Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie - TB/REG-21602-02
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie TB/REG-21602-02

Nummer

Datum inwerkingtreding   
TB/REG-21602-02 1 januari 2021    
Datum vaststelling  Geldig tot     Behandeld door
13 juli 2020 onbepaald                      directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie,

 

en de Regeling:

Regeling paramedische zorg,

                                           

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars;

 • alle (niet-)verzekerden1;

 • zorgaanbieders,

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Intrekken oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie, met kenmerk TB/REG-20604-01, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie, met kenmerk TB/REG‑21602‑01, ingetrokken. 
 

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie met kenmerk TB/REG-20604-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking logopedie.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

               t.a.v. unit Juridische Zaken

               Postbus 3017

               3502 GA  UTRECHT

               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Prestatielijst voor logopedie - Bijlage bij beschikking TB/REG-21602-02

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de algemene en specifieke bepalingen bij de prestaties voor de desbetreffende zorgverleners van toepassing.

Prestatiebeschrijvingen

a. Screening

b. Anamnese en onderzoek na screening

c. Screening, anamnese en onderzoek

d. Anamnese en onderzoek na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere logopedie

g. Individuele zitting stotteren

h. Individuele zitting afasie

i. Individuele zitting preverbale logopedie

j. Lange zitting

k. Telefonische zitting

l. Groepszitting voor behandeling van twee personen

m. Groepszitting voor behandeling van drie personen

n. Groepszitting voor behandeling van vier personen

o. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

p. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)

q. Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

r. Behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT)

s. Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

t. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

u. Toeslag voor behandeling aan huis

v. Toeslag voor behandeling in een instelling

w. Overleg met derden

x. Verslaglegging aan derden

y. Meekijkconsult

z. Onderlinge dienstverlening

Fp. Facultatieve prestatie

Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor logopedie en verder onderzoek noodzakelijk is, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Anamnese en onderzoek na screening

Tijdens de anamnese en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening, anamnese en onderzoek

Tijdens de screening, anamnese en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, anamnese en onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt

 

Ad d) Anamnese en onderzoek na verwijzing

Tijdens de anamnese en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie een anamnese en logopedisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts of de regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp). Anamnese en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het behandelbeleid en de logopedische (on)mogelijkheden.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;

 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

Het eenmalig onderzoek kan niet opgevolgd worden door een zitting voor dezelfde aandoening. Als de verwijzer na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling logopedie, dan zal gestart moeten worden met anamnese en onderzoek na verwijzing, alvorens een zitting voor dezelfde aandoening plaats kan vinden.

 

Ad f) Individuele zitting reguliere logopedie

De individuele zitting reguliere logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting stotteren

De individuele zitting stotteren is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de aandoening stotteren begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad h) Individuele zitting afasie

De individuele zitting afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de aandoening afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Individuele zitting preverbale logopedie

De individuele zitting preverbale logopedie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen met betrekking tot preverbale logopedie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad j) Lange zitting

De lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen.

De aandoening(en) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de behandeling in een individuele zitting uit te voeren. Het gaat om de volgende specifieke aandoeningen:

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);

 • cerebro vasculair accident, eerste jaar aansluitend aan het accident;

 • neuromusculaire aandoeningen (PSMA, MSA, ALS);

 • ziekte van Parkinson na diagnosestelling.

Daarnaast kan de lange zitting als onderdeel van de zorgverlening in het kader van geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (gzsp) in rekening worden gebracht. Aanvullende voorwaarden hierbij zijn dat de zorgverlening is voorgeschreven door de regiebehandelaar van de gzsp en dat de zorgverlening onderdeel uitmaakt van het behandelplan gzsp.
 

Ad k) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten plaatsvinden in dezelfde ruimte;

 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;

 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad l, m, n en o) Groepszitting voor specifieke behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4, of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per behandeling kan worden belast en begeleid en/of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling groepsbehandeling geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of de verwijzer;

 • er is minimaal een anamnese en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de individuele behandelplannen worden uitgebreid met een groepsbehandelplan;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Ad p) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma ‘Praten doe je met z’n tweeën’ (PDMT) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met de diagnose spraak-taalontwikkelingsachterstand of –stoornis.

 

Ad q) Behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)

De behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma ‘Meer dan woorden’ (MDW) betreft een logopedische behandeling die wordt aangeboden in een groep met ouders van minimaal zes en maximaal acht kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum of moeilijkheden in de sociale communicatie.

 

Ad r) Behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT)

De behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT) betreft een therapieprogramma dat wordt aangeboden aan mensen met afasie en hun partners. De behandeling richt zich in eerste instantie op het conversatiegedrag van de (gespreks)partner, maar is gebaseerd op het functioneren in de dagelijkse gesprekken van beiden.

 

Ad s) Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (IZS)

De groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren betreft een prestatie per patiënt per dagdeel.

Voor de groepsbehandeling IZS gelden de volgende voorwaarden:

 • de zorgverlener voldoet aan het protocol groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren;

 • de groepsbehandeling wordt aangeboden in een groep van minimaal vijf en maximaal acht patiënten per zorgverlener.

Naast het dagdeeltarief kan door een zorgverlener ook een vergoeding voor de bij de behandeling behorende verblijfs- en verzorgingskosten alsmede overige kosten in rekening worden gebracht.

 

Ad t) Instructie/overleg ouder/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de logopedische behandeling van een patiënt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de begeleiding van de patiënt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt kan, indien de zorgbehoefte van de patiënt daartoe aanleiding geeft, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

 

Ad u) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor de behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er dan ook meerder keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

Voor behandeling op een locatie anders dan hier genoemd, bijvoorbeeld op een school of kinderdagverblijf, kan geen toeslag in rekening worden gebracht.

 

Ad v) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen behandelt, kan naast de individuele zitting een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerder keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • deze prestatie mag alleen in rekening gebracht worden wanneer er daadwerkelijk reistijd en reiskosten naar de instelling gemaakt worden voor behandeling van de patiënt.

 

Ad w) Overleg met derden

Bij overleg met derden is sprake van overleg indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, overleg plaatsvindt. Het tarief, op offerte basis, voor overleg met derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad x) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad y) Meekijkconsult

Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener werkzaam in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise van een andere zorgverlener in te roepen. Dit kan zowel een medisch specialist zijn als een andere zorgverlener in het zorgveld (bijvoorbeeld in de eerste lijn). De zorgverlener in de eerste lijn die expertise inroept, blijft tijdens het meekijkconsult de hoofdbehandelaar.

Het doel van de prestatie meekijkconsult is zorg op de juiste plek te bevorderen. Zorg in de tweede lijn kan hiermee bijvoorbeeld worden voorkomen.

Er geldt een contractvereiste voor het in rekening brengen van onderhavige prestatie. In het contract dat wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar van de patiënt en de zorgverlener in de eerste lijn kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de scope, voorwaarden en hoogte van de vergoeding van de prestatie.

De zorgverlener in de eerste lijn kan de prestatie meekijkconsult declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De andere zorgverlener die is ingeroepen in verband met zijn/haar expertise, kan deze inzet declareren bij de zorgverlener in de eerste lijn door middel van de prestatie onderlinge dienstverlening.

 

Ad z) Onderlinge dienstverlening

Onderlinge dienstverlening betreft de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van logopedie door een ‘andere zorgverlener’ in opdracht van een ‘zorgverlener’. De andere zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de ‘uitvoerende zorgverlener’. De zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgverlener’.

 

Ad Fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie vallende zorg die afwijkt van de hiervoor, vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgverlener en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgverlener indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;

 • door zorgverlener en zorgverzekeraar gezamenlijk; en

 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

 

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • Een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving.

 • Een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor logopedie.

 

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Algemene bepalingen

1. De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er, gezien onderstaande uitzonderingen, meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.

 

2. Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de verzekeraar.

 

3. Elk behandeltraject start met de prestatie:

 • Screening (prestatie a), gevolgd door Anamnese en onderzoek na screening (prestatie b); of
 • Screening, anamnese en onderzoek (prestatie c); of
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing (prestatie d).

 

4. Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Hierop gelden de onderstaande uitzonderingen:

 

a.   De volgende prestaties of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts of de regiebehandelaar in het kader van gzsp:

 • Individuele zitting reguliere logopedie (prestatie f);
 • Individuele zitting stotteren (prestatie g);
 • Individuele zitting afasie (prestatie h);
 • Individuele zitting preverbale logopedie (prestatie i);
 • Lange zitting (prestatie j);
 • Telefonische zitting (prestatie k);
 • Groepszitting voor behandeling van twee personen (prestatie l);
 • Groepszitting voor behandeling van drie personen (prestatie m);
 • Groepszitting voor behandeling van vier personen (prestatie n);
 • Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (prestatie o);
 • Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren (prestatie s);

     

b.   Wanneer een patiënt één of meerdere zorgvragen heeft, waaruit verschillende behandeltrajecten met een bij het behandeltraject behorend behandelplan voortvloeien;

 

c.   De prestaties:

 • ‘behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten doe je met z’n tweeën)’ (prestatie p);
 • ‘behandeling volgens het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer dan woorden)’ (prestatie q);
 • ‘behandeling volgens Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT)’ (prestatie r);
 • ‘instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt’ (prestatie t),

 kunnen in combinatie met andere prestaties worden gedeclareerd;
 

d.   De prestaties:

 • Anamnese en onderzoek na screening (prestatie b);
 • Screening, anamnese en onderzoek (prestatie c); en
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing (prestatie d),

kunnen op dezelfde dag met de navolgende prestaties worden gedeclareerd:

 • Individuele zitting reguliere logopedie (prestatie f); 
 • Individuele zitting stotteren (prestatie g);    
 • Individuele zitting afasie (prestatie h);          
 • Individuele zitting preverbale logopedie (prestatie i);           
 • Lange zitting (prestatie j);

 

e.  De prestaties:

 • Toeslag voor behandeling aan huis (prestatie u);
 • Toeslag voor behandeling in een instelling (prestatie v),

 kunnen alleen in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

 • Screening (prestatie a);
 • Anamnese en onderzoek na screening (prestatie b);
 • Screening, anamnese en onderzoek (prestatie c);
 • Anamnese en onderzoek na verwijzing (prestatie d);
 • Eenmalig onderzoek (prestatie e);
 • Individuele zitting reguliere logopedie (prestatie f);
 • Individuele zitting stotteren (prestatie g);
 • Individuele zitting afasie (prestatie h);
 • Individuele zitting preverbale logopedie (prestatie i);
 • Lange zitting (prestatie j);
 • Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie t);

f.   Indien de zorgverlener en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de prestatie ‘Facultatieve prestatie’ (prestatie fp) gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, dienen zij dit in een overeenkomst vast te leggen.

Naar boven