Onderwerp: Bezoek-historie

Bronnen en methoden bij Quickscan Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bronnen en methoden bij Quickscan Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2020

Bronnen

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen hebben wij gebruik gemaakt van een enquêteformulier voor zorgverzekeraars en een enquêteformulier voor zorgaanbieders. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben de enquête op vrijwillige basis ingevuld.

Methode

De opzet van het onderzoek en de onderzoeksvragen van de enquêtes zijn geconsulteerd bij bracheorganisaties ZN, Vivis, Siac, Fodok en Oogvereniging. Vervolgens zijn de enquêtes uitgezet bij de brancheorganisaties ZN, Vivis en Siac die deze enquêtes verder uitgezet hebben onder hun leden. De enquêtes zijn ingezonden door zorgverzekeraars en zorgaanbiders waarna de gegevens uit de enquêtes zijn verzameld in een werkdocument en samengevat in deze quickscan. De quickscan is ten slotte geconsulteerd bij de bracheorganisaties ZN, Vivis, Siac, Fodok en Oogvereniging om te toetsen of partijen zich kunnen herkennen in de bevindingen van deze Quickscan.

Inhoud van de enquêtes

De enquêtes zijn gebaseerd op de vragen en criteria die gebruikt zijn in soortgelijke monitors en quickscans.

Zorgaanbieders

In het eerste onderdeel van de enquête zijn vragen gesteld over verschillende onderdelen van het contracteringsproces: bereikbaarheid zorgverzekeraar, informatievoorziening, responstijd, contractonderhandelingen, doorlooptijd contracteringsproces. Zorgaanbieders konden voor deze onderdelen een cijfer toekennen en die toelichten.

In het tweede onderdeel van de enquête is zorgaanbieders gevraagd naar aandachtspunten met betrekking tot contractering, mogelijkheden voor maatwerk en mogelijkheid tot experimenten. Ook is er gevraagd naar voorstellen tot verbeteringen. Daarnaast is zorgaanbieders gevraagd om mogelijke risico’s te benoemen (met bijbehorende mogelijk oplossingen) en deze te waarderen met een cijfer. Tot slot is zorgaanbieders gevraagd om informatie aan te leveren rondom de actuele wachttijden.

Zorgverzekeraars

Aan de zorgverzekeraars hebben we grotendeels dezelfde vragen voorgelegd als aan de zorgaanbieders met uitzondering van de wachttijden. Beide enquêtes bestonden uit twee onderdelen. Aan de zorgverzekeraars is tevens gevraagd naar de omvang van de gecontracteerde zorg. In tabel 1 is de inhoud van de enquêtes te zien.

Tabel 1. Inhoud enquêtes

Onderwerp Zorgaanbieders Zorgverzekeraars
1. Contractering Met welke zorgverzekeraars zijn contractafspraken gemaakt? Met welke zorgaanbieders zijn wel/niet contracten afgesloten
  Tijdpad van het contracteerproces (voldoende tijd) Tijdpad van het contracteerproces (voldoende tijd)
  Bereikbaarheid van de zorgverzekeraars tijdens het contracteerproces Bereikbaarheid van de zorgaanbieders tijdens het contracteerproces
  Responstijd van zorgverzekeraars tijdens het contracteerproces Responstijd van zorgaanbieders tijdens het contracteerproces
  Informatievoorziening vanuit zorgverzekeraars Informatievoorziening vanuit zorgaanbieders
  Onderhandelingen over het contract (dus de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars over het contract) Onderhandelingen over het contract (dus de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de zorgaanbieders over het contract)
  Beperking administratieve lasten tijdens contracteerproces Beperking administratieve lasten tijdens contracteerproces
  Duur van het contracteerproces Duur van het contracteerproces
  Aandacht voor kwaliteit van zorg en effect voor cliënten Aandacht voor kwaliteit van zorg en effect voor cliënten
  Eenvoud van contracten en mogelijkheid tot aanpassing Eenvoud van contracten en mogelijkheid tot aanpassing
  Sfeer van de gesprekken met zorgverzekeraars Sfeer van de gesprekken met zorgaanbieders
  Invloed en doelen nieuwe bekostigingsstructuur Invloed en doelen nieuwe bekostigingsstructuur
    Welke minimumeisen en uitvoeringseisen stelt u aan de zorgaanbieder t.b.v. de contractering?
    Type contract
    Eisen voor contractering
2. Aandachtspunten Contractering Contractering
  Mogelijkheden voor maatwerk in contract Mogelijkheden voor maatwerk in contract
  Mogelijkheid voor experimentafspraken Mogelijkheid voor experimentafspraken
3. Risico’s    
4. Wachttijden wachttijd (in dagen) en wachtlijst  
  Periode waarover de wachttijd en wachtlijstgegevens zijn verzameld  
5. Omvang gecontracteerde zorg   Productie (prestaties en prijzen)
    Omzetplafonds (omvang en berekening)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven