Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg - TB/REG-21617-01
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg TB/REG-21617-01

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot met 53, van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel overige geneeskundige zorg (BR/REG-21128),

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

 • zorgaanbieders die geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren voor zover de NZa voor de voornoemde zorg op grond van andere beleidsregels geen prestatiebeschrijvingen heeft vastgesteld en
 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factoringmaatschappijen),

 

aan:

 • ziektekostenverzekeraars en
 • (niet-)verzekerden1
 • zorgaanbieders,

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen en bijbehorend maximumtarieven (in euro’s), zoals omschreven in bijlage behorende bij deze tariefbeschikking, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en -afdracht door een zorgaanbieder. De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijvingen in de tarievenlijst. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

 

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-20619-01, die een geldigheidsduur had tot 1 januari 2021, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-20619-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

               t.a.v. unit Juridische Zaken

               Postbus 3017

               3502 GA  UTRECHT

               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage bij Prestatie- en tariefbeschikking overige geneeskundige zorg, met kenmerk TB/REG-21617-01

De maximumtarieven die door zorgaanbieders die geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zvw leveren in rekening kunnen worden gebracht voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2021 voor zover de NZa voor de voornoemde zorg op grond van andere beleidsregels geen prestatiebeschrijvingen heeft vastgesteld op grond van de Wmg.

 

Artikel 1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

a. Inhoud en differentiatie van de prestatie
Het leveren van individuele zorg bij tuberculose (infectie) en infectieziekten. Hierbij kan sprake zijn van de noodzaak tot verwijzen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden (ook) met het oog op bevorderen van de therapietrouw. De zorg kan enkel op consultbasis worden gedeclareerd en kent de volgende prestatiestructuur:

 • Consult korter dan 20 minuten;
 • Consult 20 minuten of langer;
 • Visite korter dan 20 minuten;
 • Visite 20 minuten of langer;
 • Telefonisch consult;
 • Vaccinatie.

 

b. Begrenzing en beperking van de prestatie
Individuele zorg bij tuberculose (infectie) en infectieziekte bestrijding kan alleen gedeclareerd worden door gekwalificeerde en landelijke geregistreerde artsen. De Registratie commissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG bepaalt daarbij de registratiecriteria.

 

c. Prestatie en tariefhoogte

Prestatie Maximumtarief
   
Consult korter dan 20 mninuten € 30,91

Consult 20 minuten of langer

€ 61,83
Visite korter dan 20 minuten € 46,37
Visite 20 minuten of langer € 77,28
Telefonisch consult € 15,46
Vaccinatie € 15,46

 

d. De aan de zorgaanbieder in rekening gebrachte laboratoriumkosten en entstoffen in verband met vaccinatie kunnen enkel tegen kostprijs worden doorberekend. Aanvullend diagnostisch onderzoek door de zorgaanbieder kan op basis van de Prestatie- en tariefbeschikking Medisch-specialistische zorg in rekening worden gebracht.

 

Artikel 2 Voetzorg bij diabetes mellitus

a. Inhoud en differentiatie van de prestatie
Het leveren van voetzorg aan patiënten met diabetes mellitus ter preventie of ter behandeling van voetulcera, zoals (zorginhoudelijk) beschreven in de “Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera” en de richtlijn Diabetische Voet. De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de endocrinologen, infectiologen, internisten, huisartsen, wondverpleegkundigen, podotherapeuten, vaatchirurgen, orthopedisch chirurgen en revalidatieartsen in samenwerking met de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).

De te declareren prestaties omvatten het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen zoals beschreven in de “Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera”, voor zover deze door het Zorginstituut Nederland geduid zijn als geneeskundige zorg die ten laste van de basisverzekering kan worden gebracht. Het betreft:
 

1. Jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1

De prestatie omvat anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie bij matig risico op wond/amputatie met verhoogde druk. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde inspanning per voetcontrole.

 

2. Voetzorg vallende onder zorgprofiel 2

De prestatie omvat het gehele zorgprofiel bij hoog risico op wond/amputatie zonder verhoogde druk. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.

 

3. Voetzorg vallende onder zorgprofiel 3

De prestatie omvat het gehele zorgprofiel bij hoog risico op wond/amputatie met verhoogde druk. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning.           

 

4. Voetzorg vallende onder zorgprofiel 4

De prestatie omvat het gehele zorgprofiel bij zeer hoog risico op wond/amputatie. Het tarief behorende bij deze prestatie is gebaseerd op een gemiddelde jaarlijkse inspanning

 

5. Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt vanwege de gezondheidstoestand van de patiënt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen, plaats;

 • De toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

 

6. Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt, vanwege de gezondheidstoestand van de patiënt, in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen behandelt, kan een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De behandeling vindt in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen plaats;

 • De toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • De toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor voetzorg bij diabetes mellitus.

7. Onderlinge dienstverlening

De levering van (onderdelen van) de prestaties voor voetzorg bij diabetes mellitus door een zorgaanbieder in opdracht van een andere zorgaanbieder. De eerstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘uitvoerende zorgaanbieder’. De laatstgenoemde zorgaanbieder wordt in dit kader aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgaanbieder’. De uitvoerende zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om (onderdelen van) de prestaties voor voetzorg bij diabetes mellitus, met inachtneming van de geldende maximumtarieven, via onderlinge dienstverlening in rekening te brengen aan de opdrachtgevende zorgaanbieder.

 

b. Begrenzing en beperking van de prestatie
De prestaties die beschreven zijn in artikel 2.a van deze tariefbeschikking hebben enkel betrekking op dat deel van de voetzorg die door het Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen) in hun “Standpunt Voetzorg voor mensen met diabetes mellitus” geduid is als te verzekeren zorg van de zorgverzekeringswet. De zorg maakt daarmee onderdeel uit van de zorgstandaard diabetes mellitus.

De prestaties in artikel 2.a van deze tariefbeschikking kunnen enkel in rekening worden gebracht indien de zorg geen onderdeel uitmaakt van een integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus, zoals beschreven in de Beleidsregel  huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2021, maar zorginhoudelijk wel voldoet aan de voorwaarden van die beleidsregel.

De prestaties kunnen enkel in rekening worden gebracht indien het gehele zorgprofiel zoals beschreven in artikel 2.a van deze tariefbeschikking onder verantwoordelijkheid van de declarerende zorgaanbieder wordt of kan worden geleverd. De declarerende zorgaanbieder fungeert daarbij als hoofdaannemer van het gehele zorgprofiel. Indien delen van het zorgprofiel door de hoofdaannemer worden uitbesteed aan onderaannemers, dan geldt voor de onderlinge dienstverlening tussen hoofd- en onderaannemer een vrij tarief overeenkomstig bij integraal bekostigde zorgketen diabetes mellitus.

           

c. Prestaties en tariefhoogte

Prestatie Maximumtarief Opslag
     

Jaarlijks gericht voetonderzoek bij zorgprofiel 1

€ 40,25  
Voetzorg vallende onder zorgprofiel 2 € 286,20 € 101,36
Voetzorg vallende onder zorgprofiel 3 € 417,37 € 125,21
Voetzorg vallende onder zorgprofiel 4 € 560,47 € 137,14
Toeslag voor behandeling aan huis € 21,84  
Toeslag voor behandeling in een instelling € 7,28  
Onderlinge dienstverlening maximumtarief  

 

De onder artikel 2.a beschreven prestaties voor behandeling aan huis (prestatie 5) of in een instelling (prestatie 6) kunnen uitsluitend in rekening worden gebracht wanneer er zorg, vallende onder de in artikel 2.a beschreven prestaties 1, 2, 3 of 4, aan de patiënt wordt geleverd.

 

d. Aanvullende opslag

Bovenop het maximumtarief kan een opslag worden overeengekomen voor de behandeling van patiënten met een hogere zorgzwaarte dan het gemiddelde van de populatie. Voor de opslag geldt dat deze enkel in rekening kan worden gebracht indien voor individuele patiënten met een hogere dan gemiddelde zorgzwaarte hier een overeenkomst met de zorgverzekeraar van de patiënt aan ten grondslag ligt. De aanvullende voorwaarden die moeten gelden voor het in rekening brengen van de opslag, kunnen in deze overeenkomst worden vastgelegd. Ook de opslag kent een maximumtarief.

 

Artikel 3 Koemelkallergie test

a. Inhoud van de prestatie

Het leveren van een dubbelblinde placebogecontroleerde voedselprovocatietest conform de geldende richtlijn Voedselveiligheid jeugdgezondheidszorg. De patiënt krijgt op locatie van de zorgaanbieder in oplopende doses onder medisch toezicht in twee sessies testvoeding met of zonder koemelk toegediend, waarbij noch de betrokken behandelaars noch de patiënt (en diens ouders) op de hoogte zijn van welke testvoeding koemelk bevat.  

 

b. Tariefsoort en -hoogte

Het maximumtarief voor de prestatie bedraagt € 816,43.

 

c. Contractvoorwaarde

Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

Naar boven