Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde - TB/REG-21618-01 (collectief maximum tijdstarief)
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk Vergelijk met Bijzondere tandheelkunde (collectief maximum tijdstarief) - TB/REG-20632-01, versie: 1: 01-01-2020 t/m 31-12-2020  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde

Nummer

TB/REG-2063221618-01

Datum inwerkingtreding

01-01-20202021

Datum verzending

11 juni 2019

Volgnr. Datum ondertekening

101-07-2020

Geldig tot

01-01-20212022

Behandeld door

directie Regulering

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, eerste lid, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen (BR/REG-20145),

en de regeling:

Regeling mondzorg (NR/CU-2015),

besloten:

dat rechtsgeldig,

door:

instellingen voor bijzondere tandheelkunde die bijzondere tandheelkunde leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel c onder 2° Wmg (factormaatschappijen),

 • instellingen voor bijzondere tandheelkunde die bijzondere tandheelkunde leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet;
 • instellingen voor bijzondere tandheelkunde die bijzondere tandheelkunde leveren als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling;
 • zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars;
 • zorgaanbieders en
 • alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

de prestatiebeschrijving en het bijbehorend maximumtarief (in euro’s):

zoals omschreven in bijlage 1 behorende bij deze tariefbeschikking, in rekening kunnen worden gebracht, mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijvingen in de tarievenlijst. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

IntrekkingVervallen oude tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatieDe Prestatie- en tariefbeschikking wordt prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde, met kenmerk TB/REG-1961420632-01, ingetrokkendie een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 20202021 en vervalt met ingang van 1 januari 20212022.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:

030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijns ZorgEerstelijnszorg

Bezwaar/Beroep

Bezwaar/Beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Bijlage 1 bij prestatie- en tariefbeschikking Bijzonderebijzondere tandheelkunde

X831

Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen per 5 minuten

21,7722,51

Prestatie X831 kan uitsluitend in rekening worden gebracht door instellingen voor bijzondere tandheelkunde die geen individueel vast tijdstarief kennen op grond van het toetsingskader zoals dit is opgenomen in beleidsregel ‘BijzondereBeleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen.

Prestatie X831 kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met de gelijknamige prestatie uit de OZP-lijst, welke is opgenomen in de ‘prestatie- en tariefbeschikking DOT’.

Naast de X831 kunnen de volgende kosten separaat worden doorberekend:

 • tandtechniek,

 • extra-orale voorzieningen,

 • implantaten,

 • het maken en beoordelen van (röntgen)foto’s en

 • intraveneuze sedatie (en narcose).

 1. Tandtechniek, extra-orale voorzieningen en implantaten;
 2. Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto’s;
 3. Intraveneuze sedatie en algehele anesthesie.

Ad 1. Tandtechniek, extra-orale voorzieningen en implantaten

De kosten voor tandtechniek (voor zover uitbesteed aan een tandtechnisch laboratorium), voor extra-orale voorzieningen en voor implantaten kunnen separaat worden doorberekend tegen de werkelijke kosten. Alle kosten ingeval van het plaatsen van een implantaat kunnen eenmalig per implantaat tegen het maximumtarief horend bij prestatie J33 uit de tarieflijst ‘TandheelkundigePrestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in rekening worden gebracht die voor de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst. Daarnaast kunnen bij het plaatsen van een implantaat de overheadkosten door middel van prestatie J97 uit de tarieflijst ‘TandheelkundigePrestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg in rekening worden gebracht.

De kosten voor tandtechniek in eigen beheer kunnen worden doorberekend, de gemaakte techniekkosten mogen in ieder geval niet hoger zijn danrekening worden gebracht door middel van de maximumtarieven voorprestaties uit de Prestatie- en tariefbeschikking tandtechniek in eigen beheer, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ad 2. Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto’s

Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto’s kunnen separaat tegen inkoopprijs worden doorberekend. Indien deze in eigen beheer zijn gemaakt, kunnen deze kosten door middel van de prestaties uit Hoofdstuk II 'Maken en/of beoordelen foto's (X)' uit de tarieflijst ‘Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg’ (de X-codes) in rekening worden gebracht.

Ad 3. Intraveneuze sedatie en algehele anesthesie

De kosten voor intraveneuze sedatie kunnen tegen de werkelijke kosten worden gedeclareerd. De kosten voor narcosealgehele anesthesie kunnen tegen de werkelijke kosten worden gedeclareerd, voor zover deze niet voor rekening komen van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen of academische ziekenhuizen) of de anesthesist.

Naar boven