Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart toelichting wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg 2021 CI/20/3c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de tandheelkunde 2021 zijn gepubliceerd. Hieronder geven wij belangrijkste wijzigingen weer. Een overzicht van alle geldende regelgeving voor 2021 vindt u onderaan in deze informatiekaart.

Inleiding

Op 30 juni 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-21125), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REG-21127) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2108) vastgesteld. De ingangsdatum van beide beleidsregels en de regeling is 1 januari 2021. De Beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/REG-20100), de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer (BR/REG- BR/REG-20102) en de Regeling mondzorg (NR/REG-2015a) worden hiermee per 1 januari 2021 vervangen. In deze informatiekaart lichten we de wijzigingen toe.

Wijzigingen regelgeving tandheelkundige zorg

Algemeen

Verduidelijking regelgeving door het opnemen van de algemene bepalingen in de betreffende prestaties

In de regelgeving stond op meerdere plekken informatie over eenzelfde prestatie. We hebben deze informatie in de prestatie- en tariefbeschikking samengevoegd in één tabel met daarin de prestatiebeschrijving, de toelichting en het tarief. Dit betekent concreet dat de algemene bepalingen uit het E-, G-en T-hoofdstuk (grotendeels) in de regelgeving zijn opgenomen in de tabel met daarin de prestatiebeschrijving en het tarief.

Verwijderen zorginhoudelijke tabellen

In de huidige regelgeving staan tabellen om de moeilijkheidsgraad van een wortelkanaalbehandeling te bepalen. De regelgeving van de NZa is niet de juiste plek voor dergelijke zorginhoudelijke tabellen. Gezien deze tabellen opgenomen zijn in de Richtlijn endodontische diagnostiek en behandeling, zijn ze uit de regelgeving verwijderd. In de regelgeving is een verwijzing opgenomen naar de richtlijn.

Verwijderen tekst materiaal- en techniekkosten

Bij alle prestaties met een sterretje (*) stond de volgende tekst: 'De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.' Dit volgt echter al uit de uitleg van materiaal- en techniekkosten in de regelgeving en het feit dat er een sterretje (*) staat bij de prestatiecode. Daarom is deze tekst verwijderd bij de prestaties zelf.

Wijzigingen prestaties

Verwijderen hoofdstuk Abonnementen (Z)

Het hoofdstuk van de abonnementen is verwijderd uit de regelgeving. De prestaties (Z10, Z20, Z30, Z40, Z50 en Z60 (Abonnement categorie A t/m F per maand)) in dit hoofdstuk zijn opgezet in een tijd waarin nog weinig werd gewerkt met verwijzers. De prestaties en tarieven voor de abonnementen zijn niet meer passend in de huidige tijd.

Verplaatsen van F401 (Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur) naar het G-hoofdstuk in de tandheelkundige zorg

Prestatie F401 is verplaatst van de regelgeving orthodontische zorg naar de regelgeving tandheelkundige zorg. De code van prestatie F401 is hiermee gewijzigd in G74. Partijen zijn namelijk van mening dat deze prestatie beter past in de regelgeving tandheelkundige zorg. De inhoud van deze prestatie blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de prestatie nog steeds een all-in tarief voor therapie met behulp van myofunctionele apparatuur betreft, waarbij geen andere prestaties ten behoeve van de myofunctionele apparatuur in rekening kunnen worden gebracht.

Nieuwe prestatie G09 (Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur)

De prestatie 'Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur' (G09) is toegevoegd aan de regelgeving. Deze prestatie kan gedeclareerd worden voor het met behulp van specifieke apparatuur digitaal meten en analyseren hoe de tanden en kiezen op elkaar passen en welke krachten hierop worden uitgeoefend. Deze code is in combinatie met R24 of R34 slechts declarabel indien sprake is van een behandeling waarbij minimaal twee kronen worden geplaatst. De G09 mag niet ten behoeve van een vulling gedeclareerd worden.

Nieuwe prestatie E88 (Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen)

Er bestaat in de huidige regelgeving geen verrichting voor het opbouwen van een element dat endodontisch behandeld is en waarop nadien géén (nieuwe) kroon wordt vervaardigd. Daarom is de prestatie 'Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen' (E88) toegevoegd aan de regelgeving. Indien er nadien wel een (nieuwe) kroon wordt geplaatst, is prestatie R31 aangewezen.

Nieuwe prestatie J81 (Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie)

De prestatie 'Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie' (J81) wordt toegevoegd aan de regelgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om het verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie te kunnen declareren.

Verduidelijken puntenaantal M01 (Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten), M02 (Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten) en M03 (Gebitsreiniging, per vijf minuten)

Voor de prestaties M01, M02 en M03 geldt een puntenaantal van 26,9 per uur. Deze tarieven worden echter per vijf minuten in rekening gebracht. In de beleidsregel stond een puntenaantal van 2,2, terwijl er gerekend werd met het puntenaantal van 2,24166667 (26,5/12). Dit is gecorrigeerd in de beleidsregel.

Verwijzen naar Wlz-instelling: U25 (Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten) en U35 (Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten)

In de specifieke bepalingen van de prestaties U25 en U35 werd gesproken over het Besluit zorgaanspraken Wlz. Dit besluit bestaat niet meer. De tekst die hierover staat opgenomen bij prestaties U25 en U35 is daarom gewijzigd, zonder inhoudelijk een wijziging aan te brengen.

Prestatie J07 (Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik) breder toepasbaar

Het is mogelijk gemaakt om ook borstels (om het oppervlak van implantaten te reinigen) middels prestatie J07 in rekening te brengen. Hiernaast is de combinatie van J07 met U25, U35, J88 en J39 mogelijk gemaakt. J07 betreft een prestatie die tegen kostprijs in rekening kan worden gebracht. De uurtarieven U25 en U35 omvatten een honorarium voor de geleverde zorg, hierin zijn de kostentarieven niet verdisconteerd. Hiernaast worden ook borstels/boren ingezet bij prestatie J88 en J39.

Combinatie J27 (Vervangen eerste implantaat) met J28 (Plaatsen volgend implantaat, per kaak)

Het moet mogelijk zijn om prestatie J27 in combinatie met J28 in rekening te brengen. In de regelgeving is daarom bij prestatie J28 opgenomen dat deze ook in combinatie met de J27 in rekening mag worden gebracht.

Aanpassen prestatie E56 (Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel)

De prestatiebeschrijving wordt verduidelijkt. Daarnaast wordt de prestatie breder inzetbaar gemaakt. De behandeling van externe cervicale wortelresorptie (ECR) kan middels verschillende procedures worden uitgevoerd. Voor de externe benadering kan gebruik worden gemaakt van de chirugische codes. Voor de interne benadering kan per 2021 de prestatie E56 gedeclareerd worden.

Combinatie R80 (Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies) en R34 (Kroon op implantaat)

Bij het invoeren van de R34 per 2020 is per abuis de R34 niet opgenomen als mogelijkheid bij de R80, terwijl deze combinatie wel mogelijk moet zijn. De R34 wordt daarom toegevoegd als mogelijke combinatie bij prestatie R80.

Aanpassen prestatie G46 (Consult voor instructie apparatuur (eenmalig))

Prestatie G46 is verduidelijkt en daarnaast is het woord 'geïndividualiseerd' verwijderd uit de prestatiebeschrijving. Niet alle apparatuur die ten behoeve van deze prestatie wordt ingezet wordt namelijk ook daadwerkelijk per patiënt vervaardigd. Het woord geïndividualiseerd is dus niet altijd van toepassing en wordt daarom verwijderd.

Verduidelijking definities 'mesostructuur' en 'prothetische nazorg'

De tekst onder 'e. Mesostructuur', 'H. Prothetische nazorg' en 'M. Omvorming bestaande prothese' in de regelgeving is verduidelijkt.

De prestaties J41, J42, J43 en J45 zijn van toepassing indien sprake is van nieuwe mesostructuur. De prestaties J70 tot en met J78 zijn uitsluitend te berekenen indien sprake is van vervanging of reparatie van de mesostructuur van een bestaande uitneembare prothetische voorziening. Onder 'uitneembare prothetische voorziening' vallen zowel een gedeeltelijke kunstgebit, een frame kunstgebit als een volledig kunstgebit.

Verbreden van prestatie C29 (Studiemodellen) voor het maken van een gebitsmodel t.b.v. slijtage-monitoring of mock-up

Studiemodellen worden breder dan alleen ten behoeve van het behandelplan ingezet. Ze worden namelijk ook gebruikt ten behoeve van slijtage-monitoring of voor het maken van een mock-up. Daarom is prestatie C29 verbreed. In de toelichting bij de prestatie is verduidelijkt in welke situaties deze prestatie ingezet kan worden.

Wijzigingen T-hoofdstuk (Tandvleesbehandelingen)

Per 2021 gaat de Richtlijn Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk in. Hierdoor is het T-hoofdstuk in zijn geheel herzien en is ook de nummering van de codes aangepast.

De prestaties zijn in lijn gebracht met de nieuwe richtlijn. Op grond van de richtlijn is er sprake van een Paro Preventie Traject (M-codes) en een Paro Traject (T-codes). Naast de ernst en uitgebreidheid van de parodontale problemen spelen in de keuze voor een traject ook randvoorwaardelijke items mee, zoals de motivatie van de patiënt, kiest de patiënt voor een uitgebreide behandeling en past het in het zorgplan. Onderstaand lichten we de wijzigingen in het T-hoofdstuk toe.

Verwijderen T11 (Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus), T31 (Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling) en T41 (Beperkt consult parodontale nazorg)

Op grond van de richtlijn kan het Paro Preventie Traject worden gevolgd door het declareren van M-codes (Preventieve Mondzorg). Daarom worden de prestaties T11, T31 en T41 verwijderd uit de regelgeving.

