Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart toelichting wijzigingen regelgeving orthodontische zorg 2021 CI/20/4c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de orthodontische zorg 2021 zijn gepubliceerd. Hieronder geven wij belangrijkste wijzigingen weer. Een overzicht van alle geldende regelgeving voor 2021 vindt u onderaan in deze informatiekaart.

Inleiding

Op 30 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel orthodontische zorg (BR/REG-21126), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-21127) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2108) vastgesteld. De ingangsdatum van beide beleidsregels en de regeling is 1 januari 2021. De Beleidsregel orthodontische zorg (BR/REG-20101), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-20102) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2015) worden hiermee per 1 januari 2021 vervangen. In deze informatiekaart lichten we de wijzigingen toe.

Wijzigingen regelgeving orthodontische zorg

Verduidelijking regelgeving door het opnemen van de algemene bepalingen in de betreffende prestaties

In de regelgeving stond op twee plekken informatie over eenzelfde prestatie. We hebben deze informatie samengevoegd in één tabel met daarin de prestatiebeschrijving, de specifieke bepaling en het tarief.

F813 A/B/ C (Plaatsen (extra) retentie beugel, per kaak)

In de regelgeving waren de prestatiebeschrijvingen voor code F813 niet gelijk. We hebben deze prestatiebeschrijvingen van F813A, F813B en F813C gelijk getrokken: 'Plaatsen (extra) retentie beugel, per kaak'.

F121 (Eerste consult)

In de specifieke bepaling van F121 is de volgende tekst verwijderd: 'indien uit de diagnostiek horend bij F121 blijkt dat nog niet overgegaan kan worden tot een orthodontische behandeling.' Per abuis was deze tekst per 2020 opgenomen bij prestatie F121, terwijl deze tekst alleen bij de F122 van toepassing is.

Toevoeging 'per kaak' bij prestaties F812 (Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur) en F814 (Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet-behandelde patiënt of door een andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

Bij de prestaties F812 en F814 is 'per kaak' toegevoegd aan de prestatiebeschrijving. Daarnaast worden de F812 en F814 ook opgenomen in de lijst van prestaties waarbij de kaak vermeld moet worden (Regeling mondzorg).

F531 (Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4), F532 (Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8) en F533 (Nacontrole beugel categorie 6, 9)

Partijen hebben aangegeven dat in de Richtlijn Retentie in de Orthodontie gesproken wordt over 'retentiecontroles' en niet over nacontroles. Bij de prestaties F531, F532 en F533 is daarom opgenomen dat deze prestaties gedeclareerd kunnen worden voor het uitvoeren van nacontroles én retentiecontroles.

Verplaatsen van F401 (Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur) naar het G-hoofdstuk in de tandheelkundige zorg

Prestatie F401 is verplaatst van de regelgeving orthodontische zorg naar de regelgeving tandheelkundige zorg. De code van prestatie F401 is hiermee gewijzigd in G74. Partijen zijn van mening dat deze prestatie thuishoort in de regelgeving tandheelkundige zorg. De inhoud van deze prestatie blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de prestatie nog steeds een all-in tarief voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur betreft, waarbij geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht.

Wijzigingen regelgeving tandtechniek in eigen beheer

Reikwijdte bepalingen in verband met wijziging van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)

In de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer werd in de reikwijdte bepaling gesproken over een 'zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren aan patiënten die zijn toegelaten voor de zorgvormen behandeling en verblijf als omschreven in de Wlz'. Met de voorgenomen wijzigingen van de Wtzi zal er geen sprake meer zijn van een 'toegelaten' instelling. Om die reden is de tekst veranderd in 'zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling'.

De reikwijdte bepaling is woordelijk aangepast zonder inhoudelijk iets te wijzigen.

Wijzigingen Regeling mondzorg

Naast de declaratie- en transparantiebepalingen, worden in de regeling de prestaties genoemd waarbij vermelding van het elementnummer, de kaak of het vlak op de declaratie verplicht is. Door wijzigingen in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg zijn in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer, de kaak of het vlak vermeld moet worden' enkele wijzigingen doorgevoerd.

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Op grond van de beleidsregels zijn ook de Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg (TB/REG-21615-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-21616-01) vastgesteld. Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Naar boven