Onderwerp: Bezoek-historie

WB/REG/2020-02 - Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag – BR/REG-20154
Ondertekeningsdatum:26-03-2020Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende wijziging van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag – BR/REG-20154

De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

Besluit:

 

Artikel Ι
 

In artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage op aanvraag - BR/REG-20154, wordt de derde volzin vervangen door “Voor het verwachte aantal donoren wordt aangesloten bij de tussen de uitname-organisatie en het orgaancentrum in een overeenkomst opgenomen verwachte aantallen. Met onderstaande bezetting en teamindeling kan het verwachte aantal donoren binnen de gestelde normen worden uitgenomen.”, en worden de drie tabellen vervangen door:

 

Inzet team

Functie

 

In FTE

 

 

Vast team

Beschikbaar

Vast team

Beschikbaar

Arts

            0,67

 

               0,67

 

Hoofd

            1,00

                         2,00

               4,52

              2,94

Senior

            1,00

                         3,00

               4,52

              4,41

Junior

            2,00

                         3,00

               9,03

              4,41

Totale inzet in personen

           4,00

                        8,00

            18,07

            11,75

 

Berekening personeelskosten per jaar

 

Inzet Vast

Beschikbaarheid

Totale inzet

Arts

 

 

 

Hoofd

€ 343.413

€ 274.690

€ 618.103

Senior

€ 283.909

€ 353.962

€ 637.870

Junior

€ 523.527

€ 330.371

€ 853.898

Opleiding

€ 24.769

€ 0

€ 24.769

Totale inzet

€1.175.617

€ 959.023

€ 2.134.640

 

Kosten Uitnameteam

Type

Bedrag 2015

index

index

kwaliteitseisen

bedrag 2020

Personeelskosten

€ 2.134.640

loonindex

€ 284.542

€ 63.757

€ 2.482.939

Materiaalkosten

€ 556.483

Materiele index

€ 44.357

€ 26.895

€ 627.735

Kapitaallasten

€ 367.380

Geen indexering

€ 0

 

€ 367.380

Overhead

€ 461.853

loonindex

€ 61.564

 

€ 523.417

Huisvesting

€ 27.502

Materiele index

€ 2.192

 

€ 29.695

Maaltijdvergoedingen + verblijfskosten

€ 42.736

Materiele index

€ 3.406

 

€ 46.142

Vervoer

€ 243.735

Materiele index

€ 19.428

 

€ 263.163

Totaal

€ 3.834.329

 

 

€ 3.746.896

€ 4.340.471

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

TOELICHTING

De beschikbaarheidbijdrage post mortem weefseluitname bij donoren bestaat uit een normatieve vergoeding voor posten die zijn omschreven in de inventarisatie die de kaders en uitgangspunten bevat voor de berekening van de beschikbaarheidbijdrage. Deze inventarisatie is gewijzigd als gevolg van drie door de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderschreven ontwikkelingen:

  • Naar aanleiding van Europese regelgeving is de samenstelling van de custome made tray’s die worden gebruikt bij iedere uitname aangepast. Dit leidt tot een stijging van € 9.754 (prijsniveau 2019) van de materiaalkosten.
  • Een wijziging van de door de huidbank ETB-Bislife gestelde eisen en wensen ten aanzien van huidopbrengst en botvolume’s leidt tot verhoging van het aantal fte. De loonkosten stijgen hierdoor met € 62.190 (prijsniveau 2019).
  • De toevoeging van een decontaminatiestap in de procedure leidt tot een stijging van  € 17.000 (prijsniveau 2020) van de materiaalkosten.
     

De NTS houdt er verder, in verband met de invoering van de nieuwe donorwet per 1 juli 2020, rekening mee dat het aantal weefseldonoren in 2020 met 10% zal stijgen ten opzichte van het eerder verwachte volumeniveau. De overeenkomst met het orgaancentrum is hierop aangepast.

Naar boven