Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Huisartsenposten Schievliet B.V. – Huisartsenpost Delft B.V. – Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord B.V.
Ondertekeningsdatum:27-03-2020Publicatiedatum:18-09-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 28 februari 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Huisartsenposten Schievliet B.V. (hierna: HAP Schievliet) biedt buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 

3. Huisartsenpost Delft B.V. (hierna: HAP Delft) biedt buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg in Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk.

 

4. Huisartsenpost Nieuwe Waterweg Noord B.V. (hierna: HAP Nieuwe Waterweg Noord) biedt buiten kantooruren spoedeisende huisartsenzorg in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

 

Het voornemen

 

5. Het voornemen betreft een juridische fusie tussen HAP Schievliet, HAP Delft en HAP Nieuwe Waterweg Noord waarbij HAP Delft en HAP Nieuwe Waterweg Noord als verdwijnende vennootschappen opgaan in HAP Schievliet als verkrijgende vennootschap. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekend voorstel tot fusie van 21 januari 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6. Betrokken organisaties zijn HAP Schievliet, HAP Delft en HAP Nieuwe Waterweg Noord.

 

7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat betrokken organisaties fuseren.

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

Cliënten
 

13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van huisartsenzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van huisartsenzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van HAP Schievliet, HAP Delft en HAP Nieuwe Waterweg Noord door de NZa niet beoordeeld. HAP Schievliet heeft echter wel een cliëntenraad ingesteld en heeft deze geïnformeerd over de voorgenomen concentratie.

 

Personeel

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat HAP Schievliet, HAP Delft en HAP Nieuwe Waterweg Noord geen ondernemingsraden in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat zij wel al het personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

16. Betrokken organisaties leveren spoedeisende hulp. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 

Besluit

 

17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 27 maart 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven