Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Orpea SA – Stichting Zorgvoorziening Bloemendael – Woon-Zorgvoorziening Bloemendael – H.J. van Ieperen – Bloemendael Beheer B.V.
Ondertekeningsdatum:03-04-2020Publicatiedatum:28-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 5 februari 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Orpea SA (hierna: Orpea) is een Franse beursgenoteerde onderneming en is actief op het gebied van intramurale zorg in Europa, Brazilië, Chili, Uruguay en China. OREN 100 B.V. (hierna: OREN 100) is een houdstermaatschappij. OREN 100 is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Orpea houdt via OREN Holding B.V. 100% van de aandelen in OREN 100. Orpea levert in Nederland zorg via onder meer haar (indirecte) dochteronderneming September Holding B.V. (hierna: September). September houdt 100% van de aandelen in Wonen bij September B.V. (hierna: Wonen bij September). Wonen bij September levert woonzorg aan mensen met geheugenproblemen en heeft woonhuizen in Apeldoorn, Arnhem, Twello, Velp, Wageningen, Witmarsum en Zevenaar. BLMDL B.V. (hierna BLMDL) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. September houdt 100% van de aandelen in BLMDL (hierna partijen gezamenlijk: het Orpea concern).

 

3. Stichting Zorgvoorziening Bloemendael (hierna: Zorgvoorziening Bloemendael) is actief op het gebied van persoonlijke zorg- en dienstverlening aan ouderen in een kleinschalige exclusieve woonzorgvoorziening te Baarn.

 

4. Woon-Zorgvoorziening Bloemendael B.V. (hierna: Woon-Zorgvoorziening Bloemendael) verleent hotelmatige diensten aan de bewoners van Zorgvoorziening Bloemendael.

 

5. H.J. van Ieperen (hierna: Van Ieperen) is actief op het gebied van verhuur van onroerend goed.

6. Bloemendael Beheer B.V. (hierna: Bloemendael Beheer) is een houdstervennootschap die met Van Ieperen het vastgoed houdt waar wooncomplex Zorgvoorziening Bloemendael is gevestigd.

 

7. Hierna zal naar de partijen genoemd in de randnummers 3 tot en met 6 worden verwezen als Woon-Zorgvoorziening Bloemendael Groep.

 

Het voornemen

 

8. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva, met uitzondering van het vastgoed, van Woon-Zorgvoorziening Bloemendael Groep door BLMDL en de overname van het vastgoed van Van Ieperen en Bloemendael Beheer door OREN 100. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende Asset Purchase Agreement van 24 januari 2020.

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

9. Betrokken organisaties zijn Orpea, September, de onderneming van Woon-Zorgvoorziening Bloemendael Groep en de onderneming van Van Ieperen en Bloemendael Beheer.

 

10. Orpea, September en Zorgvoorziening Bloemendael kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

12. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mededingingswet. De hierboven, onder punt 8 omschreven transactie, leidt er namelijk toe dat September uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Woon-zorgvoorziening Bloemendael Groep en dat Orpea uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Van Ieperen en Bloemendael Beheer.

 

 

Beoordeling

 

13. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

14. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

15. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

16. Woon-Zorgvoorziening Bloemendael, Van Ieperen en Bloemendael Beheer zijn geen zorgaanbieders in de zin van de Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Woon-Zorgvoorziening Bloemendael, Van Ieperen en Bloemendael Beheer door de NZa niet beoordeeld.

 

17. Zorgvoorziening Bloemendael doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Zorgvoorziening Bloemendael door de NZa niet beoordeeld.

 

18. Orpea levert in Nederland zorg via haar (indirecte) dochterondernemingen waaronder September. De cliëntenraden en ondernemingsraden van deze (indirecte) dochterondernemingen hebben op basis van de Wmcz respectievelijk de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van het Orpea concern niet beoordeeld.

 

 

C. Cruciale zorg

 

19. Het Orpea concern en Zorgvoorziening Bloemendael leveren zorg op basis van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 

Besluit

 

20. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 april 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven