Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 (macrobeheersinstrument niet ingezet) - TB/REG-21634-01
Geldigheid:01-12-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 (macrobeheersinstrument niet ingezet) TB/REG-21634-01

 

Nummer Datum ondertekening Behandeld door
TB/REG-21634-01 20 november 2020 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onderdeel c, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregels:

  • Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018;

 

en de nadere regels:

  • Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018;

 

ambtshalve besloten:

de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2018 vast te stellen op de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder.1 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft namelijk aan de NZa laten weten dat de macro-omzetgrens 2018, het landelijk mbi-omzetplafond, niet is overschreden.2 Dit betekent dat er over 2018 geen mbi‑betalingsverplichting wordt opgelegd aan de zorgaanbieders die wijkverpleging leveren.

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beschikking wordt geplaatst. Deze beschikking heeft betrekking op de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

 

Citeertitel

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018 (macrobeheersinstrument niet ingezet).

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   Nederlandse Zorgautoriteit
             t.a.v. unit Juridische Zaken
             Postbus 3017
             3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

E. de Kogel MSc
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven