Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stg. Bevolkingsonderzoek Noord – Stg. Bevolkingsonderzoek Oost – Stg. Bevolkingsonderzoek Midden-West – Stg. Bevolkingsonderzoek Zuid-West - Stg. Bevolkingsonderzoek Zuid
Ondertekeningsdatum:21-01-2020Publicatiedatum:02-07-2021Publicatiedatum:05-06-2020Versie:vergelijk
Vergelijk versie 2 met:

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 21 oktober 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Stichting Bevolkingsonderzoek Noord (hierna: Bevolkingsonderzoek Noord) verricht de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Groningen, Friesland en Drenthe.

 

3. Stichting Bevolkingsonderzoek Oost (hierna: Bevolkingsonderzoek Oost) verricht de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Overijssel en Gelderland.

 

4. Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West (hierna: Bevolkingsonderzoek Midden-West) verricht de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.

 

5. Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West (hierna: Bevolkingsonderzoek Zuid-West) verricht de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Zuid-Holland en Zeeland.

 

6.Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid (hierna: Bevolkingsonderzoek Zuid) verricht de bevolkingsonderzoeken borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker in Noord-Brabant en Limburg.

 

7. Hierna zal naar de partijen vermeld in punt 2 tot en met 6 verwezen worden als de Screeningsorganisaties.

 

Het voornemen

 

8. Het voornemen betreft de bestuurlijke fusie tussen de Screeningsorganisaties. Hiertoe zal een topstichting, Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland, worden opgericht. Vervolgens zal deze topstichting het bestuur vormen van de Screeningorganisaties. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende Intentieverklaring van 12 december 2018, en in door partijen overgelegde conceptstatuten Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland van 14 november 2019.

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

9. Betrokken organisaties zijn Stichting Bevolkingsonderzoek Noord, Stichting Bevolkingsonderzoek Oost, Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West, Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid-West en Stichting Bevolkingsonderzoek Zuid.

 

10. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

12. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a Mededingingswet. De hierboven, onder punt 8 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat de betrokken organisaties fuseren.

 

Beoordeling

 

13. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

14. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

15. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

Personeel en andere betrokkenen
 

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door de Screeningsorganisaties op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door de Screeningsorganisaties overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Cliënten

 

18. De Screeningorganisaties zijn geen instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen en zijn daarom op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wmcz niet verplicht een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van de Screeningsorganisaties door de NZa niet beoordeeld.

 

C. Cruciale zorg

 

19. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

20. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

21. Op grond van gesprekken met betrokkenen en de betrokken organisaties stellen we vast, dat voor het slagen van de nieuwe organisatie van groot belang zal zijn, dat de nieuwe Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland aandacht heeft voor mogelijk tussen de Screeningsorganisaties bestaande cultuurverschillen. Op grond daarvan gaat de NZa er vanuit dat partijen bij het verdere vormgeven van hun bestuurlijke fusie er doorlopend, waaronder bij de samenstelling en taken van het nieuwe bestuur, zorg voor zullen dragen dat hun besluitvorming kan steunen op voldoende draagvlak onder de verschillende organisaties.

 

Datum: 21 januari 2020

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven