Onderwerp: Bezoek-historie

Lopende innovatie experimenten
Publicatiedatum:24-06-2022

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Sociale Benadering Dementie (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Cordaan 31-12-2024

Omschrijving experiment

Zorgverzekeraar, zorgkantoor, gemeente en de welzijn- en zorgaanbieders hebben de ambitie om de stap naar voren te maken. Door aan het begin van de keten van ondersteuning en zorg meer inzet te plegen middels SBD (al bij het eerste ‘niet pluis’ gevoel). De integrale aanpak zorgt ervoor dat de cliënt voortdurend passende ondersteuning en zorg ontvangt, waardoor escalaties (die kunnen leiden tot extra zorginzet, ziekenhuisopnames of opname in een instelling) kunnen worden voorkomen. SBD heeft daarmee ook een preventieve werking.

Quadrupel AIM-doelstelling van SBD:

 1. Beter ervaren kwaliteit van leven/beter ervaren kwaliteit van ondersteuning en zorg (vloeiend zorgaanbod)
 2. JZOJP: langer eigen regie met informele zorg, langer thuis in eigen sociale omgeving met ondersteuning en zorg, uitstellen verhuizing naar intramurale setting
 3. Happy workers/vergroting arbeidspotentieel en behoud personeel voor de sector i.v.m. ruimte in informeel en professioneel handelen
 4. Lagere integrale kosten van ondersteuning en zorg per inwoner met (beginnende) dementie

SBD-inzet beslaat het grijze gebied tussen de sociale en medische begeleiding. De SBD-aanpak is een domeinoverstijgende werkwijze en bevat Wmo componenten, Zvw componenten en Wlz componenten. Er is sprake van cofinanciering vanuit de drie domeinen (1 mandje). Naast dat SBD een brug slaat tussen de financieringsstromen, is de hypothese dat deze benadering leidt tot besparing van zorgkosten binnen de Zvw. Doel van de Zvw experimentprestatie:

 1. Een specifieke prestatie in de Zvw (bedrag per cliënt) is gewenst, waarmee de SBD-inzet, ten tijde van het experiment goed te volgen/ te isoleren is ten opzichte van andere zorg.
 2. Onderzoeken welk deel van de zorg in welk domein valt, dus of de vooraf afgesproken verhouding Wmo/Zvw/Wlz (1/3, 1/3, 1/3) te rechtvaardigen is. Hierbij is het Wlz-aandeel afhankelijk van het aantal geïncludeerde Wlz-cliënten en wordt ondersteuning aan overige deelnemers vanuit de Zvw en Wmo gefinancierd (50/50).
 3. Experimentprestatie biedt de kans om andere verzekeraars aan te sluiten met het oog op het includeren van alle cliënten (los van zorgverzekeraar).
 4. Biedt de mogelijkheid voor andere regio’s cofinanciering te realiseren bij implementatie van SBD, in samenspraak met zorgkantoor, gemeenten en aanbieder.

Dit is nodig om d.m.v. voldoende omvang een ‘steady state’ vast te stellen in de verhouding Wmo, Zvw, Wlz, zodat na twee jaar vast te stellen is hoe de financiering van de SBD-aanpak opgenomen kan worden in reguliere financieringen. Deze steady state kan daarmee ook als norm worden gehanteerd om de rechtmatigheid van dementie ondersteuning (binnen de Zvw) concreet aan te tonen. Randvoorwaardelijk voor deze experimentprestatie is dat er afspraken zijn tussen verzekeraar(s), zorgkantoren gemeente(n) en aanbieders over de implementatie van SBD en de gezamenlijke (co)financiering daarvan.

Digitale GLI (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
A.S.R.  Mediq

12-09-2024

Omschrijving experiment

De digitale GLI is een oplossing die volledig digitaal wordt aangeboden voor personen met een BMI tussen 25 kg/m2 en 30 kg/m2 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen) en een normale buikomvang in combinatie met comorbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, voor DM 2, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2) en voor personen met een BMI vanaf 30 kg/m² (ook met ‘normale’ buikomvang). De zorgprestatie bestaat uit een tweejarige, volledig digitaal GLI-programma onder begeleiding van een professionele leefstijlcoach. Er zijn verschillende coaches beschikbaar, men kiest zelf een coach uit die het beste bij hem of haar past. Er wordt samen met de coach een persoonlijk leefstijl plan op maat opgesteld waarbij de coach d.m.v. asynchrone video’s en tekstberichten begeleiding geeft wat gericht is op duurzame gedragsverandering, verbeterde kwaliteit van leven en gewichtsverlies. D.m.v. de app kan de progressie gemonitord worden door zowel de coach als de cliënt en kan de coach daar waar nodig tijdig inspringen zodat de cliënt zijn gestelde doelen kan behalen. De digitale GLI biedt zorg dicht bij de deelnemer en wordt georganiseerd op een manier dat men meer eigen regie krijgt. De digitale GLI draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven van deelnemers en/of verminderd de kans op chronische ziektes of complicaties, zodat men langer gezond(er) blijft en uiteindelijk op de langere termijn zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Stoppen met roken (SMR) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis Verslavingszorg Noord Nederland 31-12-2023

Omschrijving experiment
Doel van deze innovatie is:

 • Door het ontwikkelen van meerdere prestatiecodes voor gespecialiseerde verslavingszorg (ambulant en klinisch) wordt zichtbaar gemaakt dat deze zorg beschikbaar is.
 • Door heldere en scherpe inclusie- en exclusiecriteria voor de gespecialiseerde verslavingszorg te testen en door te ontwikkelen wordt de verzekeraar gegarandeerd dat er geen onnodig zware zorg wordt geleverd.
 • Door het onderzoeken en zo mogelijk aantonen van de effectiviteit van een korte klinische interventie, als onderdeel van een ambulant traject, wordt onderbouwd of en zo ja voor welke groep dit effectief is (kosten en outcome).

 

De afbakening ligt bij zwaar verslaafde rokers met:

1. een ernstige tabaksverslaving. Dit zijn mensen bij wie het met meerdere stoppogingen (minimaal 2) onder begeleiding van een stoppen-met-roken coach niet is gelukt te stoppen met roken of mensen bij wie er sprake is van een ernstig tabaksonthoudingssyndroom (ernst);

2. een medische noodzaak om te stoppen met roken: er moet sprake zijn van somatische comorbiditeit. Dit betreft zwangere vrouwen, patiënten die voorafgaand aan een operatie/medische behandeling moeten stoppen met roken en patiënten met acute somatische klachten of met chronische somatische klachten die worden veroorzaakt en/of in stand worden gehouden door het roken (urgentie).

Het experiment
VNN wil met verslavingszorg aansluiten op de medische zorgketen in Noord-Nederland. Ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken zijn een belangrijke vindplaats voor de doelgroep. Deze instellingen beschikken zelf niet over de expertise om de zwaar verslaafde rokers te begeleiden bij het stoppen met roken, terwijl er juist geregeld een (acute) medische noodzaak is. Gedurende het experiment zal VNN het zorgpad voor specialistische stoppen-met-roken zorg verder ontwikkelen. De behandeling bestaat uit een diagnostische en een behandelfase. Voorafgaand aan de eerste fase vindt triage door verwijzers plaats, waarbij wordt bepaald of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling door VNN.

