Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg TB/REG-20601-02 - WB/REG/2020-07
Geldigheid:01-08-2020 t/m 31-10-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

WIJZIGINGSBESLUIT WB/REG/2020-07

Nummer Datum inwerkingtreding       
WB/REG/2020-07 1 augustus 2020  
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
18 augustus 2020 1 november 2020 directie Regulering

 

Besluit houdende wijziging van de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg TB/REG-20601-02

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

Artikel I

In Hoofdstuk IV Diversen, van de Algemene bepalingen bij orthodontische prestatie, lijsten A, B en C in Bijlage 1, bij  Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg, met kenmerk TB/REG 20601-02, wordt de zinsnede

Ad F902) Toeslag extra kosten SARS-CoV-2

Toeslag voor extra kosten die een zorgaanbieder maakt voor de levering van zorg aan een individuele patiënt die verband houden met het SARS-CoV-2 virus. Hierbij volgt de zorgaanbieder de Leidraad Corona Mondzorg.
De toeslag geldt per patiënt en kan per patiënt een keer per dag in rekening gebracht worden. De toeslag geldt vanaf 1 augustus tot 1 november 2020.”, vervangen door:

Ad F902) Toeslag extra kosten SARS-CoV-2

Toeslag voor extra kosten die een zorgaanbieder maakt voor de levering van zorg aan een individuele patiënt die verband houden met het SARS-CoV-2 virus. Hierbij volgt de zorgaanbieder de Leidraad Corona Mondzorg.
De toeslag geldt per patiënt en kan per patiënt een keer per dag in rekening gebracht worden. De toeslag geldt vanaf 1 augustus tot 1 november 2020. Voor deze toeslag is niet vereist dat deze gedeclareerd wordt in combinatie met (een) andere prestatie(s).

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2020 en vervalt met ingang van 1 november 2020.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:   Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

drs J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

 

 

b.a. M. Krijgsheld MSc

unitmanager Geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg

Toelichting

Op 1 augustus 2020 is de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-20601-02) in werking getreden, waarin de prestatie ‘Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ (F902) is opgenomen.

Na de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking is gebleken dat de toeslag niet in rekening kan worden gebracht wanneer er sprake is van een prestatie voor een langer traject. Voordat een dergelijke prestatie in rekening wordt gebracht, is de patiënt al meerdere keren in de praktijk van de zorgverlener geweest. Op die momenten zijn de extra kosten in verband met SARS-CoV-2 wel gemaakt, maar kunnen deze niet worden gedeclareerd, omdat een toeslag in beginsel alleen in combinatie met een andere prestatie in rekening kan worden gebracht. Met dit wijzigingsbesluit wordt mogelijk gemaakt dat de prestatie ‘Toeslag extra kosten SARS-CoV-2’ (F902) ook in rekening kan worden gebracht wanneer niet ook tegelijkertijd (een) andere prestatie(s) in rekening word(t)(en) gebracht.

Naar boven