Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel acute psychiatrische hulpverlening - BR/REG-21123
Versie:vergelijk Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b, c, d en e van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven, prestatiebeschrijvingen, een grens en een vereffeningbedrag als bedoeld in artikel 56b van de Wmg vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder a, c en e van de Wmg, heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met brief van 26 april 2018, met kenmerk 1309558-174219-CZ, ten behoeve van de voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg, aan de NZa gegeven. Deze aanwijzing dateert van 26 april 2018 en heeft als kenmerk 1309558-174219-CZ. Deze aanwijzing is gepubliceerd in de Staatscourant onder nummer 27141.

 

1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. zorgaanbieder:
natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig acute psychiatrische hulpverlening biedt;

b. gebudgetteerde zorgaanbieder: 
zorgaanbieder op wie, op grond van een beschikking van de NZa, de budgetsystematiek ten aanzien van de acute psychiatrische hulpverlening binnen budget van toepassing is;

c. beschikbaarheid: 
de tijdsperiode waarin (een) behandelaar(s) volgens het rooster geen andere zorg verleent dan de acute psychiatrische hulpverlening en aanwezig/oproepbaar is om acute psychiatrische hulpverlening te kunnen verlenen;

d. acute psychiatrische hulpverlening: 
hulpverlening die deel uitmaakt van de gespecialiseerde ggz en welke gericht is op personen in een crisissituatie waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben. De zorg wordt geleverd conform de generieke module acute psychiatrie;

e. acute psychiatrische hulpverlening binnen budget:
acute psychiatrische hulpverlening als bedoeld in onderdeel d, die tevens is gericht op personen bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is en de zorg bestaat uit de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling tot maximaal drie kalenderdagen (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname tot maximaal drie kalenderdagen. De zorg wordt geleverd conform de eisen die de generieke module acute psychiatrie stelt aan de organisatie en expertise van het team en de samenwerkingsafspraken (regioplan);


f. generieke module acute psychiatrie: 
module waarin de inhoud en organisatie van hulpverlening wordt beschreven voor personen in een crisissituatie, waarvan het vermoeden bestaat dat zij een acute psychiatrische stoornis hebben bij wie snel (medisch) ingrijpen noodzakelijk is;

g. gespecialiseerde ggz: 
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis-ggz;

h. budget: 
vaste grens, als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wmg, van de som van de kosten als bedoeld in artikel 5.1 voor de beschikbaarheid van de functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling (inclusief beoordelingsruimte) en beschikbaarheid crisisbedden en opname;

i. voorlopig budget: 
het door de NZa in (t-1) vastgestelde budget voor jaar (t);

j. voorlopige opbrengsten: 
de som van het totaal te verwachten gedeclareerde tarieven op basis van de prestaties zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregel met betrekking tot jaar (t);

k. voorlopig opbrengstresultaat: 
het verschil tussen het voorlopig budget en de voorlopige opbrengsten. Dit kan een opbrengstoverschot danwel een opbrengsttekort zijn. De NZa stelt dit vast in een beschikking;

l. definitief budget:
het door de NZa, na verwerking van de nacalculatie van jaar (t), in (t+1) vastgestelde budget voor jaar (t);

m. definitieve opbrengsten: 
de som van het totaal aan gedeclareerde tarieven op basis van de prestaties zoals genoemd in artikel 6 van deze beleidsregel met betrekking tot jaar (t);

n. definitief opbrengstresultaat:
het verschil tussen het definitief budget en de definitieve opbrengsten. Dit kan een opbrengstoverschot (vereffeningbedrag zoals genoemd onder o) danwel een opbrengsttekort (verrekenbedrag zoals genoemd onder p) zijn. De NZa stelt dit vast in een beschikking;

o. vereffeningbedrag: 
het bedrag als bedoeld in artikel 56b Wmg. Bij een positief opbrengstresultaat (opbrengstoverschot) stelt de NZa dit bedrag bij beschikking vast;

p. verrekenbedrag: 
bij een negatief opbrengstresultaat (opbrengsttekort) stelt de NZa dit bedrag bij beschikking vast;

q. representerende verzekeraar:
de door de leden van Zorgverzekeraars Nederland aangewezen zorgverzekeraar of zorgverzekeraars om namens hen een overeenkomst af te sluiten conform het convenant representatiemodel acute GGZ 2019;

r. regioplan: 
vastgelegde afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening door het regionaal overleg van ketenpartners acute psychiatrie conform de generieke module acute psychiatrie, zoals omschreven in het implementatieplan bij de GMAP;

s. regio: 
een geografisch gebied voor de levering van acute psychiatrische hulpverlening. De indeling van de regio’s is vastgelegd in een bijlage van de generieke module acute psychiatrie;

t. crisis-dbc binnen budget: 
een crisis-dbc binnen budget wordt geopend bij acute psychiatrische hulpverlening binnen budget. De crisis-dbc binnen budget kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. De crisis-dbc binnen budget vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg;

u. Wmg: 
Wet marktordening gezondheidszorg;

v. NZa: 
Nederlandse Zorgautoriteit.

2. Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van de acute psychiatrische hulpverlening binnen budget die wordt geleverd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder. 

3. Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de acute psychiatrische hulpverlening  binnen budget, zoals bedoeld in artikel 1, onder c, voor zover deze wordt geleverd door of namens gebudgetteerde zorgaanbieders, zoals bedoeld in artikel 1, onder b.

4. Procedure vaststelling budget

4.1 Voorlopig opbrengstresultaat

4.1.1 Indiening aanvraag en vaststellen voorlopig opbrengstresultaat

Uiterlijk 1 juli van jaar (t-1) stelt de NZa het aanvraagformulier beschikbaar.

Vóór 1 oktober van jaar (t-1) kunnen de gebudgetteerde zorgaanbieder en de repesenterende zorgverzekeraar het aanvraagformulier digitaal ondertekend indienen met het verzoek om het voorlopig opbrengstresultaat vast te stellen.

De NZa geeft bij goedkeuring uiterlijk 1 januari jaar (t) een beschikking af met het voorlopig opbrengstresultaat jaar (t).

 

4.1.2 Voorwaarden indienen aanvraag 
 

4.1.2.1 Eén gebudgetteerde zorgaanbieder per regio

De NZa neemt enkel een aanvraag in behandeling als per vastgestelde regio, zoals vastgelegd in een bijlage bij de generieke module, één gebudgetteerde zorgaanbieder door de representerende zorgverzekeraar is geselecteerd.

 

4.1.2.2 Onvolledige aanvraag

Van een onvolledige aanvraag is sprake indien noodzakelijke informatie onjuist is, of ontbreekt, dit is ter beoordeling aan de NZa. Minimaal aanwezig moeten zijn de gegevens zoals deze via het beschikbaar gestelde formulier worden opgevraagd waaronder:

 • ondertekening door de gebudgetteerde zorgaanbieder;

 • ondertekening representerende zorgverzekeraar;

 • de bevestiging dat een regioplan is overeengekomen;

 • de bevestiging dat de gebudgetteerde aanbieder en een zorgverzekeraar concrete schriftelijke afspraken hebben gemaakt over de levering van acute psychiatrische hulpverlening;

 • voorlopig budget;

 • voorlopige opbrengsten;

 • het verwachte aantal patiënten en verblijfsdagen onderverdeeld naar Jeugdwet (jeugdigen, 18-) en Zorgverzekeringswet (volwassenen, 18 jaar en ouder).

Indien geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, schrijft de NZa de gebudgetteerde zorgaanbieder en/of representerende zorgverzekeraar aan om alsnog binnen vier weken een aanvraag in te dienen, dan wel de informatie aan te vullen of te corrigeren.
Indien vervolgens wederom geen of een onvolledige (eenzijdige of tweezijdige) aanvraag wordt ingediend, neemt de NZa deze niet in behandeling.

Zie voor het de verplichting tot aanlevering van het voorlopig budget en de voorlopige opbrengsten de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening’.

 

4.1.2.3 Complete aanvraag

Aanvragen die volledig en tweezijdig (ondertekening zorgaanbieder en representerende verzekeraar) zijn ingediend, worden door de NZa in behandeling genomen.

De NZa toetst of de tweezijdige aanvraag in overeenstemming is met de (reken)regels in de beleidsregel.

De NZa kan ambtshalve het voorlopig opbrengstverschil lager of hoger vaststellen.

 

4.1.2.4 Eenzijdige aanvraag gebudgetteerde zorgaanbieder en zorgverzekeraar

Indien er in een regio twee complete eenzijdige aanvragen zijn ingediend, worden deze door de NZa in behandeling genomen.  Voor beide aanvragen gelden hierbij de voorwaarden uit artikel 4.1.2.2.

Indien de zorgverzekeraar(s) en gebudgetteerde aanbieder afzonderlijk van elkaar een afwijkende aanvraag indienen, zal de NZa de laagst ingediende aanvraag verwerken. De NZa kan hiervan afwijken indien de vigerende beleidsregels hiertoe aanleiding geven en/of indien op basis van nadere motiveringen de ingediende aanvraag door de NZa als onrealistisch wordt beoordeeld.

 

4.1.3 Berekening voorlopig opbrengstresultaat

Op basis van de onderstaande formule berekent het formulier het voorlopig opbrengstresultaat voor jaar (t).

Voorlopig opbrengstresultaat=
voorlopig budget kosten triage1 + (voorlopig budget kosten beoordeling2 en kosten behandeling3 * voorlopig aandeel omzet volwassenen (Zvw 18+) in totale omzet volwassenen (Zvw 18+) en jeugdigen (Jeugdwet 18-)) – voorlopige opbrengsten (Zvw)


De voorlopige omzet volwassenen (18+) en jeugdigen (18-) wordt bepaald door het verwachte aantal patiënten en verblijfsdagen per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) te vermenigvuldigen met de vaste tarieven zoals deze door de NZa zijn vastgesteld voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (Zvw 18+) als bedoeld in artikel 6. Voor jeugdigen wordt voor de ambulante behandeling de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 100 tot en met 199 minuten genomen. Voor jeugdigen die klinisch worden opgenomen wordt de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 200 tot en met 399 minuten genomen en het aantal dagen voor de deelprestaties voor verblijf (Verblijf crisis binnen budget D tot en met H).

4.2 Definitief opbrengstresultaat

4.2.1 Indienen aanvraag en vaststellen definitief opbrengstresultaat

Uiterlijk 1 april van jaar (t+1) stelt de NZa het aanvraagformulier voor het definitieve budget en de definitieve opbrengsten beschikbaar.

Vóór 1 juli van jaar (t+1) kunnen de gebudgetteerde zorgaanbieder en de repesenterende zorgverzekeraar het aanvraagformulier digitaal ondertekend indienen met het verzoek om het definitieve budget, de definitieve opbrengsten en het definitief opbrengstresultaat vast te stellen. Ten behoeve van het vaststellen van het definitieve opbrengstresultaat worden de definitieve opbrengsten (= totaal van gedeclareerde tarieven) en de verdeelsleutel en de bijbehorende bestuursverklaring door de gebudgetteerde zorgaanbieder opgegeven.

Er wordt niet nagecalculeerd op de waarden van de budgetparameters. Er kan wel nacalculatie op de capaciteit (kolom “type”) plaatsvinden, mits daaromtrent een tweezijdig verzoek wordt ingediend.

De NZa geeft bij goedkeuring uiterlijk oktober (t+1) een beschikking af met het definitieve budget, het definitief opbrengstresultaat en definitief vereffeningbedrag/verrekenbedrag jaar (t). 


4.2.2 Voorwaarden indienen opbrengstresultaat
 

4.2.2.1. Onvolledige aanvraag

Van een onvolledige aanvraag is sprake indien noodzakelijke informatie onjuist is, of ontbreekt, dit is ter beoordeling aan de NZa. Minimaal aanwezig moeten zijn de gegevens zoals deze via het beschikbaar gestelde formulier worden opgevraagd waaronder:

 • ondertekening door de gebudgetteerde zorgaanbieder;

 • ondertekening representerende zorgverzekeraar;

 • defintitief budget;

 • defintitieve opbrengsten;

 • het aantal patiënten en verblijfsdagen onderverdeeld naar Jeugdwet (jeugdigen, 18-), Zorgverzekeringswet (volwassenen, 18 jaar en ouder) en overige patiënten (onverzekerden, illegalen, toeristen, etc).

Indien geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, schrijft de NZa de gebudgetteerde zorgaanbieder en representerende zorgverzekeraar aan om alsnog binnen vier weken een aanvraag in te dienen, dan wel de informatie aan te vullen of te corrigeren.

Indien vervolgens wederom geen of een onvolledige aanvraag wordt ingediend, gaat de NZa over tot ambtshalve vaststelling wegens het ontbreken van informatie van het opbrengstresultaat en daarmee ook tot ambtshalve vaststelling van het definitieve vereffenings- dan wel verrekenbedrag voor de betreffende gebudgetteerde zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De NZa stelt het definitieve vereffenings- dan wel verrekenbedrag vast op de hoogte van het voorlopige vereffenings- dan wel verrekenbedrag, tenzij uit nadere informatie blijkt dat een ander percentage als meer gerechtvaardigd wordt beoordeeld door de NZa. Partijen dienen dergelijke informatie zelf aan te dragen.

Zie voor het de verplichting tot aanlevering van het definitieve budget en de de definitieve opbrengsten de regeling ‘Informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening’.

 

4.2.2.2 Complete aanvraag

Aanvragen die compleet en tweezijdig worden ingediend, worden in behandeling genomen door de NZa. Het tweezijdig aangevraagde budget wordt vastgesteld door de NZa, mits de aanvraag in overeenstemming is met de (reken)regels in de beleidsregel.

 

4.2.2.3 Enkele eenzijdige aanvraag

Indien in een aanvraagde handtekening van de representerende zorgverzekeraar, ondanks de hersteltermijn uit 4.2.2.1, ontbreekt, wordt deze aanvraag door de NZa toch in behandeling genomen.

Het eenzijdig aangevraagde budget wordt vastgesteld door de NZa mits de aanvraag in overeenstemming is met de (reken)regels in deze beleidsregel.

 

4.2.2.4 Eenzijdige aanvraag gebudgetteerde aanbieder en zorgverzekeraar

Indien er in een regio twee complete eenzijdige aanvragen zijn ingediend, worden deze door de NZa in behandeling genomen.  Voor beide eenzijdige aanvragen gelden hierbij de voorwaarden uit artikel 4.2.2.1.

Indien de zorgverzekeraar(s) en gebudgetteerde aanbieder afzonderlijk van elkaar een afwijkende aanvraag indienen, zal de NZa de laagst ingediende aanvraag verwerken. De NZa kan hiervan afwijken indien de vigerende beleidsregels hiertoe aanleiding geven en/of indien op basis van nadere motiveringen de ingediende aanvraag door de NZa als onrealistisch wordt beoordeeld. 4.2.2.5 Meerdere soorten aanvragen

Indien binnen de indieningstermijn meerdere van bovenstaande situaties zich voordoen, zal de NZa de laatst ingediende aanvraag in behandeling nemen. 

Daarnaast geldt dat de na de indieningstermijn ingediende aanvragen niet in behandeling worden genomen, indien eerder al een aanvraag door de NZa binnen de gestelde indieningstermijn is ontvangen. 
 

4.3 Definitieve opbrengstverrekening

Ten behoeve van de opbrengstverrekening stelt de NZa gelijktijdig met vaststelling van het definitief budget jaar (t) in najaar (t+1) het positieve dan wel negatieve opbrengstresultaat jaar (t) vast. Dit verschil is gelijk aan het totaal van de definitieve opbrengsten jaar (t) minus het definitieve budget jaar (t). Het opbrengstresulataat wordt als volgt berekend:

Definitief opbrengstresultaat =

definitief budget kosten triage4 + (definitief budget kosten beoordeling5 en kosten behandeling6 * definitief aandeel omzet patiënten volwassenen (Zvw 18+) in totale omzet volwassenen (Zvw 18+), jeugdigen (Jeugdwet 18-) en overige patiënten) – definitieve opbrengsten (Zvw)

De definitieve omzet volwassenen (18+), jeugdigen (18-) en overige patiënten wordt bepaald door het definitieve aantal patiënten en verblijfsdagen per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) te vermenigvuldigen met de vaste tarieven, zoals deze door de NZa zijn vastgesteld voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (Zvw 18+) als bedoeld in artikel 6. Voor jeugdigen wordt voor de ambulante behandeling de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 100 tot en met 199 minuten genomen. Voor jeugdigen die klinisch worden opgenomen wordt de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 200 tot en met 399 minuten genomen en het aantal dagen voor de deelprestaties voor verblijf (Verblijf crisis binnen budget D tot en met H).
 

4.3.1 Vereffeningbedrag

In september jaar (t+1) berekent de NZa het definitief terug te vorderen bedrag per zorgverzekeraar naar rato van hun landelijke marktaandelen verzekerdenpopulatie op 1 februari jaar t (bron: Zorginstituut Nederland (hierna: ZIN)).


4.3.2 Verrekenbedrag

In september jaar (t+1) berekent de NZa het definitief in rekening te brengen bedrag per zorgverzekeraar naar rato van hun landelijke marktaandelen verzekerdenpopulatie op 1 februari jaar t (bron: ZIN).

De NZa legt het definitieve vereffening- dan wel verrekenbedrag vast in een beschikking. Op basis van de beschikking met het vereffeningbedrag kan de zorgverzekeraar het door de NZa berekende (resterende) opbrengstoverschot in rekening brengen bij de betreffende gebudgetteerde zorgaanbieder. Op basis van de beschikking met het verrekenbedrag kan de gebudgetteerde zorgaanbieder het door de NZa berekende (resterende) opbrengsttekort in rekening brengen bij de betreffende zorgverzekeraar.

5. Budgetparameters

5.1 Budgetparameters

De waarde die voor een parameter moet worden afgesproken is gelijk aan de in deze beleidsregel per budgetparameter genoemde waarde.

Het aantal fte direct zorgverlenend personeel, het aantal bedden per jaar en het aantal auto’s omvat de aantallen die beschikbaar zijn voor de acute psychiatrische hulpverlening.

Dit omvat dus ook de zorg aan patiënten die onder de Jeugdwet vallen. Via een verdeelsleutel worden de kosten bij de voorcalculatie voor beoordeling en behandeling verdeeld tussen de Zvw en Jeugdwet. In de nacalculatie worden de kosten voor beoordeling en behandeling verdeeld tussen de Zvw, Jeugdwet en overige patiënten. 

 

Post

Type

Waarde Fysiek aanwezig (prijspeil 2020) vast

Waarde beschikbaar/bereikbaar (prijspeil 2020) vast

Personeel triage

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Per fte

€ 142.099,26

 

€ 21.314,89

Ggz Verpleegkundig specialist

Per fte

€ 137.082,87

 

€ 20.562,43

 

Arts (waaronder Agio/ Agnio)

Per fte

€ 137.206,40

 

€ 20.580,96

 

Personeel beoordeling

Arts (waaronder Agio/ Agnio)

Per fte

€ 137.206,40

 

€ 20.580,96

 

Gz-psycholoog

Per fte

€ 154.658,21

 

€ 23.198,73

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Per fte

 € 142.099,26

 

€ 21.314,89

 

Psychiater

Per fte

€ 235.863,32

 

€ 35.379,50

 

Ggz verpleegkundig specialist

Per fte

€ 137.082,87

 

€ 20.562,43

 

Verpleegkundige (art.3)

Per fte

€ 118.248,75

 

€ 17.737,31

 

Personeel behandeling

Arts (waaronder Agio/ Agnio)

Per fte

€ 137.206,40

 

€ 20.580,96

 

Ggz verpleegkundig specialist

Per fte

€ 137.082,87

 

€ 20.562,43

 

Gz-psycholoog

Per fte

€ 154.658,21

€ 23.198,73

Psychiater

Per fte

€ 235.863,32

€ 35.379,50

 

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Per fte

€ 142.099,26

 

€ 21.314,89

Verpleegkundige (art.3)

Per fte

€ 118.248,75

 

€ 17.737,31

 

Arts verslavingszorg

Per fte

€ 174.911,41

 

€ 26.236,71

 

Psychotherapeut

Per fte

€ 139.225,25

 

€ 20.883,79

 

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener

Per fte

€ 92.579,28

 

€ 13.886,89

 

Sociaal geriater

Per fte

€ 177.847,19

 

€ 26.677,08

 

GGZ-agoog

Per fte

€ 119.840,13

 

€ 17.976,02

 

Maatschapelijk werkende

Per fte

€ 109.765,38

 

€ 16.464,81

 

Psycholoog (geen verdere specialisatie)

Per fte

€ 136.856,37

 

€ 20.528,46

 

GGZ-vaktherapeut

Per fte

€ 111.754,13

 

€ 16.763,12

 

Bedden

Verblijfscategorie D

Per jaar, per bed

€ 107.589,23

 

Verblijfscategorie E

Per jaar, per bed

€ 126.408,94

 

Verblijfscategorie F

Per jaar, per bed

€ 157.613,67

 

Verblijfscategorie G

Per jaar, per bed

€ 222.534,66

 

Verblijfscategorie H (HIC)

Per jaar, per bed

€ 172.704,73

 

Materiële kosten

Auto (lease)

Per auto, per jaar

€ 8.429,94

 

 

 

 

 

Ambulante kapitaallasten

Ambulante kapitaallasten triage

Aantal teams

€ 2.129,28

 

Ambulante kapitaallasten beoordeling

Aantal locaties

€ 12.964,21

 

Ambulante kapitaallasten behandeling

Aantal kamers

€ 10.868,20

 

 

Vrije marge

Maximum

+ of - 5%

 

 

Onderbouwing budgetwaarden

Personeel en verblijf
De budgetwaarden voor personeel en verblijf volgen uit het kostprijsonderzoek ggz en fz 2020. Het berekenen van budgetwaarden gebeurt via de volgende stappen:

1. De sjablonen van de 26 instellingen die potentieel gebudgetteerde zorgaanbieder zijn, worden gebruikt;

2. Bij deze aanbieders wordt nagekeken (op tabblad H) of er één of meer specifieke kostenplaatsen zijn waarop voor 50% of meer kosten (en productie) acute ggz zijn geboekt;

3. Als deze er is, berekent de NZa de kostprijzen voor de beroepen (en verblijfsdagen) op deze kostenplaats volgens de systematiek zoals is opgenomen in de beleidsregel Kostprijsonderzoek ggz en fz7;

Personeel  fysiek aanwezig
4. Om tot budgetwaarden per beroep te komen voor het budgetformulier, worden de kostprijzen vermenigvuldigt met de productiviteitsnorm per beroep (Ecorys norm). De budgetwaarden zijn nu per fte per jaar.

5. ​Aan de kosten per fte per jaar worden financieringslasten (rente inventaris en financiering werkkapitaal en ondernemersrisico) toegevoegd en geindexeerd naar prijspeil voorlopig 2020.

Voor exacte berekening zie bijlage 1.

De budgetwaarden bestaan uit directe (loon)kosten maar ook uit toegerekende materiele en personele overheadkosten.

Personeel Beschikbaar/bereikbaar
De waarde voor beschikbaarheid/bereikbaarheid zijn 0,15 van de waarde voor fysieke aanwezigheid. De 0,15 is het gemiddelde van de vergoedingen uit de cao ggz voor bereikbaarheidsdienst, dagaanwezigheidsdiensten en nachtaanwezigheidsdiensten op de verschillende werkdagen, weekenddagen en feestdagen.

Verblijf
4. Aan de kostprijzen voor verblijf worden financieringslasten toegevoegd en het prijspeil wordt geindexeerd naar voorlopig 2020.

5. De budgetwaarden voor verblijf zijn inclusief de normatieve behandelcomponent (NHC). Aan de NHC worden ook    financieringslasten financiering werkkapitaal en ondernemersrisico toegevoegd. De NHC dient ter dekking van de              kapitaallasten voor verblijf.

6. Om van de verblijfstarief per dag naar een budgetwaarde te komen, vermenigvuldigt de NZa het verblijfstarief per dag met 324,85 dagen. Dit correspondereert met een bezettingspercentage van 89% 8 . In het verblijfstarief per dag wordt rekening gehouden met een bezettingspercentage. 

Voor exacte berekening zie bijlage 2.

Materiele kosten
Auto (lease) geindexeerd naar 2020.

Ambulante kapitaallasten

De functies triage, beoordeling en behandeling hebben ieder een specifiek aantal m2 nodig. De kapitaallasten zijn afhankelijk van het aantal m2 per functie. Ter vergoeding van de kapitaallasten past de NZa de methode die beschreven staat in bijlage 3a van de Tussenrapportage Beschikbaarheid van (medische) vervolgopleidingen ggz 9  toe.

Frictieleegstand

In de methode wordt rekening gehouden met frictieleegstand. Voor de functies triage en beoordeling houden we geen rekening met frictieleegstand. Deze functies worden 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar gebruikt. De teams voor triage en beoordeling wisselen elkaar af waardoor er niet hoeft te worden gecompenseerd voor de frictieleegstand.

Triage
De functie triage kent een kantoorvoorziening van 11,5 m2 bruto vloeroppervlakte. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten triage is per team. Onder team verstaat de NZa het aantal triagisten dat op enig moment op de dag de functie traige uitvoert.

Beoordeling
Voor de beoordeling kennen wij een kantoor setting met activiteit ‘crisisinterventie' toe. De acitiviteit crisisinterventie kent een bruto vloeroppervlakte van 64m². De activiteit crisisinterventie bestaat uit o.a.  een afzonderingskamer (16 m² nvo) en een beoordelingskamer (25 m² nvo). De vergoeding voor ambulante kapitaallasten beoordeling is per locatie.

Behandeling
Voor de behandeling kennen wij een kantoor setting met activiteit psychiatrisch onderzoek crisisinterventie toe. Deze activiteit kent een bruto vloeroppervlakte van 52m2. De vergoeding voor ambulante kapitaallasten behandeling is per kamer.

Vrije marge
De vrije marge kan gebruikt worden voor innovatie, markttoeslag, kwaliteit, investeringen, onregelmatigheidstoeslag of andere posten die niet zijn vervat in de andere parameters. Het percentage is een maximumpercentage.


Voor exacte berekening zie bijlage 3.

5.2 Indexatie

De budgetparameters worden jaarlijks geïndexeerd. Voor de methode van indexatie verwijzen wij naar de Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde ggz.

De indexatie voor de materiele kosten auto(lease) gebeurt tegen 100% materiele index.

6. Prestaties

Voor de acute psychiatrische hulpverlening worden de volgende deelprestaties voor behandeling gehanteerd:

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 0 tot en met 99 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 100 tot en met 199 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 200 tot en met 399 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 400 tot en met 799 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 800 tot en met 1.199 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 1.200 tot en met 1.799 minuten

 • Crisis-dbc binnen budget - vanaf 1.800 minuten


Naast de bovenstaande deelprestaties voor behandeling mogen deelprestaties voor verblijf gedeclareerd worden:

 • Verblijf crisis binnen budget D (gemiddelde verzorgingsgraad)

 • Verblijf crisis binnen budget E (intensieve verzorgingsgraad)

 • Verblijf crisis binnen budget F (extra intensieve verzorgingsgraad)

 • Verblijf G (zeer intensieve verzorgingsgraad)

 • Verblijf crisis binnen budget H (high intensive care)


Het tarief voor de (deel)prestaties is een vast tarief.

De hoogte van het vaste tarief wordt afgeleid van het maximumtarief van de prestaties crisis-dbc’s buiten budget danwel deelprestaties verblijf. Het maximumtarief wordt een vast tarief.

De NZa legt in een (prestatie)beschikking vast dat de gebudgetteerde zorgaanbieder de hierboven genoemde prestaties kan declareren. De NZa geeft deze beschikking af na of gelijktijdig met de beschikking met het voorlopig opbrengstresultaat jaar (t) zoals bedoeld in 4.1.1.

De openingsdatum van de deelprestaties is leidend om te bepalen ten laste van welk budgetjaar de prestatie moet worden gebracht.

7. Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening wordt de Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening, met kenmerk BR/REG-20147a, ingetrokken.

De Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening, met kenmerk BR/REG-20147a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

8. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening.

 

Toelichting

Algemeen

Op 23 maart 2018 heeft de NZa het advies bekostiging acute psychiatrische zorg1 gepubliceerd. Op 26 april 2018 heeft VWS ons een aanwijzing (kenmerk 1309558-174219-CZ) gegeven. De aanwijzing sluit aan bij het advies. 

Door de invoering van de budgetsystematiek voor de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module, is er een ‘crisis-dbc binnen budget’ en ‘crisis-dbc buiten budget’ ingevoerd. De crisis-dbc binnen budget heeft een vast tarief en kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. Voor de crisis-dbc’s binnen budget is er één zorgtype, 303 (Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget).

Een crisis-dbc buiten budget heeft een maximumtarief en mag in het geval van acute psychiatrische hulpverlening waarvoor geen budget is vastgesteld, worden gedeclareerd. Bij een crisis-dbc’s buiten budget moet 1 van de volgende 3 zorgtypes  worden geregistreerd: 304 (Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget), 305 (Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – zorgaanbieder geen onderdeel regioplan), 306 (Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – geen regioplan).

Zie voor meer informatie over de budgetsystematiek deze Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening. De regels met betrekking tot de ‘crisis-dbc buiten budget’ staan in de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Voor meer informatie over de budgetsystematiek verwijzen wij naar bovengenoemd advies.

Ons advies om inkoop van de triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante crisisbehandeling en de beschikbaarheid van bedden en opname tot maximaal drie kalenderdagen tijdelijk via representatie plaats te laten vinden, zullen wij na 3 jaar evalueren. Bij dit evaluatiemoment kijken we naar de implementatie, de werking van de marktordening en of het bekostigingsmodel het meest geëigende model is. Bij signalen kan een eerder evaluatiemoment worden bepaald.


Verdeelsleutels bij voor- en nacalculatie

In de voorcalculatie worden de totale kosten verdeeld tussen acute psychiatrische hulpverlening voor Zvw (18+) en acute psychiatrische hulpverlening voor Jeugdwet (18-) op basis van de voorlopige omzet in deze domeinen. Deze omzet wordt voor deze domeinen bepaald door het verwachte aantal patiënten en verblijfsdagen per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) te vermenigvuldigen met de vaste tarieven, zoals deze door de NZa zijn vastgesteld voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (18+).
Ter bepaling van het voorlopig aantal patiënten en verblijfsdagen gelden de volgende regels:

 • Bij de telling van het aantal patiënten en/of verblijfsdagen gaat het om het totaal aantal patiënten en/of verblijfsdagen, niet het aantal unieke patiënten. Ter bepaling van het aantal patiënten 18+ wordt het aantal crisis-dbc’s binnen budget gebruikt met de openingsdatum van het betreffende kalenderjaar;
 • Indien de patiënt tijdens zijn crisis de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt deze patiënt, zowel bij de bepaling van de crisis-dbc’s binnen binnen budget als bij de verblijfsdagen, meegeteld bij de groep 18-.

Sinds 2018 zijn er geen jeugd-dbc’s meer.
Voor jeugdigen wordt voor de ambulante behandeling de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 100 tot en met 199 minuten genomen. Voor jeugdigen die klinisch worden opgenomen wordt de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 200 tot en met 399 minuten genomen en het aantal dagen voor de deelprestaties voor verblijf (Verblijf crisis binnen budget D tot en met H).

In de voorcalculatie wordt er vanwege de relatief beperkte omvang in de verdeling van de kosten geen rekening gehouden met de verwachte omzet van de overige patiënten (groep onverzekerden, illegalen, toeristen, etc.). In de nacalculatie wordt deze groep wel betrokken, zodat alle kosten aan het juiste (wettelijke) domein worden toegerekend.