Samenvoegen T60 (Evaluatieonderzoek met pocketstatus), T61 (Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus), T75 (Post-operatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus) met T32 (Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling) en T33 (Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling)

Prestaties T60, T61 en T75 worden samengevoegd met prestatie T32 en T33. De nieuwe prestatie T032 is van toepassing voor de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus. De nieuwe prestatie T033 is van toepassing voor het bespreken van het vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling.

Gewijzigde en nieuwe prestaties T111 (Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel), T142 (Recessie bedekking met verplaatste lap) en J88 (Chirurgische behandeling peri-implantaties)

De oude prestatie T84 zag op het aanbrengen van regeneratiemateriaal en het verplaatsing van een mucogingivale lap. Ook kon deze prestatie worden gebruikt voor de behandeling van peri-implantitis. Deze drie handelingen zijn nu in aparte prestaties opgenomen:

T142) Deze prestatie wordt opgenomen in een nieuwe paragraaf in het T-hoofdstuk 'Mucogingivale chirurgie'. Ook de T80 (Tandvleestransplantaat) wordt in deze nieuwe paragraaf opgenomen en vernummerd naar T141;

T111) Deze prestatie betreft de oude T84, maar nu met een beperktere inhoud;

J88) Deze prestatie wordt verplaatst naar het J-hoofdstuk omdat het een behandeling betreft bij ontsteking van implantaten.

Verplaatsen prestaties T91 (Pocketregistratie) en T92 (Parodontiumregistratie) naar C-hoofdstuk

Prestaties T91 en T92 zijn verplaatst naar het C hoofdstuk (Consultatie en Diagnostiek) omdat deze prestaties ook in de algemene praktijk worden uitgevoerd. Hiernaast kunnen deze prestaties breder dan alleen voor tandvleesbehandelingen worden ingezet.

Wijzigingen J-hoofdstuk (Implantaten)

J88 (Chirurgische behandeling peri-implantitis)

Zie hierboven onder 'Gewijzigde en nieuwe prestaties T111 (Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel), T142 (Recessie bedekking met verplaatste lap) en J88 (Chirurgische behandeling peri-implantaties)'.

J97 (Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie)

Aan prestatie J97 wordt de chirurgische behandeling van peri-implantitis toegevoegd in verband met de nieuwe prestatie J88.

J39 (Uitvoeren autotransplantaat)

In deze prestatie werd het voorbereiden van de praktijkruimte ook als onderdeel van de prestatie genoemd. Dit is uit de prestatie gehaald. Het voorbereiden van de praktijkruimte is namelijk al standaard onderdeel van alle prestaties opgenomen onder onderdeel ‘C. Implantologische chirurgie’ in het J-hoofdstuk. Daarom is het niet nodig dit nogmaals in de prestatie zelf te benoemen.

Daarnaast is in lijn met de systematiek van de prestaties onder onderdeel ‘C. Implantologische chirurgie’, het mogelijk om prestatie J39 in combinatie met J97 in rekening te brengen. Het volledige puntenaantal van J97 is daarom uit het tarief van J39 gehaald, zodat het tarief van 2020 en 2021 hetzelfde blijft (op de indexatie na).

Wijzigingen regelgeving tandtechniek in eigen beheer en tandheelkundige zorg

In de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer en de Beleidsregel tandheelkundige zorg werd in de reikwijdte bepaling gesproken over een 'zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren aan patiënten die zijn toegelaten voor de zorgvormen behandeling en verblijf als omschreven in de Wlz'. Met de voorgenomen wijzigingen van de Wtzi zal er geen sprake meer zijn van een 'toegelaten' instelling. Om die reden is de tekst veranderd in 'zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling'.

De reikwijdte bepaling is woordelijk aangepast zonder inhoudelijk iets te wijzigen.

Wijzigingen Regeling mondzorg

Naast de declaratie- en transparantiebepalingen, worden in de regeling de prestaties genoemd waarbij vermelding van het elementnummer, de kaak of het vlak op de declaratie verplicht is. Door wijzigingen in de regelgeving tandheelkundige zorg en orthodontische zorg zijn in de 'Lijst met prestatiecodes waarbij het elementnummer, de kaak of het vlak vermeld moet worden' enkele wijzigingen doorgevoerd.

Tot slot

De bovengenoemde wijzigingen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met de beroeps- en brancheverenigingen. De voorstellen zijn geconsulteerd en partijen hebben hier hun visie op kunnen geven. Op basis van deze reacties hebben wij een definitief besluit genomen.

Op grond van de beleidsregels zijn ook de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (TB/REG-21614-01) en de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer (TB/REG-21616-01) vastgesteld. Ik verzoek u vriendelijk uw achterban te informeren over deze wijzigingen.

Heeft u vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Contactcentrum van de NZa: via WhatsApp op 088 - 770 87 70 (voor telefonische contact kunt u via WhatsApp een verzoek doen) of per e-mail via info@nza.nl. Het Informatie- en Contactcentrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven