Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Coöp. Huisartsen Utrecht Stad U.A. – Unicum Huisartsenzorg B.V. – GHO-GO Holding B.V. – Coöp. Zorg NU U.A. – Stg. Primair Huisartsenposten
Ondertekeningsdatum:30-06-2020Publicatiedatum:21-08-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 29 april 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. (hierna: HUS) is actief op het gebied van belangenbehartiging van de aangesloten huisartsen, het leveren en organiseren van ketenzorg, spoedzorg en nascholing in de stad Utrecht. Spoedpost Utrecht Stad B.V. (hierna: Spoedpost Utrecht Stad) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. HUS houdt 100% van de aandelen in Spoedpost Utrecht Stad.

 

3. Coöperatie Unicum-Lekstroom U.A. en Coöperatie Unicum Zuidoost Utrecht U.A. houden ieder voor 50% van de aandelen in Unicum Huisartsenzorg B.V. (hierna: Unicum). Unicum is actief op het gebied van het bevorderen en organiseren van kwalitatief hoogstaande (eerstelijns) gezondheidszorg, in het bijzonder huisartsenzorg in Zuidwest Utrecht en Zuidoost Utrecht. Unicum Huisartsenspoedzorg B.V. (hierna: Unicum Huisartsenspoedzorg) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Unicum houdt 100% van de aandelen in Unicum Huisartsenspoedzorg.

 

4. Coöperatieve Vereniging Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken U.A. houdt 100% van de aandelen in GHO-GO Holding B.V. (hierna: GHO-GO). GHO-GO is actief op het gebied van het bevorderen en organiseren van kwalitatief hoogstaande (eerstelijns) gezondheidszorg, in het bijzonder huisartsenzorg, in de regio Gooi en omstreken. RHOGO Huisartsen Spoedpost B.V. (hierna: RHOGO Huisartsen Spoedpost) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. GHO-GO houdt 100% van de aandelen in RHOGO Huisartsen Spoedpost.

 

5. Coöperatie Zorg NU U.A. (hierna: Zorg NU) is actief op het gebied van belangenbehartiging van de aangesloten huisartsen in de regio Noordwest Utrecht. Zorg NU is via haar dochterondernemingen Regiozorg NU B.V. en Ketenzorg NU B.V. actief op het gebied van het leveren en organiseren van integrale chronische zorg van de multidisciplinaire eerstelijnszorg. Spoedzorg NU B.V. (hierna: Spoedzorg NU) is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie. Zorg NU houdt 100% van de aandelen in Spoedzorg NU.

 

6. Hierna zal naar HUS, Unicum, GHO-GO en Zorg NU verwezen worden als de Regionale huisartsenorganisaties.

 

7. Stichting Primair Huisartsenposten (hierna: Primair) is actief op het gebied van huisartsenspoedzorg tijdens de ANW-uren in Nieuwegein, Leidsche Rijn, Utrecht, Zeist en Blaricum.

 

Het voornemen

 

8. Het voornemen betreft de overname van de activa van de vijf huisartsenposten van Primair door Spoedpost Utrecht Stad, Unicum Huisartsenspoedzorg, RHOGO Huisartsen Spoedpost en Spoedzorg NU. Spoedpost Utrecht Stad, Unicum Huisartsenspoedzorg, RHOGO Huisartsen Spoedpost en Spoedzorg NU nemen ieder de huisartsenspoedpost(en) over die in het eigen werkgebied van de betreffende regionale huisartsenorganisatie is gevestigd:

-  Spoedpost Utrecht Stad neemt de activa betreffende de spoedpost Stad Utrecht over;

-  Unicum Huisartsenspoedzorg neemt de activa betreffende de spoedpost Nieuwegein en de activa betreffende de spoedpost Zeist  over;

-  RHOGO Huisartsen Spoedpost neemt de activa betreffende de spoedpost Blaricum over;

-  Spoedzorg NU neemt de activa betreffende de spoedpost Leidsche Rijn over.

Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 13 januari 2020, en in bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomsten van juni 2020. 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

9. Betrokken organisaties zijn de Regionale huisartsenorganisaties en onderdelen van Primair.

 

10. Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

12. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 8 omschreven transacties leiden er namelijk toe dat de Regionale huisartsenorganisaties ieder uitsluitende zeggenschap verkrijgt over een onderdeel van Primair.

 

 

Beoordeling

 

13. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

14. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

15. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

Cliënten
 

16. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van huisartsenzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

17. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van huisartsenzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Primair en de Regionale huisartsenorganisaties door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

18. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het personeel van Primair op een zorgvuldige wijze is betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

19. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van het personeel door Primair overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

20. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de Regionale huisartsenorganisaties ieder geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

21. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

22. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 juni 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven