Onderwerp: Bezoek-historie

Samenwerking en rolverdeling NZa en LCPS

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding werken samen aan toegankelijke ziekenhuiszorg.

Alle inwoners in Nederland moeten kunnen rekenen op tijdige toegang tot goede zorg. De huidige COVID-19 uitbraak zorgt voor grote druk op de gezondheidszorg.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) gevraagd om een coördinerende rol te spelen bij het borgen van een optimale toegang tot de ziekenhuiszorg voor zowel mensen die besmet zijn met COVID-19 als mensen die een andere (urgente) zorgvraag hebben.

De opdrachten van de NZa en het LCPS zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alle zorgprofessionals, capaciteit, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die bestemd zijn voor de behandeling van mensen met COVID-19, kunnen niet worden ingezet voor mensen met een andere zorgvraag, en vice versa. Om deze reden is een heldere rolverdeling en samenwerking tussen de NZa en LCPS van groot belang.

NZa

De NZa coördineert de opschaling van de reguliere zorg. De opdracht van de NZa omvat de opschaling van zorg in alle sectoren, waaronder de reguliere ziekenhuiszorg. Hierbij hanteert de NZa een aantal uitgangspunten:

  1. Solidariteit: de aanpak is erop gericht dat iedereen in Nederland gelijk toegang heeft tot zorg, ongeacht de vraag of hij/zij woont in een regio die relatief zwaar getroffen is door de uitbraak van COVID-19.

  2. Het flexibel beschikbaar blijven van voldoende COVID-19 capaciteit (zowel IC als buiten de IC) en voldoende IC-capaciteit in den brede.

  3. Zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars nemen de leiding: de NZa faciliteert, bijvoorbeeld door actuele data die inzicht geeft in de omvang van het probleem beschikbaar te stellen.

  4. Flexibiliteit in de aanpak van opschaling, zodat ook een nieuwe piek van COVID-19 patiënten opgevangen kan worden.

  5. Urgente zorgvragen eerst: bij de opstart en opschaling van de zorg gaan mensen met een urgente zorgvraag voor op mensen met een minder urgente zorgvraag. Voor de medisch specialistische zorg is een urgentielijst per specialisme beschikbaar gesteld.

  6. Aansluiting bij bestaande (regionale) samenwerkingsverbanden: daar waar zorgprofessionals, zorgaanbieders en/of verzekeraars al goed georganiseerd zijn, brengt de NZa deze samenwerkingsverbanden in positie om knelpunten in de toegankelijkheid van zorg op te lossen.

  7. Een verantwoorde belasting van zorgprofessionals.

  8. Zorg op afstand en gepast gebruik als onderdeel van de oplossing: daar waar zorg op afstand en gepast gebruik kunnen bijdragen aan de snelheid waarmee de zorg kan worden opgeschaald, zetten we daar zoveel mogelijk op in.

LCPS

Het LCPS zorgt in lijn met de opdracht van VWS aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en in afstemming met de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ'en) voor een evenredige spreiding van de COVID-19-ziekenhuispatiënten over de regio's.

Het LCPS roept regio's op om hun uitplaatsingsverzoeken af te stemmen op het richtpercentage van het LCPS. Dat betekent dat sommige regio's patiënten zullen uitplaatsen en anderen deze patiënten zullen moeten over nemen. Tevens zal het LCPS in aansluiting op landelijke afspraken en in afstemming met de ROAZ'en monitoren dat er sprake is van een vergelijkbare mate van opschaling van de beschikbare (IC-)beddencapaciteit in de verschillende regio's. Deze vergelijkbare mate van opschaling van capaciteit en de evenredige verdeling van de COVID-19 patiënten over de regio's borgt gelijke toegang in de regio tot acute en reguliere zorg voor patiënten zonder COVID-19.

Naar boven