Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie EMC Groep B.V. – NurseStation Community B.V.
Ondertekeningsdatum:03-04-2020Publicatiedatum:05-06-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 6 maart 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Bencis Buyout Fund IV GP B.V. (hierna: Bencis Buyout Fund) is beheerder van een investeringsfonds en is onderdeel van een investeringsmaatschappij die actief is in Nederland, Duitsland en België en heeft onder meer belangen in de zorgsector. Bencis Buyout Fund houdt indirect 100% van de aandelen in EMC Groep B.V. (hierna: EMC). EMC is actief op het gebied van werving, selectie en plaatsing van zorgpersoneel in de publieke en private zorg- en welzijnssector in heel Nederland en biedt trainingen en cursussen aan. EMC houdt 100% van de aandelen in Zorgzuster Holding B.V. (hierna: Zorgzuster Holding). Zorgzuster Holding is via de aan haar gelieerde Stichting Zorgzuster actief op het gebied van wijkzorg in de regio Zuid‑Limburg (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Bencis concern).

 

3. NurseStation Community B.V. (hierna: NurseStation Community) biedt een website aan die zich richt op verpleegkundigen en verzorgenden. Het online platform is opgezet als een community waar zorgprofessionals ervaringen en ideeën uitwisselen.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in NurseStation Community door EMC. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 25 februari 2020.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn EMC en NurseStation Community.

 

6. EMC kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat EMC uitsluitende zeggenschap verkrijgt over NurseStation Community.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

12. NurseStation Community is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van NurseStation Community door de NZa niet beoordeeld.

 

13. EMC doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg. Bencis Buyout Fund is onderdeel van een in Nederland actieve investeringsmaatschappij met investeringen in een apotheekketen. Door het belang van Bencis Buyout Fund in EMC doen voornoemde partijen gezamenlijk door meer dan 50 personen zorg verlenen. De cliënten van het Bencis concern hebben op basis van de Wmcz echter geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Bencis concern door de NZa niet beoordeeld.

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door EMC op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door EMC overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C. Cruciale zorg

 

16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 april 2020

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven