;
  • Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017, met kenmerk TB/REG-17602-01.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

Citeertitel

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   Nederlandse Zorgautoriteit
             t.a.v. unit Juridische Zaken
             Postbus 3017
             3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:      030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven