Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. – Stichting Trombosedienst Delft en Omstreken
Ondertekeningsdatum:13-12-2019Publicatiedatum:20-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 27 november 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum B.V. (hierna: RHMDC) is onderdeel van Stichting Reinier Haga Groep (hierna: RHG). RHMDC is actief op het gebied van laboratoriumdiagnostiek voor bijna het hele spectrum aan medische zorgverleners binnen de eerste, tweede en derde lijn. RHMDC is landelijk actief.

 

3. Stichting Trombosedienst Delft en Omstreken (hierna: Trombosedienst Delft) verzorgt de antistolling van poliklinische patiënten in haar verzorgingsgebied die vitamine K antagonisten gebruiken. Trombosedienst Delft is actief in de regio Delft.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva van Trombosedienst Delft door RHMDC. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 26 november 2019.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn RHMDC en de onderneming van Trombosedienst Delft.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat RHMDC uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Trombosedienst Delft.

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

Cliënten

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. Trombosedienst Delft doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Trombosedienst Delft door de NZa niet beoordeeld.

Personeel

 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door RHG op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door RHG overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C. Cruciale zorg

 

15. RHG levert spoedeisende hulp, acute verloskunde en zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vormen van zorg.

 

 

Besluit

 

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

 

Datum: 13 december 2019

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen 
plv. directeur Toezicht en Handhaving/
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven