Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart medisch-specialistische zorg 2021

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In deze informatiekaart geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in onze regelgeving voor de medisch-specialistische zorg voor 2021. Het terugdringen van administratieve lasten is een belangrijk onderdeel hiervan. Ook zetten we stappen om de zorg rondom de patiënt goed te organiseren.

Deze informatiekaart biedt slechts een overzicht en is daarmee niet uitputtend. Het dbc-pakket RZ21a bevat nog meer wijzigingen. Meer informatie hierover leest u in de Verantwoording wijzigingen dbc-release.

Aanpassingen regelgeving en productstructuur stamceltransplantatie

Om administratieve lasten te beperken, verminderen we de parallelle registratie bij stamceltransplantatie. Hiermee sluiten de prestaties beter aan op de geleverde zorg. Daarnaast brengen we meer onderscheid aan in de dbc-zorgproducten voor volwassenen en kinderen. Reden hiervoor is dat de zorg aan kinderen vaak langer en complexer is. Ook wordt voor de aankoop van navelstrengbloed onderscheid aangebracht tussen de aankoop van één unit navelstrengbloed en de aankoop van meer dan één unit navelstrengbloed.

Verder wordt de volgorde in de search fase omgedraaid waardoor in de productstructuur eerst de zorgactiviteiten voor de search die veelal als laatste wordt ingezet uit te vragen, en als laatste de search die meestal als eerste wordt ingezet. Hierdoor sluit de volgorde van uitvraag aan bij de tarieven.

Nieuwe consultprestaties voor MKA-chirurgie

Voor Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie introduceren we een aantal nieuwe overige zorgproducten (ozp's). Naast een aantal nieuwe ozp's voor chirurgische ingrepen, komen er ook nieuwe ozp's voor de declaratie van consulten:

  • Eerste consult mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (234001).

  • Herhaalconsult mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (234002).

  • Consult op afstand mond-, kaak- en aangezichtschirurgie ter vervanging van een herhaalconsult (234004).

Ook vervalt de regel dat pas na 30 dagen na een consult of ingreep een tweede consult gedeclareerd mag worden. Hierdoor kunnen de kosten voor herhaalconsulten beter gedeclareerd worden, wat weer leidt tot een zuiverder kostprijsberekeningsproces.

Afschaffen zorgvraag urologie

De verplichte zorgvraag bij urologie vervalt. De zorgvraag speelt geen rol in de afleiding of elders en zorgt nu voor onnodige administratieve lasten.

Versoepelen regelgeving starten ZT11 met herhaal-polikliniekbezoek.

Per 2021 is het toegestaan dat een zorgtraject start met een herhaal-polikliniekbezoek als dit noodzakelijk is vanwege andere (registratie)bepalingen. Dit zorgt ervoor dat geleverde zorg juist in rekening gebracht kan worden en voorkomt administratieve lasten bij zorgaanbieders.

Totale parenterale voeding (TPV)

Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft in 2018 bepaald dat het toedienen van totale parenterale voeding in de thuissituatie geneeskundige zorg is. Aanvullend heeft ZiNL aangegeven dat dit ook geldt voor de toediening van vocht bij patiënten met chronisch darmfalen die onvoldoende in staat zijn om vocht en/of elektrolyten in de darm op te nemen. Daarom wordt deze zorg per 2021 uitsluitend bekostigd binnen de medisch-specialistische zorg.

Er zijn vier nieuwe overige zorgproducten (ozp's) in de categorie Supplementaire producten - Add-on overig (tarieftype 14) geïntroduceerd waarmee de toediening van TPV/vocht in de thuissituatie gedeclareerd kan worden. Onder thuissituatie wordt bij deze prestaties verstaan: het verblijf buiten een instelling voor medisch-specialistische zorg en/of het verblijf in een instelling voor medisch-specialistische revalidatiezorg.

Nierteams aan huis

Er bestaat momenteel geen gestandaardiseerde voorlichting over nierziekten en de behandelopties. Daardoor kan de inhoud, timing en de manier waarop informatie wordt overgebracht aan de doelgroep sterk variëren.

Nierteams aan huis geven informatie over orgaandonatie en niertransplantatie én begeleiden nierpatiënten bij het vinden van een levende donor. Het voordeel is dat ook familie wordt voorgelicht en kennis op kan doen. Door een wijziging in de regels vallen de nierteams nu onder verzekerde zorg. Voorheen was hier een speciale subsidieregeling voor.

Voor deze nieuwe benadering is een overig zorgproduct (ozp) Geprotocolleerde thuisvoorlichting nierfunctie vervangende behandelingen (192050) geïntroduceerd in de categorie Overige verrichtingen (tarieftype 13).

Tarieven

De tarieven voor 2021 worden geïndexeerd. Voor enkele zorgproductgroepen geldt een uitzondering en herijken we de tarieven op basis van de kostprijzen uit 2018. Het gaat om de volgende zorgproductgroepen:

  • geriatrische revalidatiezorg (zpg 998418) (LINK NIEUWSBERICHT)

  • kindergeneeskunde en neonatologie (meerdere zorgproductgroepen)

  • stamceltransplantatie (zpg 979003)

  • kaakchirurgie

Planning

In verband met het coronavirus hebben we enkele regels voor medisch-specialistische zorg tijdelijk versoepeld. We onderzoeken of er wijzigingen zijn die we structureel willen vastleggen in onze regelgeving. We houden u daarover op de hoogte.

Naar boven