Het experiment richt zich op:

 • het ontwikkelen van prestatiecodes voor verschillende zorgintensiteiten binnen de groep zwaar verslaafde rokers. En het beschrijven van het bijbehorende zorgpad specialistische verslavingszorg voor tabaksverslaving; het afbakenen van de inzet van verslavingszorg t.o.v. stoppen-met-roken coaching (al dan niet m.b.v. E-health).
 • meting van de kosten en behandelingseffectiviteit/outcome parameters van kortdurende klinische behandeling als onderdeel van de totale (ambulante) behandeling voor specialistische verslavingszorg door inzet van objectieve meetinstrumenten;
 • beschrijving en aanscherping van de verwijzing van patiënten, de diagnostische fase en de behandelfase. Waaronder de inclusie- en exclusiecriteria voor instroom naar gespecialiseerde verslavingszorg en naar kortdurende klinische behandeling;
 • onderzoek naar de gemiddelde duur van de behandeling (in minuten);
 • optimalisatie van de samenwerking met samenwerkingspartners zoals het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (verwijzers), maar in de toekomst ook andere zorgorganisaties in Noord Nederland;
 • het ontwikkelen van een protocol dat landelijk geïmplementeerd kan worden.

 

Het traject duurt maximaal een jaar inclusief nazorg (actieve behandeling/terugvalpreventie).

Cognitieve neurorevalidatie (CNR) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Thebe 31-12-2023

Omschrijving experiment
Behandeling van ​ernstig Niet-Aangeboren Hersenletsel (hierna: NAH) met het programma Cognitieve Neuro-Revalidatie (hierna: CNR) in prikkelarme omgeving.Thebe behandelt sinds 2015 de zwaarste categorie cliënten met acuut NAH met het programma CNR. Bij deze groep cliënten met NAH, als gevolg van bijvoorbeeld een CVA, trauma of anoxie, is sprake van zodanig ernstig functieverlies dat thuis wonen vaak niet meer mogelijk is. Ook reguliere revalidatie binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg (hierna: GRZ) of Medisch Specialistische Revalidatiezorg (hierna: MSR) blijkt voor deze specifieke groep niet mogelijk, waardoor het vooruitzicht is dat deze specifieke groep cliënten langdurig in een verpleeghuis, deels op een gespecialiseerde NAH afdeling, zal verblijven.
Door de behandeling met het programma CNR is in sommige gevallen het herstel van de cliënten zo spectaculair dat ontslag naar huis volgt. De opbrengsten van de behandeling van NAH met het programma CNR zijn voor cliënten een betere kwaliteit van leven en voor de maatschappij lagere zorgkosten, in het bijzonder als gevolg van minder uitgaven in de WLZ door indicatie met een lager zorgprofiel of zelfs door het voorkomen van blijvende opname in een WLZ-voorziening.
De behandeling van NAH met het programma CNR wordt gekenmerkt door een individuele aanpak in een kleinschalige, prikkelarme en huiselijke woonvoorziening. Deze prikkelarme omgeving is essentieel voor deze specifieke groep cliënten vanwege de soms hoge prikkelgevoeligheid van deze doelgroep. Daarnaast is het personeel uitgebreid getraind op het gebied van cognitieve neurorevalidatie.

Transmurale palliatieve zorg met passende bekostiging (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Bernhoven 31-12-2022

Omschrijving experiment

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland stelt: 'generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken in palliatieve zorg samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften'. Uit gesprekken met innovatieve zorgaanbieders in de palliatieve zorg, in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners en vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars en de wetenschap blijkt dat het veld deze interdisciplinaire samenwerking bij voorkeur transmuraal organiseert. Met de prestaties in deze aanvraag kan deze interdisciplinaire transmurale samenwerking en transmurale inzet van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners worden bekostigd, aanvullend op de zorg die generalistische zorgverleners leveren vanuit de huidige prestaties. Op basis van het zorgproces dat de patiënt in de palliatieve fase doorloopt, zijn een aantal prestaties opgesteld voor transmuraal samenwerken:

1. Transmurale coördinatie & continuïteit palliatieve zorg. 
Deze prestatie betreft de voorzieningen die nodig zijn om, gedurende het gehele zorgproces, ad hoc en structureel samenwerken tussen generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners in een regio mogelijk te maken. Dit omvat bijv. intensieve coördinatie van zorg door de generalist voor complexe palliatieve patiënten en structureel multidisciplinair overleg (mdo) generalisten en in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners, bijvoorbeeld volgens de PaTz-methodiek.
2. Steun en Consultatie bij Palliatieve zorg (SCOP) 
Deze prestatie betreft steun en consultatie bij complexe palliatieve zorg aan de patiënt en diens hoofdbehandelaar. Deze zorg wordt geleverd door een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts of verpleegkundig specialist op verzoek van de hoofdbehandelaar van de patiënt. Onder de prestatie wordt het totaal aan activiteiten van de SCOP-arts/verpleegkundig specialist begrepen naar aanleiding van een SCOP-verzoek, bijvoorbeeld een bedside consultatie. De huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde blijft hoofdbehandelaar en de (wijk)verpleging blijft dereguliere zorg bieden.
3. Regiefunctie complexe palliatieve zorg
Wanneer de zorgvraag van de patiënt dusdanig complex blijkt of wordt, dat continuïteit van specialistische ondersteuning wenselijk is, dan kan voor de palliatieve zorg een in palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundige ingeschakeld worden. Deze prestatie omvat een traject waarin een in palliatieve zorg gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de patiënt, diens naasten en diens zorgverleners voor complexe palliatieve zorg begeleidt, adviseert en/of behandelt. Ook dan blijft de (generalistische) huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde hoofdbehandelaar en biedt de (wijk)verpleging de reguliere zorg.

Huntington (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
De Friesland Noorderbreedte 31-12-2022

Omschrijving experiment
Het opzetten van een polikliniek voor diagnostiek en behandeling en ambulante zorg voor de patiënten en gendragers van de ziekte van Huntington. Het gaat hierbij om een totaaltraject in de vorm van locatiebezoek (poliklinisch, 2x per jaar), huisbezoek en behandeling en begeleiding in de omgeving van de patiënt.

Er is sprake van een multidisciplinaire benadering. De zorg wordt geboden door zorgaanbieders met erkende deskundigheid op het gebied van Huntington en door behandelaars in de omgeving van de patiënt die daarbij ondersteund worden door een multidisciplinair expert team.

Het multidisciplinaire expert team kan bestaan uit: coördinerend verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, (medisch) maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, vaktherapeuten, en een diëtist. Het gaat hierbij om het bieden van:

 • Voorlichting, informatie en consultatie

Deze is gericht op patiënten, patiëntsysteem en zorgverleners. De voorlichting aan patiënt en patiëntsysteem stelt hen in staat om de eigen regie te behouden en versterkt hun draagkracht. Het omvat ook psycho-educatie en contact met (ervarings)deskundigen.

 • Diagnostiek

De diagnostiek wordt methodisch en volgens de actuele kennisstandaard de 'Standards of care' van de European Huntington's Disease Network (EHDN) uitgevoerd.

 • Zorg en behandeling

De behandeling bevordert zelfmanagement, het behoud van mogelijkheden en het vertragen van (de gevolgen van) functieverlies, en het tegengaan van (over)belasting van het patiëntsysteem.

Therapieën die bijvoorbeeld ingezet worden zijn: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtetiek, psychomotorische therapie, vaktherapie, cognitieve stimulatie en rehabilitatie, psychosociale behandeling, systeemtherapie en farmacotherapie.

 • Coördinatie

Hierbij gaat het onder andere om het (ondersteunen van het) zo lang mogelijk behouden van de eigen regie, zelfstandigheid en eigen kracht van patiënt en patiëntsysteem door middel van o.a. trajectbegeleiding, coördinatie van de benodigde zorg en behandeling aan patiënt en patiëntsysteem. Gezien het belang van vroeg signalering en het voorkomen van overbelasting van het patiëntsysteem worden ook zorgweigeraars of -mijders gestimuleerd contact te houden met de coördinerend verpleegkundige/(medisch) maatschappelijk werker.

Consult CTG diagnostiek voor zwangere door verloskundige in de eerste lijn (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ

Verloskundig Centrum Nijmegen

31-12-2022

Omschrijving experiment
Momenteel vindt CTG diagnostiek tijdens de zwangerschap alleen in de tweede lijn plaats. Voor deze diagnostiek moet de zwangere altijd worden doorverwezen. In veel gevallen blijkt echter dat de beoordeling normaal was en dat de zwangere weer terug wordt verwezen naar de eerste lijn. Het experiment wil CTG diagnostiek voor zwangere vrouwen mogelijk maken in de eerste lijn, uitgevoerd door een verloskundige. Dit experiment houdt in dat de CTG scans door de eerstelijns verloskundige gedaan worden i.p.v. door de tweedelijns verloskundige. Er is een protocol opgesteld wanneer de verloskundige contact moet opnemen met de gynaecoloog om mee te kijken en wanneer de verloskundige moet doorverwijzen naar de tweede lijn.

Experiment Centrale zorgverlener voor kinderen met obesitas (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Gemeente Amsterdam 18-01-2024

Omschrijving experiment
De (integrale ) prestatie van Zilveren Kruis en Gemeente Amsterdam met de inzet van de centrale zorgverlener omvat de begeleiding en coördinatie van de integrale ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas graad 1 en multiproblematiek en kinderen met obesitas graad 2 en 3. Taken binnen deze prestatie zijn begeleidend, organiserend en coördinerend van aard; hierbij kan gedacht worden aan regievoering op professionals, advisering, motivering en begeleiding.

Punt voor Parkinson (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
De Friesland                  

Transmuraal Ambulant Team

Parkinson Groningen BV

31-12-2022

Omschrijving experiment
De huidige Parkinsonzorg is sterk versnipperd, waarbij in totaal zo’n 20 verschillende soorten zorgverleners bij de behandeling betrokken kunnen zijn. Mede hierdoor is de kwaliteit van zorg suboptimaal en stijgen de kosten (per patiënt) sterk. Daarbovenop stijgt ook het aantal patiënten met de ziekte van Parkinson (momenteel ruim 50.000 in Nederland). Desondanks is er geen (regionale) regie op deze complexe zorg en daardoor is er geen grip op de kwaliteit- en doelmatigheid van de huidige Parkinsonzorg.
Om deze reden is het Punt voor Parkinson (PVP) Groningen opgericht, in een samenwerkingsverband tussen UMCG, Martini Ziekenhuis (MZH) en de Zorggroep Groningen (ZGG), waar zowel poliklinische- als klinische zorg wordt gegeven. PVP Groningen is daarbij het coördinatiecentrum voor de Parkinsonzorg in de regio. Eenvoudig, dichtbij en goedkoop waar het kan en verder weg en duurder als het moeilijker wordt. Een mooi voorbeeld van Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Inmiddels is er ook een Punt voor Parkinson Friesland geopend in Leeuwarden en wordt er naar gestreefd om Punten voor Parkinson te openen in Enschede, Zwolle en Emmen.
Om een goede balans te vinden tussen kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van Parkinsonzorg in de regio moet er slimmer en efficiënter worden samengewerkt, met als centrale doelen:

 1. Het optimaliseren van de gezondheid van Parkinsonpatiënten in de regio
 2. Het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van Parkinsonzorg in de regio
 3. Het verlagen van de kosten van Parkinsonzorg, om deze toegankelijk en betaalbaar te houden

Om deze doelen te bereiken zijn o.a. de volgende veranderingen gerealiseerd:

 1. Alle Parkinsonzorg is buiten het ziekenhuis gebracht, zowel de klinische- als de poliklinische zorg. Punt voor Parkinson werkt hierin nauw samen met de ZGG, waar een revalidatie-unit voor patienten met Parkinson is geopend met 14 bedden. Ook de poliklinische zorg is naar dit centrum verplaatst.
 2. Er wordt vooral samengewerkt met ParkinsonNet therapeuten, hetgeen een betere zorg tegen lagere kosten garandeert.
 3. Door proactieve zorg te verlenen worden opnames in het ziekenhuis zoveel mogelijk voorkomen.
 4. Er is intensieve samenwerking met de wijkzorg, die wordt geconcentreerd binnen een aantal grotere thuiszorgorganisaties, die investeren op alle nivo’s in goede kennis en zorg, o.a. door de inzet van Parkinsonverpleegkundigen.
 5. Er is een Parkinson EPD gerealiseerd, dat als communicatie platform dient voor alle betrokken zorgprofessionals. Via dit EPD wordt ook terug gerapporteerd over ingezette behandelingen.
 6. Aan het EPD is een digitale auto-anamnese (Parkinson Monitor) gekoppeld, die 4 x per jaar wordt afgenomen bij alle patienten, en dient als continue monitoring van de situatie, om hiermee zorg op maat te kunnen bieden en het spreekuur efficienter te kunnen inrichten.
 7. Er is een netwerk van ParkinsonNet apothekers opgezet, die medicatiereviews doen, actieve alle medicatie monitoren, inclusief bijwerkingen, en hiervoor ondersteund worden door een prestatiefinanciering van Menzis.

 

Het concentreren van de gespecialiseerde (poli)klinische Parkinsonzorg in PvP Groningen heeft al geleid tot goede zorguitkomsten en een efficiëntere consultvoering. De eerste analyses laten bijv. zien dat patiënten die in PvP opgenomen zijn geweest gemiddeld 2-3 jaar langer thuis kunnen blijven wonen, vergeleken met eenzelfde controlegroep zonder opname in PVP.

Leefstijl interventie jeugd (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ, VGZ Maastricht UMC 01-05-2024

Omschrijving experiment
Een coherente behandeling/leefstijlinterventie op maat voor kinderen met een medische indicatie op basis van een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR), waarbij het cliëntsysteem in debehandeling wordt meegenomen. De zorgprestatie bestaat uit de integrale geneeskundige behandeling op maat op het gebied van voeding, beweging, (leefstijl)gedrag en onderliggende problematiek bij kinderen (tot 18 jaar) met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) en hun cliëntsysteem enis gericht op een duurzaam gezondere leefstijl ter behandeling en voorkoming van chronische ziekten. Uitgangspunt is de integrale behandeling conform een matched care benadering waarbij er afstemming plaats vindt over de domeinen heen en binnen een breed zorgnetwerk. Een centrale zorgverlener inventariseert, na een brede intake, welke zorg nodig is, begeleidt het kind en gezin, leidt toe tot de juiste zorg en coördineert de ondersteuning en zorg.

Acute Care Unit (ACU) (ez)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

Menzis zorgverzekeraar, 

Zorgkantoor Menzis

Azora 31-03-2023

Omschrijving experiment
In de regio West Achterhoek hebben alle partijen (huisartsen, ziekenhuis, VVT instellingen) in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar en zorgkantoor de krachten gebundeld om in één van de verpleeghuizen in de regio een Acute Care Unit (=ACU) op te richten. De ACU is bedoeld als 24/7 opname mogelijkheid voor complexe kwetsbare ouderen met acute problemen in de thuissituatie (het gaat thuis niet meer), voor wie geen medisch specialistische behandeling nodig is in een ziekenhuis. De unit biedt naast het bieden van zorg en behandeling vooral de mogelijkheid tot observatie en diagnostiek. De ambities daarbij zijn:

 • Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment

 • Voorkomen van vermijdbare ziekenhuisopnames en daarmee het voorkomen van inzet dure zorg

 • Behoud kwaliteit van leven met zoveel mogelijk behoud van eigen regie en zelfredzaamheid, waarbij ook inzet van zorgtechnologie bekeken wordt.

 

De ervaring is dat deze doelgroep nu vaak via de SEH in het ziekenhuis belandt zonder dat er eigenlijk medisch specialistische zorg nodig is. Een ziekenhuisopname leidt bij de kwetsbare ouderen veelal tot functieverlies.

De opname op de ACU is een tijdelijke opname van maximaal 2-3 weken. Er is een zorgpad ontwikkeld voor de periode van opname als ook voor de nazorg. Er zijn in-en exclusiecriteria ontwikkeld, die in de regio gedeeld zijn met huisartsen en ziekenhuis.

De financiering is in nauw overleg met zorgverzekeraar en zorgkantoor volgens een white label constructie. Bij ontslag van de ACU is duidelijk of de cliënt wel/niet een WLZ indicatie behoeft. Indien er sprake is van een WLZ indicatie financiert het zorgkantoor het verblijf op de ACUen anders de zorgverzekeraar.

Begin 2020 hoopt de ACU zijn poorten te openen in het Verpleeg-en revalidatiecentrum Antonia te Terborg.

WijkGGZ (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

VGZ, Menzis

Iriszorg, Pro Persona 31-12-2024

Omschrijving experiment
Het WijkGGZ-team vormt een laagdrempelige schakel tussen de sociale (wijk)teams en huisartsenzorg (POH) enerzijds en de gespecialiseerde en geïndiceerde GGZ en verslavingszorg anderzijds. Vaak zien professionals dat er meer expertise nabij nodig is om ontregeling te voorkomen, maar is de weg naar de gespecialiseerde GGZ te lang om op tijd en zonder stigmatisering te handelen. Het WijkGGZ-team werkt zonder formele doorverwijzing en dossieroverdracht. De wijkbewoner met (vermoeden van) EPA heeft geen diagnose nodig om met het WijkGGZ-team in gesprek te kunnen. Uit de pilots blijkt dat deze gedemedicaliseerde en niet-stigmatiserende aanpak er voor zorgt dat wijkbewoners met (vermoeden van) EPA en hun naasten het WijkGGZ-team makkelijk toelaten.
Doel is het vergroten van de positieve gezondheid van mensen die psychisch kwetsbaar zijn in de wijk, door: collectieve en individuele preventie, ondersteuning van professionals in de wijk en gericht hulpverlenen. Een WijkGGZ team richt zich op een bepaald gebied, dat kan één grootstedelijke wijk zijn of meerdere dorpskernen.
Wijkbewoners die ondersteund worden door het WijkGGZ-team hebben niet altijd een diagnose en zijn niet herleidbaar tot op het niveau van de individuele verzekerde. Daarom geven de reguliere zorgprestaties geen mogelijkheid om deze innovatie te financieren. De innovatie vraagt om een lumpsum financiering. De zorgprestatie (behandelcomponent vanuit Zvw financieringskader) betreft de inzet van regiebehandelaar, verpleegkundigen en (deels) ervaringsdeskundigen voor één WijkGGZ-team voor één maand. Eén van de betrokken aanbieders declareert namens de andere betrokken aanbieders. Het Wmo-gedeelte van het WijkGGZ-team declareert een van de betrokken aanbieders bij de gemeente.

Autonome EMDR therapie in Virtual Reality (EMDR-VR) (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

CZ

Mentaal Beter 31-12-2024

Omschrijving experiment
Door middel van een virtual reality headset wordt een cliënt voorzien van een autonome EMDR sessie. Deze sessie kan onafhankelijk plaatsvinden van de therapeut, waardoor er met minder contactmomenten intensiever wordt behandeld. Dit zorgt ervoor dat er in totaal minder therapeuturen nodig zijn en er dankzij de software voor lagere kosten een snellere behandeling plaatsvindt.

Pré-behandeling - Stopplan middelengebruik (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

Menzis

Stichting Terwille 03-06-2023

Omschrijving experiment
Zorgaanbieder zet, vanaf de ontvangst van de verwijsbrief en tijdens de wachttijd tot behandeling, bij cliënten die kampen met een stoornis in alcohol en/of middelengebruik, interventies in welke gericht zijn op een 'stopplan' dat gericht is op abstinentie of afname van alcohol/middelen gebruik. Interventies zijn voor de cliënt laagdrempelig en worden uitgevoerd door een ervaringsdeskundige en/of GGZ agoog.
Doel van het experiment is dat cliënten stoppen of sterk verminderen met gebruik, hetgeen zowel de kwaliteit van diagnostiek doet verbeteren als de reguliere behandeling een beter passend en meer effectief vervolg krijgt en korter zal duren. Bijkomend voordeel is dat er voortdurend contact is met de cliënt wat het verwachte slagen van een hersteltraject bevordert.

Nachtverlof (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Yulius 29-04-2023

Omschrijving experiment
Nachtverlof kan ingezet worden voor GGZ cliënten die langer dan 30 dagen klinisch zijn opgenomen en bijna toe zijn aan ontslag, of bij cliënten om te onderzoeken of de crisis zodanig gestabiliseerd is dat zij zich in de thuissituatie kunnen handhaven. Deze cliënten kunnen door middel van nachtverlof wennen aan het weer thuis wonen. Het geeft cliënten de mogelijkheid tijdens een klinische opname in hun eigen vertrouwde omgeving een volgende stap zetten in hun herstel. Het op een gecontroleerde manier wennen aan de thuissituatie versoepelt de overgang van klinische naar ambulante setting, verkort de opnameduur en verlaagt de intensiteit van de opname.

De essentie van nachtverlof is dat de cliënt geen zorg ontvangt die alleen geboden kan worden in een klinische setting, maar zorg die op afstand te begeleiden is: oefenen met weer thuis wonen.

Voor nachtverlof komen in aanmerking: GGZ cliënten die klinisch zijn opgenomen, die een dbc hebben tijdens de klinische opname. Nachtverlof wordt pas ingezet na de diagnostische fase van de behandeling, in een periode waarin cliënten al vrijheden hebben.

Nachtverlof is alleen mogelijk voor cliënten die voldoende zijn gestabiliseerd om in de thuissituatie terug te keren.

Virtual reality cognitieve gedragstherapie (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
DSW Stichting GGZ Delfland 01-03-2023

Omschrijving experiment
Cognitieve gedragstherapie met behulp van Virtual Reality-bril in een GGZ-instelling voor mensen met diverse psychiatrische aandoeningen.

Volledig pakket thuis (VPT) voor de forensische zorg (ggz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Divisie Forensische Zorg en Jus- titiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Divisie Forensische Zorg en Jus- titiële Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 01-08-2022

Omschrijving experiment
Met de zorgprestatie ontvangt een justitiabele met een strafrechtelijke of forensische zorgtitel intensieve individuele begeleiding bij het zelfstandig wonen door middel van:

 • Frequente huisbezoeken waarin de justitiabele wordt ondersteund en begeleid aan de hand van een actieplan met zijn re-integratie in de samenleving.

 • Begeleiding en ondersteuning bij belangrijke afspraken (woningstichting, behandelaar, dagbesteding etc.) , samen (activerende) dingen ondernemen (sport, buurthuisactiviteiten, versterking van het sociaal netwerk etc.)

 • Vaststellen en bespreken van de kaders (gedwongen en vrijwillig) voor de justitiabele en benoemen/ bespreken als cliënt zich daar niet aan houdt.

 • Aanbieden van ondersteuning, begeleiding en trainingen op het gebied van zelfstandig wonen.

 • Indirecte tijd zoals communicatie met ketenpartners, zoals regisseur/reclassering/behandelaar en opschaling/ snel handelen i.s.m. ketenpartners als het niet goed met de justitiabele gaat.

 • Aanspreekpunt en contactpersoon voor omwonenden en politie. Justitiabelen in hun kracht zetten en aanleren van gedrag en vaardigheden om succesvol deel te nemen aan de maatschappij.

 • 24-uurs bereikbaarheid van de begeleiding.

Klinische-ambulante GRZ vanuit (zieken)huis: GRZ-net (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Vivium Zorggroep 01-05-2025

Omschrijving experiment:
Dit experiment wordt gestart om de revalidatie na een klinische opname in het ziekenhuis en direct vanuit thuis te stimuleren. In het huidige GRZ landschap wordt revalidatie thuis op zeer kleine schaal ingezet. Dit heeft zowel te maken met de financiering als de logistieke uitdagingen om revalidatie in de thuissituatie voor deze kwetsbare doelgroep te organiseren. In dit experiment gaan we differentiëren op doelgroepen en daar aparte zorgprestaties en financieringsafspraken voor maken. Dit is binnen de huidige DBC structuur niet mogelijk. Het doel van dit experiment is om de klinische ligduur in een GRZ setting significant te verkorten en de revalidant zoveel mogelijk in de thuissituatie met behulp e-tools te laten revalideren. Het experiment geeft input voor de toekomstige inrichting van de GRZ en daarbij passende financieringssystematiek. Daarbij wordt ook toegewerkt naar geriatrische revalidatie direct thuis, zonder voorafgaande opname in het verpleeghuis.
Op basis van de evaluaties zullen de revalidatie doelgroepen verder uitgebreid worden.

Ziekenhuis op Wielen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum

a.s.r.

Allerzorg 01-09-2024

Omschrijving experiment
In het project ‘Ziekenhuis op Wielen’ wordt de verpleegkundig specialist (VS) als zelfstandig behandelaar in de eerste lijn ingezet, vooral om mensen met aandoeningen die om fysieke of psychische redenen moeilijk verplaatsbaar zijn, thuis of dichtbij huis te kunnen behandelen.
In het Ziekenhuis op Wielen gaat het om medisch specialistische zorg, zoals deze vergelijkbaar in het ziekenhuis wordt verleend door medisch- en verpleegkundig specialisten en volgens de actuele stand van wetenschap en praktijk. De VS werkt als regiebehandelaar en diagnosticeert en behandelt (en/of verwijst), stelt beleid op en werkt samen met o.a. specialisten, huisartsen, collega VS uit de tweede lijn en thuiszorgorganisaties. De VS delegeert de dagelijkse zorg aan de thuiszorg en koppelt de bevindingen terug aan de huisarts. De zorg wordt verleend op basis van de geëigende zorgstandaarden, richtlijnen en protocollen en wordt aangepast aan de behoefte en de vraag van de individuele patiënt.
Ziekenhuis op Wielen zorgt ervoor dat de zorg persoonlijk, efficiënt en goedkoper wordt. De belasting voor de patiënt, familie en mantelzorgers is met dit concept minimaal. De VS vormt zo een unieke aanvulling als specialist in de eerste lijn op de generalistische zorg van de huisarts. De juiste zorg op de juiste plek, dichtbij de patiënt.

REZUM prostaatbehandeling (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ

Andros Clinics,

Albert Schweitzer Ziekenhuis

01-05-2024
 

Omschrijving experiment
Een minimaal invasieve behandeling met behulp van stoominjecties voor de behandeling van een vergrote prostaat met symptomen in de lagere urinewegen. De patiënt ondergaat lichte sedatie en de ingreep duurt 15-20 minuten. De ingreep kan buiten de OK-setting plaatsvinden; het wordt uitgevoerd in een poliklinische setting of dagbehandeling. Na de ingreep kunnen de patiënten met een urinekatheter weer naar huis. REZUM verschilt van andere prostaatbehandelingen, omdat het waterdamp gebruikt. Er wordt geen laser gebruikt en laat verder ook geen materialen achter in het lichaam.

Transmurale hartrevalidatie (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Máxima MC, Fysiotopics 01-09-2024

Omschrijving experiment
De zorg bestaat uit een beweegprogramma (FIT sessies) uitgevoerd door een eerstelijns fysiotherapeut in het kader van het realiseren van fysieke doelen in de hartrevalidatie. Het gaat om fysiotherapie en ontspanningstherapie. Behandeling in het kader van hartrevalidatie kan in niet-complexe situaties samen met eerstelijns zorgverleners in shared care worden uitgevoerd. De doelen van transmurale hartrevalidatie zijn:

1. patiënten dicht bij huis laten revalideren in eerstelijns fysiotherapiepraktijken, waardoor de belemmering van 4 maanden meerdere malen per week het ziekenhuis bezoeken voor deelname hartrevalidatie, wordt weggenomen.

2. betere, directe aansluiting van CVRM zorg na afronding hartrevalidatie. In de huidige situatie eindigt hartrevalidatie na 4 maanden en ontstaat een hiaat in de aansluiting van CVRM zorg, terwijl voor de beoogde gedragsverandering naar duurzaam gezond gedrag een langere begeleidingsperiode nodig is.

Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg (MER) (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ CIR revalidatie 01-01-2024

Omschrijving experiment
Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatiezorg (MER) is voor mensen met chronische, aspecifieke pijnklachten aan het houding- en bewegingsapparaat en hiermee samenhangende beperkingen. MER is onderdeel van een stepped care model, een stapsgewijze benadering van de zorgzwaarte. Het betreft de stap waarbij er multidisciplinaire diagnostiek, pijneducatie en behandeling in de eerste lijn in nauwe samenwerking met de tweede lijn plaatsvindt.

De multidisciplinaire eerstelijnsrevalidatie bestaat uit een 1-jarig gestructureerd programma conform de biopsychosociale behandelprincipes. Met MER wordt de schakel tussen monodisciplinaire eerstelijnszorg en interdisciplinaire medisch specialistische revalidatiezorg in de keten voor chronische pijnzorg opgevuld. Naar verwachting voorkomt deze vorm van anderhalvelijnszorg een tweedelijns behandeling.

Wijkkliniek: Acute zorg aan ouderen in een kortdurende eerstelijns voorziening (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis AMC, Cordaan 31-05-2023

Omschrijving experiment
De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis.

Zie de website: https://www.cordaan.nl/nieuw-zorgconcept-de-wijkkliniek

Transitie Care Unit (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ VU Medisch Centrum 31-12-2024

Omschrijving experiment
Transitie Care Unit (TCU) is een tijdelijk verblijf voor gezinnen met een kind met een complexe chronische ziekte waarbij voortdurend toezicht en gespecialiseerde zorg noodzakelijk is. De stap om vanuit het ziekenhuis naar huis te gaan is erg groot. TCU biedt een ‘bijna thuis omgeving’ verblijf voor het gehele gezin met 24/7 gespecialiseerde verpleegkundige zorg. Ouders worden in de TCU getraind, begeleid en ondersteund om zich voor te bereiden om zelf thuis op een verantwoorde en veilige wijze de complexe zorg voor hun kind te kunnen organiseren.

ReceptIVFity test (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Erasmus MC 01-10-2023

Omschrijving experiment
ReceptIVFity is een fertiliteits-microbioom-analyse die voorafgaand aan IVF of IVF-ICSI behandeling wordt afgenomen. Dit microbioom is een bewezen voorspeller voor de slagingskans van implantatie van het embryo in de baarmoeder.

De patiënt krijgt een testkitje om eenvoudig zelf een vaginale swab af te nemen. Een week later krijgt de patiënt via de behandelende fertiliteitsarts teruggekoppeld of haar zwangerschapskans hoog, midden of laag is. Indien het profiel laag is, wordt voorgesteld de behandeling uit te stellen en na minimaal 3 maanden de test te herhalen. Zo’n 50% van de patiënten met een laag profiel heeft naar verwachting na 3 maanden een verbeterd profiel.

Op deze manier kunnen patiënten hun IVF pogingen inzetten op momenten waarop de slagingskans gunstig is en zo zware mentale en fysieke belasting vermijden als de kans op succes zeer gering is.

Voor IVF worden standaard 3 pogingen vergoed. Door bepalingen van de ReceptIVFity test wordt IVF bij een lage slagingskans voorkomen. Dit draagt bij aan efficiëntere en effectievere IVF zorg.

KiECON (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis

Revalidatiecentrum Roessingh

31-08-2023

Omschrijving experiment
KiECON levert multidisciplinaire diagnostiek voor kinderen (0 tot 7 jaar oud) met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen, zodat direct de juiste integrale diagnose wordt gesteld en een richting voor behandeling wordt gegeven.

De diagnostiek wordt uitgevoerd door medisch specialisten (kinderartsen, kinderneuroloog, kinderrevalidatiearts) en gedragswetenschappers jeugdzorg. Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een tijd van drie tot zes maanden na aanmelding. Aansluitend wordt advies gegeven aan de ouders en in samenwerking met verwijzers wordt  het kind naar de juiste organisatie verwezen voor behandeling en/of begeleiding.

Er is sprake van een multidisciplinaire aanpak op een centraal regionaal niveau (Oost-Nederland) waarbij een effectieve gegevensuitwisseling tussen alle betrokken zorgverleners bestaat.

Direct de juiste integrale diagnose stellen moet leiden tot kwaliteitsverbetering van de zorg voor jonge kinderen en tot vermindering van kosten. Dubbele en/of onterechte onderzoeken en onjuiste verwijzingen worden voorkomen. Met als doel dat effectieve interventies op zo jong mogelijke leeftijd worden ingezet.

Luchtbrug (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ Radboud UMC 01-07-2023

Omschrijving experiment
Astmazorg voor kinderen is gericht op bereiken en handhaven van astmacontrole: weinig symptomen, geen beperkingen in het dagelijks leven (school, sport en spel). Frequente monitoring van astmacontrole vormt de hoeksteen van de behandeling. In Nederland zijn +120.000 kinderen met astma, waarvan ongeveer de helft in de tweede- of derdelijns zorg wordt vervolgd en daar 2-4x/jaar een poliklinisch controlebezoek heeft bij een kinderarts of kinderlongarts. In deze traditionele zorg is er weinig ondersteuning van zelfmanagement door kinderen en ouders.

Met Luchtbrug - een online astmakliniek voor kinderen - wordt een deel van de 'traditionele zorg' vervangen door 'digitale zorg'. Luchtbrug is ontwikkeld om zelfmanagement te ondersteunen en laagdrempelig contact met het behandelteam te faciliteren op het moment dat dat nodig is of van waarde voor de patiënt. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en zorgverleners kunnen efficiënter hun spreekuren inrichten en doelmatig optimale zorg leveren.
Wat houdt de zorg in:
Een deel van de reguliere poliklinische controlebezoeken van kinderen met astma wordt vervangen door online monitoring. Volgens internationale richtlijnen voor astmabehandeling en de Nederlandse richtlijn 'Astma bij kinderen' vormt monitoring van kinderen met astma de hoeksteen van de behandeling. Tevens dient iedere patiënt met astma te beschikken over een up-to-date individueel behandelplan. In Luchtbrug wordt voor ieder kind een individueel behandelplan opgesteld wat bestaat uit:

 • Persoonlijke behandeldoelen
 • Medicatie-overzicht, inclusief instructies t.a.v. het gebruik van inhalatiemedicatie
 • Achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over allergieën en herkennen en voorkomen van astmaklachten
 • Actieplan bij klachten
   

Met de patiënt en eventueel ouders wordt afgestemd hoe vaak de Astma Controle Test (ACT) wordt ingevuld (veelal 1x/maand). Bij een lage score -passend bij onvoldoende astmacontrole - wordt er automatisch feedback en advies gegeven en is er zo nodig laagdrempelig contact met het astmateam. Op initiatief van zowel patiënt/ouders als behandelaar kan laagdrempelig en veilig gecommuniceerd worden. De patiënt heeft online en via de app Astmaatje inzicht in zijn/haar gehele behandelplan, kan ACT's invullen en terugzien en kan berichten sturen aan het behandelteam. Individueel wordt afgesproken of en in hoeverre het aantal poliklinische controles wordt gereduceerd. De beoogde zorgprestatie maakt feitelijk deel uit van de integrale astmazorg voor kinderen. Met Luchtbrug kan aantoonbaar veilig en kosteneffectief het aantal poliklinische controles gereduceerd worden.

Bariatrische chirurgie voor adolescenten (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ, CZ Máxima MC 01-09-2023

Omschrijving experiment
Bariatrische chirurgie wordt als optionele zorg ingezet bij adolescenten met morbide obesitas die onvoldoende gewichtsverlies bereikten na deelname aan een éénjarig leefstijlinterventieprogramma bij de kinderarts. Normaliter is bariatrische chirurgie pas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. In deze ‘wachtperiode’ neemt het lichaamsgewicht vaak nog verder toe en verergeren de comorbiditeiten.

De indicatiestelling wordt allereerst door een MDO met ten minste een bariatrisch chirurg, kinderarts, kinderpsycholoog en kinderdiëtist uitgevoerd en vervolgens door een landelijk MDO.

De bariatrische chirurgie betreft een gastric bypass of gastric sleeve. Gedurende vijf jaar na de operatie is er 1) begeleiding van kinderdiëtist, kinderpsycholoog en eventueel fysiotherapeut en pedagoog en 2) medische controles door bariatrisch chirurg en kinderarts.

Innovatieve bekost. v. intensieve ms neurorevalidatie bij jongeren met niet aangeb. hersenletsel (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
DSZ, VGZ Daan Theeuwes Centrum 31-12-2023

Omschrijving experiment
Dit initiatief betreft een focuskliniek waarin jongen mensen tussen de 16 en 35 jaar met ernstig (traumatisch) hersenletsel intensief worden gerevalideerd. Patiënten zijn volledig bij bewustzijn, maar hebben vaak een periode in coma gelegen. Voor deze groep is tot nu toe in Nederland onvoldoende gespecialiseerde behandeling beschikbaar.

De medisch specialistische revalidatiezorg wordt door ervaren revalidatie professionals geleverd onder verantwoordelijkheid van een revalidatiearts. Het team bestaat onder andere uit fysio- en ergotherapeuten, logopedisten, (neuro)psychologen en casemanagers.

Het gaat om evidence based therapie, gericht op functioneel herstel voorafgaande aan het eventueel aanleren van compensatie-strategieën. De behandeling bestaat uit een zeer intensief programma, waarbij de patiënten minimaal 5 uur per dag therapie krijgen. De programma's zijn gebaseerd op behandeling zoals ontwikkeld in het Shepherd Centre in Atlanta (VS).

Behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden. De indicatie klinische revalidatie is gebaseerd op de nota indicatiestelling van de VRA (2016).

Minimaal-invasieve ablatie van myomen (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ, VGZ Máxima MC 31-07-2023

Omschrijving experiment:
Myomen in de baarmoeder kunnen hevig menstrueel bloedverlies veroorzaken. De intracavitaire myomen (type 0 en 1) zijn over het algemeen goed hysteroscopisch te verwijderen. De haalbaarheid van het hysteroscopisch verwijderen van type 2 hangt af van de grootte van het myoom, de ervarenheid van de operateur en het gebruikte instrumentarium. De myomen meer in de baarmoederspier gelegen type 3-5 zijn echter niet makkelijk te verwijderen met de nu gangbare technieken. Dus wordt er nu vaak in dat geval de gehele baarmoeder verwijderd (uterusextirpatie). De Sonata (echogeleide intrauteriene ablatie van de myomen) is een incisieloos alternatief, waarbij met een dunne echoprobe vanuit de baarmoederholte de myomen worden aangeprikt waarna met radio frequente stroom de myomen van binnen uit worden behandeld. De voordelen zijn groot; behoud van baarmoeder en een veel kleinere ingreep zonder littekens in de baarmoeder. Hierdoor is het herstel sneller en kan de ingreep in dagbehandeling plaats vinden in plaats van in opname. Bovendien is dit ook vaak de wens van de vrouw om haar baarmoeder te behouden maar wel behandeling van de myomen.

Prehabilitatie darmkanker operatie (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
VGZ, CZ Radboud UMC, Máxima MC 01-01-2023

Omschrijving experiment
Prehabilitatie vóór een operatie is een innovatie in de zorg die leidt tot betere uitkomsten voor patiënten en ziekenhuizen. Het is een intensief extramuraal programma waarbij de patiënt actief gestimuleerd wordt om zelf zijn/haar fysieke conditie, voeding status én mentale weerbaarheid te verbeteren in een periode van een paar weken voorafgaande aan een operatie, onder begeleiding van een multidisciplinair samengesteld team van professionals, via een multimodaal programma.

Chronisch pijn adviescentrum (msz)

Oorspronkelijke zorgverzekeraar Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zorg en Zekerheid Basalt 01-01-2024

Omschrijving experiment:
Het chronisch pijn adviescentrum heeft een vernieuwd intakeproces voor pijnpatiënten. De intake bestaat uit een digitale vragenlijst en vervolgens een onderzoek door een manueel therapeut. Op basis van alle uitkomsten wordt, in overleg met de revalidatiearts, een advies opgesteld. De intake trieert pijnpatiënten voor een eerstelijns praktijk, medisch specialistische revalidatie of terug naar de verwijzer met een gericht advies.
Het experiment gaat leiden tot tijdige indicering, behandeling op de juiste plaats, het terugbrengen van wachtlijsten en kosten. Het experiment beoogt ook meer gerichte verwijzing waardoor op langere termijn minder intakes in het adviescentrum chronische pijn worden gedaan.

Volwaardig Thuis door kleurrijk Ontzorgen (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Cordaan 31-12-2024

Omschrijving experiment
Het experiment zet in op de begeleiding van het cliëntsysteem van volwassen WLZ- cliënten met een verstandelijke beperking in de thuissituatie die:

 • 24 uur zorg of toezicht nodig hebben;
 • hun zorg volledig in PGB thuis afnemen;
 • zwaar belast zijn met deze complexe zorg;
 • veelal een migratie achtergrond hebben en gebaat zijn bij een cultuur-sensitieve aanpak.

Het experiment heeft als doel ondersteuning in de thuissituatie te bieden en levert een bijdrage aan het langer en beter thuis voor cliënt en thuissituatie in lijn met het landelijke programma Volwaardig Leven. Het experiment bestaat uit een waaier van out-reachende, preventieve acties en nieuwe zorgproducten om het risico op crises in thuissituaties te verlagen.

Inzet Coördinerend Verpleegkundigen (CVPK) in gehandicaptenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Zorggroep Alliade 31-12-2024

Omschrijving experiment
Zorggroep Alliade is er voor mensen die moeite hebben om zelfstandig te leven en zich staande te houden in de maatschappij. Daarbij richt Alliade zich op kwetsbare ouderen én mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Voor zowel cliënten met als zonder behandeling geldt dat de huisarts verantwoordelijk is voor de medische basiszorg (huisartsenzorg). Voor de cliënten met een behandelfunctie is de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) verantwoordelijk voor de handicap-gerelateerde gezondheidsproblematiek en is er nauwe betrokkenheid van de gedragskundige. In de praktijk zien we dat het voor de AVG lastig is om alle cliënten goed in beeld te hebben, ook vanwege de schaarste aan AVG's.

Om gezondheidsproblematiek tijdig te kunnen signaleren en de juiste zorg en behandeling te bieden aan ouder wordende VG-cliënten is zowel agogische kennis ais medisch-verpleegkundige kennis van belang. Inzet van verpleegkundigen die in staat zijn tot het methodisch in kaart brengen van gezondheidsproblemen, het uitvoeren van een goede triage, het stellen van verpleegkundige diagnoses en het toepassen van verpleegkundige interventies is hierbij onmisbaar. De huidige organisatie van medisch-verpleegkundige zorg is echter onvoldoende in staat om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de verouderende VG-populatie. Om de juiste, passende zorg en behandeling te kunnen leveren - nu en in de toekomst -, starten we binnen Talant met de inzet van coördinerend verpleegkundigen: HBO-opgeleide verpleegkundigen die verbonden zijn aan meerdere locaties in een regio en daarmee ondersteuning bieden aan cliënten en begeleiders van verschillende locaties en ook huisartsen, AVG's en andere behandelaren faciliteren. Want, ondanks dat binnen Talant de afgelopen jaren is geïnvesteerd in het opleiden van begeleiders tot VZ-IG-er of MBO-verpleegkundige is het overgrote deel van de begeleiders op de verschillende locaties agogisch geschoold. Ons doel is om toe te werken naar de juiste zorg, door de juiste persoon op de juiste plek. We willen een kwaliteitsslag maken en toewerken naar een efficiëntere bedrijfsvoering. De huidige zorg tillen we naar een hoger, passend niveau en maken we toekomstbestendig. Dit willen we bewerkstelligen door 1) op de locaties waar cliënten wonen te streven naar een meer passende functiemix zodat we beter in staat zijn om de juiste zorg te bieden aan de ouder wordende VG-cliënt. En door 2) inrichten van een flexibele/ondersteunende schil met Coördinerend Verpleegkundigen (CVPK), zodat begeleiders en cliënten op elk moment van de dag (in de toekomst mogelijk ook in avond, nacht, weekend) een beroep kunnen doen op een HBO-verpleegkundige.

Langdurig intensieve neurorevalidatie (LIN) (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor

Oorspronkelijke zorgaanbieder

Einddatum    
Zilveren Kruis, CZ, VGZ Accolade, Zorgcentra Haaglanden, Kalorama, PZC Dordrecht 31-12-2022

Omschrijving experiment
Het doel van LIN is het voorkómen van een uitzichtloze langdurige bewustzijnsstoornis (LBS), door enerzijds het faciliteren van herstel en anderzijds het staken van de behandeling indien deze niet leidt tot een acceptabele uitkomst. Uitgangspunten zijn een proactief herstelgericht behandelbeleid met betrekken, schetsen en bespreken van de beste en slechtste uitkomstscenario’s (advance care planning) en de koppeling van de geleverde zorg aan wetenschappelijk onderzoek.

Herstelgericht moet hierbij gelezen worden als herstel van bewustzijn. Bij iemand die na 14 weken VIN nog steeds in LBS verkeert en die daarmee in aanmerking komen voor LIN, is het best case scenario dat hij of zij met de juiste behandeling weer in staat wordt gesteld functioneel te communiceren waarbij zo goed als zeker sprake blijft van ernstige motorische en cognitieve restverschijnselen. Hoe langer het duurt voordat een patiënt herstel laat zien, hoe kleiner de figuurlijke stappen die gezet zullen worden. Maar juist voor een ernstig aangedane patiënt maakt het een wereld van verschil als hij of zij zich zelfstandig in een rolstoel kan voortbewegen, geen tracheacanule meer nodig heeft, of met een spraakcomputer kan aangeven zijn partner te willen spreken. In die kritieke eerste 24 maanden na het hersenletsel wordt de basis gelegd voor een leefbaar leven, of voor een liefdevol loslaten.

Bevorderen steunsysteem GHZ (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Prinsenstichting 31-12-2023

Omschrijving experiment
Dit experiment moet bevorderen dat cliënten langer thuis kunnen wonen. Het richt zich op de fitheid en draagkracht van het steunsysteem van de cliënt. Dit krijgt vorm door o.a. het voeren van motiverende gesprekken. Deze gesprekken worden gevoerd door de casemanager met cliënt en/of diens steunsysteem. Er wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van de zorgvraag, wat resulteert in een voorstel m.b.t. een passend (ambulant) zorgaanbod.
Zorgtoeleiding is vooral bedoeld voor cliënten die worden aangemeld met een Wlz indicatie en cliënten die via de Wlz (ambulant) in zorg zijn. Het betreft hier over het algemeen het steunsysteem van een cliënt met een verstandelijke beperking en een complexe zorgvraag. Het steunsysteem levert een groot deel van de ondersteuning aan deze cliënt, maar is niet meer in staat dit geheel zelfstandig vorm te geven maar is ook (nog) niet in staat hierbij ondersteuning te accepteren. Het steunsysteem heeft hulp nodig om tot het besluit van het delen van de zorg te komen.

Verpleeg Thuis (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
CZ Vierstroom 31-03-2024

Omschrijving experiment
Vierstroom Verpleeg Thuis biedt cliënten en hun mantelzorgers een integraal pakket van zorg en ondersteuning in de thuissituatie waardoor opname in een verpleeghuis kan worden uitgesteld of worden voorkomen. Verpleeg Thuis creëert een veilige en doelmatige zorgsituatie waarin de wensen van de cliënt en zijn mantelzorgers centraal staan. Binnen de VPT wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft, zowel op het gebied van zorg als welzijn. Doen wat nodig is, in plaats van doen wat mag en er voor zorgen dat de cliënt onbezorgd, zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Sociale Robotica in de ouderenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Menzis Zorgaccent 31-12-2021

Omschrijving experiment
Dit project heeft een drieledig doel met de inzet van robotica als hulpmiddel in de ouderenzorg. Allereerst om zorgprofessionals te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden en de hoge werkdruk die ze ervaren te verminderen. Ten tweede om sociale robots in te zetten als ondersteuningsmiddel in de ouderenzorg om eigen regie, welbevinden, (gevoel) van veiligheid en welzijn van cliënten te bevorderen. Ten slotte om een kortere opnameduur van bijvoorbeeld revalidatiecliënten te realiseren.

Regionale interventie-afdeling voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-ZEP) (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Zorgspectrum 31-12-2023

Omschrijving experiment
Het opzetten van een regionale interventie-afdeling D-ZEP in combinatie met een bijbehorend behandelprogramma met een doorlooptijd van gemiddeld 55 dagen vanaf opname. Alsmede het ontwikkelen van een nazorgprogramma waardoor cliënten bij ontslag van de regionale interventie-afdeling D-ZEP een warme overdracht van 2 weken krijgen, waar een (ambulant) multidisciplinair team van deskundigen (van de regionale interventie-afdeling D-ZEP) ondersteuning biedt en faciliteert.

Kwaliteitsverpleegkundige in de gehandicaptenzorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Vanboeijen 31-12-2023

Omschrijving experiment
De kwaliteitsverpleegkundige heeft een coachende en signalerende rol. Zij ondersteunt de medewerkers in het bevoegd en bekwaam zijn en blijven. Zij signaleert knelpunten, geeft feedback en creëert bewustworden bij collega’s. De kwaliteitsverpleegkundige initieert structurele verbeteringen in het zorgproces om zo de kwaliteit te waarborgen. Door deze activiteiten kan adequater worden ingespeeld op veranderende complexe zorgvraag en een passender zorgaanbod geboden worden aan mensen met een verstandelijke beperking.

Chronische psychiatrische verpleeghuiszorg (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Atlant Zorggroep 31-12-2022

Omschrijving experiment
De innovatieve prestatie is een toeslag of mogelijk een eigen zorgprofiel voor chronische psychiatrische verpleeghuiszorg. De aanbieder levert een geïntegreerd aanbod in een gespecialiseerde beschermde woonomgeving. Een therapeutisch woon- en behandelklimaat en 24-uurs aanwezigheid van zorg en toezicht door speciaal geschoold personeel zijn nodig. Het gaat om geplande en ongeplande zorg en het adequaat kunnen reageren op (risico op) decompensatie. Het aanbod wordt gerealiseerd door een gespecialiseerde V&V-aanbieder samen met een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en waar nodig ook in de samenwerking met gemeente(n). De zorg is gericht op behoud van stabiliteit of verbetering van chronische psychiatrische en somatische ziektes. Begeleiding bij achteruitgang (palliatief of terminaal) kan ook onderdeel van de zorg zijn.

SOABB: Stabilisering, Observatie, Analyse, Behandeling en Begeleiding (Wlz)

Oorspronkelijk zorgkantoor Oorspronkelijke zorgaanbieder Einddatum
Zilveren Kruis Stichting Laurens 01-10-2024

Omschrijving experiment
Er is geen prestatie die recht doet aan de combinatie van complexe multiproblematiek en een cognitieve component, ouderdomsproblemen en daarmee geïntegreerde gespecialiseerde behandeling in een beschermde woonomgeving mogelijk maakt. Bij een reguliere ZvW-indicatie (prestatie Eerstelijnsverblijf), is de insteek terugkeer naar huis, terwijl dat bij deze groep zelden tot nooit aan de orde is. De crisisregeling voldoet niet aan de gestelde voorwaarden en beperkt door de maximale tijdsperiode.

De afgelopen jaren zien we een toenemende vraag naar PG observatie bedden. De klanten worden nu opgenomen op de voorziening van eerstelijnsverblijf.

Bij het overgrote deel van de patiënten met cognitieve stoornissen kan ambulant een heldere diagnose worden gesteld. Daarnaast blijft er een groep cliënten waarbij niet op de gangbare manier via huisarts, geheugenpoliklinieken of ambulante GGZ tot een diagnose kan worden gekomen. Vaak is er dan sprake van te complexe problematiek waarvoor langdurige observatie nodig is om het beeld en het beloop helder te krijgen. Er is sprake van een onveilige situatie voor de cliënt indien hij/zij thuis blijft wonen. Cliënten zijn in korte tijd enorm achteruit gegaan. De zorgbehoefte is dusdanig toegenomen dat tijdelijk of permanente verpleeghuiszorg nodig is.

Het gaat hierbij voornamelijk om mensen die in een eerder stadium onvoldoende in beeld zijn door zorgmijding van patiënt of mantelzorg (bijv waarbij door de mantelzorg lang toegedekt is of waarbij partners alles hebben opgevangen) of die weigeren mee te werken aan onderzoek. De cliënten hebben vaak geen steunsysteem en zijn niet gezien door de huisarts. Zij hebben nog geen diagnose maar zijn wel in een zodanig stadium dat zij verpleeghuiszorg behoeftig zijn. Deze groep heeft een multidisciplinaire klinische setting nodig om tot een medische diagnose en een woonadvies te komen.

Het doel is om te experimenten en te komen tot het verbeteren van de prijs/kwaliteitverhouding van de nodige zorg. Het biedt de gelegenheid om toe te werken naar het aanvragen van een reguliere zorgprestatie.

Inhoudsopgave

Alles dichtklappenAlles openklappen
Naar boven