Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Tandheelkundige zorg - BR/REG-21125
Geldigheid:01-01-2021 t/m 31-12-2021Versie:vergelijk Vergelijk met Beleidsregel tandheelkundige zorg - BR/REG-22111a, versie: 2: 01-01-2022 t/m 31-12-2022  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Gelet op artikel 59, aanhef en onder b, van de Wmg, heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 12 juli 2012, met kenmerk MC-U-3122855, ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:


Inkomensbestanddeel

Het aandeel van de arbeidskostencomponent in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.


Praktijkkostenbestanddeel

Het aandeel van de praktijkkosten in het (maximum) tarief, dat aanbieders van tandheelkundige zorg in rekening mogen brengen.


Rekenomzet

De som van het inkomensbestanddeel en het praktijkkostenbestanddeel.


Rekennorm

Begripsaanduiding voor het aantal punten per jaar.


Puntwaarde

De uitkomst van de rekenomzet gedeeld door de rekennorm.


Materiaal- en/of techniekkosten

De kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. Bij de prestaties waarbij materiaal- en/of techniekkosten afzonderlijk in rekening kunnen worden gebracht, staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*).


Toelichting

Met bovengenoemde regel mogen de materialen in rekening worden gebracht die gebruikt worden bij de behandeling van een patiënt in de praktijk én die met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

Niet in rekening te brengen (dus ook niet in het geval dat materiaal- en/of techniekkosten wel apart in rekening gebracht mogen worden – zichtbaar aan het * achter de prestatiecode) zijn verbruiksmaterialen. Hieronder worden verstaan: alle materialen die bij een behandeling van een patiënt in de praktijk worden gebruikt en die niet speciaal voor de patiënt gemaakt zijn en die niet met of voor de patiënt de praktijk verlaten.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden en mogen niet hoger zijn dan de daarvoor door de zorgaanbieder aan de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. Onder netto kosten voor inkoop wordt verstaan: de inkoopprijs na aftrek van kortingen en bonussen die verband houden met de aanschaf van materialen en technieken. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van de tandtechnicus/het tandtechnisch laboratorium over te leggen.

Indien de zorgaanbieder de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigt, is deze verplicht aan de patiënt of diens verzekeraar de techniekkosten te specificeren conform de bepalingen in de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.

Voor nadere transparantie voorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van materiaal- en/of techniekkosten wordt verwezen naar de Regeling Mondzorg.

Achtergrond en doel van de regel

De prestatielijst voor de mondzorg kent al geruime tijd de regel dat bij verschillende prestaties de van toepassing zijnde materiaal- en/of techniekkosten separaat tegen (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten zijn buiten het (reguliere) tarief van de prestatie gehouden om ervoor te zorgen dat zowel de variatie als de veranderingen in kosten terugkomen in de uiteindelijke prijs voor de consument: de komst van andere, nieuwe materialen wordt niet bemoeilijkt door een maximumtarief en de keuze voor een goedkoper product geeft de consument ook altijd daadwerkelijk een financieel voordeel. (Om aan de genoemde uitgangspunten tegemoet te komen, geldt de regel dat (maximaal) de netto kosten voor inkoop in rekening mogen worden gebracht. Ook indien op indirecte manier inkoopvoordelen worden verkregen - in de vorm van een assortimentskorting, gratis apparatuur of anderszins – dient de zorgaanbieder deze op de in rekening gebrachte kosten in mindering te brengen. De hoofdregel is dat de zorgaanbieder geen winst maakt op de door hem ingekochte en vervolgens bij de patiënt of diens verzekeraar in rekening gebrachte materialen en technieken.)


Inkoopsituaties

Bij de hierboven genoemde regel wordt als tandtechnicus/tandtechnisch laboratorium aangemerkt: de tandtechnicus die/het tandtechnisch laboratorium dat de techniekstukken heeft vervaardigd. De zorgaanbieder dient uit te gaan van de door deze leverancier in rekening gebrachte netto kosten.

De daadwerkelijke levering van materiaal of techniek aan de zorgaanbieder kan echter ook via een derde plaatsvinden. Wanneer levering plaatsvindt via een aan de zorgaanbieder gelieerde derde dient de zorgaanbieder uit te gaan van de door die derde aan díens leverancier (en dus de vervaardiger van het materiaal en/of de techniek) betaalde en/of verschuldigde netto kosten voor inkoop. De door deze derde aan de zorgaanbieder berekende extra kosten (dat wil zeggen: de kosten bovenop díens netto kosten voor inkoop bij zijn leverancier) kunnen door de zorgaanbieder enkel ook in rekening worden gebracht als die extra kosten een reële economische waarde vertegenwoordigen. (In het geval levering plaatsvindt via bijvoorbeeld een aan de zorgaanbieder gelieerde distributeur, betekent dit dat de zorgaanbieder dient uit te gaan van de netto kosten voor inkoop van deze distributeur. Zijn netto kosten voor inkoop kunnen slechts worden vermeerderd met de door de distributeur gemaakte extra kosten mits deze een reële economische waarde vertegenwoordigen.)

De regel brengt met zich mee dat het plaatsen van een op enigerlei wijze aan de zorgaanbieder gelieerde rechtspersoon tussen de 'zorgaanbieder' en de 'oorspronkelijke vervaardiger' of een 'niet-gelieerde leverancier', waarvan het effect is dat de inkoopprijs (voor de zorgaanbieder) wordt verhoogd en daarmee financieel voordeel wordt behaald door deze zorgaanbieder, er niet toe kan leiden dat de door deze gelieerde rechtspersoon in rekening gebrachte kosten mogen worden doorberekend door de zorgaanbieder aan de consument. De extra kosten van die rechtspersoon (bovenop diens kosten voor inkoop) vertegenwoordigen dan immers geen reële economische waarde en dat betekent dat de prijs voor de consument hoger wordt dan redelijkerwijs nodig is.


Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten van het externe bacteriologisch laboratoriumonderzoek die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Bij de prestaties waarbij dit van toepassing kan zijn staat dit in de onderhavige beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met een tweetal sterretjes (**).

De laboratoriumkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd te worden op de nota aan de patiënt en mogen niet hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop. De zorgaanbieder is verplicht om op verzoek van de patiënt of diens verzekeraar de nota van het bacteriologisch laboratorium te overleggen.

Voor nadere transparantievoorschriften ten aanzien van het specificeren en inzichtelijk maken van laboratoriumkosten wordt verwezen naar de Regeling mondzorg.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van tandheelkundige zorg.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen1 of werkzaamheden2 op het terrein van tandheelkundige zorg, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz), die wordt geleverd door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz leveren aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling

Artikel 4 Hoofdstukken tandheelkundige zorg

In het kader van deze beleidsregel worden een reeks van prestatiebeschrijvingen onderscheiden die in navolgende hoofdstukken zijn verdeeld.

(I)

Consultatie en diganostiek (C)

(II)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

(III)

Preventieve mondzorg (M)

(IV)

Verdoving (A)

(V)

Verdoving d.m.v. een roesje (B)

(VI)

Vullingen (V)

(VII)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

(VIII)

Kronen en bruggen (R)

(IX)

Behandeling kauwstelsel (G)

(X)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

(XI)

Kunstgebitten (P)

(XII)

Tandvleesbehandelingen (T)

(XIII)

Implantaten (J)

(XIV)

Uurtarieven ten behoeven van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

(XV)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Artikel 5 Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

1. Bij de tariefvaststelling wordt gebruik gemaakt van twee puntwaarden: een puntwaarde implantologie (voor het hoofdstuk J) en een puntwaarde tandheelkundige zorg (voor de overige hoofdstukken).

2. De arbeidskostencomponent voor beide puntwaarden bedraagt € 144.621147.528 (definitief niveau 20202021).

3. Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 142.335145.195 (definitief niveau 20202021). Het inkomensbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 141.434144.277 (definitief niveau 20202021).

4. Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 322.262328.358 (definitief niveau 20202021). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen 'personeelskosten' en 'overige kosten':

- personeelskosten € 163.202166.482

- overige kosten € 159.060161.876

Het praktijkkostenbestanddeel in de puntwaarde implantologie bedraagt € 551.588562.126 (definitief niveau 20202021). Het praktijkkostenbestanddeel is opgebouwd uit de elementen 'personeelskosten' en 'overige kosten':

- personeelskosten € 323.234329.730

- overige kosten € 228.354232.396

5. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt 79.156. De rekennorm ten behoeve van de berekening van de puntwaarde implantologie bedraagt 138.395.

6. Jaarlijks vindt een aanpassing (indexering) van zowel het inkomens- als het praktijkkostenbestanddeel plaats. De wijze van indexeren is geregeld in de Beleidsregel indexering.

7. De structurele puntwaarde tandheelkundige zorg bedraagt € 5,869378698 (definitief niveau 2020). De structurele puntwaarde implantologie bedraagt € 5,007545 (definitief niveau 2020).

Voor tandheelkundige zorg:

  • € 5,982530518 (definitief niveau 2021);

  • € 6,172335995 (voorcalculatorisch niveau 2022).

Voor implantologie:

  • € 5,104237 (definitief niveau 2021);

  • € 5,267514608 (voorcalculatorisch niveau 2022).

Artikel 6 Totstandkoming (maximum)tarieven

De totstandkoming van de tarieven voor de in artikel 7 beschreven prestaties wordt hieronder toegelicht.

1. Het maximumtarief is een bedrag per prestatie: het product van de voor het jaar t geldende puntwaarde maal het aantal punten in de lijst van tandheelkundige prestaties
.

2. Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.

3. Uitzonderingen op artikel 6 lid 1 en 2 zijn:

- de prestatiecodes B12, H21, E04, J97 en J98 waarvoor een kostenbedrag geldt.

- de prestatiecodes A20 en J07 welke tegen kostprijs in rekening kunnen worden gebracht.

- de prestatiecodes U05, U25 en U35 waarvoor geen puntenaantal geldt. Deze (tijd)tarieven muteren jaarlijks met het in 6.2 genoemde mutatiepercentage.

- de prestatie J33 waarvoor geldt dat het tarief van de prestatie 'kosten implantaat' van de kaakchirurg wordt gevolgd.

- de prestatie onderlinge dienstverlening (Y02) kan met inachtneming van de geldende maximumtarieven voor de prestaties in rekening worden gebracht.

4. De maximumtarieven berekend op basis van artikel 6.1 kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar ten grondslag ligt.

5. Een tarief dat niet hoger is dan berekend op basis van artikel 6.1 kan aan eenieder in rekening worden gebracht. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht aan (a) de ziektekostenverzekeraar met wie het verhoogde maximumtarief is overeengekomen of (b) de verzekerde ten behoeve van wie een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg is gesloten bij een ziektekostenverzekeraar met wie een zodanig verhoogd maximumtarief schriftelijk is overeengekomen. Een tarief dat tot stand komt met toepassing van artikel 6.1 en 6.4 kan uitsluitend in rekening worden gebracht voor zover een ziektekostenverzekering met betrekking tot tandheelkundige zorg tussen de ziektekostenverzekeraar en verzekerde is overeengekomen die de betreffende prestatie omvat.

Artikel 7 Prestaties tandheelkundige zorg en puntenaantallen

Onder de in artikel 4 genoemde hoofdstukken zijn de in dit artikel genoemde prestaties te onderscheiden. Bij de prestaties is het geldende puntenaantal weergegeven. Op de prestaties zijn 'algemene bepalingen' van toepassing. Deze zijn weergegeven in bijlage 1 van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg.


I

Consultatie en Diagnostiek (C)

Punten

a.

Diagnostisch onderzoekConsulten

C001

Consult ten behoeve van een intake

7,6

C11C002

Consult Periodieke controle voor een periodieke controle

3,8

C13C003

Consult, Probleemgericht consultniet zijnde periodieke controle

3,8

C91

Pocketregistratie

6

C92

Parodontiumregistratie

12

b.

Aanvullend diagnostischDiagnostisch onderzoek, algemeen

C22C010

Aanvullende Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

3,8

C28C011

Uitgebreid Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt onderzoek ten behoeve van een second opinion

18

C012

Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan

18

C29C013*

Studiemodellen Studiemodellen

5

C65C014

PocketregistratiePlanmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

106

C015

Parodontiumregistratie

12

c.

Toeslagen en diversenDiversen

C80C020

Mondzorg Mondzorg aan huisaan huis

3

C84C021

Toeslag Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie avond, nacht en weekend uren (anw-uren)

84,2

C85

Weekendbehandeling

3,8

C86

Avondbehandeling

3,8

C87

Nachtbehandeling

3,8

II

Maken en/of beoordelen foto's (X)

X10

Maken Maken en beoordelen kleine röntgenfoto en beoordelen kleine röntgenfoto

2,8

X11

Beoordelen Beoordelen kleine röntgenfoto kleine röntgenfoto

2,1

X21

Maken Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto en beoordelen kaakoverzichtsfoto

12

X22

Maken Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

12

X23

Beoordelen Beoordelen kaakoverzichtsfoto kaakoverzichtsfoto

4,4

X24

Maken Maken en beoordelen schedelfoto en beoordelen schedelfoto

5,4

X34

Beoordelen Beoordelen schedelfoto schedelfoto

4

X25

Maken Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

34

X26

Beoordelen Beoordelen meerdimensionale kaakfoto meerdimensionale kaakfoto

10

III

Preventieve mondzorg (M)

M01

Preventieve Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

2,24166667

M02

Consult Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

2,24166667

M03

Gebitsreiniging, Gebitsreiniging, per vijf minutenper vijf minuten

2,24166667

M05

Niet-restauratieve Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit behandeling van cariës in het melkgebit

4,5

M32 */**

Eenvoudig Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

3

M30

Behandeling Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

1

M40

FluoridebehandelingFluoridebehandeling

2,5

M61*

MondbeschermerMondbeschermer

4,5

M80*

Behandeling Behandeling van witte vlekken, eerste elementvan witte vlekken, eerste element

8,7

M81*

Behandeling Behandeling van witte vlekken, volgend element van witte vlekken, volgend element

4,8

IV

Verdoving (A)

A10

Geleidings-, Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

2,5

A15

Oppervlakte Oppervlakte verdoving verdoving

1,3

A20

Behandeling Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijs

A30

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

8

V

Verdoving door middel van een roesje (B)

B10

Introductie Introductie roesje (lachgassedatie) roesje (lachgassedatie)

5

B11

Toediening Toediening roesje (lachgassedatie) roesje (lachgassedatie)

5

B12

Overheadkosten Overheadkosten roesje (lachgassedatie) roesje (lachgassedatie)

37,3838,04 (voorcalculatorisch

niveau 20212022)

VI

Vullingen (V)

V71

Eénvlaksvulling Eénvlaksvulling amalgaam amalgaam

4,2

V72

Tweevlaksvulling Tweevlaksvulling amalgaam amalgaam

6,7

V73

Drievlaksvulling Drievlaksvulling amalgaam amalgaam

8,7

V74

Meervlaksvulling Meervlaksvulling amalgaam amalgaam

12,2

V81

Eénvlaksvulling Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

6,2

V82

Tweevlaksvulling Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

8,7

V83

Drievlaksvulling Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

10,7

V84

Meervlaksvulling Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer

14,2

V91

Eénvlaksvulling Eénvlaksvulling composiet composiet

8

V92

Tweevlaksvulling Tweevlaksvulling composiet composiet

10,5

V93

Drievlaksvulling Drievlaksvulling composiet composiet

12,5

V94

Meervlaksvulling Meervlaksvulling composiet composiet

16

V15

Aanbrengen Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

12

V30

Fissuurlak Fissuurlak eerste element (sealen) eerste element (sealen)

4,5

V35

Fissuurlak Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

2,5

V40

Het Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

1

V50

Droogleggen Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje van elementen door middel van een rubberen lapje

2

V70*

Parapulpaire Parapulpaire stift stift

2

V80*

WortelkanaalstiftWortelkanaalstift

3,5

V85*

Elke Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

1,5

VII

Wortelkanaalbehandelingen (E)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

3,8

E02

Uitgebreid Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult wortelkanaalbehandeling consult

7

E03

Consult Consult na tandheelkundig ongeval na tandheelkundig ongeval

5,5

b.

Wortelkanaalbehandeling

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

E60*

Geheel Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel.of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

8

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

48,8449,71 (voorcalculatorisch

niveau 20212022)

E13

Wortelkanaalbehandeling Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal per element met 1 kanaal

18

E14

Wortelkanaalbehandeling Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen per element met 2 kanalen

26

E16

Wortelkanaalbehandeling Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen per element met 3 kanalen

34

E17

Wortelkanaalbehandeling Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen per element met 4 of meer kanalen

42

E85

Elektronische Elektronische lengtebepaling lengtebepaling

2,5

E19

Insluiten Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

3

E66

Wortelkanaalbehandeling Wortelkanaalbehandeling van melkelement van melkelement

8

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie.

E51

Verwijderen Verwijderen van kroon of brug van kroon of brug

6

E52

Moeilijke Moeilijke wortelkanaalopening wortelkanaalopening

5

E53

Verwijderen Verwijderen van wortelstift van wortelstift

7

E54

Verwijderen Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal van wortelkanaalvulmateriaal

5

E55

Behandeling Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

5

E56*

Voortgezette Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel behandeling bij weefselschade van de tandwortel

7

E57

Behandeling Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie van element met uitzonderlijke anatomie

5

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

E61

Behandelen Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

14

E62

Behandelen Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

9

E63*

Toeslag Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

7,5

E64

Afsluiting Afsluiting van open wortelpunt van open wortelpunt

8

Initiële wortelkanaalbehandeling

E77

Initiële Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

10

E78

Initiële Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

5

Bleken

E90

Inwendig Inwendig bleken, eerste zitting bleken, eerste zitting

8

E95

Inwendig Inwendig bleken, elke volgende zitting bleken, elke volgende zitting

3

E97*

Uitwendig Uitwendig bleken per kaak bleken per kaak

12,5

Behandeling trauma-element

E40

Directe Directe pulpa-overkapping pulpa-overkapping

5

E42

Terugzetten Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

2

E43*

Vastzetten Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

4

E44

Verwijderen Verwijderen spalk, per element spalk, per element

1

Aanbrengen rubberdam

E45

Aanbrengen Aanbrengen rubberdam rubberdam

2

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

E31

Snij-/ Snij-/ hoektand hoektand

20

E32

PremolaarPremolaar

28

E33

MolaarMolaar

36

E34*

Aanbrengen Aanbrengen retrograde vulling retrograde vulling

4

E36*

Het Het trekken van een element met re-implantatie trekken van een element met re-implantatie

14

E37

KijkoperatieKijkoperatie

12

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

E88

Opvullen Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

10

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruik Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

13,5

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Gebruiksklaar Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

10

VIII

Kronen en bruggen (R)

a.

Inlays en kronen

R08*

Eénvlaks Eénvlaks composiet inlay composiet inlay

12

R09*

Tweevlaks Tweevlaks composiet inlay composiet inlay

23

R10*

Drievlaks Drievlaks composiet inlay composiet inlay

30

R11*

EénvlaksinlayEénvlaksinlay

18

R12*

TweevlaksinlayTweevlaksinlay

28

R13*

DrievlaksinlayDrievlaksinlay

40

R14

Toeslag Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

5

R24*

Kroon Kroon op natuurlijk element op natuurlijk element

44

R34*

Kroon Kroon op implantaat op implantaat

40

R29*

ConfectiekroonConfectiekroon

9

R31

Opbouw Opbouw plastisch materiaal plastisch materiaal

10

R32*

Gegoten Gegoten opbouw, indirecte methode opbouw, indirecte methode

10

R33*

Gegoten Gegoten opbouw, directe methode opbouw, directe methode

20

b.

Brugwerk

R40*

Eerste Eerste brugtussendeel brugtussendeel

30

R45*

Toeslag Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

15

R49

Toeslag Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

25

R50*

Metalen Metalen fixatiekap met afdruk fixatiekap met afdruk

5

R55*

Gipsslot Gipsslot met extra afdruk met extra afdruk

5

R60*

Plakbrug Plakbrug zonder preparatie zonder preparatie

20

R61*

Plakbrug Plakbrug met preparatie met preparatie

30

R65

Toeslag Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

7

R66

Toeslag Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

4

c.

Restauraties diversen

R70

Toeslag Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker voor kroon onder bestaand frame-anker

Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.

11

R71*

Vernieuwen Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

11

R74*

Opnieuw Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties vastzetten niet plastische restauraties

Per kroon of pijlerelement in rekening te brengen.

4

R75*

Opnieuw Opnieuw vastzetten plakbrug vastzetten plakbrug

10

R76

Toeslag Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

5

R77

Moeizaam Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

5

R91*

Wortelkap met stift

25

d.

Schildje van keramiek of kunststof

R78*

Schildje Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie van keramiek of kunststof, zonder preparatie

12

R79*

Schildje Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie van keramiek of kunststof, met preparatie

20

e.

Temporaire voorzieningen

R80*

Tijdelijk Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kieskroon- en brugwerk, eerste tand of kies

5

R85*

Tijdelijk Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

2

R90*

Gedeeltelijk Gedeeltelijk voltooid werk voltooid werk

Naar gelang het

stadium waarin de

tandheel-kundige

werkzaamheden

verkeren

IX

Behandeling Kauwstelsel (G)

a.

Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

G21

Functieonderzoek Functieonderzoek kauwstelsel kauwstelsel

18

G22

Verlengd Verlengd onderzoek OPD onderzoek OPD

36

G23

Spieractiviteitsmeting Spieractiviteitsmeting en registratie en registratie

16

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

G41

Consult Consult OPD-therapie A (niet-complex) OPD-therapie A (niet-complex)

10,5

G62*

StabilisatieopbeetplaatStabilisatieopbeetplaat

27

G68*

Reparatie Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdrukstabilisatieopbeetplaat met afdruk

8

G47

Evaluatie/herbeoordeling Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A na OPD therapie A

12

Therapie bij OPD B (complex).

G43

Consult Consult OPD-therapie B (complex) OPD-therapie B (complex)

20,2

G44*

Therapeutische Therapeutische injectie injectie

11

G46*

Consult Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) voor instructie apparatuur (eenmalig)

8

G48

Evaluatie/herbeoordeling Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B na OPD therapie B

20

b.

Beetregistraties

G10

Niet-standaard Niet-standaard beetregistratie beetregistratie

15

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

G11

ScharnierasbepalingScharnierasbepaling

15

G12

Centrale Centrale relatiebepaling relatiebepaling

14

G13

Protrale/laterale Protrale/laterale bepalingen bepalingen

10

G14

Instellen Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

90

G16

Therapeutische Therapeutische positiebepaling positiebepaling

5

G20

Beetregistratie Beetregistratie intra-oraal intra-oraal

10

Diversen

G09

Occlusie Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

5,4

G15

Toeslag Toeslag voor het behouden van beethoogte voor het behouden van beethoogte

5

G65*

Indirect Indirect planmatig inslijpen planmatig inslijpen

55

G75

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

10

G69*

BeetbeschermingsplaatBeetbeschermingsplaat

11

G33*

Aanbrengen Aanbrengen front/hoektandgeleiding front/hoektandgeleidin

10

c.

Snurk- en slaapstoornisbeugel

G71*

Apparaat Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

50

G72

Controlebezoek Controlebezoek MRA MRA

5

G73*

Reparatie Reparatie MRA met afdruk MRA met afdruk

8

d.

Myofunctionele apparatuur

G74 *

Therapie Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur met behulp van myofunctionele apparatuur

21,1

X

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

a.

Onderdeel A

H11

Trekken Trekken tand of kies tand of kies

7,5

H16

Trekken Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

5,6

H21

Kosten Kosten hechtmateriaalhechtmateriaal

6,186,29 (voorcalculatorisch niveau 20212022)

H26

Hechten Hechten weke delen weke delen

11

H50

Terugzetten/ Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling

10

H55

Terugzetten/ Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

3

b.

Onderdeel B

H90

Voorbereiding Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

10

H33

Hemisectie Hemisectie van een molaar van een molaar

12

H35

Moeizaam Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

12

H40

Corrigeren Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak van de vorm van de kaak, per kaak

9

H41

Verwijderen Verwijderen van het lipbandje of tongriempje van het lipbandje of tongriempje

6

Wortelpuntoperatie per tandwortel

H42

Wortelpuntoperatie, Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting per tandwortel, zonder afsluiting

12

H43

Wortelpuntoperatie, Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting

16

H44

Primaire Primaire antrumsluiting antrumsluiting

11

H59

Behandeling Behandeling kaakbreuk, per kaak kaakbreuk, per kaak

14

Cyste-operatie

H60

MarsupialisatieMarsupialisatie

14

H65

Primaire Primaire sluiting sluiting

27

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70

Lappige Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

14

H75

Lappige Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

27

H80

Alveolotomie Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

19

H85

Alveolotomie Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

32

XI

Kunstgebitten (P)

P60 a.

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebitGedeeltelijk kunstgebit

6

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

5

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

10

P10P001*

Gedeeltelijk Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak

15

P15P002*

Gedeeltelijk Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak

30

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

11

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

3

P34P003*

Frame Frame kunstgebit, 1-4 elementen kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak

41

P35P004*

Frame Frame kunstgebit, 5-13 elementen kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak

56

P31*

Wortelkap met stift

25

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

15

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

10

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

2,5

P45*

Noodkunstgebit

20

ab.

Volledig kunstgebit

P21P020*

Volledig Volledig kunstgebit bovenkaak kunstgebit bovenkaak

30

P25P021*

Volledig Volledig kunstgebit onderkaak kunstgebit onderkaak

40

P30P022*

Volledig Volledig kunstgebit boven- en onderkaak kunstgebit boven- en onderkaak

65

P023*

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak

20

c.

Toeslagen

P040

Toeslag Extra te berekenen bij volledig kunstgebit voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit

10,8

P36P041

Toeslag Individuele afdruk zonder randopbouw voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

5

P14P042

Toeslag Individuele afdruk met randopbouw voor beetregistratie met specifieke apparatuur

1110

P27

Reoccluderen

10

P37P043

Toeslag Frontopstelling in aparte zitting voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting

6

P28P044

Toeslag Naregistratie en remounten zeer ernstig geslonken kaak, per kaak

1013,5

P38P045

Toeslag Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur immediaat kunstgebit

112,5

P39P046

Toeslag Toeslag voor bepaling neutrale zone voor elk element bij een overkappingskunstgebit

158

P41P047

Toeslag Toeslag voor relinen van alginaatafdruk voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

53

P42P048

Toeslag Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls

515

P43P049

Toeslag Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

610

Overiged.

Aanpassingen bestaand kunstgebit

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

8

P06P060

Tissue Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak conditioning volledig kunstgebit, per kaak

7

P061

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

7

P01P062*

Opvullen Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak volledig kunstgebit, indirect, per kaak

714,1

P02P063*

Opvullen Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak volledig kunstgebit, direct, per kaak

1514,2

P03 P064*

Opvullen Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak

1012,3

P04P065*

Opvullen Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak

1512,8

P70P066*

Opvullen Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

28

P067

Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit

5

P07P068*

Reparatie Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P08P069*

Reparatie Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

7

P51*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

7

P52*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

15

P53*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

10

P54*

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

15

P57P070*

Reparatie Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

3

P58P071*

Reparatie Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P78P072*

Uitbreiding Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

8

P79*

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

8

XII

Tandvleesbehandelingen (T)

a.

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

T012

Onderzoek Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus van het tandvlees met parodontiumstatus

29

T021

Grondig Grondig reinigen wortel, complex reinigen wortel, complex

5,4

T022

Grondig Grondig reinigen wortel, standaard reinigen wortel, standaard

4

T032

Evaluatie Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

18

T033

Bespreken Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordelingvervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

11

T042

Consult Consult parodontale nazorg parodontale nazorg

15,2

T043

Uitgebreid Uitgebreid consult parodontale nazorg consult parodontale nazorg

20,2

T044

Complex Complex consult parodontale nazorg consult parodontale nazorg

26,9

Parodontale chirurgie

T070

Flapoperatie Flapoperatie tussen twee elementen tussen twee elementen

32,5

T071

Flapoperatie Flapoperatie per sextant (één zesde deel) per sextant (één zesde deel)

50

T072

Flapoperatie Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) uitgebreid per sextant ( één zesde deel)

60

T073

Directe Directe postoperatieve zorg, eerste zitting postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T074

Directe Directe postoperatieve zorg, volgende zitting postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

T076

Tuber- Tuber- of retromolaarplastiek of retromolaarplastiek

12,5

b.

Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

T101

Tuber- Tuber- of retromolaarplastiek of retromolaarplastiek

17,5

T102

Tandvleescorrectie, Tandvleescorrectie, per element per element

9,5

T103

Tandvleescorrectie, Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) per sextant (één zesde deel)

25

Toepassen van regeneratietechniek

T111*

Aanbrengen Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

60

T112*

Aanbrengen Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per elementparodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

20

T113

Operatieve Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal verwijdering van regeneratiemateriaal

32,5

Parodontale kroonverlengingsprocedure

T121

Kroonverlenging Kroonverlenging per element per element

32,5

T122

Kroonverlenging Kroonverlenging per sextant per sextant

60

Mucogingivale chirurgie

T141

TandvleestransplantaatTandvleestransplantaat

19

T142*

Recessie Recessie bedekking met verplaatste lap bedekking met verplaatste lap

60

Directe postoperatieve zorg

T151

Directe Directe postoperatieve zorg, eerste zitting postoperatieve zorg, eerste zitting

10

T152

Directe Directe postoperatieve zorg, volgende zitting postoperatieve zorg, volgende zitting

26,9

Diversen

T161 **

Bacteriologisch Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

7

T162

Behandeling Behandeling tandvleesabces tandvleesabces

13,5

T163*

Toepassing Toepassing lokaal medicament lokaal medicament

10,8

T164*

((Draad)Spalk Draad)Spalk

4

T165

Uitgebreide Uitgebreide voedingsanalyse voedingsanalyse

10

XIII

Implantaten (J)

J97

Overheadkosten Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgieimplantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie

179,60182,78 (voorcalculatorisch niveau

20212022)

J98

Overheadkosten Overheadkosten pre-implantologische chirurgie pre-implantologische chirurgie

101,64103,44 (voorcalculatorisch niveau

20212022)

a.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

J01

Initieel Initieel onderzoek implantologie onderzoek implantologie

13

J02*

Verlengd Verlengd onderzoek implantologie onderzoek implantologie

20

J03*

ProefopstellingProefopstelling

27

J05

Implantaatpositionering Implantaatpositionering op grond van CT-scan op grond van CT-scan

9

b. I

Pre-implantologische chirurgie

J09*

Ophoging Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft bodem bijholte, eerste kaakhelft

48

J10*

Ophoging Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

30

J11

Prepareren Prepareren donorplaats donorplaats

27

J12*

Kaakverbreding Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft en/of verhoging, per kaak

29

J13*

Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

14

b. II

Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

J06

Vrijleggen Vrijleggen foramen mentale foramen mentale

6

J15*

Kaakverbreding Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio en/of verhoging, per sextant

17

J17*

Aanvullende Aanvullende ophoging bodem bijholte ophoging bodem bijholte

26

J18*

Ophoging Ophoging bodem bijholte orthograad bodem bijholte orthograad

12

J19

Toeslag Toeslag esthetische zone esthetische zone

13

c.

Implantologische chirurgie

J20

Plaatsen Plaatsen eerste implantaat, per kaak eerste implantaat, per kaak

45,7

J28

Plaatsen Plaatsen volgend implantaat, per kaak volgend implantaat, per kaak

18,9

J23*

Plaatsen Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) eerste tandvleesvormer (healing abutment)

15

J29*

Plaatsen Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) volgende tandvleesvormer (healing abutment)

7,1

J26

Moeizaam Moeizaam verwijderen implantaat verwijderen implantaat

33

J36

Verwijderen Verwijderen implantaat implantaat

6,6

J27

Vervangen Vervangen eerste implantaat eerste implantaat

45,7

J37

Vervangen Vervangen volgend implantaat volgend implantaat

18,9

J39

Uitvoeren Uitvoeren autotransplantaat autotransplantaat

34,9

J88

Chirurgische Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)

34,9

d.

Diversen

J07

Toeslag Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

kostprijs

J08*

Aanbrengen Aanbrengen botvervangers in extractie wond botvervangers in extractie wond

4

J30

Bindweefseltransplantaat Bindweefseltransplantaat per donorplaats per donorplaats

21

J81

Verkrijgen Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

22,5

J32*

Verwijderen Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef gefractureerd abutment/occlusale schroef

23

J33

Kosten Kosten implantaat implantaat

J34

Bepaling Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting stabiliteit implantaat middels ISQ-meting

2

J35

Grondig Grondig submucosaal reinigen implantaat submucosaal reinigen implantaat

4,7

J87*

Tijdelijke Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat

52

e.

Mesostructuur

J45*

Plaatsen Plaatsen eerste drukknop eerste drukknop

24

J41*

Plaatsen Plaatsen elke volgende drukknop elke volgende drukknop

7

J42*

Staaf Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak tussen twee implantaten in dezelfde kaak

41

J43*

Elke Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

13

J44*

Plaatsen Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon opbouw ten behoeve van implantaatkroon

5

f.

Prothetische behandeling na implantaten

J50*

Gelijktijdig Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

103

J51*

Onder Onder klikgebit klikgebit

67

J52*

Boven Boven klikgebit klikgebit

67

J53*

Omvorming Omvorming klikgebit klikgebit

20

J54*

Omvorming Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten klikgebit bij staven tussen twee implantaten

26

J55*

Omvorming Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

30

J56*

Omvorming Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

35

J57

Toeslag Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

17

J58

Toeslag Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten

22

J59

Toeslag Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten

27

g.

Nazorg implantologie

J60

Specifiek Specifiek consult nazorg implantologie consult nazorg implantologie

11

J61

Uitgebreid Uitgebreid consult nazorg implantologie consult nazorg implantologie

18

h.

Prothetische nazorg

J70*

Opvullen Opvullen zonder staafdemontage zonder staafdemontage

28

J71*

Opvullen Opvullen met staafdemontage op twee implantaten met staafdemontage op twee implantaten

35

J72*

Opvullen Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten met staafdemontage op drie of vier implantaten

40

J73*

Opvullen Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten met staafdemontage op meer dan vier implantaten

45

J74*

Reparatie Reparatie zonder staafdemontage zonder staafdemontage

11

J75*

Reparatie Reparatie met staafdemontage op twee implantaten met staafdemontage op twee implantaten

21

J76*

Reparatie Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten met staafdemontage op drie of vier implantaten

26

J77*

Reparatie Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten met staafdemontage op meer dan vier implantaten

31

J78*

Verwijderen Verwijderen en vervangen drukknop en vervangen drukknop

5

i.

Ketenzorg implantologie

J80

Twee Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

101,8

XIV

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

U25*

Tijdtarief Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

13,7313,86

U35*

Tijdtarief Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

15,8415,98

U05*

Tijdtarief Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

15,8415,98

XV

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

Y01

Informatieverstrekking Informatieverstrekking, per vijf minuten aan derden, per vijf minuten

13,7313,86

Y02

Onderlinge Onderlinge dienstverlening dienstverlening

Maximum

Artikel 8 Intrekken en vervallen oude beleidsregelbeleidsregels

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de gepubliceerde maar nog niet in werking getreden Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-2010022111, ingetrokken.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-21125 ingetrokken.

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-20100a, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-2010021125, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

De Beleidsregel tandheelkundige zorg, met kenmerk BR/REG-20100a, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.


Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 20212022.

Ingevolge artikel 205, tweede lid, onderdeel baanhef en onder e, van de WmgBekendmakingswet, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant worden geplaatst.

De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.


Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tandheelkundige zorg.

Voetnoten

1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de Wmg.

2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c , van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.