Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit voorgenomen concentratie Stepping Stones Home & Care B.V. – HGH Het Gouden Hart Holding B.V. – HGH Het Gouden Huis B.V.
Ondertekeningsdatum:30-01-2020Publicatiedatum:15-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 14 januari 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Korian SA (hierna: Korian) is een Franse beursgenoteerde onderneming die actief is op het gebied van ouderenzorg in Frankrijk, Duitsland, België, Italië, Spanje en Nederland. Korian Holding Nederland B.V. (hierna: Korian Holding Nederland) maakt onderdeel uit van Korian en is via haar dochteronderneming Stepping Stones Home & Care Zorg B.V. actief op het gebied van ouderenzorg in kleinschalige wooncomplexen in Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Gelderland en Utrecht (hierna gezamenlijk: de Korian Nederland Groep).

 

3. HGH Het Gouden Hart Holding B.V. (hierna: Het Gouden Hart) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van psychogeriatrische en somatische verpleeghuiszorg, eerstelijnsverblijf, wijkverpleging, gespecialiseerde verpleging en geriatrische revalidatiezorg in Leersum, Wezep en Kampen.

 

4. HGH Het Gouden Huis Holding B.V. (hierna: Het Gouden Huis) verhuurt de zorgappartementen aan Het Gouden Hart en levert ondersteunende diensten aan de cliënten van Het Gouden Hart.

 

Het voornemen

 

5. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Het Gouden Hart en Het Gouden Huis door Korian Holding Nederland. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 24 december 2019.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6. Betrokken organisaties zijn Korian Holding Nederland, Het Gouden Hart en Het Gouden Huis.

 

7. Korian Holding Nederland en Het Gouden Hart kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Korian Holding Nederland uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Het Gouden Hart en Het Gouden Huis.

 

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

13. Het Gouden Huis is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Het Gouden Huis door de NZa niet beoordeeld.
 

Cliënten

 

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten en andere betrokkenen door Het Gouden Hart en de Korian Nederland Groep op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten en andere betrokkenen door Het Gouden Hart en de Korian Nederland Groep overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

Personeel

 

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Het Gouden Hart en de Korian Nederland Groep geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.

 

C. Cruciale zorg

 

17. Korian Holding Nederland en Het Gouden Hart leveren (indirect) zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 

Besluit

 

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 januari 2020

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven