Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 - BR/REG-21117a
Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

modulair pakket thuis (mpt)

het mpt bestaat uit één of meer losse vormen van zorg of dienst als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz): 

 • het schoonhouden van de woonruimte van de cliënt;
 • persoonlijke verzorging;
 • begeleiding;
 • verpleging;
 • behandeling, omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking, stoornis of handicap van de cliënt;
 • vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel begeleiding of behandeling ontvangt;
 • logeeropvang.

 

paramedische zorg

onder paramedische zorg wordt verstaan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek, voor zover sprake is van Wlz-zorg. Voor een duiding van paramedische zorg binnen de Wlz verwijzen wij naar het Wlz-Kompas van Zorginstituut Nederland.

 

dagbesteding, begeleiding in groepsverband

dagbesteding (ook dagactiviteit genoemd) is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de cliënt actief wordt betrokken en die hem zingeving verleend.

Bij begeleiding (in een groep) gaat het om activiteiten, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Onder dagbesteding wordt niet verstaan:

 • een reguliere dagstructurering die in de woon-/verblijfssituatie wordt geboden;
 • een welzijnsactiviteit zoals zang, bingo, uitstapjes en dergelijke.

 

dagdeel

een dagdeel is een periode van maximaal vier aaneengesloten uren.

 

thuiszorgtechnologie:

zorg of toezicht op afstand aan een cliënt met een indicatie voor de Wlz die op digitale wijze wordt ondersteund/gerealiseerd.

 

uur directe zorgverlening

een uur directe zorgverlening is de directe contacttijd in uren tussen zorgverlener en cliënt in de thuissituatie/werksituatie. Onder directe zorgverlening wordt niet verstaan:

 • activiteiten van niet-uitvoerenden (leidinggevenden, staf, administratie, management);
 • coördinatie van zorg op kantoor of bij verwijzers;
 • indicatiestelling;
 • preventie en voorlichting in groepsverband, dan wel individueel op kantoor;
 • paramedische zorg tijdens begeleiding in een groep. Als sprake is van een-op-een paramedische behandeling kan gebruik worden gemaakt van de prestatie ‘behandeling paramedisch’;
 • reistijd, bijscholing, stage, intake (anders dan het eerste contact waarin de beoogde beroepskracht de uitvoeringslijn uitzet) en dergelijke.

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel gebruikt worden, maar niet hierboven vermeld staan, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van het mpt.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wlz die wordt geleverd door zorgaanbieders.

Artikel 4 Prijspeil

De loon- en materiële kosten van de beleidsregelwaarden bevatten de definitieve percentages 2020 en de voorschotpercentages 2021.

Indien binnen de beleidsregelwaarde een nhc is opgenomen (zie bijlage 2), dan bevat de nhc de jaarlijkse index van 2,5%.

Artikel 5 Beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling en overige onderwerpen

1. Aanvaardbare kosten modulaire zorg

Voor zover de aanvaardbare kosten bestaan uit modulair geboden zorg, dan worden die bepaald door de gehonoreerde productieafspraak met betrekking tot de prestaties en beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 7 van deze beleidsregel. 

2. Tarieven

De NZa stelt de tarieven in een tariefbeschikking vast op de bedragen zoals vermeld in artikel 7.

 

De tarieven die de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel zijn maximumtarieven. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

Het tarief dat zorgaanbieder en zorgkantoor/Wlz-uitvoerder voor een prestatie kunnen afspreken, is ten hoogste gelijk aan het in de beleidsregel en tariefbeschikking genoemde bedrag voor die prestatie. Het bedrag in de tariefbeschikking is gelijk aan de beleidsregelwaarde.

De bedragen zijn per eenheid. Alle bedragen in deze beleidsregel zijn exclusief de vervoerskosten van de cliënt.

3. Voorwaarden modulaire zorg

De doelgroep, zoals vermeld in de prestatiebeschrijving, is afgeleid van de criteria voor toegang tot Wlz-zorg: somatische aandoening of beperking (som) of psychogeriatrische (pg) aandoening of beperking, lichamelijke handicap (lg), verstandelijke handicap (vg), zintuiglijke handicap (zg) en psychische stoornis (psy). De aard van de aandoening zoals die in het indicatiebesluit is vastgelegd, is leidend.

 

De in deze beleidsregel genoemde prestaties kunnen alleen worden afgesproken en in rekening worden gebracht indien sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 • cliënten waarvoor de Wlz-uitvoerder een mpt heeft verleend;
 • cliënten waarvoor de Wlz-uitvoerder een persoonsgebonden budget (pgb) heeft verleend en die de behandeling in natura ontvangen;
 • cliënten waarbij sprake is van een behandelbehoefte en een zorgzwaartepakket (zzp) exclusief behandeling of een volledig pakket thuis (vpt) exclusief behandeling wordt gedeclareerd. De voorwaarden waaronder de in deze beleidsregel genoemde behandelprestaties in combinatie met een zzp of vpt in rekening mogen worden gebracht, staan vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis;
 • cliënten die behandeling of dagbesteding behoeven tijdens het logeren. 

4. Opbouw beleidsregelwaarden

Daar waar paramedische zorg onderdeel is van de prestatie is deze zorg in het bedrag van de prestatie verdisconteerd. Alle bedragen in deze beleidsregel zijn inclusief een normatieve kapitaallastencomponent. 

5. Thuiszorgtechnologie

Naast de bekostiging van directe zorgcontacttijd via de overeengekomen prestaties en prijzen kunnen zorgaanbieders een aanvullende vergoeding overeenkomen met zorgkantoren voor zorg of toezicht die op afstand geleverd wordt en die op digitale wijze wordt ondersteund of gerealiseerd (thuiszorgtechnologie). Deze thuiszorgtechnologie ligt op het vlak van de zorgvormen verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding. Per cliënt die door middel van thuiszorgtechnologie zorg of toezicht ontvangt, kan maximaal 6,5 uur per maand tegen het afgesproken basistarief van de afgesproken zorgvorm worden gedeclareerd. De totaal gedeclareerde zorg (inclusief thuiszorgtechnologie) moet binnen het budget behorende bij de gestelde indicatie vallen. Het zorgkantoor en de zorgaanbieder maken samen afspraken over de thuiszorgtechnologie en de voorwaarden waar deze aan moet voldoen.

 

Voor het declareren van deze uren zijn aparte prestaties en prestatiecodes opgenomen: thuiszorgtechnologie ten behoeve van persoonlijke verzorging aanvullend (H138), thuiszorgtechnologie ten behoeve van verpleging aanvullend (H139) en thuiszorgtechnologie ten behoeve van begeleiding aanvullend (H306).

6. Dagbesteding en dagbehandeling

Dagbesteding (begeleiding in groepsverband) en dagbehandeling voor kinderen kan tot een leeftijd van 18 jaar worden afgesproken. De bijbehorende prestaties voor cliënten met een mpt zijn in deze beleidsregel uitgedrukt in dagdelen. Uitzondering hierop vormt de prestatie dagbesteding langdurig zorgafhankelijk (lza), deze is uitgedrukt per uur. 

7. Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling

Een cliënt heeft op grond van de Wlz aanspraak op vervoer naar en van de dagbesteding/dagbehandeling wanneer deze cliënt hier redelijkerwijs op is aangewezen. In dat geval kan per aanwezigheidsdag waarop vervoer naar dagbesteding (begeleiding in groepsverband)/dagbehandeling plaatsvindt een vergoeding voor vervoer worden afgesproken. Deze vergoeding per dag is voor het vervoer naar en van de locatie waar de dagbesteding of dagbehandeling wordt aangeboden.

 

De prestatiebeschrijving vervoer is opgenomen in de bijlage 1.
Het gecontracteerde vervoer betreft het vervoer dat wordt geleverd door een professionele vervoerder (taxi-vervoer) waarmee de zorgaanbieder een contract heeft afgesloten. Het niet-gecontracteerde vervoer betreft alle overige vormen van vervoer, waaronder vervoer met vervoersmiddelen die eigendom zijn van de zorgaanbieder of een aan de zorgaanbieder gelieerde onderneming. 

 

De vervoersprestaties zijn opgenomen in artikel 7, zesde lid.

 

a. Vervoer in de gehandicaptenzorg

De vervoersprestaties voor cliënten in de ghz zijn gebaseerd op een aantal cliëntkenmerken (het onderscheid tussen individueel vervoer en vervoer in groep, kind en volwassene, rolstoelgebonden en niet-rolstoelgebonden cliënten) en een aantal vervoerskenmerken (gecontracteerd vervoer, eigen vervoermiddel zorgaanbieder/ouder/vrijwilliger, eigen vervoermiddel cliënt, openbaar vervoer). Daarnaast is in de prestatie-indeling rekening gehouden met de postcode-afstand tussen de verblijfplaats van de cliënt en de plek waar de cliënt de dagbesteding ontvangt. De tabel bij de prestatiebeschrijving in de bijlage 1 geeft aan in welke prestatiecategorie een cliënt valt. Zorgaanbieders maken voor het declareren van vervoer naar en van de dagbesteding in de gehandicaptenzorg gebruik van de Tabel prestatiecategorieën vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz conform de prestatiebeschrijving in bijlage 1 van deze beleidsregel. Afhankelijk van de cliënt- en vervoerskenmerken valt het vervoer van een cliënt in een van de categorieën C0 tot en met C6.

 

Afwijkingsmogelijkheid

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg en zorgkantoor hebben de mogelijkheid om in individuele gevallen af te wijken van de van toepassing zijnde categorie. Dit kan om twee redenen:

 

1. Maatwerk

De huidige indeling in zeven prestatiecategorieën sluit aan bij de huidige praktijk. Er kunnen echter situaties zijn dat het tarief voor de toepasbare categorie te hoog of te laag is. Indien er een structurele noodzaak is, kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor in gezamenlijk overleg afwijken van de vastgestelde categorie-indeling zoals in bovenstaande tabel staat weergegeven. Met deze vrijheid om in afstemming met het zorgkantoor cliënten in een andere categorie te plaatsen, kan de vergoeding nog beter aansluiten bij de situatie van individuele zorgaanbieders. Een overeengekomen afwijking moet beargumenteerd worden vastgelegd.

 

2. Minder administratie bij wisselende afstanden of vervoermiddelen

Om tegemoet te komen aan zorgaanbieders die administratieve last ervaren bij wisselende vervoersafstanden of wisselend gebruik van verschillende vervoermiddelen, kunnen zorgaanbieders de volgende werkwijze hanteren:

 • bij wisselende vervoersafstanden het adres waar de cliënt geregistreerd staat (als verblijfsadres), of de dagbestedingslocatie waar de cliënt in de meeste gevallen naar toe gaat, of een gemiddelde afstand als uitgangspunt te nemen, en de categorie die daarbij hoort standaard te declareren, in plaats van de verschillen in afstanden tussen dagen/weken steeds in de administratie bij te houden;
 • bij wisselende manieren van vervoer als uitgangspunt voor declaratie de wijze van vervoer te nemen zoals cliënt in de meeste gevallen reist, in plaats van de wijze van vervoer steeds in de administratie te moeten aanpassen.

Een zorgaanbieder moet het wel vastleggen wanneer hij deze werkwijze hanteert.

 

b. Vervoer in de sector vv

Voor het vervoer van cliënten in de sector vv wordt aangesloten bij de tabel in de prestatiebeschrijving in bijlage 1 bij deze beleidsregel en bij de tabel in artikel 6, tweede lid, onder h. Er zijn aparte prestatiecodes voor vervoer in de vv, en de tabel wordt op een andere manier gehanteerd.

 

c. Vervoer ggz wonen

De vervoersprestaties voor cliënten ggz wonen sluiten aan bij de vervoersprestaties voor cliënten in de gehandicaptenzorg, zoals hierboven beschreven. Wel zijn er aparte prestatiecodes voor de vervoersprestaties voor cliënten ggz wonen. Op basis van de tabel Prestatiecategoriën vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/ggz wonen in bijlage 1 kan ook voor de doelgroep ggz wonen bepaald worden in welke prestatiecategorie een cliënt valt.

8. Logeren

De prestaties en prestatiebeschrijvingen voor logeren zijn vermeld in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis.

Artikel 6 Overbruggingsperiode instroom sglvg en lvg

Indien een cliënt geïndiceerd wordt voor een sglvg- of lvg-indicatie, maar er nog geen plaats is in een instelling die de bij dat profiel benodigde zorg kan leveren, kan volgens de Rlz, artikel 2.5, tweede lid, tijdelijk zorg geleverd worden middels een vpt, mpt, of via een intramurale zorgaanbieder. Deze vorm van overbruggingszorg geldt gedurende een periode van maximaal dertien weken. Op grond van artikel 3.3.6, derde lid, van de Wlz kan die termijn van dertien weken worden verlengd indien er zicht op is dat binnen afzienbare tijd na het aflopen van die termijn zorg geboden kan worden in een instelling voor sglvg of lvg cliënten.

Artikel 7 Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulair pakket thuis

De in artikel 5 beschreven beleidsregelwaarden voor tariefvaststelling zijn hieronder beschreven. De prestatiebeschrijvingen van de in dit artikel vermelde prestaties zijn opgenomen in de bijlage 1 bij deze beleidsregel. 

1. Huishoudelijke hulp

Tabel 1 Huishoudelijke hulp

 

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per uur
Huishoudelijke hulp2 H117

€ 34,24

 

 

2. Persoonlijke verzorging

Tabel 2 Persoonlijke verzorging (pv)

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per uur

Persoonlijke verzorging

H126

€ 58,11

Persoonlijke verzorging incl. beschikbaarheid H127 € 62,24
Thuiszorgtechnologie ten behoeve van persoonlijke verzorging H138 € 58,11
Persoonlijke verzorging Speciaal H120 € 75,57

 

3. Begeleiding individueel en begeleiding in groepsverband

a. Begeleiding individueel

 

Tabel 3 Begeleiding individueel in uren

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per uur

Begeleiding

H300

€ 65,08

Thuiszorgtechnologie ten behoeve van begeleiding

H306

€ 65,08

Begeleiding incl. beschikbaarheid

H150

€ 69,70

Begeleiding speciaal 1 (nah)

H152

€ 103,59

Begeleiding speciaal 2 (psy)

H153

€ 111,28

Begeleiding zg visueel

H301

€ 115,36

Begeleiding zg auditief

H303

€ 96,33

Begeleiding speciaal 2 (visueel)

H302

€ 141,77

Begeleiding speciaal 2 (auditief)

H304

€ 122,78

 

Tabel 4 Begeleiding in dagdelen

Prestatie

Prestatiecode Br. waarde per dagdeel
Nachtverzorging H132

€ 54,50

Nachtverpleging H180

€ 102,75

 

b. Begeleiding in groepsverband

 

Tabel 5 Ouderen

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding basis

H531

€ 41,59

Dagbesteding somatisch ondersteunend H800

€ 57,58

Dagbesteding psychogeriatrisch H533

€ 59,73

 

Tabel 6 Verstandelijk gehandicapt

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding vg licht

H811

€ 39,39

Dagbesteding vg midden

H812

€ 55,59

Dagbesteding vg zwaar H813

€ 94,95

Dagbesteding vg kind licht H814

€ 73,85

Dagbesteding vg kind midden H815

€ 91,01

Dagbesteding vg kind zwaar H816

€ 135,75

Dagbesteding vg kind gedrag H818

€ 135,75

 

Tabel 7 Lichamelijk gehandicapt

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding lg licht

H831

€ 56,34

Dagbesteding lg midden

H832

€ 66,09

Dagbesteding lg zwaar

H833

€ 72,49

Dagbesteding lg kind licht

H834

€ 80,64

Dagbesteding lg kind midden

H835

€ 93,44

Dagbesteding lg kind zwaar

H836

€ 112,52

 

Tabel 8 Ggz wonen

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding ggz wonen-1

H001G

€ 55,50

Dagbesteding ggz wonen-2

H002G

€ 63,40

Dagbesteding ggz wonen-3 H003G

€ 54,29

Dagbesteding ggz wonen-4 H004G

€ 68,58

Dagbesteding ggz wonen-5 H005G

€ 88,45

 

Tabel 9 Zintuiglijk gehandicapt auditief

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding zg auditief licht

H851

€ 56,42

Dagbesteding zg auditief midden H852

€ 68,01

Dagbesteding zg auditief zwaar H853

€ 81,11

Dagbesteding zg kind auditief licht H854

€ 86,40

Dagbesteding zg kind auditief midden H855

€ 104,31

Dagbesteding zg kind auditief zwaar H856

€ 127,24

 

Tabel 10 Zintuiglijk gehandicapt visueel

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbesteding zg visueel licht

H871

€ 55,04

Dagbesteding zg visueel midden H872

€ 59,49

Dagbesteding zg visueel zwaar H873

€ 68,39

Dagbesteding zg kind visueel licht H874

€ 72,78

Dagbesteding zg kind visueel midden H875

€ 84,33

Dagbesteding zg kind visueel zwaar H876

€ 103,47

 

Tabel 11 Langdurig zorg afhankelijk

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per uur
Dagbesteding lza F125

€ 12,56

 

4. Verpleging

Tabel 12 Verpleging (vp)

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per uur

Verpleging

H104

€ 75,57

Thuiszorgtechnologie ten behoeve van verpleging H139

€ 75,57

Verpleging incl. beschikbaarheid H128

€ 80,95

Verpleging speciaal H106

€ 94,78

Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar incl. beschikbaarheid H118

€ 123,64

Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar excl. beschikbaarheid

H119

€ 94,78

 

5. Behandeling individueel en behandeling in een groep (dagbehandeling)

a. Behandeling individueel

 

Tabel 13 Behandeling individueel

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per uur

Behandeling som, pg, vg, lg, zg (so)

H335

€ 166,28

Behandeling som, pg, vg, lg, zg (avg) H336

€ 166,28

Behandeling gedragswetenschapper H329

€ 133,29

Behandeling paramedisch H330

€ 94,67

Behandeling lvg H325

€ 135,14

Behandeling IOG lvg H334

€ 121,65

Behandeling sglvg traject H326

€ 135,14

Behandeling sglvg deeltijd H327

€ 135,14

Behandeling Families First lvg H331

€ 139,97

Behandeling zg visueel H332

€ 153,11

Behandeling zg auditief H333

€ 135,71

 

Tabel 14 Werkzaamheden in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd)

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per prestatie
Medische verklaring in het kader van de Wzd      H351 € 553,14

 

b. Behandeling in een groep

 

Tabel 15 Ouderen

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling ouderen som en pg

H802

€ 77,24

 

Tabel 16 Verstandelijk gehandicapt

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling vg emg volwassenen

H819

€ 114,52

Dagbehandeling vg kind midden H820

€ 111,81

Dagbehandeling vg kind zwaar H821

€ 157,11

Dagbehandeling vg kind emg H817

€ 157,11

Dagbehandeling vg kind gedrag H822

€ 186,99

 

Tabel 17 Licht verstandelijk gehandicapt

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling lvg

H891

€ 147,08

 

Tabel 18 Lichamelijk gehandicapt

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per dagdeel

Dagbehandeling lg licht

H837

€ 82,92

Dagbehandeling lg midden H838

€ 90,45

Dagbehandeling lg zwaar H839

€ 95,07

 

6. Vervoer dagbesteding en dagbehandeling

Vervoer naar een plaats waar de cliënt gedurende een dagdeel dagbesteding of dagbehandeling ontvangt. Er zijn vervoersprestaties voor de vv, de ghz en ggz wonen.