In de nacalculatie worden de totale kosten verdeeld tussen acute psychiatrische hulpverlening voor Zvw (18+), de acute psychiatrische hulpverlening voor Jeugdwet (18-) en de overige patiënten op basis van de definitieve omzet in deze domeinen. Deze definitieve omzet wordt bepaald door het werkelijke aantal patiënten en verblijfsdagen per prestaties (crisis-dbc’s binnen budget) te vermenigvuldigen met de vaste tarieven, zoals deze door de NZa voor de acute psychiatrische hulpverlening voor volwassenen (Zvw 18+) zijn vastgesteld.
Ter bepaling van het definitief aantal patiënten en verblijfsdagen gelden de volgende regels:

 • bij de telling van het aantal patiënten en/of verblijfsdagen gaat het om het totaal aantal patiënten en/of verblijfsdagen, niet het aantal unieke patiënten. Ter bepaling van het aantal patiënten 18+ wordt het aantal crisis-dbc’s binnen budget gebruikt met de openingsdatum van het betreffende kalenderjaar;
 • Indien de patiënt tijdens zijn crisis de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt deze patiënt, zowel bij de bepaling van de crisis-dbc’s binnen binnen budget als bij de verblijfsdagen, meegeteld bij de groep 18-.

Sinds 2018 zijn er geen jeugd-dbc’s meer. Voor jeugdigen wordt voor de ambulante behandeling de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 100 tot en met 199 minuten genomen. Voor jeugdigen die klinisch worden opgenomen wordt de Crisis-dbc binnen budget – vanaf 200 tot en met 399 minuten genomen en het aantal dagen voor de deelprestaties voor verblijf (Verblijf crisis binnen budget D tot en met H).

Overloop crisis-dbc’s 2020

Crisis-dbc’s binnen budget of crisis-dbc’s buiten budget geopend in jaar t (2020) en die doorlopen/gesloten worden in jaar t+1 (2021) komen ten laste van kalenderjaar t (2020).


Artikelsgewijs

Artikel 1 onderdeel b.
De functies triage, beoordeling, beschikbaarheid (outreachende) ambulante behandeling tot maximaal drie kalenderdagen en beschikbaarheid bedden en crisisopname tot maximaal drie kalenderdagen wordt op basis van het regioplan door de representerende zorgverzekeraar ingekocht bij één zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder is de gebudgetteerde zorgaanbieder.


Artikel 1 onderdeel r.
In het regioplan staan de vastgelegde afspraken over de levering van acute psychiatrische hulpverlening door het regionaal overleg van ketenpartners acute psychiatrie conform de generieke module acute psychiatrie. In de generieke module worden als ketenpartners genoemd: ambulancezorg, gemeenten, ggz-instellingen en crisisdiensten, regionale vertegenwoordiging van huisartsenvoorzieningen, huisartsenposten, maatschappelijk opvang, openbaar ministerie, vertegenwoordigers van patiënten en naasten, politie, RIBW, verslavingszorg, ziekenhuizen.


Artikel 1 onderdeel t.
De privaatrechtelijke volmachtconstructie houdt in dat er ‘namens’ de gebudgetteerde zorgaanbieder wordt gedeclareerd uit naam van deze gebudgetteerde aanbieder.. Dit betekent dat de gebudgetteerde zorgaanbieder afspreekt wat de gevolmachtigde zorgaanbieder namens hem mag doen. Als de gevolmachtigde zorgaanbieder namens de gebudgetteerde zorgaanbieder een rekening stuurt, dan moet de budgethouder geïdentificeerd worden dat namens hem is gedeclareerd. Dit moet uit de declaratie blijken.


Artikel 4.1.1
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen aan de hand van de beschikking met het voorlopig opbrengstresultaat onderling afspraken maken over eventuele bevoorschotting.


Artikel 4.1.2.1
In geval van bijvoorbeeld een kennelijke verschrijving kan de NZa het voorlopig opbrengstverschil lager of hoger vaststellen.


Artikel 4. Overzicht tijdspad

 

Proces

Wie

1 juli (t-1) 

 

 

Formulier voorcalculatie beschikbaar (voorlopig budget, voorlopige opbrengsten en voorlopig opbrengstresultaat)

NZa

1 oktober (t-1)

 

 

Indienen overeengekomen voorlopig budget, voorlopige opbrengsten en voorlopig opbrengstresultaat

Zorgaanbieders/ zorgverzekeraars

oktober (t-1) -december (t-1)

Vaststellen voorlopig opbrengstresultaat

NZa

1 april (t+1)

 

Formulier nacalculatie beschikbaar jaar t (definitief budget, definitieve opbrengsten en definitief opbrengstresultaat) 

NZa

1 juli (t+1)

Indienen formulier nacalculatie

(definitief budget, definitieve opbrengsten en definitief opbrengstresultaat)

Zorgaanbieders/ zorgverzekeraars

Augustus – oktober (t+1)

Vaststellen definitief budget, definitief opbrengstresultaat en definitief vereffeningbedrag/verrekenbedrag jaar t

NZa

 

 

 


 

Naar boven