Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart bekostiging van innovatie en preventie in de eerste lijn

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In deze informatiekaart geven wij een overzicht hoe u als zorgaanbieder en zorgverzekeraar in de eerste lijn uw (preventieve) innovatie kunt bekostigen.

De reguliere zorg, zorg die niet met COVID-19 te maken heeft, krijgt weer vorm. Wij vinden het belangrijk dat goede initiatieven en innovaties die zijn ontstaan tijdens de coronacrisis behouden blijven. De NZa wil hieraan bijdragen door te laten zien welke ruimte er in de bestaande regelgeving is om zorginnovaties te bekostigen. Denk hierbij ook aan het toepassen van digitale zorg, zorg op afstand en geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie.

Onderstaande mogelijkheden kunnen alleen worden gebruikt wanneer dit in het contract met de zorgverzekeraar is afgesproken, wij noemen dit een 'contractvereiste'. Voor de mogelijkheden binnen vrije tarieven is dit niet het geval.

Mogelijkheden binnen de eerstelijnszorg

Hieronder volgt een overzicht van de mogelijkheden om een zorginnovatie te bekostigen in de eerstelijnszorg. Niet alle mogelijkheden zijn voor alle sectoren van toepassing. In de tabel hieronder ziet u wat er in welke sector mogelijk is.

1 Vrije tarieven

Onze prestaties bieden soms al ruimte voor een zorginnovatie bijvoorbeeld doordat er sprake is van vrije tarieven. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen (tijdelijk) een hoger tarief afspreken zodat een investering in de innovatie rendabel is. Dit kan een investering zijn in geld / kosten, maar ook een investering in de kwaliteit van zorg of in de efficiëntie van zorg.

Afspraken op het gebied van preventie binnen vrije tarieven zien we in het experiment van de wijkverpleging. Om extra aandacht te kunnen geven aan valpreventie in de woning van de patiënt, kunnen verzekeraar en aanbieder een kleine opslag op het tarief afspreken.

2 Verhoogde maximumtarieven (max-max)

In sommige sectoren kunnen zorgaanbieder en zorgverzekeraar een verhoogd maximumtarief overeenkomen. Het verhoogde maximumtarief (tot maximaal 10% bovenop het reguliere maximumtarief) kan gebruikt worden voor innovatie. Bijvoorbeeld voor initiatieven op het gebied van regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur en zorg op afstand en andere toepassingen van digitale zorg. Ook nieuwe preventieve maatregelen kunnen via deze max-maxtarieven worden bekostigd.

3 Experiment beleidsregel

In sommige sectoren is er, naast de reguliere bekostiging, een experiment beleidsregel van kracht. Binnen zo'n experiment kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraar tijdelijk afwijken van de normale bekostiging, binnen de voorwaarden die het experiment stelt. Deze experimenten zijn er bijvoorbeeld gericht om de kwaliteit van zorg te verbeteren of om te experimenteren met nieuwe vormen van zorglevering. Doel kan ook zijn om te experimenteren met nieuwe vormen van bekostiging. De NZa stelt in die gevallen een beleidsregel op.

In de beleidsregel staan de landelijke voorwaarden waaronder zorgaanbieders en verzekeraars kunnen afwijken van de reguliere bekostiging. Voordat we een experiment beleidsregel kunnen opstellen moeten wij wel een aanwijzing (opdracht) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) krijgen. Een experiment loopt maximaal 5 jaar. De NZa evalueert het experiment tijdens de uitvoering, omdat wij willen weten wat het experiment oplevert en of het op termijn een vervanging voor de reguliere regelgeving kan zijn. Deze evaluatie is een verplicht onderdeel van het experiment.

Een voorbeeld van een experiment op basis van de experimentbeleidsregel is de proeftuin kortdurende zorg. Hierin kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken om ten minste 2 soorten van zorg te combineren binnen het eerstelijnsverblijf (elv), de geriatrische revalidatiezorg (grz) of de geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp).

4 Experiment prestatie

Naast het opstellen van een experiment beleidsregel, kan de NZa ook een experiment prestatie vaststellen. Onder deze prestatie is het mogelijk om (belonings)afspraken te maken over het belonen van uitkomsten en het stimuleren van vernieuwing.

Een voorbeeld van een experimentprestatie zien we bij het eerstelijnsverblijf (elv) met de prestatie 'resultaatbeloning en zorgvernieuwing'. Binnen de prestatie kunnen afspraken worden gemaakt over het belonen van uitkomsten van zorg of zorgvernieuwing op lokaal niveau. De prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing komt in plaats van de reguliere prestaties.

5 Beleidsregel innovatie

Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar kleinschalig willen experimenteren met een innovatieve zorgprestatie die niet past binnen de bestaande prestaties, is de beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten een mogelijkheid. Voorwaarde is wel dat het om zorg gaat zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. Het doel van deze beleidsregel is om ruimte te bieden aan het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de zorg. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van zorgverlening, efficiënte zorgorganisatie (substitutie) en verbetering van kwaliteit van zorg.

6 Facultatieve prestatie

Met de facultatieve prestatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over nieuwe prestaties. Een belangrijk verschil tussen een facultatieve prestatie en een reguliere prestatieaanvraag is dat de toetsing van de NZa beperkt is. Als aan de voorwaarden is voldaan die staan omschreven in de beleidsregel dan voegt de NZa de prestatie toe aan de prestatiebeschikking. Vanaf dat moment kunnen ook andere zorgaanbieders deze prestatie leveren.

Een voorbeeld van een facultatieve prestatie zien we bij de fysiotherapie met de prestatie 'Kinderfysiotherapeutisch ketenzorgtraject vroeg-interventie Prematuren: het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuur geboren kinderen en hun ouders)'.

Benut de mogelijkheden, juist nu!

Door de maatregelen rond het coronavirus is veel zorg op een andere manier ingevuld. Laten we de goede initiatieven en innovaties behouden en nieuwe inzichten benutten! Heeft u een idee voor innovatie in de zorg en zoekt u naar passende financiering? Benut de mogelijkheden die er zijn en ga het gesprek aan met de zorgverzekeraar!

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via WhatsApp op 088 – 770 8 770 of per mail op info@nza.nl.

Mogelijkheden per sector

In het schema hieronder kunt u per sector zien welke van de bovenstaande mogelijkheden van toepassing zijn.

Vrije tarieven

Max-max tarieven

Experiment beleidsregel / proeftuin

Experiment prestatie

Beleidsregel innovatie

Facultatieve prestatie

Eerstelijnsverblijf (ELV)

x

x

(proeftuin kortdurende zorg)

x

x

Extramurale farmacie

x

x

x

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

x

x

(proeftuin kortdurende zorg)

x

x

Huisartenzorg en multidisciplinaire zorg

x

(S2 en S3)

x

Mondzorg

x

x

Fysiotherapie

x

x

x

Logopedie

x

x

x

Oefentherapie

x

x

x

Ergotherapie

x

x

x

Diëtetiek

x

x

x

Wijkverpleging

x

(in experiment)

x (beleidsregel experiment bekostiging)

x

(belonging op maat)

x

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

x

x

Geboortezorg (Kraamzorg en verloskunde)

x

x (beleidsregel integrale geboorte zorg)

x

Naar boven