 

Tabel 19 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per aanwezigheidsdag

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 0*

H8030


€ 7,72

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 1

H8031

€ 17,52

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 2**

H8032

€ 23,96

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 3**

H8033

€ 33,06

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv ��� categorie 4**

H8034

€ 46,18

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 5**

H8035

€ 63,92

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling vv – categorie 6**

H8036

€ 94,64

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 0

H886

€ 7,72

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 1 H881

€ 17,52

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 2 H882

€ 23,96

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 3 H883

€ 33,06

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 4 H884

€ 46,18

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz - categorie 5 H885

€ 63,92

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz – categorie 6 H887

€ 94,64

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 0

H410 € 7,72

Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 1

H411 € 17,52
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 2 H412 € 23,96
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 3 H413 € 33,06
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 4 H414 € 46,18
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 5 H415 € 63,92
Vervoer dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen – categorie 6 H416 € 94,64

 

* Categorie 0 in de vv is voor niet gecontracteerd vervoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld eigen vervoermiddel en openbaar vervoer. Categorie 1 in de vv is voor gecontracteerd vervoer, zowel voor niet rolstoelgebonden als rolstoelgebonden cliënten.

** De categorieën C2 tot en met C6 in de sector vv zijn alleen voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel en cliënten met vroege dementie die gespecialiseerde dagbesteding op grotere afstand ontvangen.

7. Reiskosten zorgverlener

Tabel 20 Reiskosten zorgverlener

Prestatie Prestatiecode Br. waarde per contact

Reiskosten prestaties behandeling

(H325 t/m H331 en H334 t/m H336)

H321

€ 31,28

Reiskosten prestaties behandeling

(H332 en H333)

H337

€ 24,89

 

Artikel 8 Prestatiebeschrijvingen modulair pakket thuis

De prestatiebeschrijvingen die behoren bij de beleidsregelwaarden zoals vermeld in artikel 7 zijn bijgevoegd in bijlage 1 bij deze beleidsregel. Deze bijlage maakt onlosmakelijk deel uit van deze beleidsregel. 

Artikel 9 Intrekken oude beleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020, met kenmerk BR/REG-20123b, ingetrokken. 
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021, met kenmerk BR/REG-21117, ingetrokken.

Artikel 10 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020, met kenmerk BR/REG-20123b, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding/Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2020, treedt de beleidsregel in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

 

Voorbehoud

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van een toekomstige wetswijziging van de Wlz, waarbij de aanspraak schoonmaak, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz, met terugwerkende kracht tot en met (ten minste) 1 april 2017 wordt gewijzigd naar huishoudelijke hulp.

 

In het geval de bovengenoemde wetswijziging geen doorgang zal vinden, zal de NZa aangeven welke prestatiebeschrijving gehanteerd moet worden voor de aanspraak op schoonmaak.

 

Indien er naar aanleiding van voornoemde besluitvorming nog aanpassingen dienen plaats te vinden in de beleidsregel, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen. Dit betekent dat indien de NZa geen beleidsregel heeft vastgesteld die de voorliggende vervangt, de voorliggende beleidsregel onverkort van toepassing is.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatie­beschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021.

TOELICHTING

Wijziging in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 (BR/REG-21117a) ten opzichte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 (BR/REG-21117)

 

Medische verklaring in het kader van de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) is op 1 januari 2020 van kracht geworden. De Wzd vervangt, tezamen met de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). De Wzd regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) die onvrijwillige zorg (moeten) krijgen of onvrijwillig worden opgenomen in een zorginstelling.

De nieuwe prestatiebeschrijving H351 (Medische verklaring in het kader van de Wzd) ziet alleen op de toepassing van de Wzd voor personen die Wlz-zorg ontvangen in de vorm van een mpt, waarbij een opname in een voorziening benodigd is waartegen de betrokkene zich verzet. Zo’n gedwongen opname kan zowel op grond van een rechterlijke machtiging (RM) als inbewaringstelling (IBS). Voor gedwongen opname op grond van een RM of IBS is een medische verklaring nodig van een ter zake kundige arts.

Inhoudelijk betekent dit dat deze zorgverlener moet vaststellen dat er sprake is van een relevante diagnose en dat de gediagnosticeerde aandoening dreigt te leiden tot ‘ernstig nadeel’ in de zin van de Wzd en dat de opname of het verblijf noodzakelijk en proportioneel is om dit ‘ernstig nadeel’ af te wenden. Dit is een zorginhoudelijke, diagnostische conclusie waarbij vooral het gedrag en geestesgesteldheid en mogelijk de somatiek van de betrokkene in het geding zijn. Zorginstituut Nederland gaat ervan uit dat deze zorginhoudelijke vaststelling onderdeel is van het professionele arsenaal van verschillende zorgdisciplines, zoals de specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, huisarts en psychiater.

De nieuwe prestatiebeschrijving H351 is opgenomen in Bijlage 1 en de bijbehorende onderbouwing van de beleidsregelwaarde is opgenomen in Bijlage 2 van deze beleidsregel.

 

Gecontracteerd vervoer
In artikel 5, zevende lid is het begrip gecontracteerd vervoer nader omschreven. 

 

Wijziging in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2021 ten opzichte van 2020:

Artikel 3 over de reikwijdte van de beleidsregel is gewijzigd. De reikwijdtebepaling was sinds lange tijd gebaseerd op de WTZi-toelating van een zorgaanbieder om bepaalde zorg te mogen leveren. In de loop van de jaren is en wordt de wet- en regelgeving over de bekostiging van zorg en over toelatingen gewijzigd. Daardoor is het niet langer nodig de toelating tot uitgangspunt te nemen in de NZa-regelgeving over de bekostiging van zorg. Voor zover op basis van wet- en regelgeving toelatingseisen gelden, blijven zij gelden. Maar de NZa koppelt die eisen niet langer expliciet aan de reikwijdte van haar regelgeving.

 

Ggz wonen

Vanaf 2021 krijgen cliënten met een psychische stoornis directe toegang tot de Wlz. Met deze verandering krijgen deze cliënten dezelfde benadering als cliënten met een lichamelijke (lg), verstandelijke (vg) of zintuiglijke handicap (zg), of mensen met een somatische (som) of psychogeriatrische (pg) beperking of aandoening. Door in de indicatiestelling ook de psychische problematiek mee te nemen, komt de mens als geheel in beeld. Bij indicatiestelling wordt een best passend zorgprofiel afgegeven. Voor cliënten met een psychische stoornis betreffen dat vijf zorgprofielen genaamd ggz wonen (zie bijlage A. bij artikel 2.1 van de Regeling langdurige zorg). Deze vijf zorgprofielen ggz wonen kunnen worden geleverd in de leveringsvormen verblijf (via een zzp), vpt en mpt. De prestaties en tarieven ggz wonen mpt zijn toegevoegd aan deze beleidsregel voor 2021.

 

Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar inclusief beschikbaarheid H118

Het maximumtarief voor H118 verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar inclusief beschikbaarheid is aangepast. Het bedrag is verhoogd zodat deze meer in lijn komt met de tarieven zoals deze worden gehanteerd door gecontracteerde zorgaanbieders in de Zvw die gefinancierd wordt middels het Experiment bekostiging verpleging en verzorging. In de prestatie is opgenomen dat de prestatie ook omvat het beschikbaar en oproepbaar zijn van de zorgaanbieder voor het leveren van gespecialiseerde verpleging, naast de planbare zorg. Het gaat specifiek om kortdurende oproepbare zorg die geleverd wordt door een kinderverpleegkundige.

 

Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar exclusief beschikbaarheid H119

Er is een nieuwe prestatie vastgesteld voor Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar exclusief beschikbaarheid H119. Deze zorg betreft het leveren van gespecialiseerde verpleegkundige zorg aan kinderen tot 18 jaar met het oog op herstel van gezondheid, of voorkomen van verergering van ziekte of aandoening waaronder verlichting van lijden en ongemak. Het gaat om gespecialiseerde verpleging die verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze prestatie omvat alleen de planbare zorg. 

 

Vervoer ghz

De prestaties voor vervoer naar en van dagbesteding/dagbehandeling in de gehandicaptenzorg zijn gewijzigd. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de prestatiematrix die in 2019 is ingevoerd. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met het ministerie van VWS en het Zorginstituut Nederland over de aanspraak en de doelmatigheid van het vervoersbeleid. Op basis van de evaluatie en de gesprekken met VWS en het Zorginstituut is de matrix nog beter passend gemaakt bij de vervoerspraktijk. Daarbij is er nu ook passende bekostiging voor andere vervoerswijzen dan gecontracteerd vervoer.

 

Vervoer vv

De prestaties voor vervoer naar en van dagbesteding in de sector vv zijn gewijzigd. Aanleiding hiervoor waren signalen vanuit het veld dat de tarieven ontoereikend zijn voor rolstoelgebonden cliënten, en voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel of vroege dementie die via het modulair pakket thuis dagbesteding bij een gespecialiseerde aanbieder ontvangen op grotere afstand. Voor het vervoer in de vv is aansluiting gezocht bij de ghz. Dit resulteert erin dat in de vv de categorieën C0 en C1 van toepassing zijn, met uitzondering van cliënten met NAH of vroege dementie die gespecialiseerde dagbesteding op langere afstand ontvangen. Voor die cliëntgroepen kan gebruik gemaakt worden van de categorieën C0 tot en met C6.

 

Verduidelijking tekst

In een aantal prestatiebeschrijvingen is het woordje ‘enige’ verwijderd. Reden is dat het Zorginstituut Nederland aangeeft dat alle begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging die tijdens bijvoorbeeld de dagbehandeling noodzakelijk is, onderdeel uitmaakt van de aanspraak. Dus zowel als het gaat om enige (een beetje) zorg als om meer omvangrijke zorg. Bijvoorbeeld in de omschrijving van het doel van de prestatie Persoonlijke verzorging (H126/H138): Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten).

De aanpassing betreft de volgende prestaties: H104, H106, H126, H127, H128, H138, H139, H533, H800 en H802.

Algemeen

Integrale tarieven

Per 2018 heeft de NZa volledig integrale tarieven ingevoerd. Voor zover van toepassing wordt de normatieve huisvestingscomponent (nhc) opgenomen in de tarieven van het mpt. Het tarief is vanaf dat moment opgebouwd uit een deel voor het mpt en een deel voor de nhc. Tussen de verschillende onderdelen is volledige substitutie mogelijk. De opbouw van de integrale tarieven is weergeven in de bijlage 2 bij deze beleidsregel.

 

De uitgangspunten voor de nhc zijn beschreven in de Beleidsregel normatieve huisvestingscomponent (nhc) en normatieve inventariscomponent (nic) gespecialiseerde ggz, forensiche zorg en langdurige zorg.

 

Als gevolg van bovenstaande wijziging maakt de vergoeding voor kapitaallasten dagbesteding kind ghz per 2018 onderdeel uit van de beleidsregelbedragen van de kind prestaties H814, H815, H816, H817, H818, H820, H821, H822, H834, H835, H836, H854, H855, H856, H874, H875 en H876 (zie bijlage 2).

 

De vergoeding voor kapitaallasten voor volwassenen dagbehandeling vg emg maakt per 2018 onderdeel uit van het beleidsregelbedrag van de prestatie H819.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Modulair pakket thuis (mpt)

Dit begrip beschrijft de zorgvormen die als een mpt kunnen worden afgenomen voor cliënten met een Wlz-indicatie. Uitgezonderd van mpt zijn cliënten met een Wlz-indicatie waarvoor een zzp ggz-b wordt afgenomen.

De losse vormen van zorg zijn de modules waarmee een mpt kan worden samengesteld. Het mpt kan bijvoorbeeld bestaan uit de modules verpleging en persoonlijke verzorging.

Met een mpt kan een cliënt kiezen welke modules van het totale pakket aan zorg hij/zij in natura wil afnemen. Tevens kan worden voorzien in de prestatie behandeling voor pgb-houders.
 

Voor cliënten die met een Wlz-indicatie thuis wonen, is voor de onderstaande vormen van zorg de gemeente verantwoordelijk op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo):

 • voor meerdere cliënten te gebruiken of te hergebruiken roerende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening of in verband met het opheffen of verminderen van belemmeringen die de cliënt als gevolg van een aandoening, beperking, stoornis of handicap ondervindt bij het normale gebruik van zijn woonruimte;
 • het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen zoals omschreven in artikel 2, derde lid van de Regeling langdurige zorg.

 

Artikel 1 Uur directe zorgverlening

Onder een uur directe contacttijd wordt het face-to-face contact tussen de cliënt en zorgverlener bedoeld. Wanneer een andere vorm van zorg dan face-to-face contact mogelijk is, is dit in de prestatiebeschrijving vermeld.

 

Artikel 2 Overbruggingsperiode instroom sglvg en lvg

Aangezien het voorkomt dat een cliënt vanaf het moment van het ontvangen van de indicatie niet meteen op een plaats terecht kan waar de zorg behorende bij zijn/haar indicatie geleverd kan worden, is er in samenwerking met VWS een overbruggingsregeling tot stand gekomen. Deze overbruggingsregeling maakt het mogelijk om een periode van dertien weken sglvg- en lvg-zorg te leveren via een mpt of vpt. De periode van dertien weken kan maximaal één keer verlengd worden. Deze wijziging heeft betrekking op artikel 2.5, tweede lid van de Rlz.

 

Artikel 5, vijfde lid Thuiszorgtechnologie

De NZa heeft na consultatie van brancheorganisaties besloten om per 2020 één prestatieomschrijving in te voeren voor digitale vormen van zorg of toezicht op afstand (thuiszorgtechnologie). Tot en met 2019 bestonden er twee prestaties voor digitale vormen van zorg op afstand, namelijk ‘Zorg op afstand’ en ‘Farmaceutische telezorg’. Deze worden samengevoegd in een nieuwe prestatie met de naam ‘Thuiszorgtechnologie’. De prestatie is meer algemeen omschreven, waardoor alle vormen van zorg of toezicht op afstand die op digitale wijze worden ondersteund of gerealiseerd er per 2020 onder kunnen vallen, mits aan gestelde voorwaarden wordt voldaan waar de zorgaanbieder en het zorgkantoor samen afspraken over maken.

 

Hierin kunnen ook afspraken worden opgenomen betreffende:

 • Aanschaf/huur, installatie, (preventief) onderhoud en storingsonderhoud van het digitale middel;
 • Beschikbaarheid van de achterwachtfunctie;
 • Telefonische controles in geval van toezicht op afstand of falen van apparatuur;
 • Verwerken van uitgiften en signaleringen;
 • Abonnementsgelden.

Deze kosten vallen allen binnen het maximum van 6,5 uur dat voor thuiszorgtechnologie gedeclareerd mag worden.

Voor de bekostiging van thuiszorgtechnologie op basis van deze beleidsregel komt zorg of toezicht in aanmerking die geleverd wordt via de digitale weg. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van een smart glass, apps, beeldschermcommunicatie, personenalarmering, etc. ten behoeve van zorg of toezicht die op afstand wordt geleverd.

In de afspraken tussen zorgaanbieder en zorgkantoor kunnen voorwaarden voor het toepassen van digitale middelen worden opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van een smart glass opgenomen worden zodat de deskundige live kan meekijken. Ook kan bijvoorbeeld opgenomen worden dat sms en e-mailcontacten geen onderdeel uitmaken van de gecontracteerde zorg op afstand.

Wanneer het gaat om een geautomatiseerde activiteit, dient een (telefonische) achterwacht beschikbaar te zijn in geval van het falen van de tool, waardoor de cliënt alsnog de benodigde zorg ontvangt (direct contactuur). Voorbeeld hiervan is het gebruik van farmaceutische telezorg.

 

Het zorgkantoor en de zorgaanbieder stellen samen de contractvoorwaarden op waar thuiszorgtechnologie aan moet voldoen. Voor face-to-face zorgcontacttijd die nodig is voor de thuiszorgtechnologie, kan zoals altijd eenmalig de standaard mpt-prestatie gedeclareerd worden tegen het afgesproken tarief. Het is niet de bedoeling dat deze prestatie twee keer gedeclareerd wordt, zowel voor de face-to-face contacttijd als voor de deskundige die meekijkt. Wel mag er naast de gewone mpt-prestatie voor het gebruik van de thuiszorgtechnologie maximaal 6,5 uur per maand per cliënt tegen het afgesproken tarief van de zorgvorm persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding worden gedeclareerd op de hiertoe bestemde prestatie ‘thuiszorgtechnologie’. Indien er sprake is van meerdere zorgvormen, dan geldt dat er voor deze verschillende zorgvormen bij elkaar opgeteld maximaal 6,5 uur vergoed worden. De 6,5 uur geldt niet apart voor elke zorgvorm. De uren die gedeclareerd worden, dienen wel te passen binnen het budget behorend bij de gestelde indicatie.

 

Artikel 5, zevende lid Vervoer

Het onderdeel vervoer heeft uitsluitend betrekking op cliëntenvervoer, voor zover de dagbesteding-/dagbehandeling plaatsvindt op een locatie die niet dezelfde is als waar de cliënt (tijdelijk) woont. Het betreft vervoer naar en van de locatie waar de dagbesteding/dagbehandeling wordt aangeboden, als de cliënt op dit vervoer is aangewezen. Vervoer naar dagbesteding/dagbehandeling op een andere locatie dan waar de verzekerde (tijdelijk) woont, kan op het terrein van de Wlz-instelling zijn, daar vlakbij of verder weg. Wanneer een cliënt tijdens het vervoer wordt begeleid, vallen de begeleidingskosten onder de prestatie dagbesteding/dagbehandeling. De kosten voor de plek voor de begeleider in de taxi(bus) zijn verdisconteerd in de vervoerstarieven.

Het betreft prestaties per dag.

Voor het bepalen van de hoogte van de vervoerstarieven in alle sectoren is ervan uitgegaan dat de zorgaanbieders het vervoer op een efficiënte manier organiseren en de aanspraken zo doelmatig mogelijk invullen.

 

Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling in de ghz

De prestatiecategorieën voor het vervoer binnen de ghz zijn gebaseerd op de volgende variabelen:

 • gecontracteerd vervoer, met onderscheid tussen:
  • volwassen cliënten en kinderen;
  • rolstoel gebonden cliënten en niet rolstoel gebonden cliënten;
  • vervoer in groep of vervoer individueel;
 • vervoer met eigen auto of busje van de instelling, ouder of vrijwilliger;
 • vervoer met ander vervoermiddel (bv. fiets, OV, elektrokar);
 • postcode-afstand van plaats verblijf tot plaats dagbesteding.

 

De factoren onder gecontracteerd vervoer en het onderscheid naar postcode-afstand zijn tijdens het kostprijsonderzoek 2017-2018 in gezamenlijk overleg met de veldpartijen bepaald als meest van invloed op de kosten van het vervoer. Tijdens de evaluatie van de nieuwe bekostiging voor vervoer in 2019-2020 is gebleken dat de kosten voor andere vervoermiddelen dan het gecontracteerde vervoer lager liggen dan het gecontracteerd vervoer. In lijn met de gesprekken met VWS en het Zorginstituut over de aanspraak en doelmatigheid van het vervoer is een uitbreiding van de variabelen en categorieën te rechtvaardigen.

 

De postcode-afstand betreft de afstand van postcode tot postcode van een enkele reis (dus een heenreis of een terugreis). Voor het bepalen van de postcode-afstand zijn diverse middelen of tools beschikbaar. De NZa schrijft dit niet voor.

 

Onderstaande tabel geeft aan in welke categorie het vervoer van een cliënt in de ghz, vv en ggz wonen valt.

 

Tabel Prestatiecategorieën* vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/vv**/ggz wonen

Tabel Prestatiecategorieën* vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/vv**/ggz wonen

*C1 is categorie 1, C2 is categorie 2, enz..

** In de vv is C0 voor niet gecontracteerd vervoer. Hieronder vallen bijvoorbeeld eigen vervoermiddel en openbaar vervoer. C1 is in de vv voor gecontracteerd vervoer, zowel voor niet rolstoelgebonden als rolstoelgebonden cliënten. De categorieën C2 tot en met C6 in de sector vv zijn alleen voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel (NAH) en cliënten met vroege dementie die gespecialiseerde dagbesteding op grotere afstand ontvangen.

*** overige vervoermiddelen die als vervoermiddel zijn bedoeld (bijv. fiets, OV, elektrokar).

 

Voorbeelden

Het gecontracteerd vervoer van een volwassen cliënt die naar de dagbesteding reist over een afstand van 12 kilometer, valt in de categorie 2 (C2). Het gecontracteerd vervoer van een rolstoel gebonden kind dat over een afstand van 23 kilometer naar de dagbesteding reist, valt in de categorie 4 (C4). Het vervoer van een cliënt die met openbaar vervoer reist over een afstand van 6 kilometer valt in categorie 0 (C0).

 

Afwijkingsmogelijkheid

In de gehandicaptenzorg hebben zorgaanbieder en zorgkantoor de mogelijkheid om in individuele gevallen af te wijken van de van toepassing zijnde categorie. Dit kan om twee redenen:

 

1. Meer maatwerk

In de praktijk blijkt dat de vervoerskosten per instelling sterk verschillen. Zo zijn er instellingen die een lagere kostprijs weten te realiseren dan andere instellingen. Daartegenover staan instellingen met een gespecialiseerd aanbod, bijvoorbeeld voor zintuigelijk gehandicapten of cliënten met ernstige gedragsproblemen, waar het vervoer duurder is. Vooral met de extremen en uitzonderingen weten instellingen zich soms geen raad. Met de huidige indeling in zeven prestatiecategorieën wordt beter aangesloten bij de verschillen.

Indien er een structurele noodzaak is, kunnen zorgaanbieder en zorgkantoor in gezamenlijk overleg afwijken van de vastgestelde categorie-indeling zoals in bovenstaande tabel staat weergegeven. Met deze vrijheid om in afstemming met het zorgkantoor cliënten in een andere categorie te plaatsen, kan de vergoeding voor ‘extreme’ situaties nog beter aansluiten bij de situatie van individuele zorgaanbieders. Een overeengekomen afwijking moet beargumenteerd worden vastgelegd.

 

Bijvoorbeeld:

Als een cliënt vanwege zware gedragsproblematiek op een wijze vervoerd moet worden die veel hogere kosten meebrengt dan de categorie waarin deze cliënt valt, kan voor een indeling in een hogere categorie worden gekozen.

 

2. Minder administratie bij wisselende afstanden of vervoermiddelen

Om tegemoet te komen aan zorgaanbieders die administratieve last ervaren bij wisselende vervoersafstanden of wisselend gebruik van verschillende vervoermiddelen, kunnen zorgaanbieders de volgende werkwijze hanteren:

 • het adres waar de cliënt geregistreerd staat (als verblijfsadres) of de dagbestedingslocatie waar de cliënt in de meeste gevallen naar toe gaat of een gemiddelde afstand tussen verblijfsplaats en dagbestedingslocatie als uitgangspunt te nemen, en de categorie die daarbij hoort standaard te declareren, in plaats van de verschillen in afstanden tussen dagen/weken steeds in de administratie bij te houden;
 • als uitgangspunt voor declaratie de wijze van vervoer te nemen zoals cliënt in de meeste gevallen reist, in plaats van wisselende manieren van vervoer steeds in de administratie bij te houden.

Een zorgaanbieder moet het wel vastleggen wanneer hij deze werkwijze hanteert.

 

In een factsheet, bijlage 3 bij de beleidsregel, is meer uitleg opgenomen over o.a. de aanspraak vervoer en de taken en rollen van partijen.

 

Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling in de vv

Voor vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling in de vv is aansluiting gezocht bij de ghz. Er zijn aparte prestatiecodes voor het vervoer in de vv. Voor het vervoer in de vv zijn in principe de categorieën C0 en C1 van toepassing, met de vv prestatiescodes. Categorie 1 is voor het gecontracteerde vervoer, zowel van rolstoelgebonden cliënten als niet rolstoelgebonden cliënten. Categorie 0 is voor alle overige  vervoermiddelen, bijvoorbeeld eigen vervoermiddel, openbaar vervoer.

Voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel of vroege dementie die gespecialiseerde dagbesteding op grotere afstand ontvangen, kan de prestatiecategorie worden bepaald aan de hand van de “Tabel prestatiecategorieën vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/ggz wonen in bijlage 1” en de daarbij behorende prestatiecode in de vv worden gebruikt.

 

Vervoer bij dagbesteding/dagbehandeling ggz wonen

De vervoersprestaties voor cliënten ggz wonen sluit aan bij de vervoersprestaties voor cliënten in de gehandicaptenzorg, zoals hierboven beschreven. Wel zijn er aparte prestatiecodes voor de vervoersprestaties voor cliënten ggz wonen. Op basis van de tabel Prestatiecategoriën vervoer dagbesteding/dagbehandeling ghz/ggz wonen in in bijlage 1, kan ook voor de doelgroep ggz wonen bepaald worden in welke prestatiecategorie een cliënt valt.

 

Artikel 7, eerste lid Huishoudelijke hulp

Per 1 april 2017 ontvangen Wlz-cliënten de huishoudelijke hulp op grond van de Wlz en niet meer vanuit de Wmo.
 

Op dit moment spreekt de Wlz, artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de aanspraak ‘het schoonhouden van de woning’. Het schoonhouden van de woonruimte (schoonmaak) is echter smaller dan de huishoudelijke hulp zoals cliënten die nu ontvangen in de Wmo.
 

Op basis van de huidige wetgeving, kunnen cliënten in de Wlz met een mpt of pgb alleen schoonmaak (het schoonhouden van de woonruimte) ontvangen. De staatssecretaris van VWS heeft aangegeven dat dit niet de bedoeling is en is voornemens om met terugwerkende kracht, de reikwijdte van schoonmaak en daarbij ook de aanspraak, in de Wlz aan te passen.
 

De NZa heeft onder voorbehoud van de aangekondigde wetswijziging haar regelgeving aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat cliënten de huishoudelijke hulp ontvangen die ze nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Vanzelfsprekend voeren zorgkantoren de gebruikelijke doelmatigheidstoets uit.
 

De prestatie huishoudelijke hulp zoals opgenomen in deze beleidsregel omvat daarom naast de aanspraak op het schoonhouden van de woonruimte – op basis van artikel 3.1.1. eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van de Wlz - ook andere vormen van huishoudelijke hulp, zoals de overname van activiteiten zoals koken en boodschappen doen. We nemen geen limitatieve lijst op, zodat maatwerk geleverd kan worden aan de cliënt.

 

Artikel 7, vierde lid Verpleging

De prestatie Verpleging speciaal aan kinderen tot 18 jaar incl. beschikbaarheid betreft gespecialiseerde verpleging aan kinderen wanneer er sprake is van een zorgvraag die extra (specialistische) kennis en vaardigheden vraagt en er naast planbare zorg ook sprake is van oproepbare zorg.

 

Artikel 7, vijfde lid Behandeling

Mensen met een Wlz-indicatie die bijvoorbeeld thuis wonen met de leveringsvorm mpt krijgen de generalistische algemene geneeskundige zorg via de huisarts. Voor cliënten met een zware zorgvraag kan een huisarts ondersteuning vragen van een specialist ouderengeneeskunde (SO). De SO kan zo worden ingezet voor collegiale consultatie, diagnostiek na verwijzing, en uitvoering en regie op het behandelplan (medebehandeling). In deze toelichting beschrijven wij om welke zorg binnen de prestatie H335 het kán gaan als een SO de huisarts ondersteunt. Voorgaande is ook van toepassing op de arts verstandelijk gehandicapten (avg), prestatie H336 en de verpleegkundig specialist.

 

Per 2020 zijn de prestaties H335 en H336 verruimd waardoor de verpleegkundig specialist (VS), in lijn met de Wet BIG, deze prestaties kan uitvoeren voor zover dit past binnen de daarvoor geldende regels en normen. Met de wijziging wordt de mogelijkheid geboden voor verpleegkundig specialisten (VS) om zelfstandig te declareren.

 

Diagnostisch specialistisch ouderengeneeskundig consult Wlz-cliënt:

Dit betreft (hetero)anamnese, onderzoek zoals een SO pleegt te bieden, inclusief diagnostiek, leidend tot een advies aan de huisarts.

 

Geriatrisch assessment Wlz cliënt:

Uitgebreid onderzoek naar somatische, psychische, functionele (adl), sociale en communicatieve zorgvragen bij de cliënt die leiden tot een neerwaartse spiraal van functieverlies en toegenomen afhankelijkheid. Aansluitend aan het onderzoek volgt een multidisciplinair behandelplan met behandeldoelen, die in samenspraak met de cliënt (en zijn/haar zorgsysteem) zijn opgesteld.

Onderdeel van het geriatrisch assessment is bijvoorbeeld een evaluatiegesprek na X periode. De tijdsduur van periode X wordt afgestemd met de huisarts.

 

Ondersteuning bij het vraagstuk polyfarmacie bij de Wlz-cliënt:

Medicatie anamnese (farmacotherapeutische anamnese) en onderzoek (farmacotherapeutische analyse), inclusief een overleg met de apotheker en voorschrijvers waaronder de huisarts en medisch specialisten. Aansluitend volgt, voor zover noodzakelijk, een STOP-, START- en veranderadvies in de medicatie aan de voorschrijvers (farmacotherapeutisch behandelplan). Afspraken over het monitoren en volgen van de voorgestelde interventies door de huisarts of door de SO worden, samen met de cliënt, vastgesteld. Minimaal éénmaal per jaar vindt altijd een vervolgbeoordeling plaats als deze ondersteuning bij polyfarmacie is geleverd.

 

(Mede)behandeling specialist ouderengeneeskunde Wlz-cliënt:

Wanneer een huisarts in overleg met een SO aangeeft dat de SO mede behandelt, of de behandeling tijdelijk overneemt van de huisarts, zal de SO de integrale zorg overnemen voor af te spreken zorg- en behandeldoelen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het zorgbehandelplan met zorginterventies, inclusief consulten en visites, multidisciplinair overleg en herijking van het zorgplan. De inzet van de SO is gebaseerd op zorginhoudelijke overwegingen, en beweegt mee met de gevraagde ondersteuning van de huisarts en de medische noodzaak voor inzet van de SO op basis van zijn/haar deskundigheid. 

Naar boven