Onderwerp: Bezoek-historie

Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve Academische zorg – vaste deel
Ondertekeningsdatum:12-05-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Bij de verantwoording beschikbaarheidbijdrage Academische zorg- vaste deel O&I 2019

1. Uitgangspunten

1.1. Inleiding

Dit protocol heeft betrekking op de beschikbaarheidbijdrage voor Academische zorg 2019 zoals bedoeld in de Beleidsregel ‘Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve’ met als kenmerk BR/REG-19145a (hierna: de beleidsregel). Ten aanzien van de verantwoording over de beschikbaarheidbijdrage Academische zorg – vaste deel (hierna: bbaz) voor het jaar 2019 is de Nadere Regel met het kenmerk NR/REG-1933 (hierna: Nadere regel) van toepassing. De verantwoording over het jaar 2019 heeft geen invloed op het bedrag dat de NZa verleent en vaststelt. Dit gebeurt conform de procedures die zijn vastgelegd in de beleidsregel. De regelgeving en overige relevante documentatie over deze beschikbaarheidbijdrage zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).

Zorgaanbieders die een beschikbaarheidbijdrage ontvangen voor Academische zorg hebben hiervoor een ambtshalve verleningsbeschikking ontvangen. In deze beschikking en in de beleidsregel staat onder welke voorwaarden zorgaanbieders in aanmerking komen voor een beschikbaarheidbijdrage voor Academische zorg. Met zorgaanbieder wordt bedoeld de instelling die de beschikbaarheidbijdrage voor Academische zorg ontvangt. In dit geval is dat de instelling belast met een dienst van algemeen economisch belang. De bbaz is verdeeld in een vast en een variabel deel. Het variabele deel is bedoeld voor de zorg aan academische patiënten en varieert mee met het aantal academische patiënten dat een ontvanger behandelt. Het vaste deel is bedoeld voor de infrastructuur, de kenniscomponent, en de ontwikkeling en innovatie die structureel nodig is voor het kunnen behandelen van een academische patiënt.

De jaarlijkse verantwoording vindt plaats aan de hand van de volgende twee onderdelen:

 1. Patiëntgebonden labels
 2. Ontwikkeling en Innovatie (hierna: O&I)

Dit accountantsprotocol heeft uitsluitend betrekking op het vaste deel Ontwikkeling en Innovatie. Voor overige definities van de in dit protocol gehanteerde begrippen wordt verwezen naar artikel 3 van de beleidsregel en artikel 1 van de Nadere regel.

1.2. Doelstelling

Het doel van dit accountantsprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van het accountantsonderzoek en het in dat kader af te geven rapport van feitelijke bevindingen ten aanzien van de ‘Verantwoording beschikbaarheidbijdrage Academische zorg- vaste deel O&I 2019’ (hierna: het formulier). Het rapport van feitelijke bevindingen wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gebruikt bij haar oordeelsvorming over de aard van de onderscheiden kostencategorieën O&I, zoals nader toegelicht in de Nadere regel.

Hiertoe verricht de accountant overeengekomen specifieke werkzaamheden ten aanzien van het vaste deel van de bbaz zoals door de zorgaanbieder in het formulier is aangeleverd.

1.3. Proces vaststelling

Op basis van de beleidsregel zal de NZa na afloop van het subsidiejaar een vaststellingsbeschikking afgeven. Bij de vaststellingsbeschikking wordt de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage definitief door de NZa vastgesteld.

In de Nadere regel zijn regels opgenomen ten aanzien van de verantwoording door de zorgaanbieders over de bbaz. Deze regeling beoogt om op transparante wijze vast te leggen welke gegevens de zorgaanbieders verstrekken aan de NZa. Deze informatie gebruikt de NZa om vast te stellen wat de bbaz volgens de beoogde, maar nog niet in werking getreden en nader te ontwikkelen, systematiek zou zijn.

De zorgaanbieder levert ten aanzien van de verantwoording over 2019 van het vaste deel ontwikkeling en innovatie (O&I) uiterlijk 1 september 2020 de in de Nadere regel opgenomen kwantitatieve en kwalitatieve gegevens aan. De NZa stelt vast dat elke ontvanger de informatie heeft aangeleverd.

Voor de verantwoording moet gebruik worden gemaakt van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld op de website van de NZa. Dit formulier moet vergezeld gaan van een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant (RA of AA) met certificerende bevoegdheid (hierna: de accountant).

De accountant hanteert het accountantsprotocol als kader voor zijn werkzaamheden. Daarnaast laat hij zich leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in het bijzonder de Verordening gedrags- en Beroepscode accountants (VGBA), de verordening inzake onafhankelijkheid van de accountant bij assurance opdrachten (VIO) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS).

De accountant waarmerkt het formulier voor wat betreft de in het onderzoek betrokken kwantitatieve gegevens en de eventuele toelichting(en) hierbij.

Voor vragen over de beleidsregels en het kostenonderzoek door de accountant kan contact opgenomen worden met de NZa via info@nza.nl  of via het Informatie- en contactcentrum van de NZa op telefoonnummer 088-770 8 770. Deze is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

1.4. Leeswijzer

Hoofdstuk 1 geeft de uitgangspunten weer van het accountantsprotocol.
Hoofdstuk 2 gaat in op de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

In de bijlage is een modeltekst opgenomen voor het rapport van feitelijke bevindingen met daarin een uitwerking van de specifieke werkzaamheden.

2. Onderzoeksaanpak

De accountant voert op het formulier overeengekomen specifieke werkzaamheden uit op basis van de Nederlandse Standaard 4400N ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en dit protocol. Dit betekent dat hij geen zekerheid verschaft of oordelen geeft, maar alleen feitelijke onderzoeksbevindingen rapporteert.

De overeengekomen specifieke werkzaamheden zijn in de modeltekst van het rapport opgenomen, hiervoor wordt verwezen naar bijlage 1 van dit accountantsprotocol. In het rapport vermeldt de accountant welke specifieke werkzaamheden hij in dit kader heeft verricht en tot welke bevindingen dit heeft geleid. Voor zover de accountant bij zijn onderzoek heeft vastgesteld dat de zorgaanbieder de voorwaarden op basis van de beleidsregel, de Nadere regel en/of de toelichting van het formulier niet heeft nageleefd maakt hij daarvan melding in zijn rapport van feitelijke bevindingen.

Het door de zorgaanbieder ingevulde formulier bestaat uit de volgende onderdelen:
1. De verklaring van het bestuur van de zorgaanbieder
2. De verantwoording ontwikkeling & innovatie omvat met betrekking tot de kwantitatieve gegevens:

 1. De opbrengst 2019 vanuit de bbaz, nl. 30% van de totale verlening;
 2. De kosten voor ontwikkeling en innovatie betrekking hebbend op 2019, onderverdeeld naar de volgende categorieën:
  1. Innovatie gekoppeld aan innovatiekalender VWS
  2. Investeringen ten behoeve van innovatieve apparatuur en fysici
  3. (Nog) niet vergoede zorg
  4. Klinische research en randvoorwaardelijke voorzieningen
  5. Beschikbaarheid kennis en voorzieningen bij rampen, infecties en epidemieën
  6. Kennisdeling en consultatie
  7. Ontwikkeling kwaliteitsbeleid, richtlijnen en normeringen
  8. Databank-functie en big data-ontwikkeling
  9. Overkoepelende kosten
 3. De verantwoording ontwikkeling & innovatie omvat met betrekking tot de kwalitatieve gegevens: Een inhoudelijke omschrijving van welke activiteiten per kostencategorie zijn uitgevoerd door de zorgaanbieder in 2019, waarvan in elk geval categorie ix nader gespecificeerd wordt.
 4. De van toepassing zijnde toelichting(en) op het formulier.

Op grond van de toelichting bij het formulier bbaz 2019 dient de zorgaanbieder een toelichting op te nemen waaruit de totstandkoming van de gerealiseerde kosten voor ontwikkeling en innovatie per categorie blijkt. Deze toelichting maakt onderdeel uit van de door de accountant te verrichten overeengekomen specifieke werkzaamheden.

Bijlage 1. Rapport van feitelijke bevindingen inzake verantwoording bbaz – vaste deel 2019

Aan: de Raad van Bestuur1 van <naam zorgaanbieder>

 

Opdracht
Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met  betrekking tot het formulier ‘Verantwoording beschikbaarheidbijdrage Academische zorg- vaste deel O&I 2019’ <met toelichting> (hierna ‘het formulier’) voor <naam zorgaanbieder> te <statutaire zetel> over 2019 zoals hierna omschreven. De opdracht is met u overeengekomen en heeft als doel het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden die wij met u zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. De overeengekomen werkzaamheden zijn door de NZa vastgelegd in het accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve Academische zorg– vaste deel. Voor onze opdrachtvoorwaarden verwijzen wij naar onze opdrachtbrief van <datum brief opdrachtbevestiging>. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden.

Verantwoordelijkheden
Het is uw verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van de beoogde gebruikers om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400N, ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden’ en het Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage ambtshalve Academische zorg– vaste deel. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA).

Werkzaamheden en bevindingen
In deze paragraaf is een beschrijving van de uitgangspunten, overeengekomen specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor het formulier in zijn totaliteit. U zult hierover een eigen afweging moeten maken waarbij u gebruik kunt maken van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie.

 

* Werkzaamheden Feitelijke bevindingen
1 De accountant stelt vast dat de kostencategorieën zoals opgenomen in het formulier aansluiten op de in de Nadere regel met kenmerk NR/REG-1933 artikel 4.2.2 lid 1b genoemde kostencategorieën.  
2 De accountant stelt vast dat de sub-kostencategorieën zoals opgenomen in het formulier aansluiten met het door de NFU opgestelde en door NZa goedgekeurde model respectievelijk dat de instelling de door de NFU opgestelde en door NZa goedgekeurde beslisboom heeft toegepast.  
3 De accountant stelt vast dat de instelling per sub-kostencategorie een specifieke toelichting aan de opgave heeft toegevoegd waaruit blijkt op welke wijze de kosten in de betreffende kostencategorie zijn geïdentificeerd en toegerekend.  
4 De accountant stelt vast dat de instelling de identificatie en toerekening van kosten conform de specifieke toelichting heeft uitgevoerd.  
5 De accountant stelt vast dat de kosten zoals opgenomen in de opgave, met uitzondering van de door de NZa goedgekeurde forfaitaire posten*, aansluiten met de kosten die zijn opgenomen als kosten in de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening  

*) De forfaitaire posten bij punt 5 betreffen:

 • het forfaitaire bedrag met betrekking tot de kosten inzake ‘Uitbraak cq. Centrum voor opvang patiënten Ebola/infectieziekten, zoals Bio Safety lab)’.
 • ​het forfaitaire percentage wat wordt gebruikt voor de bepaling van de ‘Kosten van de niet vergoede zorg’.
 • het forfaitaire percentage wat wordt gebruikt voor de bepaling van de ‘Kosten tijdsbesteding medisch specialisten’.
 • het forfaitaire bedrag wat wordt gebruikt voor de bepaling van de kosten ‘Beleidsmedewerkers (kwaliteit en veiligheid) - Uitsluitend het deel dat gericht is op landelijke - en internationale normeringen / richtlijnontwikkeling’.
 • het forfaitaire bedrag wat wordt gebruikt voor de bepaling van de kosten ‘Beleidsmedewerkers (researchoffice) - Uitsluitend het deel dat gericht is op landelijke - en internationale normeringen / richtlijnontwikkeling’.
   

Beperking in het gebruik en verspreidingskring
Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruikers. Daarom is deze rapportage uitsluitend bestemd voor (Naam zorgaanbieder) en de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt deze rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

 

<Plaats, datum>

<Naam accountantspraktijk>

<naam accountant>

 

Naar boven