Onderwerp: Bezoek-historie

Lopende innovatie experimenten
Publicatiedatum:22-08-2023

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gecombineerde ondersteuning voor ambulante leefstijlinterventies (GOAL) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ, Zilveren Kruis GGz Centraal 01-09-2025

Omschrijving experiment
Op basis van de input van cliënten en de huidige stand van de wetenschap en de praktijk heeft GGz Centraal de Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) ontwikkeld. GOAL! is toegespitst op mensen met een ernstige aandoening (EPA) die ambulant behandeld worden en thuis of in beschermde woonvormen wonen. Met GOAL! kan een betere begeleiding en ondersteuning worden geboden bij een gezonde leefstijl, om zowel de kwaliteit van leven als de lichamelijk en psychische gezondheid te verbeteren.

Onder EPA wordt verstaan mensen die outreachende zorg krijgen. Dit betreffen patiënten waar de ggz diagnoses veelal in het spectrum van de persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen of een schizofrene stoornis liggen. Outreachende zorg richt zich op crisisgevoelige patiënten, waarbij een (dreigende) crisis de behandeling in de reguliere (multidisciplinaire) zorg belemmert en met de zorg een opname voorkomen kan worden. De outreachende zorg heeft als hoofddoel stabilisering door middel van behandeling en begeleiding, waarbij ook aandacht is voor de maatschappelijke steunsystemen. Gecoördineerde zorg van zorgnetwerken is geïndiceerd en noodzakelijk om het zorgplan te realiseren. Deze gecoördineerde zorg heeft betrekking op alle levensdomeinen.

Mensen met een EPA hebben ongeacht diagnose minimaal anderhalf tot tweemaal hoger risico op obesitas en cardiometabole aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Samen met de psychische gezondheidsproblemen zorgt dit voor een lagere kwaliteit van leven en een tot 15 jaar kortere levensverwachting vergeleken met de algemene bevolking. Leefstijl speelt hierin een grote rol en dit aandeel lijkt door de jaren heen alleen maar toe te nemen. Een leefstijl met onder andere weinig beweging, ongezonder eten, roken en slaapproblemen, komt veel voor bij mensen met EPA. Dit komt onder andere voort uit factoren die samenhangen met het ziektebeeld (o.a. negatieve symptomen zoals een gebrek aan initiatief, stress, verminderd psychosociaal functioneren) en de behandeling (o.a. bijwerkingen van medicatie zoals versuftheid en meer trek in vet- en suikerrijke voeding). Inmiddels is er overtuigende wetenschappelijke onderbouwing dat interventies die als doel hebben leefstijl te verbeteren een positief effect hebben op de gezondheidsstatus van mensen met EPA. Leefstijlinterventies kunnen kwaliteit van leven, psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, en cognitief en psychosociaal functioneren verbeteren, en achteruitgang hierin voorkomen. Essentiële elementen voor het succes van deze leefstijlinterventies zijn voldoende ondersteuning door gekwalificeerde professionals en een integrale aanpak, waarbij gericht wordt op een combinatie van leefstijlfactoren (zoals niet enkel een focus op meer fysieke activiteit, maar ook gezonde voeding en stoppen met roken).

Hoewel juist mensen met EPA dus baat hebben bij een leefstijlinterventie, is deze potentie tot dusver echter nog maar beperkt vertaald naar de praktijk. Waar er eerste positieve ervaringen opgedaan zijn met multidisciplinaire leefstijlinterventies in de klinische zorg, is hiervoor in de ambulante zorg momenteel geen passend aanbod. Ten opzichte van de klinische zorg liggen hier extra uitdagingen omdat de cliënt meer op afstand is en begeleiding en behandeling rondom leefstijlgedrag verdeeld is over verschillende partijen en financieringsstromen, zoals de GGZ, gemeente en huisartsen en diëtisten. Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI's) hebben tot doel om in het gedeelde gebied van Zvw en Wmo leefstijlinterventies te bieden, maar hebben ernstige psychologische en psychiatrische 3 problematiek en comorbiditeit als exclusiecriteria. Bovendien is hierin geen link met de GGZ en hebben de verbonden leefstijlcoaches vaak onvoldoende kennis en competenties rondom psychopathologie en medicatiegebruik. GOAL! beoogt daarom de ondersteuning en begeleiding te bieden aan mensen met EPA om de ervaren barrières te overwinnen en hun leefstijl en daarmee achtergestelde gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren te verbeteren.

ZIZ - uitkomstgerichte soa zorg (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ LUMC 18-07-2025

Omschrijving experiment
Jaarlijks bezoeken meer dan een half miljoen Nederlanders hun huisarts, de GGD of een privékliniek voor een soa consult. In het huidige systeem ervaren patiënten echter financiële, sociale en logistieke barrières die de toegang tot goede soa zorg belemmeren. De groep mensen die zich hierdoor onttrekt aan zorg vormt een reservoir dat soa transmissie in stand houdt en bovendien risico loopt op secundaire complicaties ten gevolge van soa’s.

Met de experimentele zorgprestatie ‘ZIZ-integrale soa zorg’ evalueert het LUMC in samenwerking met het centrum seksuele gezondheid van GGD Haaglanden of deze barrières doorbroken kunnen worden door de introductie van een nieuw soa zorgconcept. Hierin wordt integrale bekostiging gecombineerd met eHealth, snelle decentrale diagnostiek en slim datamanagement rondom het zorgpad van de patiënt. Dit leidt tot een ‘one-stop-shop’ principe waarin de patiënt na het invullen van het eHealth consult in één bezoek direct de testuitslag, counseling en eventuele behandeling kan ontvangen.

Het doel van dit zorgexperiment in vergelijking tot reguliere zorg is 60% reductie in zorgkosten voor de patiënt en verkorting van de tijd tot behandeling van 2-7 dagen naar minder dan twee uur. Met het behalen van deze doelen maakt dit experiment kwalitatieve soa zorg goedkoper, sneller en toegankelijker voor de patiënt.

Sociale Benadering Dementie (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Cordaan 31-12-2024

Omschrijving experiment
Zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente en de welzijn- en zorgaanbieders hebben de ambitie om de stap naar voren te maken. Door aan het begin van de keten van ondersteuning en zorg meer inzet te plegen middels SBD (al bij het eerste ‘niet pluis’ gevoel). De integrale aanpak zorgt ervoor dat de cliënt voortdurend passende ondersteuning en zorg ontvangt, waardoor escalaties (die kunnen leiden tot extra zorginzet, ziekenhuisopnames of opname in een instelling) kunnen worden voorkomen. SBD heeft daarmee ook een preventieve werking.

Quadrupel AIM-doelstelling van SBD:

 1. Beter ervaren kwaliteit van leven/beter ervaren kwaliteit van ondersteuning en zorg (vloeiend zorgaanbod)
 2. JZOJP: langer eigen regie met informele zorg, langer thuis in eigen sociale omgeving met ondersteuning en zorg, uitstellen verhuizing naar intramurale setting
 3. Happy workers/vergroting arbeidspotentieel en behoud personeel voor de sector i.v.m. ruimte in informeel en professioneel handelen
 4. Lagere integrale kosten van ondersteuning en zorg per inwoner met (beginnende) dementie

SBD-inzet beslaat het grijze gebied tussen de sociale en medische begeleiding. De SBD-aanpak is een domeinoverstijgende werkwijze en bevat Wmo componenten, Zvw componenten en Wlz componenten. Er is sprake van cofinanciering vanuit de drie domeinen (1 mandje). Naast dat SBD een brug slaat tussen de financieringsstromen, is de hypothese dat deze benadering leidt tot besparing van zorgkosten binnen de Zvw. Doel van de Zvw experimentprestatie:

 1. Een specifieke prestatie in de Zvw (bedrag per cliënt) is gewenst, waarmee de SBD-inzet, ten tijde van het experiment goed te volgen/ te isoleren is ten opzichte van andere zorg.
 2. Onderzoeken welk deel van de zorg in welk domein valt, dus of de vooraf afgesproken verhouding Wmo/Zvw/Wlz (1/3, 1/3, 1/3) te rechtvaardigen is. Hierbij is het Wlz-aandeel afhankelijk van het aantal geïncludeerde Wlz-cliënten en wordt ondersteuning aan overige deelnemers vanuit de Zvw en Wmo gefinancierd (50/50).
 3. Experimentprestatie biedt de kans om andere verzekeraars aan te sluiten met het oog op het includeren van alle cliënten (los van zorgverzekeraar).
 4. Biedt de mogelijkheid voor andere regio’s cofinanciering te realiseren bij implementatie van SBD, in samenspraak met zorgkantoor, gemeenten en aanbieder.

Dit is nodig om d.m.v. voldoende omvang een ‘steady state’ vast te stellen in de verhouding Wmo, Zvw, Wlz, zodat na twee jaar vast te stellen is hoe de financiering van de SBD-aanpak opgenomen kan worden in reguliere financieringen. Deze steady state kan daarmee ook als norm worden gehanteerd om de rechtmatigheid van dementie ondersteuning (binnen de Zvw) concreet aan te tonen. Randvoorwaardelijk voor deze experimentprestatie is dat er afspraken zijn tussen verzekeraar(s), zorgkantoren gemeente(n) en aanbieders over de implementatie van SBD en de gezamenlijke (co)financiering daarvan.

Digitale GLI (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
a.s.r. Mediq

12-09-2024

Omschrijving experiment
De digitale GLI is een oplossing die volledig digitaal wordt aangeboden voor personen met een BMI tussen 25 kg/m2 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen) en een normale buikomvang in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, voor DM 2, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2) en voor personen met een BMI vanaf 30 kg/m² (ook met ‘normale’ buikomvang). De zorgprestatie bestaat uit een tweejarige, volledig digitaal GLI-programma onder begeleiding van een professionele leefstijlcoach. Er zijn verschillende coaches beschikbaar, men kiest zelf een coach uit die het beste bij hem of haar past. Er wordt samen met de coach een persoonlijk leefstijl plan op maat opgesteld waarbij de coach d.m.v. asynchrone video’s en tekstberichten begeleiding geeft wat gericht is op duurzame gedragsverandering, verbeterde kwaliteit van leven en gewichtsverlies. D.m.v. de app kan de progressie gemonitord worden door zowel de coach als de cliënt en kan de coach daar waar nodig tijdig inspringen zodat de cliënt zijn gestelde doelen kan behalen. De digitale GLI biedt zorg dicht bij de deelnemer en wordt georganiseerd op een manier dat men meer eigen regie krijgt. De digitale GLI draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven van deelnemers en/of verminderd de kans op chronische ziektes of complicaties, zodat men langer gezond(er) blijft en uiteindelijk op de langere termijn zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Stoppen met roken (SMR) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis Verslavingszorg Noord Nederland 31-12-2023

Omschrijving experiment
Doel van deze innovatie is:

 • Door het ontwikkelen van meerdere prestatiecodes voor gespecialiseerde verslavingszorg (ambulant en klinisch) wordt zichtbaar gemaakt dat deze zorg beschikbaar is.
 • Door heldere en scherpe inclusie- en exclusiecriteria voor de gespecialiseerde verslavingszorg te testen en door te ontwikkelen wordt de verzekeraar gegarandeerd dat er geen onnodig zware zorg wordt geleverd.
 • Door het onderzoeken en zo mogelijk aantonen van de effectiviteit van een korte klinische interventie, als onderdeel van een ambulant traject, wordt onderbouwd of en zo ja voor welke groep dit effectief is (kosten en outcome).

 

De afbakening ligt bij zwaar verslaafde rokers met:

1. een ernstige tabaksverslaving. Dit zijn mensen bij wie het met meerdere stoppogingen (minimaal 2) onder begeleiding van een stoppen-met-roken coach niet is gelukt te stoppen met roken of mensen bij wie er sprake is van een ernstig tabaksonthoudingssyndroom (ernst);

2. een medische noodzaak om te stoppen met roken: er moet sprake zijn van somatische comorbiditeit. Dit betreft zwangere vrouwen, patiënten die voorafgaand aan een operatie/medische behandeling moeten stoppen met roken en patiënten met acute somatische klachten of met chronische somatische klachten die worden veroorzaakt en/of in stand worden gehouden door het roken (urgentie).

Het experiment
VNN wil met verslavingszorg aansluiten op de medische zorgketen in Noord-Nederland. Ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken zijn een belangrijke vindplaats voor de doelgroep. Deze instellingen beschikken zelf niet over de expertise om de zwaar verslaafde rokers te begeleiden bij het stoppen met roken, terwijl er juist geregeld een (acute) medische noodzaak is. Gedurende het experiment zal VNN het zorgpad voor specialistische stoppen-met-roken zorg verder ontwikkelen. De behandeling bestaat uit een diagnostische en een behandelfase. Voorafgaand aan de eerste fase vindt triage door verwijzers plaats, waarbij wordt bepaald of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling door VNN.

Het experiment richt zich op:

 • het ontwikkelen van prestatiecodes voor verschillende zorgintensiteiten binnen de groep zwaar verslaafde rokers. En het beschrijven van het bijbehorende zorgpad specialistische verslavingszorg voor tabaksverslaving; het afbakenen van de inzet van verslavingszorg t.o.v. stoppen-met-roken coaching (al dan niet m.b.v. E-health).
 • meting van de kosten en behandelingseffectiviteit/outcome parameters van kortdurende klinische behandeling als onderdeel van de totale (ambulante) behandeling voor specialistische verslavingszorg door inzet van objectieve meetinstrumenten;
 • beschrijving en aanscherping van de verwijzing van patiënten, de diagnostische fase en de behandelfase. Waaronder de inclusie- en exclusiecriteria voor instroom naar gespecialiseerde verslavingszorg en naar kortdurende klinische behandeling;
 • onderzoek naar de gemiddelde duur van de behandeling (in minuten);
 • optimalisatie van de samenwerking met samenwerkingspartners zoals het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (verwijzers), maar in de toekomst ook andere zorgorganisaties in Noord Nederland;
 • het ontwikkelen van een protocol dat landelijk geïmplementeerd kan worden.

 

Het traject duurt maximaal een jaar inclusief nazorg (actieve behandeling/terugvalpreventie).

Cognitieve neurorevalidatie (CNR) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Thebe 31-12-2023

Omschrijving experiment
Behandeling van ​ernstig Niet-Aangeboren Hersenletsel (hierna: NAH) met het programma Cognitieve Neuro-Revalidatie (hierna: CNR) in prikkelarme omgeving.Thebe behandelt sinds 2015 de zwaarste categorie cliënten met acuut NAH met het programma CNR. Bij deze groep cliënten met NAH, als gevolg van bijvoorbeeld een CVA, trauma of anoxie, is sprake van zodanig ernstig functieverlies dat thuis wonen vaak niet meer mogelijk is. Ook reguliere revalidatie binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (hierna: GRZ) of Medisch Specialistische Revalidatiezorg (hierna: MSR) blijkt voor deze specifieke groep niet mogelijk, waardoor het vooruitzicht is dat deze specifieke groep cliënten langdurig in een verpleeghuis, deels op een gespecialiseerde NAH afdeling, zal verblijven.
Door de behandeling met het programma CNR is in sommige gevallen het herstel van de cliënten zo spectaculair dat ontslag naar huis volgt. De opbrengsten van de behandeling van NAH met het programma CNR zijn voor cliënten een betere kwaliteit van leven en voor de maatschappij lagere zorgkosten, in het bijzonder als gevolg van minder uitgaven in de WLZ door indicatie met een lager zorgprofiel of zelfs door het voorkomen van blijvende opname in een WLZ-voorziening.
De behandeling van NAH met het programma CNR wordt gekenmerkt door een individuele aanpak in een kleinschalige, prikkelarme en huiselijke woonvoorziening. Deze prikkelarme omgeving is essentieel voor deze specifieke groep cliënten vanwege de soms hoge prikkelgevoeligheid van deze doelgroep. Daarnaast is het personeel uitgebreid getraind op het gebied van cognitieve neurorevalidatie.

Transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Bernhoven 31-12-2024

Omschrijving experiment
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland stelt: 'generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken in palliatieve zorg samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften'. Uit gesprekken met innovatieve zorgaanbieders in de palliatieve zorg, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars en de wetenschap blijkt dat het veld deze interdisciplinaire samenwerking bij voorkeur transmuraal organiseert. Met de prestaties in deze aanvraag kan deze interdisciplinaire transmurale samenwerking en transmurale inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners worden bekostigd, aanvullend op de zorg die generalistische zorgverleners leveren vanuit de huidige prestaties. Op basis van het zorgproces dat de patiënt in de palliatieve fase doorloopt, zijn een aantal prestaties opgesteld voor transmuraal samenwerken:

1. Transmurale coördinatie & continuïteit palliatieve zorg. 
Deze prestatie betreft de voorzieningen die nodig zijn om, gedurende het gehele zorgproces, ad hoc en structureel samenwerken tussen generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in een regio mogelijk te maken. Dit omvat bijv. intensieve coördinatie van zorg door de generalist voor complexe palliatieve patiënten en structureel multidisciplinair overleg (mdo) generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, bijvoorbeeld volgens de PaTz-methodiek.
2. Steun en Consultatie bij Palliatieve zorg (SCOP) 
Deze prestatie betreft steun en consultatie bij complexe palliatieve zorg aan de patiënt en diens hoofdbehandelaar. Deze zorg wordt geleverd door een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundig specialist op verzoek van de hoofdbehandelaar van de patiënt. Onder de prestatie wordt het totaal aan activiteiten van de SCOP-arts/verpleegkundig specialist begrepen naar aanleiding van een SCOP-verzoek, bijvoorbeeld een bedside consultatie. De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde blijft hoofdbehandelaar en de (wijk)verpleging blijft dereguliere zorg bieden.
3. Regiefunctie complexe palliatieve zorg
Wanneer de zorgvraag van de patiënt dusdanig complex blijkt of wordt, dat continuïteit van specialistische ondersteuning wenselijk is, dan kan voor de palliatieve zorg een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige ingeschakeld worden. Deze prestatie omvat een traject waarin een in palliatieve zorg gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de patiënt, diens naasten en diens zorgverleners voor complexe palliatieve zorg begeleidt, adviseert en/of behandelt. Ook dan blijft de (generalistische) huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en biedt de (wijk)verpleging de reguliere zorg.

Huntington (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
De Friesland Noorderbreedte 31-12-2024

Omschrijving experiment
Het opzetten van een polikliniek voor diagnostiek en behandeling en ambulante zorg voor de patiënten en gendragers van de ziekte van Huntington. Het gaat hierbij om een totaaltraject in de vorm van locatiebezoek (poliklinisch, 2x per jaar), huisbezoek en behandeling en begeleiding in de omgeving van de patiënt.

Er is sprake van een multidisciplinaire benadering. De zorg wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van Huntington en door behandelaars in de omgeving van de patiënt die daarbij ondersteund worden door een multidisciplinair expert team.

Het multidisciplinaire expert team kan bestaan uit: coördinerend verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (medisch) maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, vaktherapeuten, en een diëtist. Het gaat hierbij om het bieden van:

 • Voorlichting, informatie en consultatie

Deze is gericht op patiënten, patiëntsysteem en zorgverleners. De voorlichting aan patiënt en patiëntsysteem stelt hen in staat om de eigen regie te behouden en versterkt hun draagkracht. Het omvat ook psycho-educatie en contact met (ervarings)deskundigen.

 • Diagnostiek

De diagnostiek wordt methodisch en volgens de actuele kennisstandaard de 'Standards of care' van de European Huntington's Disease Network (EHDN) uitgevoerd.

 • Zorg en behandeling

De behandeling bevordert zelfmanagement, het behoud van mogelijkheden en het vertragen van (de gevolgen van) functieverlies, en het tegengaan van (over)belasting van het patiëntsysteem.

Therapieën die bijvoorbeeld ingezet worden zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychomotorische therapie, vaktherapie, cognitieve stimulatie en rehabilitatie, psychosociale behandeling, systeemtherapie en farmacotherapie.

 • Coördinatie

Hierbij gaat het onder andere om het (ondersteunen van het) zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, zelfstandigheid en eigen kracht van patiënt en patiëntsysteem door middel van o.a. trajectbegeleiding, coördinatie van de benodigde zorg en behandeling aan patiënt en patiëntsysteem. Gezien het belang van vroeg signalering en het voorkomen van overbelasting van het patiëntsysteem worden ook zorgweigeraars of -mijders gestimuleerd contact te houden met de coördinerend verpleegkundige/(medisch) maatschappelijk werker.

Experiment Centrale zorgverlener voor kinderen met obesitas (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Gemeente Amsterdam 01-01-2024

Omschrijving experiment
De (integrale ) prestatie van Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam met de inzet van de centrale zorgverlener omvat de begeleiding en coördinatie van de integrale ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas graad 1 en multiproblematiek en kinderen met obesitas graad 2 en 3. Taken binnen deze prestatie zijn begeleidend, organiserend en coördinerend van aard; hierbij kan gedacht worden aan regievoering op professionals, advisering, motivering en begeleiding.

Leefstijl interventie jeugd (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ, VGZ Maastricht UMC 01-01-2024

Omschrijving experiment
Een coherente behandeling/leefstijlinterventie op maat voor kinderen met een medische indicatie op basis van een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR), waarbij het cliëntsysteem in debehandeling wordt meegenomen. De zorgprestatie bestaat uit de integrale geneeskundige behandeling op maat op het gebied van voeding, beweging, (leefstijl)gedrag en onderliggende problematiek bij kinderen (tot 18 jaar) met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en hun cliëntsysteem enis gericht op een duurzaam gezondere leefstijl ter behandeling en voorkoming van chronische ziekten. Uitgangspunt is de integrale behandeling conform een matched care benadering waarbij er afstemming plaats vindt over de domeinen heen en binnen een breed zorgnetwerk. Een centrale zorgverlener inventariseert, na een brede intake, welke zorg nodig is, begeleidt het kind en gezin, leidt toe tot de juiste zorg en coördineert de ondersteuning en zorg.

Acute Care Unit (ACU) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

Menzis zorgverzekeraar, 

Zorgkantoor Menzis

Azora 31-12-2024

Omschrijving experiment
In de regio West Achterhoek hebben alle partijen (huisartsen, ziekenhuis, VVT instellingen) in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten gebundeld om in één van de verpleeghuizen in de regio een Acute Care Unit (=ACU) op te richten. De ACU is bedoeld als 24/7 opname mogelijkheid voor complexe kwetsbare ouderen met acute problemen in de thuissituatie (het gaat thuis niet meer), voor wie geen medisch specialistische behandeling nodig is in een ziekenhuis. De unit biedt naast het bieden van zorg en behandeling vooral de mogelijkheid tot observatie en diagnostiek. De ambities daarbij zijn:

 • Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment

 • Voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames en daarmee het voorkomen van inzet dure zorg

 • Behoud kwaliteit van leven met zoveel mogelijk behoud van eigen regie en zelfredzaamheid, waarbij ook inzet van zorgtechnologie bekeken wordt.

 

De ervaring is dat deze doelgroep nu vaak via de SEH in het ziekenhuis belandt zonder dat er eigenlijk medisch specialistische zorg nodig is. Een ziekenhuisopname leidt bij de kwetsbare ouderen veelal tot functieverlies.

De opname op de ACU is een tijdelijke opname van maximaal 2-3 weken. Er is een zorgpad ontwikkeld voor de periode van opname als ook voor de nazorg. Er zijn in-en exclusiecriteria ontwikkeld, die in de regio gedeeld zijn met huisartsen en ziekenhuis.

De financiering is in nauw overleg met zorgverzekeraar en zorgkantoor volgens een white label constructie. Bij ontslag van de ACU is duidelijk of de cliënt wel/niet een WLZ indicatie behoeft. Indien er sprake is van een WLZ indicatie financiert het zorgkantoor het verblijf op de ACUen anders de zorgverzekeraar.

Begin 2020 hoopt de ACU zijn poorten te openen in het Verpleeg-en revalidatiecentrum Antonia te Terborg.

Zvw behandelcomponent geflexibiliseerd in wijk (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

VGZ

GGZ Oost-Brabant 31-01-2026

Omschrijving experiment
In de wijk Ruwaard in de gemeente Oss wordt al bijna vijf jaar domeinoverstijgend samengewerkt in een NZa proeftuin. Dit heeft geleid tot de zogenaamde “Samenwerkwijzer”. Met de drie centrale vragen (“ik wil, ik kan, ik heb nodig”) stimuleert de samenwerkwijzer de eigen verantwoordelijkheid van burgers maar ook een goede afstemming tussen de professionele netwerkpartners waarin de gemeente, woningbouwcoöperaties, ouderenzorg, sociale teams, GGZ, GGD en diverse verwijzers, zeer gecommitteerd samenwerken. Een deel van deze burgers heeft complexe GGZ problematiek (doelgroep ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)) waardoor samenwerking met professionals van GGZ Oost-Brabant gewenst is. Het gaat dan om een beoordeling of behandeling (opnieuw) noodzakelijk is of een korte interventie voldoende is om met verdere ondersteuning van het wijkteam en de huisarts verder te kunnen. Hiermee worden verwijzingen naar de gespecialiseerde GGZ voorkomen. Het FACT-team (in casu: Oss Zuid) van GGZ Oost-Brabant vormt in dit experiment de laagdrempelige schakel tussen de verschillende netwerkpartners en de GGZ. Door de afspraken in deze overeenkomst kunnen professionals uit het FACT team aansluiten bij de Samenwerkwijzer en handelen vanuit hun gespecialiseerde GGZ expertise zonder onnodige administratieve handelingen. Hiermee krijgen we een meer flexibele inzet van de professionals uit het FACT team.

Het doel is het vergroten van de positieve gezondheid van mensen die psychisch zeer kwetsbaar zijn (EPA doelgroep) in de wijk, dit appelleert aan:

 • Passende ondersteuning van professionals in de wijk, bij complexe en veelal meervoudige psychiatrische problematiek;
 • Gerichte zorg d.m.v. snelle en korte interventies waardoor GGZ-verwijzingen kunnen worden voorkomen.

WijkGGZ (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum

VGZ, Menzis

Iriszorg, Pro Persona 31-12-2024

Omschrijving experiment
Het WijkGGZ-team vormt een laagdrempelige schakel tussen de sociale (wijk)teams en huisartsenzorg (POH) enerzijds en de gespecialiseerde en geïndiceerde GGZ en verslavingszorg anderzijds. Vaak zien professionals dat er meer expertise nabij nodig is om ontregeling te voorkomen, maar is de weg naar de gespecialiseerde GGZ te lang om op tijd en zonder stigmatisering te handelen. Het WijkGGZ-team werkt zonder formele doorverwijzing en dossieroverdracht. De wijkbewoner met (vermoeden van) EPA heeft geen diagnose nodig om met het WijkGGZ-team in gesprek te kunnen. Uit de pilots blijkt dat deze gedemedicaliseerde en niet-stigmatiserende aanpak er voor zorgt dat wijkbewoners met (vermoeden van) EPA en hun naasten het WijkGGZ-team makkelijk toelaten.
Doel is het vergroten van de positieve gezondheid van mensen die psychisch kwetsbaar zijn in de wijk, door: collectieve en individuele preventie, ondersteuning van professionals in de wijk en gericht hulpverlenen. Een WijkGGZ team richt zich op een bepaald gebied, dat kan één grootstedelijke wijk zijn of meerdere dorpskernen.
Wijkbewoners die ondersteund worden door het WijkGGZ-team hebben niet altijd een diagnose en zijn niet herleidbaar tot op het niveau van de individuele verzekerde. Daarom geven de reguliere zorgprestaties geen mogelijkheid om deze innovatie te financieren. De innovatie vraagt om een lumpsum financiering. De zorgprestatie (behandelcomponent vanuit Zvw financieringskader) betreft de inzet van regiebehandelaar, verpleegkundigen en (deels) ervaringsdeskundigen voor één WijkGGZ-team voor één maand. Eén van de betrokken aanbieders declareert namens de andere betrokken aanbieders. Het Wmo-gedeelte van het WijkGGZ-team declareert een van de betrokken aanbieders bij de gemeente.

Autonome EMDR therapie in Virtual Reality (EMDR-VR) (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

CZ

Mentaal Beter 31-12-2024

Omschrijving experiment
Door middel van een virtual reality headset wordt een cliënt voorzien van een autonome EMDR sessie. Deze sessie kan onafhankelijk plaatsvinden van de therapeut, waardoor er met minder contactmomenten intensiever wordt behandeld. Dit zorgt ervoor dat er in totaal minder therapeuturen nodig zijn en er dankzij de software voor lagere kosten een snellere behandeling plaatsvindt.

Pré-behandeling - Stopplan middelengebruik (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

Menzis

Stichting Terwille 03-06-2025

Omschrijving experiment
Zorgaanbieder zet, vanaf de ontvangst van de verwijsbrief en tijdens de wachttijd tot behandeling, bij cliënten die kampen met een stoornis in alcohol en/of middelengebruik, interventies in welke gericht zijn op een 'stopplan' dat gericht is op abstinentie of afname van alcohol/middelen gebruik. Interventies zijn voor de cliënt laagdrempelig en worden uitgevoerd door een ervaringsdeskundige en/of GGZ agoog.
Doel van het experiment is dat cliënten stoppen of sterk verminderen met gebruik, hetgeen zowel de kwaliteit van diagnostiek doet verbeteren als de reguliere behandeling een beter passend en meer effectief vervolg krijgt en korter zal duren. Bijkomend voordeel is dat er voortdurend contact is met de cliënt wat het verwachte slagen van een hersteltraject bevordert.

Herstelondersteunende verlofbegeleiding met nachtverlof (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Yulius 29-04-2025

Omschrijving experiment
Nachtverlof kan ingezet worden voor GGZ cliënten die langer dan 30 dagen klinisch zijn opgenomen en bijna toe zijn aan ontslag, of bij cliënten om te onderzoeken of de crisis zodanig gestabiliseerd is dat zij zich in de thuissituatie kunnen handhaven. Deze cliënten kunnen door middel van nachtverlof wennen aan het weer thuis wonen. Het geeft cliënten de mogelijkheid tijdens een klinische opname in hun eigen vertrouwde omgeving een volgende stap zetten in hun herstel. Het op een gecontroleerde manier wennen aan de thuissituatie versoepelt de overgang van klinische naar ambulante setting, verkort de opnameduur en verlaagt de intensiteit van de opname.

De essentie van nachtverlof is dat de cliënt geen zorg ontvangt die alleen geboden kan worden in een klinische setting, maar zorg die op afstand te begeleiden is: oefenen met weer thuis wonen.

Voor nachtverlof komen in aanmerking: GGZ cliënten die klinisch zijn opgenomen, die een dbc hebben tijdens de klinische opname. Nachtverlof wordt pas ingezet na de diagnostische fase van de behandeling, in een periode waarin cliënten al vrijheden hebben.

Nachtverlof is alleen mogelijk voor cliënten die voldoende zijn gestabiliseerd om in de thuissituatie terug te keren.

Volledig pakket thuis (VPT) voor de forensische zorg (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum  
Divisie Forensische Zorg en Jus- titiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Divisie Forensische Zorg en Jus- titiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 31-12-2023

Omschrijving experiment
Met de zorgprestatie ontvangt een justitiabele met een strafrechtelijke of forensische zorgtitel intensieve individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen door middel van:

 • Frequente huisbezoeken waarin de justitiabele wordt ondersteund en begeleid aan de hand van een actieplan met zijn re-integratie in de samenleving.

 • Begeleiding en ondersteuning bij belangrijke afspraken (woningstichting, behandelaar, dagbesteding etc.) , samen (activerende) dingen ondernemen (sport, buurthuisactiviteiten, versterking van het sociaal netwerk etc.)

 • Vaststellen en bespreken van de kaders (gedwongen en vrijwillig) voor de justitiabele en benoemen/ bespreken als cliënt zich daar niet aan houdt.

 • Aanbieden van ondersteuning, begeleiding en trainingen op het gebied van zelfstandig wonen.

 • Indirecte tijd zoals communicatie met ketenpartners, zoals regisseur/reclassering/behandelaar en opschaling/ snel handelen i.s.m. ketenpartners als het niet goed met de justitiabele gaat.

 • Aanspreekpunt en contactpersoon voor omwonenden en politie. Justitiabelen in hun kracht zetten en aanleren van gedrag en vaardigheden om succesvol deel te nemen aan de maatschappij.

 • 24-uurs bereikbaarheid van de begeleiding.

Moleculaire Tumor Board (MTB) (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum  
OWM CZ Groep Zorgverzekeraar U.A., Coöperatie VGZ, Menzis en Zilveren Kruis Antoni van Leeuwenhoek, LUMC, Erasmus MC, Amsterdam UMC, UMCG, Maastricht UMC+, UMC Utrecht en Radboud UMC 01-08-2026

Omschrijving experiment
Voor de diagnostiek en behandeling van kanker is het steeds belangrijker geworden om moleculaire diagnostiek uit te voeren. Moleculaire diagnostiek maakt gebruik van geavanceerde technieken en stelt clinici in staat om bijvoorbeeld de genetische mutaties, genexpressieprofielen en andere biomarkers te identificeren die bijdragen aan de ontwikkeling van de tumor. Hierdoor kunnen behandelingen veel nauwkeuriger worden afgestemd op de individuele patiënt, hetgeen leidt tot een meer gepersonaliseerde aanpak, minder bijwerkingen en een betere monitoring van de respons. Verder maken deze moleculaire technieken het mogelijk om verder onderzoek te doen naar erfelijke componenten en resistentiemechanismes. 

Toch kan de interpretatie van moleculaire diagnostiek, met name bij zeldzame of onbekende varianten of ongewone resultaten, complex en uitdagend zijn. De complexiteit wordt bepaald door de toegepaste technologie, door de aard van de afwijking, door de zeldzaamheid van de afwijking, of een combinatie van deze factoren. Voor de complexe casuïstiek is het nuttig om advies te vragen bij een Moleculaire Tumor Board (MTB). MTBs hebben expertise op het gebied van medische oncologie, pathologie, moleculaire biologie, genetica en bio-informatica en hebben toegang tot alle beschikbare geneesmiddelen binnen het basispakket maar ook de niet reguliere behandelingen zoals bijvoorbeeld middelen op compassionate use basis, of in klinisch onderzoeksverband. Deze centra doen mee aan diverse fase 1 studies en aan het Drug Rediscovery Protocol (DRUP), zodat de patiënten die niet meer in aanmerking komen voor standaardbehandelingen toegang kunnen krijgen tot experimentele opties. Op dit ogenblik hebben alle zeven academische centra en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) een MTB met ervaring op het gebied van interpretatie van complexe moleculaire diagnostiek. Om de MTB kennis en expertise ook beschikbaar te stellen voor patiënten die buiten deze centra behandeld worden, is het van belang dat deze MTBs zoveel mogelijk kennis delen en samenwerken binnen de oncologische en pathologische netwerken.

De vier zorgverzekeraars, CZ Groep, Zilveren Kruis, Coöperatie VGZ en Menzis, starten vanaf augustus 2023 met een driejarig experiment onder de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten (BR/REG-19158) om een mogelijke financiële drempel voor deze samenwerking weg te nemen en toegang tot het MTB advies te stimuleren. Door middel van deze innovatieve zorgprestatie kunnen de academische centra en het AVL de kosten van hun advies voor patiënten die buiten deze centra behandeld worden direct declareren bij de zorgverzekeraars. Het doel van dit experiment is om een gelijke toegang tot het MTB en behandelingsmogelijkheden mogelijk te maken. Verder wordt er getracht om de doelmatigheid te bevorderen door ineffectieve behandelingen te voorkomen en een lerend zorgsysteem te creëren.

Transmurale revalidatiezorg (ATZ) (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
CZ                

OWM, CZ Groep, Zorgverzekeraar U.A., Coöperatie VGZ, Menzis en Zilveren Kruis

01-8-2026

Omschrijving experiment
De complexiteit van de zorgvraag neemt toe. Tegelijkertijd is het overheidsbeleid erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mensen met een grote zorgbehoefte komen in aanmerking voor een opname in een hierop ingerichte zorgorganisatie, zoals ziekenhuis, VVT-organisatie, organisatie voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ) of medisch specialistisch revalidatie (MSR) centrum. In juni 2017 hebben Amphia ziekenhuis, het MSB Amphia, Avoord, Surplus, Thebe en Revant, het initiatief genomen samen te gaan werken om transmurale regionale zorg te optimaliseren. De Riethorst Stromenland, Volckaert, en de coöperatie De MARQ zijn in 2018 bij dit initiatief aangesloten. In 2019 zijn alle huisartsen (zorggroepen) aangesloten. “De juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats in de keten voor cliënten uit de regio Breda en de overige werkgebieden van de initiatiefnemers in Brabant” is het adagium daarbij. De ambitie is vastgelegd in een Intentieovereenkomst. In de regio Groot Breda wordt door de genoemde verschillende zorgaanbieders in de hele keten (ziekenhuis, MSR, VVT en huisartsen) in diverse projecten samengewerkt onder de paraplu van het programma Transmurale Zorg (TMZ). Doel is het realiseren van een zorgcontinuüm voor de kwetsbare volwassenen in de gehele keten. De hoofddoelstellingen van het programma Transmurale Zorg regio Groot Breda zijn:

1. het organiseren van optimale regionale zorg in de keten, gericht op sneller herstel van cliënten en snellere terugkeer naar thuis. Dit betekent dat op alle niveaus (wijkverpleging, eerstelijnszorg, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijfzorg, medisch specialistische revalidatiezorg, en ziekenhuiszorg) de afstemming en in- door- en uitstroom goed zijn geregeld. Hierbij is aansluiting bij de huisartsen, wijkverpleging, thuiszorg een voorwaarde om het in het totaal te laten slagen. Het bijeenbrengen en uitdragen van kennis en expertise is een voorwaarde om uiteindelijk ook in de regio aan complexe zorgvragen te kunnen beantwoorden.

2. Het voorkomen van instroom in de zorgketen, dan wel verkorten van ziekenhuisopnames (triage aan de voor- en achterkant). Eén van de TMZ-projecten is de Afdeling Transmurale Zorg (ATZ). Binnen dit experiment willen we passende zorg op de ATZ en optimale transmurale samenwerking realiseren en evalueren. Deze aanvraag is een initiatief van alle betrokken partijen welke aan de voorkant hebben geïnvesteerd en gezamenlijk bereid zijn mogelijke risico’s te dragen. De ATZ is er voor patiënten (vanaf 18 jaar) die nog de nabijheid van de medisch specialist nodig hebben, maar al wel kunnen starten met een (vorm van een) revalidatie- of hersteltraject, gericht op het beperken van functieverlies en het herwinnen van het weer zo zelfstandig mogelijk functioneren. De samenwerking van ziekenhuis, medisch specialistische revalidatie en geriatrische revalidatie op deze afdeling draagt bij aan het, zonder schotten en drempels en gebruik makend van elkaars expertise, bieden van de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. ATZ is het fysieke punt (12 bedden) van de betrokken zorgorganisaties, gesitueerd in het ziekenhuis, binnen de revalidatieafdeling van Thebe en De MARQ, locatie Amphia Molengracht. ATZ vormt een belangrijke pijler voor het continu, en in regionaal verband, innoveren en werken aan verbetering van kwaliteit en efficiency. De aanname en doelstelling is dat ATZ kan zorgen voor minder (langdurig) functieverlies voor de patiënt, meer patiënttevredenheid, snellere doorstroming uit het ziekenhuis en vervolgens een kortere ligduur in de GRZ/MSR/ELV of direct na ATZ naar huis. Waardoor het ook moet leiden tot een kostenreductie in de gehele keten. De totstandkoming van deze 12 bedden is gebeurd in afstemming met de verschillende medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen en met relevante data van het Amphia en CZ.

Prehabilitatie 5 heelkundige zorgpaden (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ, Menzis, ZK en VGZ

Radboud UMC/Fit4Surgery

29-02-2024

Omschrijving experiment
Multimodale prehabilitatie vóór een operatie is een innovatie in de zorg die naar verwachting tot gevolg heeft dat patiënten sneller en beter herstellen van de operatie. De interventie bestaat uit een intensief intra- en extramuraal multimodaal programma waarbij de patiënt actief gestimuleerd wordt om zijn/haar fysieke conditie, voeding status en mentale weerbaarheid te verbeteren in een periode van doorgaans vier weken voorafgaande aan een operatie, onder begeleiding van een multidisciplinair samengesteld team van professionals. Het experiment omvat 5 heelkundige zorgpaden: Lever, HIPEC (+retroperitoneaal sarcoom), Oesophagus, Pancreas, Centrale vaten (open & EVAR). We vragen specifiek voor de opschaling van Fit4Surgery binnen het Radboudumc een zorgprestatie aan. Multimodaal Prehabilitatie is gebaseerd op vijf pijlers die elkaar versterken:

 1. Training op kracht en conditie;
 2. Eiwit- en vitaminesuppletie met voedingsadviezen;
 3. Stoppen met roken en andere intoxicaties;
 4. Verbeteren van comorbiditeit en kwetsbaarheid (bijv. een ijzerinfuus voor patiënten met ijzergebreksanemie);
 5. Mentale ondersteuning.

Punt voor Parkinson (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
De Friesland                  

Transmuraal Ambulant Team

Parkinson Groningen BV

31-12-2024

Omschrijving experiment
De huidige Parkinsonzorg is sterk versnipperd, waarbij in totaal zo’n 20 verschillende soorten zorgverleners bij de behandeling betrokken kunnen zijn. Mede hierdoor is de kwaliteit van zorg suboptimaal en stijgen de kosten (per patiënt) sterk. Daarbovenop stijgt ook het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson (momenteel ruim 50.000 in Nederland). Desondanks is er geen (regionale) regie op deze complexe zorg en daardoor is er geen grip op de kwaliteit- en doelmatigheid van de huidige Parkinsonzorg.
Om deze reden is het Punt voor Parkinson (PVP) Groningen opgericht, in een samenwerkingsverband tussen UMCG, Martini Ziekenhuis (MZH) en de Zorggroep Groningen (ZGG), waar zowel poliklinische- als klinische zorg wordt gegeven. PVP Groningen is daarbij het coördinatiecentrum voor de Parkinsonzorg in de regio. Eenvoudig, dichtbij en goedkoop waar het kan en verder weg en duurder als het moeilijker wordt. Een mooi voorbeeld van Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Inmiddels is er ook een Punt voor Parkinson Friesland geopend in Leeuwarden en wordt er naar gestreefd om Punten voor Parkinson te openen in Enschede, Zwolle en Emmen.
Om een goede balans te vinden tussen kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van Parkinsonzorg in de regio moet er slimmer en efficiënter worden samengewerkt, met als centrale doelen:

 1. Het optimaliseren van de gezondheid van Parkinsonpatiënten in de regio
 2. Het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van Parkinsonzorg in de regio
 3. Het verlagen van de kosten van Parkinsonzorg, om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Om deze doelen te bereiken zijn o.a. de volgende veranderingen gerealiseerd:

 1. Alle Parkinsonzorg is buiten het ziekenhuis gebracht, zowel de klinische- als de poliklinische zorg. Punt voor Parkinson werkt hierin nauw samen met de ZGG, waar een revalidatie-unit voor patienten met Parkinson is geopend met 14 bedden. Ook de poliklinische zorg is naar dit centrum verplaatst.
 2. Er wordt vooral samengewerkt met ParkinsonNet therapeuten, hetgeen een betere zorg tegen lagere kosten garandeert.
 3. Door proactieve zorg te verlenen worden opnames in het ziekenhuis zoveel mogelijk voorkomen.
 4. Er is intensieve samenwerking met de wijkzorg, die wordt geconcentreerd binnen een aantal grotere thuiszorgorganisaties, die investeren op alle nivo’s in goede kennis en zorg, o.a. door de inzet van Parkinsonverpleegkundigen.
 5. Er is een Parkinson EPD gerealiseerd, dat als communicatie platform dient voor alle betrokken zorgprofessionals. Via dit EPD wordt ook terug gerapporteerd over ingezette behandelingen.
 6. Aan het EPD is een digitale auto-anamnese (Parkinson Monitor) gekoppeld, die 4 x per jaar wordt afgenomen bij alle patienten, en dient als continue monitoring van de situatie, om hiermee zorg op maat te kunnen bieden en het spreekuur efficienter te kunnen inrichten.
 7. Er is een netwerk van ParkinsonNet apothekers opgezet, die medicatiereviews doen, actieve alle medicatie monitoren, inclusief bijwerkingen, en hiervoor ondersteund worden door een prestatiefinanciering van Menzis.

 

Het concentreren van de gespecialiseerde (poli)klinische Parkinsonzorg in PvP Groningen heeft al geleid tot goede zorguitkomsten en een efficiëntere consultvoering. De eerste analyses laten bijv. zien dat patiënten die in PvP opgenomen zijn geweest gemiddeld 2-3 jaar langer thuis kunnen blijven wonen, vergeleken met eenzelfde controlegroep zonder opname in PVP.

Intensieve Chronische Zorg (ICZ) poli (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

CZ, VGZ

Ziekenhuis Bernhoven 01-04-2025

Omschrijving experiment
De ICZ-poli (Intensieve Chronische Zorg poli) is er voor patiënten met multiproblematiek (meerdere chronische aandoeningen) waarbij in de (huidige) monodisciplinaire aanpak de (voor effectieve behandeling) benodigde regievoering ontbreekt. Denk daarbij aan:

 • Complexe chronische ziekten bovenop andere reeds bestaande aandoeningen
 • Onverklaarbare klachten van een patiënt met (meerdere) chronische aandoening(en)

Vaak doorlopen patiënten meerdere parallelle zorgtrajecten waarbij sprake is van beperkte/onvoldoende afstemming tussen trajecten o.a. ook vanwege de (meervoudige) monodisciplinair aanpak. Dit heeft een negatieve impact op de kwaliteit van leven van de patiënt.

Doel van de ICZ-poli is het komen tot een integraal en herschikt behandelplan, voor het geheel aan aandoeningen en in afstemming met diverse (mono)disciplinaire zorgverleners en de patiënt. Waar met de ICZ-poli op wordt ingezet:

 • Kwaliteit van leven voor de patiënt herstellen en/of verbeteren
 • Keuzes maken samen met patiënt en het geheel aan lopende medische behandelingen herschikken en optimaliseren
 • Voorkomen van schade door overdiagnostiek, -behandeling en polyfarmacie; het benadrukken van het belang van leefstijl en het ondersteunen met de aanpak hiervan en het indammen van medicalisering (grenzen aan ziekenhuiszorg)
 • Stimuleren leefstijladvies en/of traject zelf, dichtbij en/of via de 1e lijn op te pakken.
 • Rust creëren in de zorg voor de patiënt door focus aan te brengen in de doelstellingen en acties van alle zorgverleners rond de patiënt*
 • Rust en aanvaarding van zijn/haar gezondheidssituatie (met chronisch en mogelijk progressief karakter) bij de patiënt te realiseren, waardoor communicatie verbetert*

*Deze activiteiten vinden plaats onder regie van de medisch specialist vanwege de medische complexiteit van de te maken keuzes

Klinische-ambulante GRZ vanuit (zieken)huis: GRZ-net (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Vivium Zorggroep 01-05-2025

Omschrijving experiment
Dit experiment wordt gestart om de revalidatie na een klinische opname in het ziekenhuis en direct vanuit thuis te stimuleren. In het huidige GRZ landschap wordt revalidatie thuis op zeer kleine schaal ingezet. Dit heeft zowel te maken met de financiering als de logistieke uitdagingen om revalidatie in de thuissituatie voor deze kwetsbare doelgroep te organiseren. In dit experiment gaan we differentiëren op doelgroepen en daar aparte zorgprestaties en financieringsafspraken voor maken. Dit is binnen de huidige DBC structuur niet mogelijk. Het doel van dit experiment is om de klinische ligduur in een GRZ setting significant te verkorten en de revalidant zoveel mogelijk in de thuissituatie met behulp e-tools te laten revalideren. Het experiment geeft input voor de toekomstige inrichting van de GRZ en daarbij passende financieringssystematiek. Daarbij wordt ook toegewerkt naar geriatrische revalidatie direct thuis, zonder voorafgaande opname in het verpleeghuis.
Op basis van de evaluaties zullen de revalidatie doelgroepen verder uitgebreid worden.

Ziekenhuis op Wielen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

a.s.r.

Allerzorg 01-09-2024

Omschrijving experiment
In het project ‘Ziekenhuis op Wielen’ wordt de verpleegkundig specialist (VS) als zelfstandig behandelaar in de eerste lijn ingezet, vooral om mensen met aandoeningen die om fysieke of psychische redenen moeilijk verplaatsbaar zijn, thuis of dichtbij huis te kunnen behandelen.
In het Ziekenhuis op Wielen gaat het om medisch specialistische zorg, zoals deze vergelijkbaar in het ziekenhuis wordt verleend door medisch- en verpleegkundig specialisten en volgens de actuele stand van wetenschap en praktijk. De VS werkt als regiebehandelaar en diagnosticeert en behandelt (en/of verwijst), stelt beleid op en werkt samen met o.a. specialisten, huisartsen, collega VS uit de tweede lijn en thuiszorgorganisaties. De VS delegeert de dagelijkse zorg aan de thuiszorg en koppelt de bevindingen terug aan de huisarts. De zorg wordt verleend op basis van de geëigende zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen en wordt aangepast aan de behoefte en de vraag van de individuele patiënt.
Ziekenhuis op Wielen zorgt ervoor dat de zorg persoonlijk, efficiënt en goedkoper wordt. De belasting voor de patiënt, familie en mantelzorgers is met dit concept minimaal. De VS vormt zo een unieke aanvulling als specialist in de eerste lijn op de generalistische zorg van de huisarts. De juiste zorg op de juiste plek, dichtbij de patiënt.

REZUM prostaatbehandeling (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
VGZ

Andros Clinics,

Albert Schweitzer Ziekenhuis

01-05-2024
 

Omschrijving experiment
Een minimaal invasieve behandeling met behulp van stoominjecties voor de behandeling van een vergrote prostaat met symptomen in de lagere urinewegen. De patiënt ondergaat lichte sedatie en de ingreep duurt 15-20 minuten. De ingreep kan buiten de OK-setting plaatsvinden; het wordt uitgevoerd in een poliklinische setting of dagbehandeling. Na de ingreep kunnen de patiënten met een urinekatheter weer naar huis. REZUM verschilt van andere prostaatbehandelingen, omdat het waterdamp gebruikt. Er wordt geen laser gebruikt en laat verder ook geen materialen achter in het lichaam.

Transmurale hartrevalidatie (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
VGZ Máxima MC, Fysiotopics 01-09-2024

Omschrijving experiment
De zorg bestaat uit een beweegprogramma (FIT sessies) uitgevoerd door een eerstelijns fysiotherapeut in het kader van het realiseren van fysieke doelen in de hartrevalidatie. Het gaat om fysiotherapie en ontspanningstherapie. Behandeling in het kader van hartrevalidatie kan in niet-complexe situaties samen met eerstelijns zorgverleners in shared care worden uitgevoerd. De doelen van transmurale hartrevalidatie zijn:

1. patiënten dicht bij huis laten revalideren in eerstelijns fysiotherapiepraktijken, waardoor de belemmering van 4 maanden meerdere malen per week het ziekenhuis bezoeken voor deelname hartrevalidatie, wordt weggenomen.

2. betere, directe aansluiting van CVRM zorg na afronding hartrevalidatie. In de huidige situatie eindigt hartrevalidatie na 4 maanden en ontstaat een hiaat in de aansluiting van CVRM zorg, terwijl voor de beoogde gedragsverandering naar duurzaam gezond gedrag een langere begeleidingsperiode nodig is.

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg (MER) (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ CIR revalidatie 01-01-2024

Omschrijving experiment
Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg (MER) is voor mensen met chronische, aspecifieke pijnklachten aan het houding- en bewegingsapparaat en hiermee samenhangende beperkingen. MER is onderdeel van een stepped care model, een stapsgewijze benadering van de zorgzwaarte. Het betreft de stap waarbij er multidisciplinaire diagnostiek, pijneducatie en behandeling in de eerste lijn in nauwe samenwerking met de tweede lijn plaatsvindt.

De multidisciplinaire eerstelijnsrevalidatie bestaat uit een 1-jarig gestructureerd programma conform de biopsychosociale behandelprincipes. Met MER wordt de schakel tussen monodisciplinaire eerstelijnszorg en interdisciplinaire medisch specialistische revalidatiezorg in de keten voor chronische pijnzorg opgevuld. Naar verwachting voorkomt deze vorm van anderhalvelijnszorg een tweedelijns behandeling.

Wijkkliniek: Acute zorg aan ouderen in een kortdurende eerstelijns voorziening (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
Zilveren Kruis AMC, Cordaan 31-05-2025

Omschrijving experiment
De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis.

Zie de website: https://www.cordaan.nl/nieuw-zorgconcept-de-wijkkliniek

Transitie Care Unit (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Stichting Het Jeroen Pithuis 31-12-2024

Omschrijving experiment
Transitie Care Unit (TCU) is een tijdelijk verblijf voor gezinnen met een kind met een complexe chronische ziekte waarbij voortdurend toezicht en gespecialiseerde zorg noodzakelijk is. De stap om vanuit het ziekenhuis naar huis te gaan is erg groot. TCU biedt een ‘bijna thuis omgeving’ verblijf voor het gehele gezin met 24/7 gespecialiseerde verpleegkundige zorg. Ouders worden in de TCU getraind, begeleid en ondersteund om zich voor te bereiden om zelf thuis op een verantwoorde en veilige wijze de complexe zorg voor hun kind te kunnen organiseren.

ReceptIVFity test (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Erasmus MC 01-11-2025

Omschrijving experiment
ReceptIVFity is een fertiliteits-microbioom-analyse die voorafgaand aan IVF of IVF-ICSI behandeling wordt afgenomen. Dit microbioom is een bewezen voorspeller voor de slagingskans van implantatie van het embryo in de baarmoeder.

De patiënt krijgt een testkitje om eenvoudig zelf een vaginale swab af te nemen. Een week later krijgt de patiënt via de behandelende fertiliteitsarts teruggekoppeld of haar zwangerschapskans hoog, midden of laag is. Indien het profiel laag is, wordt voorgesteld de behandeling uit te stellen en na minimaal 3 maanden de test te herhalen. Zo’n 50% van de patiënten met een laag profiel heeft naar verwachting na 3 maanden een verbeterd profiel.

Op deze manier kunnen patiënten hun IVF pogingen inzetten op momenten waarop de slagingskans gunstig is en zo zware mentale en fysieke belasting vermijden als de kans op succes zeer gering is.

Voor IVF worden standaard 3 pogingen vergoed. Door bepalingen van de ReceptIVFity test wordt IVF bij een lage slagingskans voorkomen. Dit draagt bij aan efficiëntere en effectievere IVF zorg.

KiECON (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis

Revalidatiecentrum Roessingh

31-08-2025

Omschrijving experiment
KiECON levert multidisciplinaire diagnostiek voor kinderen (0 tot 7 jaar oud) met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen, zodat direct de juiste integrale diagnose wordt gesteld en een richting voor behandeling wordt gegeven.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door medisch specialisten (kinderartsen, kinderneuroloog, kinderrevalidatiearts) en gedragswetenschappers jeugdzorg. Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een tijd van drie tot zes maanden na aanmelding. Aansluitend wordt advies gegeven aan de ouders en in samenwerking met verwijzers wordt  het kind naar de juiste organisatie verwezen voor behandeling en/of begeleiding.

Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak op een centraal regionaal niveau (Oost-Nederland) waarbij een effectieve gegevensuitwisseling tussen alle betrokken zorgverleners bestaat.

Direct de juiste integrale diagnose stellen moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de zorg voor jonge kinderen en tot vermindering van kosten. Dubbele en/of onterechte onderzoeken en onjuiste verwijzingen worden voorkomen. Met als doel dat effectieve interventies op zo jong mogelijke leeftijd worden ingezet.

Bariatrische chirurgie voor adolescenten (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ, CZ Máxima MC 01-09-2023

Omschrijving experiment
Bariatrische chirurgie wordt als optionele zorg ingezet bij adolescenten met morbide obesitas die onvoldoende gewichtsverlies bereikten na deelname aan een éénjarig leefstijlinterventieprogramma bij de kinderarts. Normaliter is bariatrische chirurgie pas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. In deze ‘wachtperiode’ neemt het lichaamsgewicht vaak nog verder toe en verergeren de comorbiditeiten.

De indicatiestelling wordt allereerst door een MDO met ten minste een bariatrisch chirurg, kinderarts, kinderpsycholoog en kinderdiëtist uitgevoerd en vervolgens door een landelijk MDO.

De bariatrische chirurgie betreft een gastric bypass of gastric sleeve. Gedurende vijf jaar na de operatie is er 1) begeleiding van kinderdiëtist, kinderpsycholoog en eventueel fysiotherapeut en pedagoog en 2) medische controles door bariatrisch chirurg en kinderarts.

Innovatieve bekost. v. intensieve ms neurorevalidatie bij jongeren met niet aangeb. hersenletsel (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
DSW, VGZ Daan Theeuwes Centrum 31-12-2023

Omschrijving experiment
Dit initiatief betreft een focuskliniek waarin jongen mensen tussen de 16 en 35 jaar met ernstig (traumatisch) hersenletsel intensief worden gerevalideerd. Patiënten zijn volledig bij bewustzijn, maar hebben vaak een periode in coma gelegen. Voor deze groep is tot nu toe in Nederland onvoldoende gespecialiseerde behandeling beschikbaar.

De medisch specialistische revalidatiezorg wordt door ervaren revalidatie professionals geleverd onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Het team bestaat onder andere uit fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, (neuro)psychologen en casemanagers.

Het gaat om evidence based therapie, gericht op functioneel herstel voorafgaande aan het eventueel aanleren van compensatie-strategieën. De behandeling bestaat uit een zeer intensief programma, waarbij de patiënten minimaal 5 uur per dag therapie krijgen. De programma's zijn gebaseerd op behandeling zoals ontwikkeld in het Shepherd Centre in Atlanta (VS).

Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. De indicatie klinische revalidatie is gebaseerd op de nota indicatiestelling van de VRA (2016).

Minimaal-invasieve ablatie van myomen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ, VGZ Máxima MC 01-01-2025

Omschrijving experiment
Myomen in de baarmoeder kunnen hevig menstrueel bloedverlies veroorzaken. De intracavitaire myomen (type 0 en 1) zijn over het algemeen goed hysteroscopisch te verwijderen. De haalbaarheid van het hysteroscopisch verwijderen van type 2 hangt af van de grootte van het myoom, de ervarenheid van de operateur en het gebruikte instrumentarium. De myomen meer in de baarmoederspier gelegen type 3-5 zijn echter niet makkelijk te verwijderen met de nu gangbare technieken. Dus wordt er nu vaak in dat geval de gehele baarmoeder verwijderd (uterusextirpatie). De Sonata (echogeleide intrauteriene ablatie van de myomen) is een incisieloos alternatief, waarbij met een dunne echoprobe vanuit de baarmoederholte de myomen worden aangeprikt waarna met radio frequente stroom de myomen van binnen uit worden behandeld. De voordelen zijn groot; behoud van baarmoeder en een veel kleinere ingreep zonder littekens in de baarmoeder. Hierdoor is het herstel sneller en kan de ingreep in dagbehandeling plaats vinden in plaats van in opname. Bovendien is dit ook vaak de wens van de vrouw om haar baarmoeder te behouden maar wel behandeling van de myomen.

Prehabilitatie darmkanker operatie (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraars Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
VGZ, CZ Radboud UMC, Máxima MC 31-12-2023

Omschrijving experiment
Prehabilitatie vóór een operatie is een innovatie in de zorg die leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en ziekenhuizen. Het is een intensief extramuraal programma waarbij de patiënt actief gestimuleerd wordt om zelf zijn/haar fysieke conditie, voeding status én mentale weerbaarheid te verbeteren in een periode van een paar weken voorafgaande aan een operatie, onder begeleiding van een multidisciplinair samengesteld team van professionals, via een multimodaal programma.

Chronisch pijn adviescentrum (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zorg en Zekerheid Basalt 01-01-2024

Omschrijving experiment
Het chronisch pijn adviescentrum heeft een vernieuwd intakeproces voor pijnpatiënten. De intake bestaat uit een digitale vragenlijst en vervolgens een onderzoek door een manueel therapeut. Op basis van alle uitkomsten wordt, in overleg met de revalidatiearts, een advies opgesteld. De intake trieert pijnpatiënten voor een eerstelijns praktijk, medisch specialistische revalidatie of terug naar de verwijzer met een gericht advies.
Het experiment gaat leiden tot tijdige indicering, behandeling op de juiste plaats, het terugbrengen van wachtlijsten en kosten. Het experiment beoogt ook meer gerichte verwijzing waardoor op langere termijn minder intakes in het adviescentrum chronische pijn worden gedaan.

Nachtzorg Noordoost Brabant in de wlz (wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
VGZ Pantein, Brabantzorg 31-12-2025

Omschrijving experiment
Wat willen we bereiken?
Door intensiever samen te gaan werken kan de beschikbaarheid voor onplanbare nachtzorg efficiënter ingezet worden en de productiviteit in de nacht verbeteren. Waar we nu de samenwerking zoeken binnen de thuiszorg verwachten we het zorggebied te kunnen vergroten, verder door te ontwikkelen in de gespecialiseerde zorg(TTV) en ook de samenwerking met de HAP te intensiveren.

Hoe gaan we dit bereiken?
In de regio Noord-Oost Brabant (NOB) wordt door een groot aantal zorgaanbieders onplanbare nachtzorg geleverd voor zowel intramurale als extramurale ZvW en WLZ cliënten; in een aantal gevallen ook voor cliënten in de GZ en GGZ sector. We hebben binnen de regio nu 3 projecten lopen om de zorg in de nacht efficiënter in te kunnen zetten. Waar voorheen veel partijen beschikbaar waren voor de nachtzorg is deze taak nu belegd bij enkele partijen waardoor de zorg efficiënter ingezet kan worden.
In de projecten hebben we nu aandacht voor onder andere de volgende punten:
● Wat is onplanbare nachtzorg?
● Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers bij het dossier van de betreffende cliënt kunnen?
● Juiste triage inzetten zodat direct duidelijk is welke zorg het best passende is bij de alarmerende cliënt.
● Veiligheid medewerkers in de nacht.
● Efficiënte inzet van medewerkers door GPS signalen van locatie van medewerkers.
● Financiële afwikkeling van de beschikbaarheid en geleverde zorg.

Wat betekent dit financieel?
De nachtzorg wordt door deze zorgaanbieders over de schotten WLZ/ZVW georganiseerd. Doordat er een betaaltitel ontbreekt binnen de WLZ voor deze systeemfunctie kan deze zorg door het zorgkantoor niet congruent aan de verzekeraars ingekocht worden. Constaterende dat er wel een betaaltitel is voor onplanbare avond-. nacht en weekendzorg in de ZVW is er binnen dit experiment een specifieke betaaltitel gemaakt voor de WLZ. In de huidige systematiek is financiering van zorg die geleverd wordt aan cliënten welke bij een andere zorgorganisatie verblijven juridisch niet mogelijk op dit moment. Huidige wijze moet met behulp van administratief belastende onderaannemingsconstructies om hetzelfde resultaat te verkrijgen. Dit is niet wenselijk als het (naast de andere voordelen) ook administratief armer ingeregeld kan worden. Daarom de wensen voor een nieuwe prestatiemethodiek, zoals deze in de Zorgverzekeringswet bestaat. Het experiment bestaat uit een passende bekostiging voor de ADL in de regio en voor een deel van de regio ook al voor gespecialiseerde (TTV) in de nacht.. Ten gevolge van deze samenwerking kan men in de nacht voor nu al 1 volledige route besparen.
De cliënten met een WLZ indicatie vallen onder deze innovatieve zorgprestatie.

Poli obesitas voor volwassenen met een verstandelijke beperking (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Abrona 30-09-2026

Omschrijving experiment
Behandeling van mensen met obesitas (BMI >30) met een verstandelijke beperking en een WLZ indicatie (thuiswonend of in een instelling). Hierbij wordt ook gekeken naar de buikomvang > 88 cm (vrouwen) en > 102 cm (mannen). Dit kunnen cliënten van Abrona zijn, maar ook cliënten die verblijven bij andere zorgaanbieders. Daarnaast kunnen cliënten die niet bij een zorgaanbieder wonen, maar wel een WLZ-indicatie hebben gebruik maken van de poli. In het eerste pilotjaar richten we ons op cliënten van Abrona. De poli in de Meern zal worden ingericht als obesitas poli.

Vanuit de intake wordt er door de arts eerst diagnostisch breed gekeken of er oorzaken dan wel factoren meespelen die de obesitas versterken. De vooraf ingevulde vragenlijsten (die het hele domein t.a.v. gezondheid-medicatie-voeding-beweging-slaap-ontspanning-verslaving) dienen hierbij als leidraad. Een lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek horen ook binnen deze fase. Indien er onderliggende factoren zijn in bijvoorbeeld medicatie die het hongergevoel versterken zal de arts proberen deze te staken (in overleg met de vaste behandelaren), indien er verdenking is op een genetische afwijking die het verzadigingsgevoel niet voedt zal de klinisch geneticus gevraagd worden mee te denken. Indien er verdenking is op onderliggende ziektebeelden zoals slaapapneu zal eerst hier onderzoek en behandeling op plaatsvinden alvorens de behandeling van start kan gaan omdat het anders een te sterk negatieve factor op gedragsverandering heeft. Indien een syndroom de onderliggende oorzaak is zal de arts VG  een belangrijke rol in de behandeling hebben. Tevens indien de oorzaak in iatrogeen dikmakende medicatie ligt bij gedragsproblematiek/psychiatrische beelden om te bepalen of afbouw/verandering van medicatie mogelijk is. Gedurende het traject wordt goed bewaakt of er afbouw mogelijk is van de huidige medicatie (bijvoorbeeld insuline, en anti-hypertensiva), de huisarts bewaakt dit proces. De behandeling bestaat uit coaching via een leefstijlcoach (voorkeur voor tevens arts of diëtist of fysio). De coaching is afgestemd op de hulpvraag van de cliënt. Tevens zal de leefstijlcoach het systeem (familie of zorgprofessionals) mee coachen. Het systeem krijgt een zeer belangrijke rol binnen de behandeling, immers zonder aanpassingen van de omgeving/het systeem kan de behandeling bij een verstandelijke beperking veelal niet werken. De cliënt met VB heeft het systeem naast hem elke dag nodig om herinnerd te worden aan de gemaakte afspraken en zijn doelen. Het systeem zal geanalyseerd worden d.m.v. gesprekken en er zal bepaald dienen te worden wat het systeem nodig heeft om client zijn hulpvraag tot een succes te laten worden. Het systeem zal hierbij (afhankelijk wat hun hulpvraag is) in begeleid worden d.m.v. scholing/training waardoor uiteindelijk de tijdsinvestering door de eigen leefstijlcoach teruggeschroefd kan worden.

Een gedragsdeskundige kijkt tijdens de intake mee om de cliënt met VB goed in kaart te brengen en een advies uit te brengen voor een passende begeleidingsstijl. Tevens is ze betrokken bij de multidisciplinaire overleggen om vanuit haar invalshoek mee te denken/bij te sturen. Ook kan de gedragsdeskundige meedenken in de wilsbekwaamheid ter zake indien een cliënt bijvoorbeeld zijn zakgeld wekelijks blijft uitgeven aan overmatig veel snoep. Tevens kan de gedragsdeskundige meedenken indien de arts en leefstijlcoach vastlopen t.a.v. formuleren doelstellingen/vast lopen ten aan zien van  gedrag of andere problemen als motivatie.

Een fysiotherapeut kijkt bij elke cliënt op afstand mee of er een individueel beweegprogramma gemaakt dient te worden indien ‘gewoon sporten’ door de obesitas/bijkomende ziektebeelden niet haalbaar is. Het gemaakte beweegprogramma zal aansluiten bij de intrinsieke motivatie van de client ten aan zien van sporten/bewegen.

Er zullen multidisciplinaire overleggen plaatsvinden om de zorg af te stemmen en het effect te blijven monitoren.

Als na een half jaar-1 jaar gezien wordt dat de leefstijl voldoende is aangepast maar effect op gewichtsverlies uitblijft zal door de arts afgestemd worden of het inzetten van medicatie (GLP-1-analoge) meerwaarde kan hebben.

Medisch Generalistische Zorg Bos & Beek (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Bos & Beek 31-12-2023

Omschrijving experiment
Medisch generalistische zorg is een landelijk gespreksonderwerp. Het coalitieakkoord stelt: Voor de helft van de Wlz-cliënten komen behandelvormen ten laste van de Wlz. Voor de andere helft van die cliënten komen deze behandelingen ten laste van de Zvw. Deze rechtsongelijkheid wordt opgeheven door de aanspraak voor alle Wlz-cliënten gelijk te trekken. De aanspraak mondzorg blijft behouden in de Wlz. Beek & Bos heeft dit onderwerp vanuit inhoud en pragmatisme ingevuld. Beek & Bos had 20 bewoners met een zorgzwaartepakket (=ZZP) met behandeling (ZZP 5/7) en 71 bewoners met een ZZP zonder behandeling (ZZP 4/5/6/7/). Beek & Bos wil de ongelijkheid in behandeling voor haar bewoners oplossen. Keuze voor uitbreiding naar allemaal indicaties ZZP met behandeling was geen optie. Toch wilde Beek & Bos dezelfde (para)medische zorg voor al haar 91 bewoners realiseren. Uiteindelijk is gekozen voor het construct ZZP zonder behandeling. Juli 2021 is het MGZ experiment Beek & Bos gestart: ZZP zonder behandeling en op zoek gaan naar een gezamenlijke invulling van de behandelcomponent. Ambitie:

 • 1 behandelcomponent voor alle bewoners > kwaliteitsverbetering behandelzorg voor alle bewoners (en cliënten huisarts/thuiszorg);
 • Afstemming beleid en uitvoering;
 • Doelmatige en doeltreffende vormgeving: zorg op de juiste plaats door de juiste mensen (o.a. SO, VS, HA)> hierdoor op termijn ook minder kosten (zeker voor zorgkantoor) > kostenbesparing / omgaan met schaarste / inzet alternatieven (VS);
 • Versterken samenwerking intra- en extramuraal: hybride vormgeving > de behandelcomponenten van twee werelden werken naadloos samen.

Policonsult VG (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Reinaerde 09-02-2026

Omschrijving experiment
Er wordt een landelijk tekort aan Artsen VG ervaren, waardoor niet alle mensen met een verstandelijke beperking toegang hebben tot specifiek geneeskundige zorg als ze die nodig hebben. Oplossing is binnen instellingen het medisch model met meer stepped care in te vullen, zodat uren van Artsen VG worden vrijgespeeld. De uren van de Artsen VG worden vervolgens maximaal effectief ingezet op een regiopoli met veel taakherschikking naar Verpleegkundige Specialisten (VS) en taakdifferentiatie naar verpleegkundigen en/of polikliniekondersteuners.

De huidige bekostigingssystematiek sluit echter niet aan bij de manier van werken/organisatievorm van de poli. Daarbij is met de bestaande bekostigingssystematiek (uit Hcodes en GZSP) de voorgestelde organisatie van een VG regiopoli altijd verlieslatend, de inzet van andere zorgprofessionals en polifaciliteiten is onvoldoende onderdeel van de huidige prestatiebeschrijving en tarief. Om dit mogelijk te maken is een andere prestatie nodig voor cliënten met Wlz zónder behandeling (en op den duur ook voor Zvw cliënten) die doorverwezen worden naar de regiopoli. Een prestatie per policonsult of meerdere policonsulten (i.p.v. een uurtarief) is voor de nieuwe poli-inrichting passender.

In aanmerking komen mensen met een verstandelijke beperking die naar de regiopoli verwezen worden voor specifiek geneeskundige consultatie of medebehandeling, door de regiebehandelaar of huisarts. Het doel van de polikliniek is om toegang te bieden aan iedereen die dit nodig heeft, ongeacht de indicatie. Dit zijn cliënten uit verschillende domeinen:

 • Cliënten zonder Wlz-indicatie (vanuit de GZSP)
 • Cliënten met een Wlz-indicatie zonder behandeling
 • Cliënten met een Wlz-indicatie met behandeling in een kleinschalige woonvoorziening
 • Cliënten met een Wlz-indicatie met behandeling op de terreinen/grootschalige voorziening


Cliënten die op de poli komen hebben dus vragen van verschillende complexiteit, waarbij het aantal consulten dat nodig is verschilt. Globaal zijn de meeste (specifiek geneeskundige) zorgvragen onder te verdelen in drie standaard zorgtrajecten:

 • Enkelvoudig politraject; eenmalige consultatie door Arts VG
 • Laag complex politraject; 2 maal consultatie door Arts VG en/of VS (incl. intake)
 • Hoog complex politraject; 4 maal consultatie door Arts VG (incl. intake door Arts VG of VS)


Naast de directe cliëntentijd, is in elk traject ook indirecte tijd opgenomen: (inhoudelijke) voorbereiding (o.a. verwijzing, planning, triage), uitwerking door behandelaar en ondersteuner en polikliniekfaciliteiten.

Health Impact Bond (HIB) stevig staan (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ De Zorggroep 31-12-2025

Omschrijving experiment
De Health Impact Bond Stevig Staan heeft tot doel om het aantal valincidenten onder thuiswonende ouderen met een risico op vallen in Noord-Limburg te verminderen. Daarnaast heeft het project de subdoelen om ouderen met een minder groot risico bewust te maken van mogelijke valrisico’s, hen door te leiden naar regulier beweegaanbod en de ouderen een platform te bieden om elkaar te ontmoeten. Richting het zorgaanbod dient het project bij te dragen aan een verbetering van de ketenzorg (Zvw, Wmo en Wlz) op het gebied van valpreventie.

Dit project wordt gefinancierd middels een HIB en focust zich daarmee financieel in sterke mate op het verminderen van het aantal valincidenten binnen de doelgroep met een hoog risico. Het betreft hier ook cliënten met een Wlz-indicatie die thuis wonen en Wlz-zorg ontvangen middels mpt-prestaties. De overige doelen zijn ook van groot belang voor de belangrijkste stakeholders (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoor en gemeenten).

VanThuisUit (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Tante Louise 31-12-2025

Omschrijving experiment
Een uniek zorgconcept genaamd ‘VanThuisUit’ tussen thuis en het verpleeghuis, ligt midden in een wijk in Steenbergen. Dit totaalconcept helpt deelnemers om in het dagelijks leven de regie over hun leven in eigen handen te houden. Met faciliteiten en ondersteuning die zij nodig hebben om het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Gericht op activering, leren, midden in het leven staan, sociale contacten, van betekenis blijven voor jezelf en je omgeving. Waar nodig ondersteund door zorgtechnologie. De deelnemers worden zo ondersteund dat zij in het dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren op basis van het kompas: het nieuwe zorgconcept is op dit moment bedoeld voor ouderen die nog thuis wonen en steeds meer hoog-complexe zorg en ondersteuning nodig hebben en hun mantelzorgers. Deze ouderen hebben meerdere chronische ziekten en vaak is sprake van cognitieve en/of lichamelijke achteruitgang. De ouderen die binnen de doelgroep vallen moeten in het bezit zijn van een Wlz overbruggingsindicatie (MPT) of een WMO indicatie met aantoonbare meerwaarde voor het nieuwe concept in plaats van de reguliere dagverzorging. Het gaat om ouderen die aan de vooravond staan van een verpleeghuisopname, waarbij het doel is de opname ten minste uit te stellen of liever nog te voorkomen. Bij gebleken succes schalen we dit initiatief op binnen TanteLouise, vervolgens binnen het CZ werkgebied en mogelijk naar landelijk niveau.

Crisispreventie met Thuis is Prima (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zorg en Zekerheid De Hartekampgroep 31-03-2026

Omschrijving experiment
Zorgkantoor Zorg en Zekerheid en zorgaanbieder de Hartekamp Groep zien dat de druk op de residentiële zorgketen en de crisisketen binnen de gehandicaptenzorg hoog is, en toeneemt. Dat heeft verschillende oorzaken, waaronder:

 • Zorgaanbieders ervaren dat de complexiteit van de zorgvraag toeneemt;
 • Cliënten die eenmaal intramuraal wonen stromen nog maar weinig uit;
 • Na een crisisplaatsing is terugkeer naar huis vaak niet, of niet direct meer mogelijk;
 • De mogelijkheden tot intramurale capaciteitsuitbreiding zijn beperkt.


Daarnaast is thuis blijven wonen veelal de meest gewenste situatie voor cliënten en hun naasten. De eigen omgeving, het vertrouwde netwerk en de eigen regie dragen bij aan de kwaliteit van leven. Ook het landelijk beleid is gericht op ambulantisering van de zorg.

Wanneer de balans tussen draaglast en draagkracht verstoord raakt kan de thuissituatie van een cliënt escaleren en leiden tot een crisissituatie. Dit kan het gevolg zijn van zowel cliënt- als systeemkenmerken. Zorg en Zekerheid en De Hartekamp Groep zien crisisaanvragen die voorkomen hadden kunnen worden met een tijdige, passende interventie. Daartoe wordt een driejarig project gestart. Het doel is dat de cliënt en het directe netwerk ondersteund worden om weer een duurzame thuissituatie te realiseren. 

Cliënten en de betrokken gezinsleden krijgen daartoe een ambulant begeleidingstraject aangeboden van maximaal 6 maanden. Het is mogelijk dat de cliënt tijdens deze periode tijdelijk bij de Hartekamp Groep verblijft, met een maximale duur van 3 maanden. De reden van intramurale opname van de cliënt kan verschillend zijn: de-escalatie (even op adem komen), een korte observatieperiode, of het aanleren van ander gedrag. Het ambulante traject voor de gezinsleden wordt in deze periode gecontinueerd.

Het traject bestaat uit een aantal fasen:

 • Selectie: aanmelding loopt via de crisisregisseur, beoordeling van geschiktheid van het traject en de motivatie van cliënt en directe netwerk om hieraan deel te nemen.
 • Start: integrale analyse van de situatie in het directe netwerk, doelen en plan van aanpak formuleren. Waar nodig wordt ook extra ondersteuning in andere domeinen (bijvoorbeeld het sociaal domein) gestimuleerd.
 • Behandeling: werken aan doelen en plan van aanpak, zowel met de cliënt als met het directe netwerk. Het directe netwerk blijft ook tijdens het verblijf nauw betrokken bij de cliënt. De transfer van de werkwijze van de professionals kan op die manier worden versterkt.
 • Overdracht: consolidatie van het geleerde en begeleiding bij terugkeer van de cliënt naar huis.


Signalen die aanleiding geven voor deelname aan het traject kunnen van het cliënt of directe netwerk zelf komen, van de betrokken zorgaanbieder of uit de context (huisarts, informele zorg, sociaal domein). De crisisregisseur bepaalt of Thuis is Prima als vroeg interventie wordt ingezet.

Verslavingszorg op locatie (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoren Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ, CZ Novadic-Kentron 31-12-2024

Omschrijving experiment
Al langere tijd krijgt Novadic-Kentron signalen dat op Wlz-instellingen het middelengebruik onder bewoners een groot probleem is. We zien dat Wlz-instellingen hun kennis over de juiste aanpak bij middelengebruik overschatten, zij werken vaak vanuit de gedachte dat het middelengebruik moet worden beperkt of uitgebannen. Om dit te bereiken worden aan de voordeur exclusiecriteria op middelengebruik gehanteerd en gelden op de Wlz-instelling strikte regels, gericht op handhaven en sanctioneren. Dit heeft als gevolg dat de Wlz-bewoner met middelengebruik vaak na verloop van tijd te horen krijgt dat hij niet op de juiste plek zit en (weer) moet verhuizen. Verhuizing/ gedwongen overplaatsing leidt vaak tot meer middelengebruik, toename van wantrouwen naar begeleiding, een neerwaartse spiraal met als meest negatief perspectief: dakloosheid. 

In de aanpak van dit probleem zijn we uitgegaan van het uitgangspunt: ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Onze overtuiging is dat de Wlz-bewoner met de juiste zorg en ondersteuning op het gebied van verslavingszorg op hun huidige woonplek kan blijven wonen. Met verslavingsbegeleiding op locatie kunnen we zorg rondom Wlz-bewoners organiseren, in plaats van omgekeerd.   

Hoofddoelen van de ‘verslavingsbegeleiding op locatie’: 

 • De Wlz-instelling hanteert middelengebruik niet langer als exclusiecriteria.  
 • De Wlz-bewoner met middelengebruik kan op de Wlz-instelling blijven wonen. 

Het team bestaat uit casemanagers en preventiemedewerkers. Zij bieden begeleiding aan bewoners met middelengebruik en bieden ondersteuning aan de professionals van de Wlz-instelling. Het team biedt 5 diensten:  

 1. Begeleiding van Wlz-bewoner met middelengebruik  
 2. Beleidsadvies ten aanzien van middelengebruik in de Wlz-instelling 
 3. Deskundigheidsbevordering Wlz-professionals 
 4. Casusbespreking, Consultatie en Advies 
 5. Ondersteuning bij verwijzing bij NK naar behandeling

Het afnemen van alle diensten door de Wlz-instelling is een voorwaarde. Het beleidsadvies en de deskundigheidsbevordering is noodzakelijk om tot een duurzame oplossing te komen. Daarna kan de casemanager van Novadic-Kentron de begeleiding weer overdragen aan het vaste team van de Wlz-instelling. 

Duurzaam verblijf Friesland (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Leger des Heils 31-12-2024

Omschrijving experiment
In een landelijke, prikkelarme en groene omgeving in het noordoosten van Friesland staat een boerderij met op het erf drie tiny houses. Op deze plek wordt aan dertien mensen een kleinschalig en beschermd thuis geboden. Deze mensen, die veelal kampen met meervoudige, langdurige problematiek, hebben vaak al op veel plekken gewoond, maar ook al lange tijd geen echt thuis gehad. De voorziening is vanaf januari 2022 als pilot Duurzaam Verblijf gestart en maakt onderdeel uit van de Friese Brede Aanpak Dakloosheid. Samen met Sociaal Domein Fryslân, het zorgkantoor en andere zorgaanbieders realiseert het Leger des Heils op deze plek een prikkelarme, drempelloze woonplek voor mensen die kampen met dakloosheid en met problematiek op verschillende levensterreinen.

Uniek in dit experiment is dat als een tweede schil om het Leger des Heils heen de samenwerking met GGZ Kien, verslavingszorg VNN en gehandicaptenzorg door Alliade is vormgegeven. Door het samen oplopen en het delen van verantwoordelijkheid waarbij expertise en ondersteuning ingevlogen en ondersteuning kan worden toegevoegd als dat nodig is kunnen mensen een thuis vinden, ook als dat niet altijd eenvoudig is of als een zorgvraag door bijvoorbeeld psychiatrische problemen of verslavingsproblematiek kan wijzigen. Hiermee is het streven te voorkomen dat mensen (opnieuw) uitvallen. De tiny houses op het erf vormen een waardevolle aanvulling: een eigen huis, met een eigen voordeur. Zeker voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels of zich niet prettig voelen in de groep heeft dat een grote meerwaarde.

Aan dit experiment gekoppelde doelen zijn:

 1. Inzichtelijk te krijgen of en hoe middels de inzet van een tweede schil en de drempelloze instroom een duurzaam passend thuis geboden kan worden aan een complexe doelgroep die op eerdere plekken herhaaldelijk uitval heeft gekend;
 2. Vanuit deze eerste voorziening en in samenwerking met SDF en het zorgkantoor te onderzoeken hoe groot de behoefte is aan dit soort nieuwe, kleinschalige voorzieningen in Friesland;
 3. Inzichtelijk te krijgen hoe met de juiste professionele ondersteuning een kostendekkende, kleinschalige voorziening ook voor de lange termijn bestaansrecht kan vinden vanuit reguliere middelen;
 4. Te onderzoeken of en met hoeveel, met deze nieuwe voorziening, het aantal mensen in Friesland in de maatschappelijke opvang met een complexe zorgvraag, die uitbehandeld zijn of uitgevallen bij regulier zorgaanbod, vermindert.

Een belangrijk overkoepelend doel is om in Friesland specifieke ervaring op te doen in het domein- en sector overstijgend werken ten behoeven van deze doelgroep.

Inzet HBO-verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis De Zijlen 31-12-2025

Omschrijving experiment
De Zijlen begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. In de provincie Groningen biedt de Zijlen wonen, logeren kinderdagcentrum, ambulante begeleiding, gezinsondersteuning, werk en dagbesteding.

De zorgbehoefte van cliënten verandert. Cliënten leven langer waardoor het risico op gezondheidsproblemen toeneemt. Meer dan de helft van de cliënten is ouder dan 50 jaar en dat gaat de komende jaren fors toenemen. De kennis, competentie en vaardigheden van de begeleiders is echter niet meegegroeid met de vraagontwikkeling als het om gezondheidszorg gaat. Vooral voor cliënten met een (zeer) ernstig meervoudige beperking en ouder wordende cliënten is het nodig om de verpleegkundige expertise in de nabijheid van de cliënt te organiseren. Door de inzet van HBO-verpleegkundigen met een flexibel en proactief profiel en de inzet van verpleegkundig begeleiders op de woonlocaties streven we naar gezondheidszorg dichtbij de cliënt. Medewerkers met (verouderde) verpleegkundige kennis en ervaring worden gestimuleerd om op deze nieuwe functies solliciteren. Met scholing en focus op ‘bekwaam is bevoegd’ in plaats van ‘bevoegd is bekwaam’, worden medewerkers behouden voor de zorg. Daarnaast gaat De Zijlen de ‘klinische blik’ en de verpleegkundige competenties van alle agogisch begeleiders ontwikkelen.

Het experiment is geslaagd wanneer De Zijlen met de beschikbare middelen adequaat en effectief kan inspelen op de veranderde complexere en intensievere zorgvraag van cliënten met een verstandelijke beperking.

Concrete doelen zijn:

 1. De samenwerking en afstemming met de medische dienst en de eerstelijnszorg is verbeterd;
 2. De kwaliteit van de zorgprocessen op de woonlocaties is verbeterd en draagt bij aan kwaliteit van leven van de cliënten;
 3. Er is een optimale personeelsmix van agogisch en verpleegkundig opgeleid personeel waarbij ook op (middel)lange termijn goede en betaalbare zorg wordt geleverd aan deze cliëntgroepen.

Compact behandelteam (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ De Pieter Raat Stichting 31-12-2025

Omschrijving experiment
Ouderen in verpleeghuizen ervaren regelmatig één of meer chronisch lichamelijke en neurodegeneratieve aandoeningen (morbiditeit), waarbij voortgaande behandeling, tertiaire preventie, professionele omgang met diverse stoornissen en beperkingen en focus op comfort in de laatste levensfase cruciaal is. Dit vraagt om proactieve ouderengeneeskunde.

Pieter Raat biedt in Heerhugowaard aan ongeveer 150 cliënten generalistische intramurale zorg zonder behandeling. De betrokken 35 huisartsen geven aan steeds minder toegerust te zijn voor de medische zorg en behandeling die deze doelgroep nodig heeft. Daarom heeft Pieter Raat in samenwerking met de huisartsenvereniging en een aanbieder van specialistische zorg het compacte behandelteam gevormd. In het experiment leveren de (para-)medici onder de coördinatie van de verpleegkundig specialist – de regisseur van de medische behandeling – samen de noodzakelijke medische zorg en behandeling aan deze cliënten. Tegelijkertijd voorkomen zij onnodige medische zorg in de laatste levensjaren van ouderen. Mede door proactieve zorgplanning (Advance Care Planning) zorgen zij ervoor dat cliënten zich bewust zijn van hun ideeën over kwaliteit van leven en van hun wensen met betrekking tot behandeling en sterven.

Door de gekozen inrichting zorgt het compacte behandelteam voor taakherschikking. De verpleegkundig specialist vervult de rol van regisseur van medische behandeling. Zij houdt overzicht over de medische situatie van de cliënt, coördineert de inzet van de verschillende disciplines en voorkomt – onder meer door de inzet van Advanced Care Planning – over- of onderbehandeling. Tegelijkertijd ervaren de verpleegkundigen meer perspectief in de ouderenzorg en worden de huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde bij de zorgvraag van de cliënt ontlast en gepast ingezet.

Expertisecentrum Esquirol (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Eno Dimence groep 31-12-2024

Omschrijving experiment
Expertisecentrum Esquirol, onderdeel van ggz-instelling Dimence, heeft samen met Zorgkantoor Midden IJssel succesvol een aanvraag gedaan voor een ‘Innovatie voor kleinschalige experimenten’ van NZa. Esquirol is een klinische gesloten opnamesetting die een (langdurende) behandeling biedt aan cliënten met een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld, in combinatie met een diversiteit aan klachten op verschillende levensgebieden. Bij veel cliënten is er sprake van een combinatie van psychiatrische stoornissen en -problematiek. Vaak hebben ze al een lang zorgtraject afgelegd. De cliënten waren in voorgaande behandeltrajecten niet/onvoldoende in staat om vaardigheden te ontwikkelen om zich buiten de gesloten setting te redden. 

Innovatieve zorgprestatie voor verbetering van toekomstperspectief
De doelstelling van Esquirol is om een toekomstperspectief te bieden aan cliënten met een ernstig psychiatrisch toekomstbeeld. Door hen zoveel mogelijk de eigen regie terug te geven en door hen intensief te behandelen en begeleiden met zorg die bij hen past (op maat). Het geld dat door de NZa beschikbaar wordt gesteld wordt o.a. geïnvesteerd in extra inzet van personeel, scholing en onderzoek voor deze doelgroep. De herstel ondersteunende zorg, die Esquirol biedt, is gericht op stabilisatie en verbetering; niet alleen van de psychiatrische symptomen maar ook van de andere probleemgebieden, met als doel resocialisatie en terugkeer in de maatschappij. De kwaliteit van bestaan voor deze cliënten wordt zo aanzienlijk vergroot en er ontstaan mogelijkheden voor doorstroom naar een minder intensieve behandelsetting.

Obesicare (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoren Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
Zilveren Kruis , VGZ Aafje, Zorggroep Elde Maasduinen 31-12-2024

Omschrijving experiment
De doelgroep cliënten met obesitas klasse III is op dit moment onvoldoende in beeld in het zorglandschap. In de regio’s Rotterdam-Rijnmond/Hart van Brabant zijn organisaties Aafje en Zorggroep Elde Maasduinen de enige spelers die zorgvragen oppakken voor cliënten met obesitas klasse III. Primair wordt dit gedaan vanuit onze maatschappelijke opdracht, maar gezien de enorme toename van obesitas in Nederland, ook van de zwaarste vorm klasse III en de aanverwante toename van instroom in de Wlz zorg is het essentieel dat er geconcentreerde zorg en gecentraliseerde kennis rondom obesitas beschikbaar komt voor Wlz-zorginstellingen.

Het zorgprogramma voor bewoners met obesitas klasse III moet leiden tot kwalitatief goede zorg op de obesitas afdeling met als doel de zelfredzaamheid te behouden en of vergroten. Om de juiste zorg te  kunnen bieden en om een solide kennisinfrastructuur obesitas op te zetten en te kunnen borgen, is een goede doelgroep afbakening van belang.

Triple C in de begeleiding van de doelgroep NAH++ (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoren Oorspronkelijke zorgaanbieders Einddatum
Menzis, Zilveren Kruis

Siza, Middin, Interakt Contoer,

Pro Persona

01-01-2026

Omschrijving experiment
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is veel voorkomend in Nederland. Geschat wordt dat circa 650.000 mensen in Nederland in meer of mindere mate beperkingen ervaren ten gevolge van dit letsel. Wanneer deze beperkingen maken dat iemand niet meer in de eigen thuissituatie kan wonen, is zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) gerechtvaardigd. Een klein percentage van deze subgroep (ongeveer 24 mensen in Nederland) ervaart dermate forse problematiek, dat zij gerekend kunnen worden tot de subgroep ‘NAH++’. Dit zijn mensen die vanwege hun complexe problematiek en een hoog benodigd beveiligingsniveau veelal zijn aangewezen op zorg vanuit zowel de WLZ als de specialistische GGZ (SGGZ) of de forensische zorg. Tot op heden lukt het in Nederland onvoldoende om voor deze subgroep passende en structurele woonzorg vorm te geven, wat in de regel tot veel ongewenste overplaatsingen leidt en tot onevenredige kosten voor de individuele zorgaanbieder.

Het experiment beoogt voor deze subgroep een eenduidige begeleidingsmethodiek (Triple-C) te implementeren en te evalueren. Triple-C is een reeds effectief bewezen begeleidingsmethodiek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen en sluit qua visie / gedachtegoed aan bij het beoogd toekomstig zorglandschap aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en fors beperkende comorbiditeit (NAH+/NAH++).

Zorgondersteuning voor mensen met psychiatrische problematiek door middel van robotica (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoren Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ, CZ Regionaal Autisme Centrum 01-08-2025

Omschrijving experiment
De huidige zorgondersteuning ten aanzien van het bevorderen van de dagstructuur, de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid bij mensen met psychiatrische problematiek, wordt op dit moment geleverd door begeleiders in samenwerking met het netwerk van de cliënt. Daarmee is de aangebrachte externe zorgondersteuning persoonsafhankelijk en tijdsintensief. Wij denken dat dit anders kan en gaan dan ook 80 robots gefaseerd inzetten in onze zorg voor mensen met autisme. De inzet en onderzoek richt zich op onderstaande doelen:

 1. Het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg en het welbevinden van de cliënt;
 2. Het verminderen van de afhankelijkheid van de begeleider en het netwerk door de cliënt;
 3. Het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid van cliënt;
 4. Het op termijn realiseren van vermindering van face-to-face contacten op specifieke doelen in de begeleiding aan cliënten.

De effectmeting wordt uitgevoerd door Fontys Hogescholen bij het Regionaal Autisme Centrum. Als positieve effectmeting wordt vastgesteld dan zal de inzet van de zorgrobot worden geïntegreerd als onderdeel van het zorgprogramma voor de Wlz cliënten. De experimentresultaten kunnen gebruikt worden door andere zorgaanbieders voor mensen met psychiatrische problematiek.

Leefstijl Poli plus voor kinderen en jongeren met intensieve zorgvragen (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Maeykehiem 01-07-2025

Omschrijving experiment
Als ouder(s) van een zorgintensief kind, zit je met essentiële vragen over je kind en je situatie. Vragen die je onzeker kunnen maken of verontrust. Wat kan mijn kind nu en ooit, wat kan mijn kind niet, nu niet en nooit niet. Hoe houden we rekening met de gezondheid, wat staat ons nog te wachten. Wie en wat is daarvoor nodig. Je hebt recht op onafhankelijke informatie, vakkundige antwoorden en inzicht. Als ouders van een zorgintensief kind heb je geen alledaags leven. Je kind is aangewezen op topzorg. Voor elk facet is er een specialist beschikbaar. Fijn maar je ervaart wel vaak versnipperde hulp. Dat is ongewenst want je kind blijft een leven lang afhankelijk van anderen, en jij daarmee ook. Er is meer samenhang en structuur nodig en coördinatie van het zorgproces. Je hebt recht op overzicht. Leefstijl Poli plus in Zenderen (Twente) kan hierbij van dienst zijn.

Leefstijl Poli plus gaat (preventief) screening en advies aanbieden voor kinderen en jongeren met een intensieve zorgvraag en een Wlz indicatie. Verdeeld over twee dagen wordt niet alleen door een arts naar je kind gekeken; ook paramedische zorg, leefstijl en de leefwereld (omgeving) van je kind worden erbij betrokken. Onder leefstijl verstaan we meer dan voeding en gewicht. Het gaat om je stijl van leven, de wijze waarop het leven wordt geleefd en alles wat je (wel of niet) doet. Met de Poli willen we vooral de verbinding maken en vastleggen, want de ene specialist weet soms nauwelijks wat de andere specialisten ook doen. Bovendien leveren leefstijl en leefwereld soms een nog veel belangrijkere bijdrage aan het welzijn van een kind.

Het team -een mix van professionals en ervaringsdeskundigen- gaat aan de slag met je kind. Daarnaast wordt dossieranalyse gedaan. In gesprekken wordt een pas op de plaats gemaakt in het leven van jou en je kind. Je inbreng als ouder is groot en jij bepaalt ook in hoeverre het gezinsproces wordt meegenomen. De adviseur van de Poli maakt van alle input een samenhangend beeld en geeft advies dat vanuit alle invalshoeken is gewogen. Advies voor de gewenste situatie, voor keuzes nu en in de toekomst. Handvat en richting voor passende zorg, voor begeleiding en behandeling, voor ontwikkeling en leren, voor activeren en participeren. Uiteindelijk doel is dan ook een fijn en kansrijk leven voor je kind en je gezin. Door middel van een eigen platform is alle informatie toegankelijk voor ouders en betrokkenen die zij hiervoor toelaten.   

Of je het nu ziet als een second opinion of een tweedaagse intake waarbij je zoveel mogelijk informatie en adviezen verzamelt, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je als gezin naar huis gaat met een goed gevoel, ideeën en adviezen die bijdragen aan de positieve gezondheid van jouw kind.

Professionalisering medische en verpleegkundige dienst (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Frion Zorg 31-05-2025

Omschrijving experiment
Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking bij alle facetten van het leven en in elke levensfase. Mensen in Nederland wordt gemiddeld steeds ouder, zo ook onze cliënten. Door veroudering verandert de zorgvraag van een verstandelijk beperkte cliënt. Zo hebben oudere cliënten vaker dementie of somatische aandoeningen. Daarnaast worden allerlei andere gezondheidsrisico’s actueel in deze levensfase.

Door inzet van, met en voor de doelgroep bekende verpleegkundigen wordt de kwaliteit van leven van de cliënt met een verstandelijke beperking en de integraliteit en continuïteit van de (medische en verpleegkundige) zorg verbeterd. De verpleegkundige heeft een taak in de deskundigheidsbevordering richting de woongroepen. In zijn algemeenheid op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen, gezondheidsrisico’s en preventie, maar ook wanneer een individuele cliënt een specifieke zorgvraag heeft.

Door de inzet van verpleegkundig specialisten en een verpleegkundig team wordt de eerstelijnszorg, zoals huisartsen en thuiszorg, ontlast en versterkt. De verpleegkundig specialist dient als poortwachter tussen de begeleiders en de huisartsen, door de eerste spreekuurcontacten te doen en de triage huisarts en arts VG op zich te nemen. Voor verpleegkundige vragen nemen begeleiders contact op met het verpleegkundig team alvorens zij andere disciplines inschakelen. De verpleegkundige maakt een inschatting van de situatie en besluit vervolgens of er een verpleegkundig specialist, huisarts, arts VG of een andere discipline ingeschakeld dient te worden. Deze taak voorkomt overbelasting van de thuiszorg, huisartsen in de regio en op deze wijze verwacht Frion huisartsen langer aan zich te kunnen binden. Bovendien beperkt het de behoefte aan schaarse specialismen als de arts VG en de SO.

Volwaardig Thuis door kleurrijk Ontzorgen (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Cordaan 31-12-2024

Omschrijving experiment
Het experiment zet in op de begeleiding van het cliëntsysteem van volwassen WLZ- cliënten met een verstandelijke beperking in de thuissituatie die:

 • 24 uur zorg of toezicht nodig hebben;
 • hun zorg volledig in PGB thuis afnemen;
 • zwaar belast zijn met deze complexe zorg;
 • veelal een migratie achtergrond hebben en gebaat zijn bij een cultuur-sensitieve aanpak.

Het experiment heeft als doel ondersteuning in de thuissituatie te bieden en levert een bijdrage aan het langer en beter thuis voor cliënt en thuissituatie in lijn met het landelijke programma Volwaardig Leven. Het experiment bestaat uit een waaier van out-reachende, preventieve acties en nieuwe zorgproducten om het risico op crises in thuissituaties te verlagen.

Inzet Coördinerend Verpleegkundigen (CVPK) in gehandicaptenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Zorggroep Alliade 31-12-2024

Omschrijving experiment
Zorggroep Alliade is er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. Daarbij richt Alliade zich op kwetsbare ouderen én mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Voor zowel cliënten met als zonder behandeling geldt dat de huisarts verantwoordelijk is voor de medische basiszorg (huisartsenzorg). Voor de cliënten met een behandelfunctie is de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) verantwoordelijk voor de handicap-gerelateerde gezondheidsproblematiek en is er nauwe betrokkenheid van de gedragskundige. In de praktijk zien we dat het voor de AVG lastig is om alle cliënten goed in beeld te hebben, ook vanwege de schaarste aan AVG's.

Om gezondheidsproblematiek tijdig te kunnen signaleren en de juiste zorg en behandeling te bieden aan ouder wordende VG-cliënten is zowel agogische kennis ais medisch-verpleegkundige kennis van belang. Inzet van verpleegkundigen die in staat zijn tot het methodisch in kaart brengen van gezondheidsproblemen, het uitvoeren van een goede triage, het stellen van verpleegkundige diagnoses en het toepassen van verpleegkundige interventies is hierbij onmisbaar. De huidige organisatie van medisch-verpleegkundige zorg is echter onvoldoende in staat om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de verouderende VG-populatie. Om de juiste, passende zorg en behandeling te kunnen leveren - nu en in de toekomst -, starten we binnen Talant met de inzet van coördinerend verpleegkundigen: HBO-opgeleide verpleegkundigen die verbonden zijn aan meerdere locaties in een regio en daarmee ondersteuning bieden aan cliënten en begeleiders van verschillende locaties en ook huisartsen, AVG's en andere behandelaren faciliteren. Want, ondanks dat binnen Talant de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het opleiden van begeleiders tot VZ-IG-er of MBO-verpleegkundige is het overgrote deel van de begeleiders op de verschillende locaties agogisch geschoold. Ons doel is om toe te werken naar de juiste zorg, door de juiste persoon op de juiste plek. We willen een kwaliteitsslag maken en toewerken naar een efficiëntere bedrijfsvoering. De huidige zorg tillen we naar een hoger, passend niveau en maken we toekomstbestendig. Dit willen we bewerkstelligen door 1) op de locaties waar cliënten wonen te streven naar een meer passende functiemix zodat we beter in staat zijn om de juiste zorg te bieden aan de ouder wordende VG-cliënt. En door 2) inrichten van een flexibele/ondersteunende schil met Coördinerend Verpleegkundigen (CVPK), zodat begeleiders en cliënten op elk moment van de dag (in de toekomst mogelijk ook in avond, nacht, weekend) een beroep kunnen doen op een HBO-verpleegkundige.

Langdurig intensieve neurorevalidatie (LIN) (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoren

Oorspronkelijke zorgaanbieders

Einddatum    
Zilveren Kruis, CZ, VGZ Accolade, Zorgcentra Haaglanden, Kalorama, PZC Dordrecht 31-12-2023

Omschrijving experiment
Het doel van LIN is het voorkómen van een uitzichtloze langdurige bewustzijnsstoornis (LBS), door enerzijds het faciliteren van herstel en anderzijds het staken van de behandeling indien deze niet leidt tot een acceptabele uitkomst. Uitgangspunten zijn een proactief herstelgericht behandelbeleid met betrekken, schetsen en bespreken van de beste en slechtste uitkomstscenario’s (advance care planning) en de koppeling van de geleverde zorg aan wetenschappelijk onderzoek.

Herstelgericht moet hierbij gelezen worden als herstel van bewustzijn. Bij iemand die na 14 weken VIN nog steeds in LBS verkeert en die daarmee in aanmerking komen voor LIN, is het best case scenario dat hij of zij met de juiste behandeling weer in staat wordt gesteld functioneel te communiceren waarbij zo goed als zeker sprake blijft van ernstige motorische en cognitieve restverschijnselen. Hoe langer het duurt voordat een patiënt herstel laat zien, hoe kleiner de figuurlijke stappen die gezet zullen worden. Maar juist voor een ernstig aangedane patiënt maakt het een wereld van verschil als hij of zij zich zelfstandig in een rolstoel kan voortbewegen, geen tracheacanule meer nodig heeft, of met een spraakcomputer kan aangeven zijn partner te willen spreken. In die kritieke eerste 24 maanden na het hersenletsel wordt de basis gelegd voor een leefbaar leven, of voor een liefdevol loslaten.

Bevorderen steunsysteem GHZ (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Prinsenstichting 31-12-2023

Omschrijving experiment
Dit experiment moet bevorderen dat cliënten langer thuis kunnen wonen. Het richt zich op de fitheid en draagkracht van het steunsysteem van de cliënt. Dit krijgt vorm door o.a. het voeren van motiverende gesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd door de casemanager met cliënt en/of diens steunsysteem. Er wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de zorgvraag, wat resulteert in een voorstel m.b.t. een passend (ambulant) zorgaanbod.
Zorgtoeleiding is vooral bedoeld voor cliënten die worden aangemeld met een Wlz indicatie en cliënten die via de Wlz (ambulant) in zorg zijn. Het betreft hier over het algemeen het steunsysteem van een cliënt met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Het steunsysteem levert een groot deel van de ondersteuning aan deze cliënt, maar is niet meer in staat dit geheel zelfstandig vorm te geven maar is ook (nog) niet in staat hierbij ondersteuning te accepteren. Het steunsysteem heeft hulp nodig om tot het besluit van het delen van de zorg te komen.

Verpleeg Thuis (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Vierstroom 31-03-2024

Omschrijving experiment
Vierstroom Verpleeg Thuis biedt cliënten en hun mantelzorgers een integraal pakket van zorg en ondersteuning in de thuissituatie waardoor opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld of worden voorkomen. Verpleeg Thuis creëert een veilige en doelmatige zorgsituatie waarin de wensen van de cliënt en zijn mantelzorgers centraal staan. Binnen de VPT wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft, zowel op het gebied van zorg als welzijn. Doen wat nodig is, in plaats van doen wat mag en er voor zorgen dat de cliënt onbezorgd, zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Sociale Robotica in de ouderenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis Zorgaccent 31-08-2024

Omschrijving experiment
Dit project heeft een drieledig doel met de inzet van robotica als hulpmiddel in de ouderenzorg. Allereerst om zorgprofessionals te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en de hoge werkdruk die ze ervaren te verminderen. Ten tweede om sociale robots in te zetten als ondersteuningsmiddel in de ouderenzorg om eigen regie, welbevinden, (gevoel) van veiligheid en welzijn van cliënten te bevorderen. Ten slotte om een kortere opnameduur van bijvoorbeeld revalidatiecliënten te realiseren.

Regionale interventie-afdeling voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Zorgspectrum 31-12-2023

Omschrijving experiment
Het opzetten van een regionale interventie-afdeling D-ZEP in combinatie met een bijbehorend behandelprogramma met een doorlooptijd van gemiddeld 55 dagen vanaf opname. Alsmede het ontwikkelen van een nazorgprogramma waardoor cliënten bij ontslag van de regionale interventie-afdeling D-ZEP een warme overdracht van 2 weken krijgen, waar een (ambulant) multidisciplinair team van deskundigen (van de regionale interventie-afdeling D-ZEP) ondersteuning biedt en faciliteert.

Kwaliteitsverpleegkundige in de gehandicaptenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Vanboeijen 31-12-2025

Omschrijving experiment
De kwaliteitsverpleegkundige heeft een coachende en signalerende rol. Zij ondersteunt de medewerkers in het bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Zij signaleert knelpunten, geeft feedback en creëert bewustworden bij collega’s. De kwaliteitsverpleegkundige initieert structurele verbeteringen in het zorgproces om zo de kwaliteit te waarborgen. Door deze activiteiten kan adequater worden ingespeeld op veranderende complexe zorgvraag en een passender zorgaanbod geboden worden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Atlant Zorggroep 01-12-2023

Omschrijving experiment
De innovatieve prestatie is een toeslag of mogelijk een eigen zorgprofiel voor chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De aanbieder levert een geïntegreerd aanbod in een gespecialiseerde beschermde woonomgeving. Een therapeutisch woon- en behandelklimaat en 24-uurs aanwezigheid van zorg en toezicht door speciaal geschoold personeel zijn nodig. Het gaat om geplande en ongeplande zorg en het adequaat kunnen reageren op (risico op) decompensatie. Het aanbod wordt gerealiseerd door een gespecialiseerde V&V-aanbieder samen met een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en waar nodig ook in de samenwerking met gemeente(n). De zorg is gericht op behoud van stabiliteit of verbetering van chronische psychiatrische en somatische ziektes. Begeleiding bij achteruitgang (palliatief of terminaal) kan ook onderdeel van de zorg zijn.

SOABB: Stabilisering, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Stichting Laurens 01-10-2024

Omschrijving experiment
Er is geen prestatie die recht doet aan de combinatie van complexe multiproblematiek en een cognitieve component, ouderdomsproblemen en daarmee geïntegreerde gespecialiseerde behandeling in een beschermde woonomgeving mogelijk maakt. Bij een reguliere ZvW-indicatie (prestatie Eerstelijnsverblijf), is de insteek terugkeer naar huis, terwijl dat bij deze groep zelden tot nooit aan de orde is. De crisisregeling voldoet niet aan de gestelde voorwaarden en beperkt door de maximale tijdsperiode.

De afgelopen jaren zien we een toenemende vraag naar PG observatie bedden. De klanten worden nu opgenomen op de voorziening van eerstelijnsverblijf.

Bij het overgrote deel van de patiënten met cognitieve stoornissen kan ambulant een heldere diagnose worden gesteld. Daarnaast blijft er een groep cliënten waarbij niet op de gangbare manier via huisarts, geheugenpoliklinieken of ambulante GGZ tot een diagnose kan worden gekomen. Vaak is er dan sprake van te complexe problematiek waarvoor langdurige observatie nodig is om het beeld en het beloop helder te krijgen. Er is sprake van een onveilige situatie voor de cliënt indien hij/zij thuis blijft wonen. Cliënten zijn in korte tijd enorm achteruit gegaan. De zorgbehoefte is dusdanig toegenomen dat tijdelijk of permanente verpleeghuiszorg nodig is.

Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die in een eerder stadium onvoldoende in beeld zijn door zorgmijding van patiënt of mantelzorg (bijv waarbij door de mantelzorg lang toegedekt is of waarbij partners alles hebben opgevangen) of die weigeren mee te werken aan onderzoek. De cliënten hebben vaak geen steunsysteem en zijn niet gezien door de huisarts. Zij hebben nog geen diagnose maar zijn wel in een zodanig stadium dat zij verpleeghuiszorg behoeftig zijn. Deze groep heeft een multidisciplinaire klinische setting nodig om tot een medische diagnose en een woonadvies te komen.

Het doel is om te experimenten en te komen tot het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de nodige zorg. Het biedt de gelegenheid om toe te werken naar het aanvragen van een reguliere zorgprestatie.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven