Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling proeftuin kortdurende zorg NR-REG-2117
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2024Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 38, derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van administratie- en declaratievoorschriften.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

AGB-code:

Unieke Algemeen Gegevensbeheer (AGB) code die aan iedere zorgaanbieder wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

 

Audit-trail:

Zodanige vastlegging van gegevens dat het spoor van basisgegevens naar eindgegevens en omgekeerd achteraf door een externe accountant of, afhankelijk van de aard van de gegevens, door de NZa en de zorgverzekeraar kan worden gevolgd en gecontroleerd.

 

Eerstelijnsverblijf (elv):

Zorg als bedoeld in artikel 2.12 van het Besluit Zorgverzekering, voor zover het gaat om verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg alsmede psychologische zorg binnen elv.

 

Psychologische zorg binnen elv:

Zorg verleend door gedragsdeskundigen aan patiënten tijdens het eerstelijnsverblijf, passende bij de elv-indicatie, op verzoek van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten. Deze zorg valt onder de Zvw-prestatie ‘zorg zoals klinisch psychologen die plegen te bieden’, en wordt geleverd aan patiënten met (een vermoeden van) gedragsmatige en/of cognitieve problematiek, en niet zijnde (specialistische) geneeskundige geestelijke gezondheidszorg. De zorgverlener moet bevoegd en bekwaam zijn om de zorg voor patiënten met gedragsmatige en/of cognitieve problematiek te leveren.

 

Geriatrische revalidatiezorg (grz):

Geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in artikel 2.5c van het Besluit Zorgverzekering.

 

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp):

Generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen in de eerste lijn bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

 

Proeftuin:

Het in artikel 4 van de Beleidsregel kortdurende zorg bedoelde experiment proeftuin kortdurende zorg.

 

Zorgaanbieder:

1°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg

2°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling beoogt voorschriften te stellen die een zorgaanbieder in acht moet nemen bij het leveren van de prestatie proeftuin kortdurende zorg. De voorschriften hebben betrekking op:

  • administratie;

  • declaratiewijze.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die de prestatie proeftuin leveren zoals omschreven in artikel 1 van deze regeling.

Artikel 4 Administratievoorschriften

De administratieve organisatie is zodanig ingericht dat een audit-trail mogelijk is. De NZa en de zorgverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de uitgevoerde behandeltrajecten op volledigheid, juistheid en actualiteit te controleren.

Artikel 5 Declaratievoorschriften

Een declaratie van de zorgaanbieder aan de patiënt/zorgverzekeraar vermeldt minimaal de navolgende gegevens:

  • de naam-, adres- en woonplaatsgegevens en geboortedatum van de patiënt;

  • de geleverde prestatie;

  • de declaratie-eenheid van de prestatie;

  • het aantal geleverde prestaties;

  • het tarief per prestatie en het totaalbedrag;

  • de datum/data waarop de prestatie(s) is(zijn) geleverd;

  • AGB-code van de zorgaanbieder die de prestatie declareert.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid

1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de goede opvolging van de in deze regeling genoemde bepalingen.

2. Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

3. Indien een zorgaanbieder in een personenvennootschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de personenvennootschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

Artikel 7 Intrekken oude regeling

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling proeftuin kortdurende zorg, kenmerk NR/REG-2017, ingetrokken. 

Artikel 8 Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling proeftuin kortdurende zorg, kenmerk NR/REG-2017, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2025. Deze regeling wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg. 

Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Regeling proeftuin kortdurende zorg.

Ondertekening

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Toelichting

Vooralsnog wordt geen registratieverplichting in de regeling opgenomen. In een werkgroep met Actiz, Verenso, NIP en ZN zal een registratieset bepaald worden. In de opvolgende regeling kan deze registratieset worden opgenomen als een registratieverplichting.

Naar boven