Onderwerp: Bezoek-historie

Wijzigingsbesluit WB/REG/2020-04 (forensische zorg)
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijzigingsbesluit WB/REG/2020-04 TB

Besluit houdende wijziging van de tariefbeschikking Forensische Zorg TB/REG-20630-02

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Besluit:

Artikel Ι

De tarieven van de overige deelprestaties Elektroconvulsietherapie (ect) vast te stellen op een bedrag van € 373,23 voor de overige instellingen en op een bedrag van € 346,22 voor de Rijksinstellingen. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit tarief wordt het tarief van € 266,61 voor de overige instellingen en het tarief van € 249,36 voor de Rijksinstellingen ingetrokken.  

Overige prestatie Eenheid Rijksinstellingen Overige instellingen
Elektroconsvulsietherapie (ect) Per verrichting € 346,22 € 373,23

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

 

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA  UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Naar boven