Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie en tariefbeschikking verkeerde bed Wlz TB-REG-21606-01
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

TARIEFBESCHIKKING

Nummer

TB/REG-21606-01

Datum ingang

1 januari 2021

Geldig tot

1 januari 2022

Datum beschikking

19 oktober 2020

Datum verzending

19 oktober 2020

Behandeld door

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit

 

heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdeel c, 52, aanhef en onder e, 53, aanhef en onder b, van de Wmg,

 

alsmede de Beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2021, kenmerk BR/REG-21114;

 

en de Regeling:

Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021, kenmerk NR/REG-2104;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door zorgaanbieders van:

medisch specialistische zorg

 

aan:

Wlz-uitvoerders

 

de volgende prestatie:

‘Verkeerde bed, Wlz-indicatie’ zoals opgenomen in de Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2021, kenmerk BR/REG-21114,

 

en het volgende maximum tarief:

€ 334,31 per dag

 

in rekening mag worden gebracht.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen als vermeld in de Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2021, met kenmerk NR/REG-2104.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:   Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. C.M. Veldhuizen

unitmanager Langdurige Zorg

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven