Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus - NR/REG-2031
Geldigheid:01-03-2020 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Gelet op artikel 35 en 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van zorg zoals omschreven in artikel 3 van deze regeling.

Gelet op artikel 7 van de Wmg heeft de minister voor Medische Zorg met brief van 23 april 2020, met kenmerk 1677978-204496-PZO een aanwijzing  aan de NZa gegeven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 1. beleidsregel:
  de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.
 2. SARS-CoV-2 virus:
  Het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2.
  De World Health Organization heeft deze naam gegeven aan het novel coronavirus 2019-nCov. Dit novel coronavirus (2019-nCov) is aangemerkt als behorende tot groep A, bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet publieke gezondheid.
  Covid-19 is een infectieziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2.
 3. ziektekostenverzekeraar:
  een zorgverzekeraar of een particuliere ziektekostenverzekeraar, zijnde een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen, als omschreven in artikel 1, aanhef en onder f, van de Wmg. Voor de toepassing van deze regeling wordt, voor zover het betreft de inkoop van forensische zorg, de minister van Justitie en Veiligheid met een ziektekostenverzekeraar gelijkgesteld.
 4. zorg:
  zorg als bedoeld in artikel 3 van de beleidsregel.
 5. zorgaanbieder:
  natuurlijk persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, aanhef en eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.

Artikel 2 Doel van de regeling

Deze regeling beoogt voorschriften te stellen die een zorgaanbieder in acht moet nemen bij het leveren en declareren van prestaties ‘continuïteitsbijdrage’ en ‘meerkosten’ zoals genoemd in artikel 4 van de beleidsregel. De voorschriften hebben betrekking op de administratie en registratie.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren als bedoeld in artikel 3 van de beleidsregel, waarvan de prestatiebeschrijvingen zijn omschreven in artikel 4 van de beleidsregel.

Artikel 4 Administratie- en registratievereisten

 1. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een juiste en volledige registratie van de geleverde prestaties zoals genoemd in artikel 4 van de beleidsregel.
 2. Door zorgaanbieders in rekening gebrachte extra kosten in de zin van de prestatie ‘meerkosten’ zoals genoemd in artikel 4 van de beleidsregel zijn zodanig identificeerbaar, dat (ook achteraf) uit de administratie valt te herleiden dat deze kosten verband houden met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars geven zelf nadere invulling aan een hiertoe geschikte wijze.
 3. De NZa en de ziektekostenverzekeraar moeten te allen tijde de mogelijkheid hebben om vastlegging van de geregistreerde en gedeclareerde prestaties op juistheid te controleren.

Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2020.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.


De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven