Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking landelijk MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021 – TB/REG-21639-01
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2023Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking landelijk MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021 – TB/REG-21639-01

Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel:

Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021, met kenmerk BR/REG-21130;

 

de nadere regeling:

Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021, met kenmerk NR/REG-2109;

 

en:

de brief van de Minister voor Medische Sport en Zorg aan de NZa inzake macrokader sectoren curatieve zorg, d.d. 16 november 2020, kenmerk 1781296-214165-CZ,

 

voor elk(e) afzonderlijk(e) zorgaanbieder van:

  • geriatrische revalidatiezorg,

  • eerstelijnsverblijf,

  • geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

 

ambtshalve besloten:

  • voor het kalenderjaar 2021 een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen van € 1.275.000.000, prijsniveau 2021;

  • dat deze bovengrens betrekking heeft op de som van de door de hierboven genoemde instellingen gezamenlijk in rekening gebrachte tarieven voor geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Zorgverzekeringswet, aanspraak bestaat.

 

Status oude beschikking

De Beschikking landelijk MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020, kenmerk TB/REG-20625-01, blijft ook na 2020 van toepassing, indien en voor zover de Minister van VWS toepassing van het macobeheersinstrument (MBI) over het jaar 2020 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:

   Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,                     

 

 

 

E. de Kogel Msc

unitmanager Eerstelijnszorg

 

Naar boven