Onderwerp: Bezoek-historie

Lopende innovatie experimenten

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ

Bernhoven

31-12-2022

Omschrijving experiment

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland stelt: 'generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken in palliatieve zorg samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften'. Uit gesprekken met innovatieve zorgaanbieders in de palliatieve zorg, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en vertegenwoordigers van de

zorgverzekeraars en de wetenschap blijkt dat het veld deze interdisciplinaire samenwerking bij voorkeur transmuraal organiseert. Met de prestaties in deze aanvraag kan deze interdisciplinaire transmurale samenwerking en transmurale inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners worden bekostigd, aanvullend op de zorg die generalistische zorgverleners leveren vanuit de huidige prestaties.

Op basis van het zorgproces dat de patiënt in de palliatieve fase doorloopt, zijn een aantal prestaties opgesteld voor transmuraal samenwerken:

 1. Transmurale coördinatie & continuïteit palliatieve zorg.
  Deze prestatie betreft de voorzieningen die nodig zijn om, gedurende het gehele zorgproces, ad hoc en structureel samenwerken tussen generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in een regio mogelijk te maken. Dit omvat bijv. intensieve coördinatie van zorg door de generalist voor complexe palliatieve patiënten en structureel multidisciplinair overleg (mdo) generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, bijvoorbeeld volgens de PaTz-methodiek.

 2. Steun en Consultatie bij Palliatieve zorg (SCOP)
  Deze prestatie betreft steun en consultatie bij complexe palliatieve zorg aan de patiënt en diens hoofdbehandelaar. Deze zorg wordt geleverd door een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundig specialist op verzoek van de hoofdbehandelaar van de patiënt. Onder de prestatie wordt het totaal aan activiteiten van de SCOP-arts/verpleegkundig specialist begrepen naar aanleiding van een SCOP-verzoek, bijvoorbeeld een bedside consultatie. De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde blijft hoofdbehandelaar en de (wijk)verpleging blijft de reguliere zorg bieden.

 3. Regiefunctie complexe palliatieve zorg
  Wanneer de zorgvraag van de patiënt dusdanig complex blijkt of wordt, dat continuïteit van specialistische ondersteuning wenselijk is, dan kan voor de palliatieve zorg een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige ingeschakeld worden. Deze prestatie omvat een traject waarin een in palliatieve zorg gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de patiënt, diens naasten en diens zorgverleners voor complexe palliatieve zorg begeleidt, adviseert en/of behandelt. Ook dan blijft de (generalistische) huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en biedt de (wijk)verpleging de reguliere zorg.

Huntington (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

De Friesland

Noorderbreedte

31-12-2020

Omschrijving experiment

Het opzetten van een polikliniek voor diagnostiek en behandeling en ambulante zorg voor de patiënten en gendragers van de ziekte van Huntington. Het gaat hierbij om een totaaltraject in de vorm van locatiebezoek (poliklinisch, 2x per jaar), huisbezoek en behandeling en begeleiding in de omgeving van de patiënt.

Er is sprake van een multidisciplinaire benadering. De zorg wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van Huntington en door behandelaars in de omgeving van de patiënt die daarbij ondersteund worden door een multidisciplinair expert team.

Het multidisciplinaire expert team kan bestaan uit: coördinerend verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (medisch) maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, vaktherapeuten, en een diëtist. Het gaat hierbij om het bieden van:

 • Voorlichting, informatie en consultatie

Deze is gericht op patiënten, patiëntsysteem en zorgverleners. De voorlichting aan patiënt en patiëntsysteem stelt hen in staat om de eigen regie te behouden en versterkt hun draagkracht. Het omvat ook psycho-educatie en contact met (ervarings)deskundigen.

 • Diagnostiek

De diagnostiek wordt methodisch en volgens de actuele kennisstandaard de 'Standards of care' van de European Huntington's Disease Network (EHDN) uitgevoerd.

 • Zorg en behandeling

De behandeling bevordert zelfmanagement, het behoud van mogelijkheden en het vertragen van (de gevolgen van) functieverlies, en het tegengaan van (over)belasting van het patiëntsysteem.

Therapieën die bijvoorbeeld ingezet worden zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychomotorische therapie, vaktherapie, cognitieve stimulatie en rehabilitatie, psychosociale behandeling, systeemtherapie en farmacotherapie.

 • Coördinatie

Hierbij gaat het onder andere om het (ondersteunen van het) zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, zelfstandigheid en eigen kracht van patiënt en patiëntsysteem doro middel van o.a. trajectbegeleiding, coördinatie van de benodigde zorg en behandeling aan patiënt en

patiëntsysteem. Gezien het belang van vroeg signalering en het voorkomen van overbelasting van het patiëntsysteem worden ook zorgweigeraars of -mijders gestimuleerd contact te houden met de coördinerend verpleegkundige/(medisch) maatschappelijk werker.

Multidisciplinair eerstelijns ouderenzorg met specialist oudergeneeskunde (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis

Praktijk ouderengeneeskunde Bertholet

31-12-2020

Omschrijving experiment

Inzet van praktijk ouderengeneeskunde op moment dat het de huisarts aan kennis, tijd en kunde ontbreekt om de complexe of crisissituatie van de oudere te hanteren of op te lossen. Normaal wordt in een dergelijke situatie verwezen naar de tweedelijn of overgestapt op opname in verpleeghuis. Door de specialist ouderengeneeskunde in dit stadium in te zetten, waarbij gestreefd wordt de situatie van de patiënt weer te stabiliseren, kan de patiënt mogelijk langer thuis blijven wonen, tegen meer kwaliteit van leven en lagere kosten voor de maatschappij.

Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ

Verloskundig Centrum Nijme- gen e.o.

31-12-2020

Omschrijving experiment

Momenteel vindt CTG diagnostiek tijdens de zwangerschap alleen in de tweede lijn plaats. Voor deze diagnostiek moet de zwangere altijd worden doorverwezen. In veel gevallen blijkt echter dat de beoordeling normaal was en dat de zwangere weer terug wordt verwezen naar de eerste lijn. Het

experiment wil CTG diagnostiek voor zwangere vrouwen mogelijk maken in de eerste lijn, uitgevoerd door een verloskundige. Dit experiment houdt in dat de CTG scans door de eerstelijns verloskundige gedaan worden i.p.v. door de tweedelijns verloskundige. Er is een protocol opgesteld wanneer de verloskundige contact moet opnemen met de gynaecoloog om mee te kijken en wanneer de verloskundige moet doorverwijzen naar de tweede lijn.

Experiment Centrale zorgverlener voor kinderen met obesitas (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Gemeente Amsterdam

31-12-2020

Omschrijving experiment

De (integrale ) prestatie van Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam met de inzet van de centrale zorgverlener omvat de begeleiding en coördinatie van de integrale ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas graad 1 en multiproblematiek en kinderen met obesitas graad 2 en 3. Taken binnen deze prestatie zijn begeleidend, organiserend en coördinerend van aard; hierbij kan gedacht worden aan regievoering op professionals, advisering, motivering en begeleiding.

Babybalance (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Babybalance

31-12-2020

Omschrijving experiment

Babybalance is voor (aanstaande) ouders die betrouwbare voorlichting en instructies van (geboorte)zorgprofessionals willen als voorbereiding op de komst van hun baby en als back-up als de kraamzorg niet (meer) aanwezig is. Om toegang te krijgen tot de Babybalance video's die op het gesloten platform staan, maakt de zwangere heel makkelijk een Babybalance account aan.

Voor de video's die op het open gedeelte van het Babybalance platform staan is geen geactiveerd account nodig. Dit zijn de video's van de diverse samenwerkende kennis- en zorginstellingen, zoals Trimbos en het Voedingscentrum zodat de (aanstaande) ouders snel en doelmatig de juiste (geboorte)zorgprofessionals kunnen vinden.

Het Babybalance-account is actief vanaf aanmelding tot en met drie maanden na de uitgerekende datum. Een Babybalance-account is altijd in combinatie met fysieke kraamzorg. Het account wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Momenteel vergoeden de zorgverzekeraars Zilveren kruis, Menzis en hun labels het account aan hun verzekerden. Er wordt geen Wettelijke Eigen Bijdrage in rekening gebracht bij de verzekerde.

Punt voor Parkinson (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis

Transmuraal Ambulant Team Parkinson Groningen BV

31-12-2020

Omschrijving experiment

Volgt

Liggingsecho à terme (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

VSV Deventer

27-1-2021

Omschrijving experiment

Elke zwangere vrouw onder zorg bij 'een eerstelijns verloskundigenpraktijk aangesloten bij het VSV 'Geboortezorg Salland' (te weten 't Hart (Raalte), de Eiber (Twello), ANNO (Deventer), de Kuip (Deventer) en Baren Enzo (Deventer)) wordt tussen 34 en 36 weken zwangerschap een echo aangeboden. Deze echo wordt uitgevoerd binnen de eerstelijns geboortezorg (eigen verloskundigenpraktijk of, indien aldaar echo- faciliteiten ontbreken, binnen het regionaal echo-centrum) en heeft als primaire functie het beoordelen van de ligging van de a terme foetus ter voorbereiding op de aanstaande bevalling. De echo is optioneel; het besluit tot verrichting ligt bij de vrouw.

Leefstijl interventie jeugd (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ, VGZ

Maastricht Universitair Me- disch centrum

1-2-2022

Omschrijving experiment

Een coherente behandeling/leefstijlinterventie op maat voor kinderen met een medische indicatie op basis van een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR), waarbij het cliëntsysteem in de

behandeling wordt meegenomen. De zorgprestatie bestaat uit de integrale geneeskundige behandeling op maat op het gebied van voeding, beweging, (leefstijl)gedrag en onderliggende problematiek bij kinderen (tot 18 jaar) met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en hun cliëntsysteem en

is gericht op een duurzaam gezondere leefstijl ter behandeling en voorkoming van chronische ziekten. Uitgangspunt is de integrale behandeling conform een matched care benadering waarbij er afstemming plaats vindt over de domeinen heen en binnen een breed zorgnetwerk. Een centrale zorgverlener inventariseert, na een brede intake, welke zorg nodig is, begeleidt het kind en gezin, leidt toe tot de juiste zorg en coördineert de ondersteuning en zorg.

Acute zorg aan ouderen in een kortdurende eerstelijns voorziening (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

AMC, Cordaan

31-05-2021

Omschrijving experiment

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis.

Zie de website: https://www.cordaan.nl/nieuw-zorgconcept-de-wijkkliniek

Acute Care Unit (ACU) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis zorgverzekeraar Zorgkantoor Menzis

Azora

31-03-2023

Omschrijving experiment

In de regio West Achterhoek hebben alle partijen (huisartsen, ziekenhuis, VVT instellingen) in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten gebundeld om in één van de verpleeghuizen in de regio een Acute Care Unit (=ACU) op te richten. De ACU is bedoeld als 24/7 opname mogelijkheid voor complexe kwetsbare ouderen met acute problemen in de thuissituatie (het gaat thuis niet meer), voor wie geen medisch specialistische behandeling nodig is in een ziekenhuis. De unit biedt naast het bieden van zorg en behandeling vooral de mogelijkheid tot observatie en diagnostiek. De ambities daarbij zijn:

 • Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment

 • Voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames en daarmee het voorkomen van inzet dure zorg

 • Behoud kwaliteit van leven met zoveel mogelijk behoud van eigen regie en zelfredzaamheid, waarbij ook inzet van zorgtechnologie bekeken wordt.

De ervaring is dat deze doelgroep nu vaak via de SEH in het ziekenhuis belandt zonder dat er eigenlijk medisch specialistische zorg nodig is. Een ziekenhuisopname leidt bij de kwetsbare ouderen veelal tot functieverlies.

De opname op de ACU is een tijdelijke opname van maximaal 2-3 weken. Er is een zorgpad ontwikkeld voor de periode van opname als ook voor de nazorg. Er zijn in-en exclusiecriteria ontwikkeld, die in de regio gedeeld zijn met huisartsen en ziekenhuis.

De financiering is in nauw overleg met zorgverzekeraar en zorgkantoor volgens een white label constructie. Bij ontslag van de ACU is duidelijk of de cliënt wel/niet een WLZ indicatie behoeft. Indien er sprake is van een WLZ indicatie financiert het zorgkantoor het verblijf op de ACUen anders de zorgverzekeraar.

Begin 2020 hoopt de ACU zijn poorten te openen in het Verpleeg-en revalidatiecentrum Antonia te Terborg.

UMAMI (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ

Mentaal Beter Cure, Iris Zorg, GGZ Noord Holland Noord, Ar- kel groep, Amici zorg, Ypse BV, Mondriaan, HSK groep

31-12-2021

Omschrijving experiment

Mentaal Beter is samen met een aantal andere aanbieders een innovatief traject ingegaan waarbij een belangrijke groep cliënten, die vanwege de langdurige behandeling van gemiddeld 1.300 minuten met een s-ggz profiel worden verwezen, toch effectief en doelmatig in de gb-ggz behandeld zal kunnen worden.

Superbrains (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

ONVZ

Parnassia Groep

1-12-2022

Omschrijving experiment

Super Brains is een platform voor en door mensen met AD(H)D, en behandelaren. Het platform bestaat uit een website, een app en content, en dient ter ondersteuning en behandeling van AD(H)D patiënten. Het is een volwaardig instrument voor (1) preventie en vroegdetectie, (2) behandeling en (3) nazorg van AD(H)D.

Inzicht krijgen in ADHD, veranderen van specifiek gedrag horend bij ADHD, inroepen van steun vanuit de omgeving en vasthouden van aangeleerd gedrag gebeurt allemaal via Super Brains. Daarnaast wordt Super Brains gebruikt voor de registratie van zorgactiviteiten en verslaglegging. De indirecte tijd besteed

aan administratie vermindert hierdoor voor de behandelaar. ROM vragenlijsten die voor, tijdens en na de behandeling worden afgenomen, helpen de behandeling tijdig bij te stellen. Deze meetinstrumenten geven zowel patiënt als behandelaar inzicht in de voortgang van de behandeling. Naast het meten van het effect van de behandeling worden ook andere meetinstrumenten gebruikt om de patiënt feedback te geven over bijvoorbeeld de stemming of het slaappatroon.

Goalie+ (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

ASR en DSW

Parnassia Groep BV

31-12-2021

Omschrijving experiment

NiceDay (voormalig Goalie) is een mHealth (mobile health) oplossing gericht op het ondersteunen van volledig digitale protocollaire behandeling van psychische klachten. NiceDay werkt op basis van de volgende uitgangspunten:

 1. Regie bij de cliënt

 2. Zelfmanagement

 3. Behoefte gestuurd

 4. Data gedreven

De zorgprestatie Goalie+ is bedoeld om behandelaren op een volledig nieuwe manier te laten zorgverlenen, gebruik makend van nieuwe technologische mogelijkheden. Uitgangspunten zijn a.) dat zorg behoefte gestuurd wordt aangeboden, d.w.z. patiënten ondersteuning krijgen op het moment dat ze deze nodig hebben: buiten de spreekkamer en (ook) buiten de vaste afspraaktijden en b.) activiteiten in het kader

van het zorgverleningsproces actief in de app worden geregistreerd. De registraties geven sturing aan het zorgproces.

Virtual reality cognitieve gedragstherapie (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

DSW

Stichting GGZ Delfland

1-2-2021

Omschrijving experiment

Cognitieve gedragstherapie met behulp van Virtual Reality-bril in een GGZ-instelling voor mensen met diverse psychiatrische aandoeningen.

Experiment waardegedreven zorg (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Stichting Arkin

31-12-2021

Omschrijving experiment

Het doel van het experiment is om te leren hoe een waardegedreven GGZ, waarin wordt gestuurd op verantwoordelijkheid voor vakmanschap en cliëntuitkomsten, in de praktijk werkt.

Het experiment moet zichtbaar maken hoe een nieuwe werkwijze van samenwerking tussen de belangrijke stakeholders in de GGZ (cliënten, professionals, zorgverzekeraars, ministerie van VWS en NZa) in de praktijk wordt gedreven door waarden (van kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en solidariteit).

Het innovatieve karakter van de innovatie wordt gekenmerkt primair door een nieuwe werkwijze van waardegericht verantwoorden waardoor twee outreachende teams zoveel mogelijk terug naar de bedoeling van de GGZ komen: zoveel mogelijk direct cliëntcontact, goede ketenafspraken om inbedding in de wijk te vergroten, crisis te voorkomen, de doorstroom te bevorderen, expertise optimaal in te zetten bij complex werk, zinnig en zuinige dossiervoering te plegen.

De behandeling bij één van de outreachende teams richt zich op het bewerkstelligen van een optimaal evenwicht in de psychiatrische symptomatologie, met als doel enerzijds goed functioneren op alle voor cliënt belangrijke levensterreinen en anderzijds het opbouwen van een voor cliënt zinvol bestaan. De behandeling is dus integraal en richt zich vaak op meerdere levensgebieden.

Arkin en Zilveren Kruis voorzien een nieuwe werkwijze van waardegericht verantwoorden waarbij de arbeidssatisfactie toeneemt en er meer tijd vrijkomt voor de zorg. Op basis van dit gedeelde streven willen wij daarom experimenteren met 'normtijden'. Dit betekent dat voor zowel directe als indirecte tijd normtijden vastgesteld zullen worden. Wij denken dat we op deze manier zowel kunnen experimenteren als ook samen verder kunnen werken aan een goede basis voor verantwoording.

Het radicaal aansluiten bij de behandelpraktijk is overigens meer dan alleen een verantwoordingsvraagstuk: het is een kanteling naar verantwoordelijkheid, waarin de behandelteams worden toegerust om meer eigen regie te voeren op kwaliteitsverbeteringen en elkaar daarop aan te spreken (doen we de juiste dingen en doen wie die dingen goed?). De waarden van cliëntuitkomsten en van vakmanschap komen voorop te staan in deze waardegedreven paradigmashift.

ELEO (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Vincent van Gogh groep, Centiv B.V., Mindfit, Pro Persona, Indi- go Gelderland, Breburg, Indigo Brabant, Reinier van Arkel, Yp- se B.V., GGZ centraal, Altrecht, Indigo Midden Nederland.

31-12-2021

Omschrijving experiment

Eleo moet ruimte bieden voor meer mogelijkheden tot behandeling in de gbGGZ, dan de huidige beleidsregels toestaan.

De effecten die zorgverzekeraars en zorgaanbieders hopen te bereiken zijn:

 • Cliënten worden laagdrempeliger met meer keuzevrijheid en eerder geholpen. De behandeling is gericht op z.s.m. weer (zelf) verder kunnen met je leven (generalistisch en oplossingsgericht werken ipv diagnose- en protocolgericht).

 • Een bijdrage leveren aan de wachttijden voor bepaalde doelgroepen (o.a. persoonlijkheidsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en mensen met multiproblematiek (ofwel 2 diagnoses ofwel een diagnose en psychosociale factoren die interfereren met de behandeling).

 • Vergroten mogelijkheden substitutie vanuit de gespecialiseerde GGZ (gGGZ) en daarmee stimuleren doelmatigheid (substitutie komt deels uit of voorkomt instroom in de DBC's 800-1800 minuten en deels uit de DBC's 1800-3000 minuten).

 • Deze prestatie is kostendekkend en daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om cliënten zorg te bieden in de gbGGZ i.p.v. in de gGGZ. Logischerwijs wordt dit zichtbaar in de verdeling prestaties gGGZ en gbGGZ in de regio.

Volledig pakket thuis (VPT) voor de forensische zorg (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Divisie Forensische Zorg en Jus- titiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Divisie Forensische Zorg en Jus- titiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

01-08-2020

Omschrijving experiment

Met de zorgprestatie ontvangt een justitiabele met een strafrechtelijke of forensische zorgtitel intensieve individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen door middel van:

 • Frequente huisbezoeken waarin de justitiabele wordt ondersteund en begeleid aan de hand van een actieplan met zijn re-integratie in de samenleving.

 • Begeleiding en ondersteuning bij belangrijke afspraken (woningstichting, behandelaar, dagbesteding etc.) , samen (activerende) dingen ondernemen (sport, buurthuisactiviteiten, versterking van het sociaal netwerk etc.)

 • Vaststellen en bespreken van de kaders (gedwongen en vrijwillig) voor de justitiabele en benoemen/ bespreken als cliënt zich daar niet aan houdt.

 • Aanbieden van ondersteuning, begeleiding en trainingen op het gebied van zelfstandig wonen.

 • Indirecte tijd zoals communicatie met ketenpartners, zoals regisseur/reclassering/behandelaar en opschaling/ snel handelen i.s.m. ketenpartners als het niet goed met de justitiabele gaat.

 • Aanspreekpunt en contactpersoon voor omwonenden en politie. Justitiabelen in hun kracht zetten en aanleren van gedrag en vaardigheden om succesvol deel te nemen aan de maatschappij.

 • 24-uurs bereikbaarheid van de begeleiding.

ReceptIVFity test (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar 

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Erasmus Medisch Centrum

31-12-2023

Omschrijving experiment

ReceptIVFity is een fertiliteits-microbioom-analyse die voorafgaand aan IVF of IVF-ICSI behandeling wordt afgenomen. Dit microbioom is een bewezen voorspeller voor de slagingskans van implantatie van het embroy in de baarmoeder.

De patiënt krijgt een testkitje om eenvoudig zelf een vaginale swab af te nemen. Een week later krijgt de patiënt via de behandelende fertiliteitsarts teruggekoppeld of haar zwangerschapskans hoog, midden of laag is. Indien het profiel laag is, wordt voorgesteld de behandeling uit te stellen en na minimaal 3 maanden de test te herhalen. Zo’n 50% van de patiënten met een laag profiel heeft naar verwachting na 3 maanden een verbeterd profiel.

Op deze manier kunnen patiënten hun IVF pogingen inzetten op momenten waarop de slagingskans gunstig is en zo zware mentale en fysieke belasting vermijden als de kans op succes zeer gering is.

Voor IVF worden standaard 3 pogingen vergoed. Door bepalingen van de ReceptIVFity test wordt IVF bij een lage slagingskans voorkomen. Dit draagt bij aan efficiëntere en effectievere IVF zorg.

KiECON (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar 

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis

Roessingh,

Centrum voor Revalidatie

31-08-2023

Omschrijving experiment

KiECON levert multidisciplinaire diagnostiek voor kinderen (0 tot 7 jaar oud) met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen, zodat direct de juiste integrale diagnose wordt gesteld en een richting voor behandeling wordt gegeven.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door medisch specialisten (kinderartsen, kinderneuroloog, kinderrevalidatiearts) en gedragswetenschappers jeugdzorg. Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een tijd van drie tot zes maanden na aanmelding. Aansluitend wordt advies gegeven aan de ouders en in samenwerking met verwijzers wordt  het kind naar de juiste organisatie verwezen voor behandeling en/of begeleiding.

Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak op een centraal regionaal niveau (Oost-Nederland) waarbij een effectieve gegevensuitwisseling tussen alle betrokken zorgverleners bestaat.

Direct de juiste integrale diagnose stellen moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de zorg voor jonge kinderen en tot vermindering van kosten. Dubbele en/of onterechte onderzoeken en onjuiste verwijzingen worden voorkomen. Met als doel dat effectieve interventies op zo jong mogelijke leeftijd worden ingezet.

Voorrijkosten Rijdende Röntgen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar 

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Achmea

Stichting Rijdende Röntgen

31-12-2020

Omschrijving experiment

De innovatie behelst de extra kosten die zijn gemoeid met het maken van basale radiologische onderzoeken op locatie in verpleeghuizen zodat betreffende patiënten niet naar een ziekenhuis vervoerd hoeven te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bus met radiologische inrichting en

gediplomeerd radiologisch personeel. De bus bezoekt op afspraak de deelnemende verpleeghuizen in de regio groot Amsterdam.

Luchtbrug (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ 

Radboud MC

01-07-2023

Omschrijving experiment

Astmazorg voor kinderen is gericht op bereiken en handhaven van astmacontrole: weinig symptomen, geen beperkingen in het dagelijks leven (school, sport en spel). Frequente monitoring van astmacontrole vormt de hoeksteen van de behandeling. In Nederland zijn +120.000 kinderen met astma, waarvan ongeveer de helft in de tweede- of derdelijns zorg wordt vervolgd en daar 2-4x/jaar een poliklinisch controlebezoek heeft bij een kinderarts of kinderlongarts. In deze traditionele zorg is er weinig ondersteuning van zelfmanagement door kinderen en ouders.
Met Luchtbrug - een online astmakliniek voor kinderen - wordt een deel van de 'traditionele zorg' vervangen door 'digitale zorg'. Luchtbrug is ontwikkeld om zelfmanagement te ondersteunen en laagdrempelig contact met het behandelteam te faciliteren op het moment dat dat nodig is of van waarde voor de patiënt. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en zorgverleners kunnen efficiënter hun spreekuren inrichten en doelmatig optimale zorg leveren.
Wat houdt de zorg in:
Een deel van de reguliere poliklinische controlebezoeken van kinderen met astma wordt vervangen door online monitoring. Volgens internationale richtlijnen voor astmabehandeling en de Nederlandse richtlijn 'Astma bij kinderen' vormt monitoring van kinderen met astma de hoeksteen van de behandeling. Tevens dient iedere patiënt met astma te beschikken over een up-to-date individueel behandelplan. In Luchtbrug wordt voor ieder kind een individueel behandelplan opgesteld wat bestaat uit:

 • - Persoonlijke behandeldoelen
 • - Medicatie-overzicht, inclusief instructies t.a.v. het gebruik van inhalatiemedicatie
 • - Achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over allergieën en herkennen en voorkomen van astmaklachten
 • - Actieplan bij klachten

Met de patiënt en eventueel ouders wordt afgestemd hoe vaak de Astma Controle Test (ACT) wordt ingevuld (veelal 1x/maand). Bij een lage score -passend bij onvoldoende astmacontrole - wordt er automatisch feedback en advies gegeven en is er zo nodig laagdrempelig contact met het astmateam. Op initiatief van zowel patiënt/ouders als behandelaar kan laagdrempelig en veilig gecommuniceerd worden. De patiënt heeft online en via de app Astmaatje inzicht in zijn/haar gehele behandelplan, kan ACT's invullen en terugzien en kan berichten sturen aan het behandelteam. Individueel wordt afgesproken of en in hoeverre het aantal poliklinische controles wordt gereduceerd. De beoogde zorgprestatie maakt feitelijk deel uit van de integrale astmazorg voor kinderen. Met Luchtbrug kan aantoonbaar veilig en kosteneffectief het aantal poliklinische controles gereduceerd worden.
Luchtbrug is bedoeld als blijvende zorgvernieuwing en wordt continu doorontwikkeld (nieuwe functionaliteit, koppelingen aan EPD's, e.d.). Luchtbrug moet gezien worden als een zorgconcept voor de monitoring van chronische ziekten, in dit geval astma. Door middel van monitoring kunnen klachten tijdig herkend en erkend worden, alsook behandeld. Dit maakt de zorg efficiënter en bovendien worden patiënten (ouders en kinderen in dit geval) optimaal ondersteund in het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van zelfmanagement. Per ziekenhuis/astma behandelteam wordt een Luchtbrug-omgeving aangemaakt waarin patiënten kunnen worden toegevoegd. De astmazorg wordt dus zowel fysiek (tijdens poliklinische controles) als digitaal (via Luchtbrug) geleverd door de reeds betrokken zorgverleners. Inmiddels zijn er 15 ziekenhuizen die Luchtbrug actief gebruiken ter vervanging van reguliere poliklinische controles.

Bariatrische chirurgie voor adolescenten (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Coöperatie VGZ en CZ

Máxima Medisch Centrum

01-09-2023

Omschrijving experiment

Bariatrische chirurgie wordt als optionele zorg ingezet bij adolescenten met morbide obesitas die onvoldoende gewichtsverlies bereikten na deelname aan een éénjarig leefstijlinterventieprogramma bij de kinderarts. Normaliter is bariatrische chirurgie pas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. In deze ‘wachtperiode’ neemt het lichaamsgewicht vaak nog verder toe en verergeren de comorbiditeiten.

De indicatiestelling wordt allereerst door een MDO met ten minste een bariatrisch chirurg, kinderarts, kinderpsycholoog en kinderdiëtist uitgevoerd en vervolgens door een landelijk MDO.

De bariatrische chirurgie betreft een gastric bypass of gastric sleeve. Gedurende vijf jaar na de operatie is er 1) begeleiding van kinderdiëtist, kinderpsycholoog en eventueel fysiotherapeut en pedagoog en 2) medische controles door bariatrisch chirurg en kinderarts.

Transitie antistolling zorg (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Achmea

Isala Klinieken

31-8-2020

Omschrijving experiment

De begeleiding van de antistolling van patiënten met vitamine-k-antagonisten (VKA), wordt niet meer door de Trombosedienst gedaan, maar door de huisarts samen met de praktijkverpleegkundige (POH). De POH bepaalt de INR met een Point-of-Care apparaat en past de dosering van de VKA binnen protocollair vastgelegde grenzen aan. Bij complexe situaties overlegt de POH met het expertise centrum voor de Trombosedienst die eindverantwoordelijk is.

Telemonitoring (Hartwacht) (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Cardiologie centra Nederland

31-12-2021

Omschrijving experiment

De zorgprestatie omvat monitoring van patiënten op afstand door middel van een digitale applicatie. Telemonitoring wordt ingezet in plaats van reguliere controles. De zorgprestatie telemonitoring wordt gedeclareerd, waarbij de DBCs voor polibezoeken vervallen. De patiënt staat, net als in de reguliere situatie, onder controle van de medisch specialist.

Chronische specialistische beademingszorg in een verpleeghuis-setting (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Menzis

Zonnehuisgroep Noord

31-12-2020

Omschrijving experiment

Medisch specialistische en gespecialiseerde verpleegkundige behandeling van cliënten die chronisch afhankelijk zijn van beademing en (nog) te instabiel zijn om beademingszorg van Centrum voor Thuisbeademing te ontvangen. Voor deze groep cliënten in een uniek zorg- en behandelingsconcept ontwikkeld in het Centrum voor Chronische Beademing (CCB), waarbij door continue gespecialiseerde zorg en behandeling, gecombineerd met een optimaal ingerichte omgeving en gebruik van moderne apparatuur, de cliënt toch buiten de IC van het ziekenhuis een woonomgeving geboden kan worden. De Centra voor Thuisbeademing bieden alleen zorg aan stabiele beademingspatiënten. Binnen het Centrum voor Chronische Beademing is het mogelijk om patiënten zonder beademingsvrije tijd of met instabiele beademing op te nemen.

Herstelgerichte specialistische

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Menzis

Zonnehuisgroep Noord

31-12-2020

Omschrijving experiment

Het betreft medisch specialistische revalidatie gericht op functieherstel en herstel van de ademhalingsfunctie of stabilisering van de beademing/ademhalingsondersteuning tot op het niveau dat cliënt de medisch specialistische setting (Centrum voor Chronische Beademing) kan verlaten. Voor deze patiënten is er een specifieke en effectieve behandelmethode ontwikkeld. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het revalidatietraject na ontslag voortgezet wordt in een revalidatiecentrum of in de eerste lijn.

Anderhalvelijn gespecialiseerde multidisciplinaire handrevalidatiezorg (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ, A.S.R., Menzis, Zilveren Kruis, Zorg en Zekerheid, Eno, ONVZ

Stichting Kinos

1-12-2020

Omschrijving experiment

In 'Anderhalvelijn gespecialiseerde multidisciplinaire Handrevalidatiezorg' wordt de patiënt gespecialiseerde revalidatiezorg op maat geboden. In de intake is het de rol van de revalidatiearts om een revalidatiegeneeskundige diagnose te stellen. In samenwerking met de revalidatiearts en het team wordt een adequaat behandelplan opgesteld en wordt beoordeeld of een patiënt een indicatie heeft voor een eerstelijns, anderhalvelijns of tweedelijns traject, op basis van een transparant besluitvormings- protocol. Wanneer een patiënt een indicatie heeft voor een anderhalvelijns traject, dan wordt beoordeeld of de patiënt een licht, middel of zwaar traject moet doorlopen. De revalidatiearts wordt dus ingezet

als consulent en alleen wanneer dat strikt noodzakelijk is als medisch eindverantwoordelijke voor het behandeltraject (in welk geval de behandeling een tweedelijnstraject wordt). Het innovatieve hieraan is dat de meest doelmatige en effectieve vorm van zorg wordt aangeboden en geen onnodige zorgkosten worden gemaakt, terwijl de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Uitgangspunt hierbij is dat een significant deel van de patiënten die normaal in de tweede lijn worden behandeld, omdat multidisciplinaire afstemming noodzakelijk is en de revalidatiearts betrokken is bij het vaststellen van het behandelplan, naar de anderhalvelijn kunnen gaan. Feitelijk betekent dit een substitutie van de tweedelijn naar de anderhalve lijn. De hoofdbehandelaar is de therapeut waarbij het zwaartepunt van de behandeling ligt.

De opbouw van de zorgprestaties:

 1. Intake met screening plus behandeling licht anderhalvelijn

 2. Intake met screening plus behandeling middel anderhalvelijn

 3. Intake met screening plus behandeling zwaar anderhalvelijn

Rhenium -188-HEDP (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ, Menzis, CZ, Zilveren Kruis

Meander Medisch Centrum, Ziekenhuis Gelderse Vallei

11-10-2020

Omschrijving experiment

Rhenium-188-HEDP wordt bereid, indien nodig getransporteerd en toegediend aan de patiënt. Voorafgaand aan de toediening vindt (indien nodig) tevens tumorlokalisatie plaats met behulp daarvoor geschikte een Gamma Camera. Het gebruik van Rhenium-188-HEDP is innovatief omdat het een

niet-commercieel middel betreft dat zelf geproduceerd kan worden en vele malen doelmatiger is dan commerciële alternatieven. Het kan sneller worden toegepast dan alternatieve middelen. Dit is gewenst als snelle pijnstilling noodzakelijk is.

Minimaal-invasieve ablatie van myomen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ, Coöperatie VGZ

Máxima Medisch Centrum

1-11-2021

Omschrijving experiment

Myomen in de baarmoeder kunnen hevig menstrueel bloedverlies veroorzaken. De intracavitaire myomen (type 0 en 1) zijn over het algemeen goed hysteroscopisch te verwijderen. De haalbaarheid van het hysteroscopisch verwijderen van type 2 hangt af van de grootte van het myoom, de ervarenheid van de operateur en het gebruikte instrumentarium. De myomen meer in de baarmoederspier gelegen type 3-5 zijn echter niet makkelijk te verwijderen met de nu gangbare technieken. Dus wordt er nu vaak in dat geval de gehele baarmoeder verwijderd (uterusextirpatie). De Sonata (echogeleide intrauteriene ablatie van

de myomen) is een incisieloos alternatief, waarbij met een dunne echoprobe vanuit de baarmoederholte de myomen worden aangeprikt waarna met radio frequente stroom de myomen van binnen uit worden behandeld. De voordelen zijn groot; behoud van baarmoeder en een veel kleinere ingreep zonder littekens in de baarmoeder. Hierdoor is het herstel sneller en kan de ingreep in dagbehandeling plaats vinden in plaats van in opname. Bovendien is dit ook vaak de wens van de vrouw om haar baarmoeder te behouden maar wel behandeling van de myomen.

Innovatieve bekost. v. intensieve ms neurorevalidatie bij jongeren met niet aangeb. hersenletsel (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

DSW, VGZ

Daan Theeuwes Centrum

31-12-2021

Omschrijving experiment

Dit initiatief betreft een focuskliniek waarin jongen mensen tussen de 16 en 35 jaar met ernstig (traumatisch) hersenletsel intensief worden gerevalideerd. Patiënten zijn volledig bij bewustzijn, maar hebben vaak een periode in coma gelegen. Voor deze groep is tot nu toe in Nederland onvoldoende gespecialiseerde behandeling beschikbaar.

De medisch specialistische revalidatiezorg wordt door ervaren revalidatie professionals geleverd onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Het team bestaat onder andere uit fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, (neuro)psychologen en casemanagers.

Het gaat om evidence based therapie, gericht op functioneel herstel voorafgaande aan het eventueel aanleren van compensatie-strategieën. De behandeling bestaat uit een zeer intensief programma, waarbij de patiënten minimaal 5 uur per dag therapie krijgen. De programma's zijn gebaseerd op behandeling zoals ontwikkeld in het Shepherd Centre in Atlanta (VS).

Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. De indicatie klinische revalidatie is gebaseerd op de nota indicatiestelling van de VRA (2016).

Prehabilitatie darmkanker operatie (msz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

VGZ,CZ

Radboud UMC, Máxima MC

01-01-2023

Omschrijving experiment

Prehabilitatie vóór een operatie is een innovatie in de zorg die leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en ziekenhuizen, Het is een intensief extramuraal programma waarbij de patiënt actief gestimuleerd wordt om zelf zijn/haar fysieke cond¡tie, voeding status én mentale weerbaarheid te verbeteren in een periode van een paar weken voorafgaande aan een operatie, onder begeleiding van een multidisciplinair samengesteld team van professionals, via een multimodaal programma.

Terugdringen medicatiefouten door toepassing augmented reality (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ Zorgkantoor

Tante Louise

31-12-2020

Omschrijving experiment

Het aantal medicatiefouten is landelijk hoog en daardoor één van de belangrijkste speerpunten van de IGZ. Ondanks alle richtlijnen en methodieken is het gewenste resultaat nog niet bereikt. Bovendien zijn er verschillende en uitgebreide procedures waarvan ook een aantal op papier rondom medicatieverstrekking in de zorgpraktijk, hierdoor is de foutkans erg hoog. De uitvoering en concentratie op het medicatieproces door de verpleegkundige is bijzonder moeilijk door de invloed van externe factoren. Met deze innovatie wordt gebruik gemaakt van smartglasses om het aantal medicatiefouten terug te dringen.

 1. De smartglass wordt gedragen door de verpleegkundige die de medicatie deelt.

 2. Deze scant de naam van de cliënt en vervolgens de medicatiegegevens van de betreffende cliënt.

 3. Op het scherm zijn de processtappen zichtbaar die doorlopen dienen te worden en op volgorde moeten worden afgevinkt. Tevens is te zien welke Bem-score van toepassing is bij de betreffende cliënt en de werking en mogelijke bijwerkingen van de medicatie.

 4. Het gezicht van de cliënt wordt gescand als authenticatie. De Smartglass geeft akkoord/niet akkoord.

 5. Bij risicovolle medicatie en opiaten wordt dubbele controle middels de smartglass uitgevoerd doordat op afstand direct een collega kan meekijken.

 6. De medicatie wordt daadwerkelijk aan de patiënt verstrekt.

Verder werken we ook om kennis rondom medicatieverstrekking te vergroten door via de bril de benodigde informatie op te kunnen roepen, bijvoorbeeld rondom bijwerkingen of interactie tussen medicatie.

Regionaal expertiseteam moeilijk en onbegrepen gedrag (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

CZ

Stichting Laurens

1-7-2021

Omschrijving experiment

Door de forse toename van het aantal mensen met onbegrepen gedrag in de verpleeghuizen en een verschuiving van klanten vanuit de GGZ naar de VVT zien we het aantal zeer complexe zorgvragen de laatste jaren steeds meer stijgen. Het gevolg hiervan is dat zorgprofessionals soms acuut vastlopen en niet voldoende tijd en/of de juiste expertise hebben (i.t.t. de GGZ) om de oorzaak van het gedrag van de bewoner/klant goed te analyseren c.q. de juiste interventie(s) in te zetten waardoor de kwaliteit van leven van de bewoner en diens omgeving onder druk staat.

Binnen Laurens is er voldoende expertise in huis om zorgprofessionals en zorgorganisaties te ondersteunen bij de soms zeer acute en complexe zorgvragen op het gebied van moeilijk en onbegrepen gedrag.

Deze deskundigheid zetten wij in de vorm van een ambulant 'Expertiseteam Moeilijk en onbegrepen gedrag' (MOG) Laurensbreed in. Wij willen onze kennis en expertise graag ook delen met andere aanbieders in de regio door hen de mogelijkheid te bieden de hulp van het expertiseteam in te schakelen

Chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zilveren Kruis

Atlant Zorggroep

1-12-2021

Omschrijving experiment

De innovatieve prestatie is een toeslag of mogelijk een eigen zorgprofiel voor chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De aanbieder levert een geïntegreerd aanbod in een gespecialiseerde beschermde woonomgeving. Een therapeutisch woon- en behandelklimaat en 24-uurs aanwezigheid van zorg en toezicht door speciaal geschoold personeel zijn nodig. Het gaat om geplande en ongeplande zorg en het adequaat kunnen reageren op (risico op) decompensatie. Het aanbod wordt gerealiseerd door een

gespecialiseerde V&V-aanbieder samen met een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en waar nodig ook in de samenwerking met gemeente(n). De zorg is gericht op behoud van stabiliteit of verbetering van chronische psychiatrische en somatische ziektes. Begeleiding bij achteruitgang (palliatief of terminaal) kan ook onderdeel van de zorg zijn.

Leefplezierplan Maasduinen (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoren VGZ

Stichting Maasduinen

31-12-2021

Omschrijving experiment

In de langdurige zorg in het bijzonder is een transitie gaande waarin een traditioneel sterke focus op fysieke zorg verschuift naar meer nadruk op kwaliteit van leven, positief welbevinden, welzijn en relaties. Het leefplezierplan is ontwikkeld door Joris Slaets binnen de Leyden Academy. Het Leefplezierplan (LPP) is een hulpmiddel om aan bovengenoemde verschuiving een concrete invulling te geven: aanbrengen van focus op positief welbevinden, leefplezier en liefdevolle zorg in het verpleeghuis.

Tijdens het actieonderzoek gaan alle belangrijke stakeholders in de zorg samen op zoek naar de consequenties van een zorgverlening die gericht is op het welbevinden van de cliënt: gevolgen voor in- en externe verantwoording, de aansturing van professionals, de zorginkoop, de besteding van middelen en het toezicht op kwaliteit van zorg. Op basis van deze inzichten kunnen we komen tot herdefiniëring van kwaliteit van verpleeghuiszorg.


Leefplezierplan Azora (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoren Menzis

Stichting Azoren

31-12-2021

Omschrijving experiment

Het gaat hierbij om de implementatie van het leefplezierplan in de vorm van een actieonderzoek in twee zorginstellingen, waarbij deze aanvraag betrekking heeft op de locatie Den Es van de Stichting Azora. Het leefplezierplan is ontwikkeld door Joris Slaets binnen de Leyden Academy.

In de zorgsector in z'n geheel en in de langdurige zorg in het bijzonder is een transitie gaande waarin een traditioneel sterke focus op fysieke zorg verschuift naar meer nadruk op kwaliteit van leven, positief welbevinden, welzijn en relaties.

Het Leefplezierplan (LPP) kan beschouwd worden als een hulpmiddel om aan bovengenoemde verschuiving een concrete invulling te geven: aanbrengen van focus op positief welbevinden, leefplezier en liefdevolle zorg in het verpleeghuis.

Tijdens het actieonderzoek gaan alle belangrijke stakeholders in de zorg samen op zoek naar de consequenties van een zorgverlening die gericht is op het welbevinden van de cliënt: gevolgen voor in- en externe verantwoording, de aansturing van professionals, de zorginkoop, de besteding van middelen en het toezicht op kwaliteit van zorg. Op basis van deze inzichten kunnen we komen tot herdefiniëring van kwaliteit van verpleeghuiszorg.

SOABB: Stabilisering, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding (wlz)

Oorspronkelijke zorgverzeke- raar

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum

Zorgkantoor Zilveren Kruis

Stichting Laurens

1-10-2022

Omschrijving experiment

Er is geen prestatie die recht doet aan de combinatie van complexe multiproblematiek en een cognitieve component, ouderdomsproblemen en daarmee geïntegreerde gespecialiseerde behandeling in een beschermde woonomgeving mogelijk maakt. Bij een reguliere ZvW-indicatie (prestatie Eerstelijnsverblijf), is de insteek terugkeer naar huis, terwijl dat bij deze groep zelden tot nooit aan de orde is. De crisisregeling voldoet niet aan de gestelde voorwaarden en beperkt door de maximale tijdsperiode.

De afgelopen jaren zien we een toenemende vraag naar PG observatie bedden. De klanten worden nu opgenomen op de voorziening van eerstelijnsverblijf.

Bij het overgrote deel van de patiënten met cognitieve stoornissen kan ambulant een heldere diagnose worden gesteld. Daarnaast blijft er een groep cliënten waarbij niet op de gangbare manier via huisarts, geheugenpoliklinieken of ambulante GGZ tot een diagnose kan worden gekomen. Vaak is er dan sprake van te complexe problematiek waarvoor langdurige observatie nodig is om het beeld en het beloop helder te krijgen. Er is sprake van een onveilige situatie voor de cliënt indien hij/zij thuis blijft wonen. Cliënten zijn in korte tijd enorm achteruit gegaan. De zorgbehoefte is dusdanig toegenomen dat tijdelijk of permanente verpleeghuiszorg nodig is.

Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die in een eerder stadium onvoldoende in beeld zijn door zorgmijding van patiënt of mantelzorg (bijv waarbij door de mantelzorg lang toegedekt is of waarbij partners alles hebben opgevangen) of die weigeren mee te werken aan onderzoek. De cliënten hebben vaak geen steunsysteem en zijn niet gezien door de huisarts. Zij hebben nog geen diagnose maar zijn wel in een zodanig stadium dat zij verpleeghuiszorg behoeftig zijn. Deze groep heeft een multidisciplinaire klinische setting nodig om tot een medische diagnose en een woonadvies te komen.

Het doel is om te experimenten en te komen tot het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de nodige zorg. Het biedt de gelegenheid om toe te werken naar het aanvragen van een reguliere zorgprestatie.

Naar boven